Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 15-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 23-11-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 07-07-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 09-11-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 08-05-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 16-10-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 04-09-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 17-08-2012 Enllaç
Ordenança general reguladora dels preus públics 16-08-2011 Enllaç
Ordenança general reguladora dels preus públics. Annex IX. Preu públic per la utilització d'instal·lacions esportives municipals 12-07-2011 Enllaç
Ordenança general reguladora dels preus públics. Annex XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d'escoles bressol 12-07-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 16-05-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 07-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 18-09-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex II Preu públic per a espectacles i actuacions culturals diverses organitzats per l'ajuntament o els seus oganismes autònoms 18-09-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex III.A Preu públic per la utilització del Teatre Principal 18-09-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex III.B Preu públic per la utilització del Teatre Zorrilla 18-09-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex X Preu públic per la utilització d'edificis i instal·lacions escolars 01-09-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XIV. Preu públic per a l'utilització dels serveis d'atenció a domicili 01-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per ensenyaments especials 28-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per serveis socials 17-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per desplaçament d'enllumenat públic 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per llicències d'activitats (Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions) 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis especials 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per serveis assistencials sanitaris 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i reserva d'espais 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per ocupació del vol, sòl i subsòl de la via pública 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per mercats municipals i encants 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per activitats a la via pública 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per estacionaments regulats amb horari limitat a la via publica 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa pel servei de cementiris 19-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública 19-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex I Preu públic per la construcció i reparació de guals 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex IV Preu públic per la utilització dels espais dels centres cívics i biblioteques 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex V Preu públic pel préstec de material del Centre Cívic de Dalt de la Vila 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex VI Preu públic per la utilització d'equips audiovisuals i serveis de fotocòpies a les biblioteques municipals 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex VII Preu públic per la venda de llibres i publicacions 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex VIII. B. Preu públic per l'entrada a les termes romanes 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex VIII.A. Preu públic per la utilització d'espais i el préstec d'equipaments del Museu de Badalona 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XII Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XIII Preu públic per la unitat de medicina de l'esport (UME) 13-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XV. Preu públic per a l'ús de la patent de fabricació d'un embornal 13-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 09-07-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XVII. Preu públic per activitats de teatre i dansa a l'escola 09-07-2007 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció tributària i recaptació 27-12-2006 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Annex XVI. Preu públic per al mocador de les Festes de Maig 27-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 07-08-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la recollida d'escombraries 20-10-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 11-08-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 25-01-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 25-01-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 02-12-2004 Enllaç

Ordenances Fiscals VIGENTS

Ordenança Fiscal General i carrerer

Ordenança general reguladora de preus públics.

Ordenança Fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2 - Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4 - Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal núm. 6 - Contribucions especials

Ordenança Fiscal núm. 7 - Taxa pel serveis de Cementiri

Ordenança Fiscal núm. 8 - Taxa per la verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas de desocupació permanent

Ordenança Fiscal núm. 9 - Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública

Ordenança Fiscal núm. 10 - Taxa pel desplaçament de l'enllumenat  públic

Ordenança Fiscal núm. 11 - Taxa per ensenyaments especials

Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança Fiscal núm. 13 - Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 14 - Taxa per llicències urbanístiques

Ordenança Fiscal núm. 15 - Taxa per la prestació de serveis especials

Ordenança Fiscal núm. 16 - Taxa per serveis de protecció de la salud

Ordenança Fiscal núm. 17 - Taxa per serveis socials

Ordenança Fiscal núm. 20 - Taxa per entrada de vehicles i reserva d'espais

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials de vol, sòl i subsòl.

Ordenança Fiscal núm. 22 - Taxa per mercats municipals i encants

Ordenança Fiscal núm. 23 - Taxa per activitats en domini públic

Ordenança Fiscal núm. 25 - Taxa per estacionament regulat amb horari limitat a la via pública.