Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 15-07-2019

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació que va tenir lloc el passat 15 de juny de 2019.

2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

4. Constituir la Junta de Portaveus.

5. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la Corporació.

6. Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i directiu.

7. Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.

8. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

1) Institut Municipal de Serveis Personals

2) Consell Rector del Museu Municipal

3) Patronat de la Música

9. Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.

10. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

1) Àrea Metropolitana de Barcelona.

2) Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana

3) Consorci Parc de la Serralada de Marina

4) Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

5) Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

6) Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

7) Fundació Institut Guttman, Fundació Privada

8) Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord

9) Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya

10) Consorci de Normalització Lingüística

11) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12) Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

13) Red Española de Ciudades por el Clima

14) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

15) Consorci LOCALRET i Junta de Demarcació Barcelona-Besòs

16) Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai

17) Consorci Badalona Sud

18) Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

11. Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

12. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

13. Aprovar la creació de la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta Especial per l'Impuls i Seguiment de la Modernització i Descentralització de l’Ajuntament.

14. Donar compte de les delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

15. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i portaveus.

16. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors.

17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils.

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Constitució de la nova Corporació Municipal corresponent a la 11a Legislatura del mandat 2019-2023 i que disposarà de les parts següents:

a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edats presents a la sessió.

b) Acreditació dels regidores i regidores electes davant la Mesa i comprovació de credencials.

c) Jurament o promesa del càrrec.

d) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.


 

Ple 06/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 de maig de 2019.


 

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 21-05-2019

Hora d'inici de la sessió 14:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

 

2. Aprovar l’acta número 4, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2019.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros.

4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor JULIA SANGES CAUM, per tal de satisfer les despeses per a la realització d'uns tallers de manualitats a la Plaça de la Plana al novembre i desembre de 2018.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de la CREU ROJA BARCELONÈS NORD, per tal de satisfer les depeses per a la realització d'un servei de prestació assistencial i atenció mèdica primària per a la jornada de dinamització comercial "Badalona Shops Open Night".

6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa Zenon Digital Radio, SL, corresponent al servei de manteniment del sistema de radiocomunicacions Tetra, pel servei de Guàrdia Urbana, any 2018, per import de 2.812,71 euros.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa CESPA, Gestión de Residuos, SAU, corresponent al servei de recollida i transport de contenidors per la eliminació de residus dels cementiris, per import de 1.488,83 euros.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua del cementeri de Sant Crist, mes de desembre 2018, per un import de 93,26 euros.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua dels edificis d’educació, factura del mes de desembre 2018 per un import de 10.948,03 euros.

10. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de les factures relatives a serveis d’allotjament d’estància limitada 2018-2019.

11. Aprovar inicialment l’establiment del servei d’acolliment residencial d’urgència i del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit per factures pendents del servei de vigilància de les platges 2018.

13. Aprovar inicialment el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

14. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura derivada del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i l’Agència Catalana de Certificació (integrat al Consorci AOC) per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre per l’any 2018.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, de les factures parcials corresponents al Servei de manteniment de software, Lot 2 BackupExec, LOT3 McAfee, LOT4 Wmware, LOT6 Adaudit, LOT 7 Citrix de l’any 2018.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 24.211,12 euros de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

17. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA – per la quantitat de 1.745.134, 25 euros, corresponent a la facturació dels mesos de gener, febrer i marc 2018, per al servei de neteja d’Acció Social, Edificis Municipals, Equipaments Culturals i dels mesos de gener i febrer 2018 d’Equipaments Escolars.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa INGEVIA, SL – per la quantitat de 16.918,07 euros – corresponent a la facturació de la reparació de diverses fonts públiques de boca a la ciutat de Badalona 2018.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Aqualògic Solutions, SA per un import de 37,67 euros derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d’ENFOCA SOLUCIONS AVC, SL per un import de 1.104, 97 euros, corresponent a la revisió, manteniment i reparació de les lupes i microscopis de l’Escola del Mar i Escola de Natura 2018.

21. Aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità al carrer de Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea (Centre de conservació i control de les Rondes).

22. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila.

23. Aprovar l’actualització del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona.

24. Delegar en l’alcalde l’aprovació dels actes de tràmits - amb excepció d’aquells que estiguin ja delegats en el regidor corresponent com ara l’aprovació de factures – que puguin derivar de l’execució del contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegrament municipal, així com de la determinació de la realització d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica durant la seva vigència.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per increment de les quotes comunitàries a la comunitat de propietaris del carrer Covadonga, 2-4.

26. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per l’increment de l’IPC 2018, de la renda del local del carrer La Costa, 13.

27. Aprovar la incorporació d’un bé a l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de L’EMPRESA ENGIVERT, 41 SL – per la quantitat de 16.637,50 euros - corresponent a la facturació de la redacció d’un projecte d’adaptació instal·lacions enllumenat públic amb lampades de vapor de mercuri, millora de la il·luminació de la plaça Savador Allende, avinguda Morera, avinguda Bac de Roda i avinguda Sant Salvador de Badalona, 2018.

29. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa global de les Ciutats Amigues de les Persones Grans.

30. Autoritzar al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que concedeixi una subvenció finalista pel projecte singular i excepcional anomenat "Pla Estratègic Bàsquet Joventut Badalona" a la Fundació Privada Joventut.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

31. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 3.876,84 euros a favor de ARC DESP ADV CONSULT, SLP corresponent a la factura 1/2018251.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 2.420 euros a nom de Roca Junyent corresponent a la factura 17/2474.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import de 190,00 euros a nom de Consejo General COSITAL, factura RA 180099, corresponent a la renovació subscripció CUNAL 2018.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per a la tramitació del pagament factures a favor de Wolters Kluwer, SA.

35. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 14.065,85 euros a nom de ACORDIA ACR SL ELENA MORENO DURAN de les factures 1018 i 1019.

36. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per treballs per import total de 1.238,89 euros a nom de ANZIZU, LOPEZ Y CASTELLANOS PROCURADORES SLP corresponent als serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

37. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per un import de 5.388,90 euros a nom de LEFEBRE EL DERECHO, SA corresponent a la subscripció base de dades de consulta jurídica.

38. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures pels serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura 41 per les despeses de defensa jurídica i jurisdiccional en el procediment del Tribunal del Jurat 20/2018 L.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, corresponent a les inscripcions de funcionaris de la Guàrdia Urbana per assistència a cursos de formació, per un import total de 324,00 euros.

41. Aprovar les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per l'any 2019, i desestimar les al·legacions per fora de termini.

42. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

43. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, d'import total de 12.251,25 euros a nom de Roqueta Torras Advocats, corresponent al factura 306, per representació i defensa en l'àmbit civil i mercantil.

44. Aprovar la modificació del pressupost i/o de l'annex d'inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en base a consideracions d'eficàcia i eficiència en la gestió municipal.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 26 de març de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa SEGURPREMIUM, SL, per un import de 2.554,96 €, corresponent al servei de seguretat realitzat el mes de desembre de 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici favor de l'empresa Badaservis, SL, corresponent a les obres de rehabilitació de la Biblioteca de Lloreda, per un import de 15.317,39 €.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar la rectificació de l'error material detectat a l'acord de Ple de data 26/03/2019 relativa a l'aprovació del pagament de la quota de la Federación Española de Municipios y Provincias de l'any 2017.

 2. Aprovar la rectificació de l'error detectat a l'acord de Ple de 26/03/2019 relatiu a l'aprovació del pagament de la factura presentada per Pro-Activa, Serveis Aquatics, SL.

 3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures del Servei de manteniment de la plataforma Q-MATIC per gestionar cues al SAC i altres departaments de l'Ajuntament de Badalona.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures de l'any anterior pel servei d'assistència tècnica pel Sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal desembre).

 5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA pel servei de neteja del clavegueram, de l'1 al 31 d'octubre de 2018.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Acsa Obras e Inraestructuras, SA pel servei de manteniment de paviments i clavegueram i construcció de claveguerons, desembre 2018.

 7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Alkirent Servi, SL per al manteniment d'una cabina sanitària als espais agrícoles de Torre Codina, desembre 2018.

 8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Anna Riera Fonollá per la Jugateca ambiental al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018.

 9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Aloc Associació per a l'estudi i la conservació de la flora i la fauna a la mediterrània, per les Visites Guiades al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018, 2a factura.

 10. Aprovar la rendició del compte justificatiu per 23.117,79 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Associació Bàsquet Badalona.

 11. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 27.680,67 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Badalona Bàsquet Club.

 12. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 65.038,51 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Associació Esportiva Minguella.

 13. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import 35.663,17 € de de la subvenció nominativa i finalista presentada per Círcol Catòlic de Badalona.

 14. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 7.111,00 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Agrupación Deportiva Ronda.

 15. Aprovar l’anul·lació d'un expedient sancionador sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

 16. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col.laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al finançament de les obres de millora al Parc de Can Solei i de Ca L'Arnús de Badalona.

 17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg a l'illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i avinguda Marquès de Mont-roig.

 18. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità del nucli històric de Dalt de la Vila, als carrers de Sant Felip i d'en Rosés 9, de Lladó 69-71 i de Sant Josep i d'en Rosés 22-24.

 19. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut per al finançament de les obres de reparació del mur de conteniment col·lapsat de la plaça pública del parc del Gran Sol.

 20. Aprovar el desistiment de la desafectació d'un bé de domini públic i cessió gratuïta.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia durant el mes de març de 2019.

 2. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001326 de data 8 d'abril de 2019 per la qual es nomena al regidor Blas Garcia Vaquero 4t. tinent d'alcalde i regidor adjunt a Espais Públics i Mobilitat i als Districtes 4 i 6.

 3. Donar compte al Ple de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001302 de data 28 de març de 2019 referent al nomenament del regidor Blas García Vaquero com a 4t tinent d'alcalde.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places d'intendent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

 5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 12 places d'agent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures corresponents a les revisions mèdiques realitzades corresponents pel Servei de Prevenció aliè, complementari del propi de l'exercici 2018.

 7. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

 8. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació amb les sol·licituds de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.3 de l'OF núm. 1.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

 1. Aprovació del compte justificatiu per import de 42.874,92 de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BADALONÈS.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per la reparació de les fuites de la xarxa d'aigua potable de les platges de Badalona.

 3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Santin, Jardineria i Paisatge SL, per un import total de 99.250,00 euros.

 4. Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent - Polígon A del Port de Badalona.

 5. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona.

 6. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Port.

 7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç) .

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per instar als partits que han aconseguit escó a les eleccions generals, que demanin als seus parlamentaris que defensin el Sistema Públic de Pensions.

 2. Moció que presenten el grups municipals Socialista i Guanyem Badalona en Comú per a recuperar els projecte d'ubicació del Museu del Còmic a l'edifici de la CACI de Badalona.

 3. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA proposant canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català-.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre la situació de l'Avinguda Cerdanya.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA pel manteniment de la capacitat productiva de les plantes de Nissan a Catalunya.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist.

 7. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Socialista i Guanyem Badalona en Comú, per un posicionament públic a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 26-03-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 2 corresponent a la sessió ordinària de 26 de febrer de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar la relació de llocs de treball del Patronat de la Música de Badalona.

3. Aprovar l'adhesió al "Protocol General d'Adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d'Educació Especial".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i la factura relativa a la quota de l'any 2017 de la Federación Española de Municipios y Provincias.

5. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i les factures presentades per l'empresa Cos Serveis Informàtics, SL, en concepte del manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

6. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats i la factura per la prestació del servei esportiu de monitoratge a les instal·lacions esportives municipals durant el desembre de 2018.

7. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d’exercicis tancats per factures corresponents a l'exercici 2018.

8. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats pel manteniment de la semaforització de l'1 al 31 de desembre 2018.

9. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats a favor de ACSA Obras e Infraestucturas SA, pel servei de reparació i construcció de claveguerons de diverses factures.

10. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, pel pagament de derrames extraordinàries 2018 i quotes comunitàries de la Comunitat de propietaris c/ Navas de Tolosa, 1.

11. Aprovar la verificació del nou Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 (Giró).

12. Resoldre l'al·legació presentada a l'expedient de suspensió de llicències per a les noves implantacions de l'ús col·lectiu privat destinades a clubs i/o associacions de fumadors en tot el terme municipal de Badalona.

13. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere -nous columbaris-.

14. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament Incasòl i Fundació Badalona Capaç.

15. Ratificar la documentació relativa a l' Inventari de béns Immobles 2019.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

16. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes febrer de 2019.

17. Aprovar l'acord de Mesa General de Negociació conjunta en matèries comunes de 1/2/2019 pel que es va acordar la modificació de la documentació a aportar per part dels empleats/des sol.licitants de l'ajut social per fills amb alta capacitat intel·lectual.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis tancats corresponents a Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo SLU CIF B6473452-8.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa Especial per a la recerca d’arxius d’Històries Clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

20. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la regularització urbanística del carrer Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar a l'ajuntament de Badalona a sol·licitar la subvenció per l'adquisisció d'habitatges oferta per la Diputació de Barcelona.

3. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Socialista per a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels encants municipals i millora de les seves condicions.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

5. Moció que presenten els gups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA en defensa del model pedagògic integral de l'EASD Pau Gargallo.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la prohibició de l'ús de globus com a material de propaganda electoral.

7. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'educació pública i de qualitat.

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 26-02-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 29 de gener de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors Autònoms del Mercat Maignon.

3. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal Torner.

4. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal la Salut.

5. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Pomar Morera.

6. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal de Sant Roc.

7. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Llefià.

8. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès Nord.

9. Aprovar la liquidació i extinció de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran els acords presos a l'última sessió de la Comissió Liquidadora celebrada.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

10. Informar favorablement el Document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral Tres Xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

11. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes gener de 2019.

12. Aprovar inicialment les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per a l'any 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Donar compte de les resolució de l’alcalde de 31 de gener de 2019, de declaració d’emergència per a l'execució de manera urgent i immediata, de totes les actuacions estrictament necessàries per assegurar el correcte funcionament del sistema de climatització.

14. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la senyora Concepción Botey i Teruel a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per millorar la informació sobre la recollida de mobles i d'altres residus.

3. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport a les víctimes del robatori de nens i nenes.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per promoure mesures de protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa de tota la superfície del Turó de l'Enric i que s'esdevingui zona verda i pública.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a a democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 29-01-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 18 de desembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de desembre de 2018.

3. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de desembre de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

4. Aprovar inicialment la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar la rectificació del reconeixement de crèdit aprovat per acord de Ple 18.12.2018 amb núm. de referència addicional 113/DV-28/18.

6. Aprovar la rectificació de l'error material de l'acord de Ple de 28.12.2018 d'aprovació com a crèdit reconegut dels expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins als juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

7. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes desembre de 2018.

8. Donar compte de la resolució de l’alcalde de 09/01/2019 que ordena l’execució de les actuacions que siguin indispensables per eliminar situacions de perill greu, esdevingudes com a conseqüència de l'incendi que va tenir lloc el 5/01/2019.

9. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 10/01/2019, d'autorització del reallotjament temporal d'emergència dels membres de les unitats de convivència afectades per l'incendi produït al barri de Sant Roc el 05/01/2019.

10. Resoldre les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2019, de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

11. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 11/1/2019 i aprovar l'increment per a l'any 2019 del 2,25% a les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 24/2018.

12. Aprovar l’adhesió a Central de Contractació de FEMP i adjudicació del Contracte mediació dels riscos i assegurances de l'Ajuntament a la única adjudicatària del Lot 2 de l'Acord Marc per a la prestació del Servei de Mediació de Riscos i Assegurances.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit en data 01-03-2016 amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, d'ERC- Avancem-MES i d'ICV-EUiA en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a Poractiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona.

5. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança «Educació 360 – educació a temps complet».

6. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya, 1-11.

8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Partit Demòcrata i Units per Avançar, Ciutadans - Ciudadanos i ERC-Avancem-MES per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions).

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 19/2018

Data d'inici de la sessió 28-12-2018

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Aprovar la resolució de la cessió de terreny destinada a la construcció de l'Escola Montigalà i inici expedient de cessió de terrenys per a la construcció de l'Institut Ventura i Gasol.

3. Aprovar la rectificació col·lectiva de reconeixements de crèdit del Servei de Comunicació i Imatge.

4. Aprovar com a crèdit reconegut els expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins al juliol de 2018.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, per un import total de 158.473,37 euros corresponent al subministrament elèctric dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, per un import total de 1.019.667,07 euros corresponent al subministrament elèctric dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018.

7. Aprovar la modificació de l’annex d’inversions municipal.

8. Aprovar l’acord del Consell d’Administració de l’IMSP de data 24/12/18 que ratifica l’acord de la comissió mixta de l’IMSP de data 10/12/18 d'autorització de l'increment addicional 0,3% de la massa retributiva del personal de l’IMSP.

Ple 18/2018

Data d'inici de la sessió 24-12-2018

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Saló de sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles i núm. 5, sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2019.

Ple 17/2018

Data d'inici de la sessió 18-12-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària de 27 de novembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l’exercici 2019, el compromís d’aportació municipal per import de 9.000,00 €, destinat a fer front a les despeses per desenvolupar les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'Entorn.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

6. Aprovar la modificació de l’acord del Ple de 30-10-18 d’aprovació de reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Cos Serveis informàtics,SL, per al manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

8. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’1-10-2018 d’aprovació de reconeixement de crèdit d'exercici 2018, de l'Àrea d'Espais Públics i Mobilitat.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural Comercializadora SA corresponent al subministrament elèctric d'exercicis anteriors, de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

10. Aprovar expedients de reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors, del Servei de Patrimoni.

11. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon d'Actuació núm. 3 del carrer de Sant Bru.

