Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 29-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 07-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 07-08-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 01-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 02-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 12-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 20-07-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 11-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora dels Preus públics 11-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per ensenyaments especials en establiments municipals 17-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la prestació patrimonial de domini públic per la prestació de serveis en la piscina municipal 17-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis, utilització i realització d'activitats a la sala polivalent El Sindicat 19-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua i altres proveïments 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en les pistes de tennis municipals i altres instal·lacions esportives 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa d'activitats jurídico-administratives 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa del cementiri municipal 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la recollida d'escombraries 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 22-09-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora del Preu públic pel servei de publicitat a l'Emissora municipal de ràdio 30-05-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis, utilització i realització d'activitats al local polivalent de la plaça de la Mel 29-12-2006 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 29-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 03-10-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 25-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 26-05-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la utilització de la deixalleria 04-08-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensor, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues i d'establiments industrials i comercials 15-11-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 15-11-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa pel servei de l'Escorxador municipal 15-11-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per serveis especials per espectacles o transports 15-11-2001 Enllaç