L'Ajuntament de Begues té la Seu electrònica publicada a l'adreça: https://www.seu-e.cat/web/begues/seu-electronica

L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. 

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil del Contractant:

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=begues&idCap=1852401&ambit=5&

Emès per a : Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

 

Tràmits electrònics:

URL:  https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=510

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

 

Notificacions electròniques:

URL: https://usuari.enotum.cat

Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

 

Tauler electrònic:

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=802070005

Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

 

Factures electròniques:

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=889  

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya  

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

 

Sistemes de signatura digital acceptats

 

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

 

Segells electrònics d'òrgan emprats

 

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament de Begues s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.