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda.

13. Aprovació de la verificació del Text refós de la Modificació del PGM al Col·legi Salesià Sant Domènec Savio de Badalona.

14. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la factura de l’any 2017 per les obres de reforma de la cuina i annexes Fase 2 de l'Escola CEIP Antoni Botey.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

15. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes de novembre de 2018.

16. Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segon activitat en el sector públic.

17. Ratificar l’acord del consell d'administració de l'IMSP.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

19. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2019 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

20. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l'Institut Municipal Serveis Personals i del Patronat de la Música per a l'exercici 2017.

21. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 10/12/2018, pel qual s'aprova la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i Tram 2) i s'aproven els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats per valorar els empleats/des de l’Ajuntament de Badalona per l’exercici 2019.

22. Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 10/12/2018, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

23. Aprovar el pla de pagaments de l’entitat ENGESTUR a l’Ajuntament de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per defensar el model comercial i de gestió dels Mercats Municipals de Badalona.

2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Partit Demòcrata i Units per Avançar, Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en reconeixement a Josep Vergés i Vallmajor.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Demòcrata i Units per Avançar sobre el transport ferroviari de Rodalies.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i d'ERC Avancem-MES per donar suport a les aliances entre centres d'ensenyament públic badalonins i institucions de prestigi com a eina per a l'equitat, la cohesió social i l'èxit educatiu.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la paralització de les obres de remodelació de la plaça de Trafalgar al barri de Llefià.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació i millora dels serves municipals a Sant Roc i Badalona Sud.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per posar fi a la precària situació dels bombers del parc de bombers de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 16/2018

Data d'inici de la sessió 27-11-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l'exercici 2019 i 2020, els compromisos de despesa per al cofinançament de l'execució dels programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits 1, 3, 4 i 6 vinculats a Can Colomer.

 2. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'octubre de 2018.

 2. Aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

 3. Aprovar l'atorgament de bonificacions percentuals sobre les tarifes per la utilització d'instal·lacions esportives municipals, a les entitats integrants del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat Badalona Bàsquet Base, durant les temporades 2017-2018.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la pacificació del carrer Francesc Layret.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista pel compliment de la legislació en memòria i reparació història i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat.

 3. Moció que presenten els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUiA, a proposta de la Plataforma Trans, de suport a una llei Trans estatal.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de defensa del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (CS) per a la creació d'un registre genètic d'animals de companyia i l'eliminació d'excrements a la via pública.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per al compliment de la resolució del Parlament de Catalunya de 9 d'octubre de 2018 que recull el retorn de les pagues extraordinàries de 2013i 2014 i altres drets retallats als empleats/des públics.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva.

 8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES de reprovació del regidor del PP Xavier Garcia Albiol pel tuit xenòfob en relació a l'agressió sexual a una dona a Santa Coloma de Gramenet el passat 11 de novembre.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.

 10. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per l'aprovació d'un reglament de Serveis Socials.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ple 15/2018

Data d'inici de la sessió 22-11-2018

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 1. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017.

Ple 14/2018

Data d'inici de la sessió 30-10-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 25 de setembre de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 13 corresponent a la sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Aprovar la proposta de les Festes locals de Badalona per l'any 2019.

 2. Incorporar al pressupost de l'exercici de 2019, el compromís de despesa corresponent a l'aportació municipal per al cofinançament del projecte subvencionat per l'AMB en el marc del Programa "Pla metropolità de suport a les polítiques socials 2019.".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Declarar la caducitat del dret de reversió que els Srs. Cañellas Comas, Comas Busquets, Méndez Aparicio i Vilarnau Comas ostentaven sobre les finques situades al final del carrer Casas i Amigó front al passatge Fortuny i carrer Montserrat.

 2. Aprovar la liquidació del contracte relatiu a la concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d'ampliació, gestio i explotació del servei públic del Complex Esportiu Municipal Montigalà de Badalona.

 3. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’INCASÒL, a l'àmbit de l'Avinguda de Marquès de Montroig i l'àmbit de Pomar.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde i trameses a la Secretaria General durant el mes de setembre de 2018.

 2. Donar-se per assabentat de la renúncia del regidor Oriol Lladó Esteller a percebre els drets econòmics que li corresponen en aplicació de l'acord de Ple de 20 de juliol de 2015, relatiu a la determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

 3. Modificació puntual de la plantilla funcionaris i quadre laboral en el sentit d'adequar totes aquelles places que han quedat vacants de la Plantilla de Laborals i les funcions de les quals han de ser desenvolupades per personal funcionari.

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

 5. Aprovar provisionalment modificació de l'OF núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles i de l'OF núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

 1. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anterios.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de retirar contenidors a la Plaça del Sol.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de reduir al trànsit al carrer Enric Borràs.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als treballadors de l'empresa Basi - Lacoste Operacions de Badalona.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d’ECV-EUiA per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.

 6. Moció que presenten els Grups Municipals de Ciutadans-Ciudadanos (Cs), Socialista i Partit Popular per instar al Departament de Salut de la Generalitat a millorar la gestió sanitària a Llefià.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS per a la creació d’una comissió de seguiment de la redacció del Pla Director Urbanístic per solucionar els efectes de barrera arquitectònica i social que representa la C-31 al seu pas per Badalona.

 8. Moció que presenta el Grup Municipal del Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació de formació si serveis per a entitats ciutadanes.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 15-10-2018

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Presentació del Pla de govern juny 2018 – maig 2019 de l’actual administració municipal.

Segon. Debat i valoració d’aquest Pla per part de tots els grups municipals.

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 25-09-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 31 de juliol de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit d'una factura de l'exercici 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit per la redacció del projecte executiu de les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau Piferrer-VVV Proyectos y Servicios con Ingenio, SL.

 3. Aprovar la modificació de la composició dels membres de la mesa de valoració d'emergències econòmiques i socials en l'Àmbit de l'Habitatge a Badalona.

 4. Aprovar la modificació del la composició dels membres del Consell Municipal d'Habitatge.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcaldia, trameses a la Secretaria General durant els mesos de juliol i agost de 2018.

 2. Aprovar la modificació puntual de la Relació de llocs de treball amb motiu de la creació del lloc de treball de viceinterventor/a.

 3. Aprovar l’increment de retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i el síndic defensor de la ciutadania, de conformitat amb l'art. 8 de la Llei 6/2018 (LPGE).

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

 5. Deixar constància de la relació dels serveis i subministraments que s' estan prestant per part dels seus actuals prestataris sense cobertura contractual i requeriment d' inici dels expedients de contractació pertinents per tal de regularitzar la situació

 6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals 2018, en pròrroga del de 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la modificació de l'acord de Ple de data 30 de gener de 2018 d'aprovació provisional de la MPGM a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el Parc de la Companyia Teatral Terradas i Cases.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos (Cs) de suport a la construcció de la nova Biblioteca de Lloreda.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per a la commemoració del Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per demanar la redacció del projecte de trasllat del col·lector de Llevant.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per exigir al govern de l'Estat Espanyol la cancel·lació del contracte per vendre 400 bombes al govern de l'Aràbia Saudita.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos (Cs) de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota a ciutadania.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.

 8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal a crear una comissió redactora d'una ordenança reguladora de centres cannàbics.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que planifiqui les accions oportunes per assegurar la qualitat de les nostres platges al 2019.

 10. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú de suport a la tancada de Migrants.

 11. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al dret a vot de totes les persones residents.

 12. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Partit Demòcrata i Units per Avançar, de suport a un pacte de ciutat per a la Planificació Educativa.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes


 

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 31-07-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 20 de juny de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 18 de juny de 2018.

 3. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juny de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia fins el dia 20 de juny de 2018 i decrets i resolucions dictades per l'alcalde des del dia 21 al 30 de juny de 2018.

 2. Donar compte al Ple de diverses resolucions referents al cartipàs municipal.

 3. Aprovar el canvi de representants de l'ajuntament a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

 4. Designar el representants de l'Ajuntament a la Fundació Institut Guttmann, FP.

 5. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 6. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament al Consell assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

 7. Aprovar el canvi de representants en els òrgans de govern del Consorci Badalona Sud.

 8. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament davant la Fundació Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

 9. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels representants de l'Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística.

 10. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci LOCALRET.

 11. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord.

 12. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la "Red Española de Ciudades por el Clima".

 13. Aprovar la proposta de modificació de les comissions informatives de caràcter permanent.

 14. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament en el Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 15. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 16. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a l'associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 17. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci Parc Serralada Marina.

 18. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

 19. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.

 20. Aprovació de diversos reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors.

 21. Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2018, en pròrroga del de 2017.

 22. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017 i del seu annex d'inversions.

 23. Incorporació al pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2017, per reduir l'endeutament en termes nets.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

 1. Aprovar el reconeixement de crèdit, les despeses i les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials, SA derivats de l'encomana de gestió del Servei d'atenció domiciliària, el Servei de teleassistència i el Servei de localitzador personal.

 2. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per Badalona Serveis Assistencials, SA, derivada de l'encomana de gestió del Projecte «Badalona cap a una Ciutat Saludable» corresponent al mes de desembre de 2017.

 3. Ratificar la resolució d'alcaldia de data 19 de juny de 2018 relativa a la reclamació a la Generalitat del finançament de les escoles bressol dels cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Adjudicar el contracte per als treballs de manteniment ordinari de l'espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona per un termini de 4 anys.

 2. Aprovar la imposició de diverses sancions per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

 3. Reconèixer un crèdit a favor d'Ens de Gestió Urbanística, SA, corresponent al consum elèctric de l'hidrant del parking de l'Av. Sant Salvador, del 31/10/2014 al 31/12/2017, per un import de 363,17 euros.

 4. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona.

 5. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13, B21 del Polígon I.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar el cessament i nomenament dels membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

 2. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels membres del Consell d'administració de Marina Badalona, SA.

 3. Modificar la composició dels consells d'administració dels organismes autònoms i nomenar els seus membres.

 4. Modificar de l'acord plenari de 28/07/2015, que va aprovar la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA per demanar la redacció d’una Llei de regulació dels habitatges dus turístic.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal del partit Demòcrata i Units per Avançar a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS instant al reconeixement dels badalonins guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

 6. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya, Partit Demòcrata i Units per Avançar i Ciutadans (Ciudadanos), per declarar el Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d'Interès Local de Badalona.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la tancada de migrants.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 26-06-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària de 29 de maig de 2018.

2. Declaració institucional en motiu del dia internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i el dia de l'orgull i l'alliberament GTBI.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Donar compte de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2017.

4. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de maig de 2018.

5. Aprovar l'acord que consta a l'Annex a l'Acta de Mesa General de Negociació de data 15 de desembre de 2017.

6. Aprovar la incorporació al vigent pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

7. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la sol·licitud de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.7 de la OF núm. 1 d'aquest Ajuntament.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa L'ARC, Taller de música, corresponent a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9. Aprovar la rectificació error material detectat al dictamen aprovat pel Ple de 20/03/2018 sobre la pròrroga pel termini d'un any del contracte per a la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d'incendis.

10. Aprovar la modificació i/o esmena dels plecs administratius i tècnics - reguladors del contracte de subministrament d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegre.

11. Aprovar la imposició de diverses sancions administratives per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, per as treballs de manteniment correctiu i preventiu de diferents edificis i del Viver.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 


 

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 18-06-2018

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Saló de session de la Casa Consistorial

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

2. Aprovar la declaració de rebuig i condemna per l’assassinat d’una veïna de Badalona a causa d’un acte de violència masclista.

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 20-06-2018

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, la proposta de MOCIÓ DE CENSURA a l’Alcaldia.

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 29-05-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessión de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 24 d’abril de de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió extraordinària de 7 de maig de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'abril de 2018.

 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per al pagament de les franquícies derivades de diversos expedients de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

 3. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència l'1 de gener de 2018.

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

 5. Aprovar definitivament l'Annex I) de Cooperació al Desenvolupament de les Bases específiques de subvencions per concurrència competitiva en primera convocatòria del 2018.

 6. Aprovar provisionalment les bases específiques de la segona convocatòria de subvencions de concurrència competitiva a 2018.

 7. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer trimestre de 2018.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit, corresponents a l'any 2017, del Servei de Cultura.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL, SL.

 3. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat AEE Col.legi Cultural de Badalona.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa Grup Qüestió d'Espai, SL..

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer, transport i muntatge de material d'il.luminació nadalenca novembre 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer de material de so i il.luminació per la plaça de La Plana novembre i desembre 2017.

 3. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de normativa sobre gossos potencialment perillosos.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit per manteniment de l'enllumenat públic corresponent al mes de desembre de 2017.

 5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents al subministrament de material de ferreteria, durant l'exercici de 2017.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al cànon d'ocupació del domini públic marítim terrestre a la platja durant l'estiu de 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la creació d'una Comissió d'Investigació especial de caràcter no permanent per tal d'analitzar la contractació de personal temporal a l'Ajuntament de Badalona.

 2. Aprovar la despesa i la factura del reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 56.796,48 € en concepte de pagament per l'adquisició al CF Badalona de la gespa del Camp Municipal de Futbol.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos per evitar l'"enxufisme" en la selecció de personal a l'Ajuntament i a les entitats locals.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciuadanos per donar suport i millorar el sector de venda no sedentària.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de recolzament a la manifestació feminista del passat 16 de maig, per rebutjar la sentència de "La Manada" i per exigir pressupost compromès pr desenvollupar el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de condemna contra les massacres comeses per les Forces Armades Israelianes contra la població Palestina que es manifesta a Gaza.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per un subministrament elèctric i de servei públic essencial.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que reguli i supervisi la instal·lació de centres de culte a la Ciutat.

 8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i ERC-Avancem-MES en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la sentència de l'Audiènia Provincial de Navarra en el cas "La Manada".

 10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport al Lluís i l'Armonia de condemna a la repressió i persecució de l'activisme pel dret a l'habitatge.

 11. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES en defensa del dret a la llibertat religiosa i de culte i contra el racisme.

 12. Moció que presenten els Grups Municipals PSC, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per instar al Govern a que rebutgi la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposta per la Comissió Europea.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 07-05-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Qüestió de confiança vinculada a l’aprovació de la proposta del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal.

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 24-04-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 4 corresponent a la sessió ordinària de 20 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'aclalde, per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de març 2018.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a exercicis anteriors.
 3. Aprovar la composició, funcionament i règim de sessions de la Mesa de Contractació permanent, atesa l'entrada en vigor el dia 09/03/2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 4. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a l'art. 3.3 of.1 (bonificació 95% IBI).
 5. Resoldre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança d'Administració Electrònica i aprovar-la definitivament.
 6. Aprovar la proposta del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal.
 7. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa d’aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l’exercici 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei de Cultura, corresponents a l'any 2017.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de les normes sobre gossos potencialment perillosos.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures  corresponents a l'exercici  2017.
 3. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de Instalaciones Roca Viñas, SL la quantitat de 17.087,02 euros corresponents a la facturació per la recuperació de 2 fonts públiques a Badalona (Pomar i Lloreda).
 4. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 -Giró-.
 5. Aprovar la verificació del Text refós del Pla especial urbanístic a l'escola Maristes Champagnat.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran
 2. Moció que proposa el Grup Municipal Socialista relativa al Dia de la Visbilitat Lèsbica, el 26 d'abril.
 3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.
 4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a la garantía de la seguretat i la convivència  en front a l'ocupació il·legal a Badalona.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que actuï per a solucionar les irregularitats que s'estan produint al Centre d'Atenció al Animals de Companyia del Barcelonès Nord.
 6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.
 7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més per l'apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull.
 8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Guanyem Badalona en Comú, ERC, PSC, ICV-EUiA, PP i C's per a la construcció definitiva de l'escola Badalona Port.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 20-03-2018

Hora d'inici de la sessió 18 hores

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ÒRGAN:                                  PLE

Sessió:                                    Núm. 4

Data d’inici de la sessió:            20 de març de 2018

Hora d’inici de la sessió:            18:00

Lloc:                                        Saló de Sessions

Tipus de sessió:                       Ordinària

 

 

Ordre del dia

1. Aprovar les actes número 2 corresponent a la sessió ordinària de 27 de febrer de 2018 i número 3 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 6 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcaldessa i els tinents d’alcalde per delegació de l’Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de febrer de 2018.

3. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte del Reglament del funcionament dels Consells Municipals.

4. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l'Ordenança de tinença d’animals i prevenció contra el mosquit tigre.

5. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança d’activitat econòmiques en domini públic.

6. Ratificar la resolució de l’alcaldessa, de data 19-01-2018, d’interposició de recurs de cassació contra la sentència dictada, en data 17-11-2017, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC en el recurs ordinari 71/2017-J.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors, la despesa i factura presentada per LOGICALIS SPAIN, SLU, per manteniment i actualització de llicències software SPSS d’IBM.

8. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals 2018, en pròrroga del de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’any 2018.

10. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

11. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Badalona Bàsquet Club.

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Maristes Ademar.

15. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d’Esports, corresponents a l’any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l’exercici 2014, 2016 i 2017.

17. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa UTE Badalona Marcas Viales y Diez y Cia, SA, corresponent a la facturació pendent del mes de desembre de 2017.

18. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa FCC, SA, corresponent a la facturació pendent del II semestre de 2017 per la recollida d’escombraries.

19. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona, per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume .

20. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera.

21. Aprovar la pròrroga pel termini de 10 mesos (del dia 1/04/2018 al dia 31/01/2019, ambdós dies inclosos) amb la UTE ELSAMEX SA-AMBIENTALIA WORLD SL, pels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona.

22. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any (1/04/2018 al 31/03/2019 ambdós dies inclosos) amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, pel servei de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’incendis de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat AE DOSA.

24. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Bàsquet Sant Josep.

25. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

26. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Minguella.

27. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la sol·licitud d’ajudes de la Diputació Provincial de Barcelona per el Bosc d’en Vilaró a través dels recursos del catàleg de 2018 per a "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics”.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la publicació del programa de Festes de Maig de 2018 també en castellà.

4. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, PSC, PDiU i ICV-EUiA en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa dels drets humans del Poble Saharauí.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú sol·licitant la millora de la xarxa elèctrica al barri de Sant Roc.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú Badalona ciutat sense amiant.

8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la regulació del mercat de lloguer d’habitatge.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 3

Data d'inici de la sessió 06-03-2018

Hora d'inici de la sessió 14 hores

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ÒRGAN:                                  PLE

Sessió:                                    Núm. 3

Data d’inici de la sessió:            6 de març de 2018

Hora d’inici de la sessió:            14:00

Lloc:                                        Saló de Sessions

Tipus de sessió:                       Extraordinària i urgent

 

 

Ordre del dia

 1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.
 1. Aprovar l’expedient, despesa, licitació i obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i empreses municipals. 

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 27-02-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 30 de gener de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde, per delegació de l'Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de gener de 2018.

3.Aprovar la personació com acusació popular a les Diligències Prèvies 484/2017, instruïdes al Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Badalona, en relació a un presumpte delicte d'assassinat per violència masclista, ocorregut el dia 25.12.2017.

4.Aprovar la substitució d'un membre del plenari del Consorci Badalona Sud en representació de l'Ajuntament de Badalona.

5.Aprovar l'establiment del règim jurídic dels llocs de treball de vicesecretaria general i viceintervenció general.

6.Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del pressupost de 2017.

7.Aprovar la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança General de Circulació de vehicles.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust,  la despesa i les factures pel servei d'assessorament i formació sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

9.Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per LOKIMICA, S.A., pel servei de control integral de plagues del mes de desembre de 2017.

10.Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per ABRAXAS EMPRESARIAL, SL, per l'allotjament de diverses famílies durant l’any 2017.

11.Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de consums d'aigua dels edificis adscrits a l'Àmbit Badalona Justa i Inclusiva presentades per Aigües de Barcelona el 2017.

12.Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13.Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del Sector I de les Guixeres.

14.Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del PERI de Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

15.Aprovar la rectificació de l’error material en l’acord de reconeixement de crèdit de Liquidació de les Obres de reurbanització de la pl. Maria Aurèlia Campmany.

16.Aprovar els plecs de clàusules, la despesa i la contractació del servei de manteniment ordinari de l’espai públic i reforma dels paviments i clavegueram.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

2.Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, ERC-Avancem-MÉS i la regidora no adscrita Conxita Botey en reconeixement a la poeta Maria Mercè Marçal.

3.Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per instar la sol·licitud d'ajudes del Fons Social Europeu per a la inserció de les persones més vulnerables.

4.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ECV-EUiA i PSC, en suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5.Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA, Socialista, Partit Popular, PDiU i Ciutadans per recolzar la construcció del nou Institut Ca l'Arnús.

6.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per assumir el compromís per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

7.Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) per rebutjar la pujada del preu de l’aigua i a favor d’extremar la vigilància en la redacció de les clàusules en les licitacions públiques.

8.Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la llibertat d’expressió i de suport a Valtonyc.

9.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular contra la resolució de l’alcaldessa d’incoació d’un expedient disciplinari a un representant dels treballadors per les seves manifestacions al Ple de gener de 2016.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 30-01-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 13 corresponent a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica                  

2.Donar compte de les resolucions dictades pels òrgans unipersonals i trameses a la Secretaria General durant el mes de desembre de 2017.

3.Donar compte al Ple de les resolucions de nomenaments/cessaments de personal eventual de confiança o assessorament especial.

4.Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

5.Aprovar la modificació  de l'article 7 dels estatuts del Consorci Badalona Sud pel que fa a la durada del consorci.

6.Aprovar inicialment l'Ordenança d'Administració Electrònica.

7.Aprovar la substitució de dos membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

8.Establir el règim jurídic dels llocs de treball de vicesecretari i viceinterventor general.

9.Aprovar la incoació d'un expedient de revisió de nul·litat de les clàusules dels plecs de condicions tècniques i administratives que regulen l'índex de revisió de preus del contracte de neteja viària formalitzat amb FCC, SA. el 28/4/2010.

10.Aprovar la incoació de l'expedient de declaració de lesivitat de les factures i/o certificacions corresponents als anys 2014-2017 del contracte de neteja viària, recollida de residus sòlids i deixalles formalitzat amb FCC, SA el 28/04/2010.

11.Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

12.Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Associació de Futbol Americà Badalona Drags.

13.Aprovar el compte justificatiu i pagament del 50% restant de la subvenció nominativa i finalista a l'entitat esportiva Club Esportiu Seagull.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Pacte d'alcaldes/esses per a l'energia i el clima.

15.Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.

16.Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità al Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les Escoles Bressol.

2.Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a l'any 2018.

3.Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans - Ciudadanos - C's i Partit Popular de rebuig a l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i als municipis gestionats per l'Autoritat del Transport.

4.Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's per millorar la transparència i el bon govern municipal.

5.Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans - Ciudadanos - C's de suport als veïns en defensa de la dignitat i la bona convivència en els barris de Llefià i La Salut.

6.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA i ERC-Avancem-MÉS instant el Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les Escoles Bressol Municipals.

7.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-Més i d'ICV-EUiA pel finançament del transport públic.

8.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Demòcrata i Unió d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 13/17

Data d'inici de la sessió 22-12-2017

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 28 de novembre de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

3.Aprovar provisionalment les modificacions de les bases "Premis Literaris Ciutat de Badalona".

4.Aprovar els canvis en la representació municipal al Consell Escolar Municipal (CEM).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

5.Aprovar definitivament la modificació dels estatuts de la societat municipal Reactivació Badalona S.A. (REBASA).

6.Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l'any 2016.

7.Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de peatge generació plaques fotovoltàiques any 2016 a nom d'Endesa Distribución Eléctrica, SL.

8.Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric any 2016 a nom d'Endesa Energia XXI, SL.

9.Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric de l'any 2016 a nom de Gas Natural Comercialitzadora, SA.

10.Aprovar la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de comunicacions i de llicències urbanístiques en l'àmbit de les parcel·les del carrer Lladó núm. 69 i el carrer Sant Felip i d'en Rosés, núm. 9.

11.Aprovar la certificació final d’obra i reconèixer el crèdit corresponent a l’esmentada factura per les obres complementàries de la reurbanització de la plaça Maria Aurèlia Campmany.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

12.Aprovar la contractació d' un préstec a llarg termini per un import de 2.500.000 d' euros amb BANC POPULAR ESPAÑOL SA, amb NIF A28007727, per portar a terme nous projectes d'inversions que s' han incorporat al pressupost de 2017 segons acords plenaris.

13.Designar com a representant de l’Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística a la regidora Fàtima Taleb Boussaoui.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 28-11-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 31 d’octubre de 2017.

2.Declaració institucional de suport al manifest unitari en el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3.Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis tancats en favor de l'Associació VAITOT, en concepte d'acollida d'urgència.

4.Aprovar definitivament l'acord de modificació de l'ordenança fiscal  número 1 reguladora de l'Impost de Béns immobles.

5.Aprovar la contractació d'un préstec a llarg termini per import de 6.000.000 euros amb BANKIA SA, per portar a terme nous projectes d' inversions que s' han incorporat al pressupost de 2017 segons acords plenaris de data 25/07/2017.

6.Aprovar la contractació de dos préstecs a llarg termini, un per 3.000.000 euros a la Caixa de Crèdit dels Enginyers, i un altre per 6.000.000 euros amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

7.Aprovar la proposta de modificació del pressupost del Patronat de la Música de Badalona 2017.

8.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al tercer trimestre de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9.Aprovar la creació dels serveis d'acolliment residencial d'urgència i de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social i constituir una Comissió d'Estudi.

10.Aprovar la Carta de Serveis de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

11.Aprovar el compte justificatiu i pagament del 50% restant de la subvenció finalista al Consell Esportiu del Barcelonès Nord, corresponent a l'any 2017.

12.Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i del Servei d'Esports, corresponents a l'any 2016.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13.Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I.

14.Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat de Badalona.

15.Aprovar un reconeixement de crèdit per l'execució de les obres fetes pel cobriment provisional del forat al terrat de la Torre Codina.

16.Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 3/11/17 per la qual aprovava  la memòria valorada i la contractació d'emergència de les obres de reforma  del pavelló municipal de Casagemes i al Camp de futbol Sant Roc

17.Aprovar l'encàrrec de gestió a Reactivació Badalona, SA per a l'execució de programes complementaris al Pla Bàsic dels polígons industrials i altres programes de promoció econòmica.

18.Aprovar un reconeixement de crèdit pel servei de manteniment i connexió a la central receptora d'alarmes del cementiri de Sant Pere de Badalona.

19.Donar compte i validar la modificació i aprovar la liquidació del contracte de subministrament mitjançant  arrendament dels semàfors amb òptiques de tecnologia Led, inclòs el seu manteniment i exercitar l' opció de compra amb la proposta de millores.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

20.Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern corresponent al mes de desembre de 2017.

21.Rectificació per omissió de part de l' acord tercer aprovat pel Ple en sessió de data 28/03/2017 relatiu a la pròrroga dels contractes subscrits en data 16/12/2013 amb Gas Natural Comercialitzadora SA de subministrament d' energia elèctrica i gasista

22.Aixecar la suspensió de l’expedient i ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'octubre de 2017 d'aprovació de l'addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona.

23.Aprovar l'ordre de continuïtat de la prestació dels serveis de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes del barri de Pomar entre d'altres mentrestant no en resulti escollit un nou contractista del procediment que s'endegarà properament.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

2.Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per  instar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que elabori un estudi exhaustiu que avaluï els alts nivells de pol·lució i dioxines a la zona del Fòrum i l'afectació a la seva àrea d'influència.

3.Moció que presenta els Grup Municipal del Partit Popular en contra de la utilització partidista de l'Ajuntament de Badalona i dels seus edificis per part del Govern Municipal.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 11/2017

Data d'inici de la sessió 31-10-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de setembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP.
 2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre de 2017, referent a la modificació del Grup Municipal Socialista.
 3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 6 d'octubre de 2017 en relació a la delegació de signatura en el 3r. tinent d'alcalde en matèria de convivència i mediació els dies 9 a 15 d'octubre de 2017.
 4. Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.
 5. Donar compte de la resolució de l'alcalde accidental de data 11/08/2017 que modifica el Manual organitzatiu i de funcionament.
 6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer i segon trimestre de 2017
 7. Ratificar l'acord aprovat per la Junta de Govern de 9/10/17 pel que s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la compra agregada de serveis de telefonia promulgada per la diputació de Barcelona i el consorci localret.
 8. Aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Badalona.
 9. Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en el sector públic.
 10. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a la seva vigència  a partir de l'1 de gener de 2018.
 11. Rectificar l'error material de l'acord de Ple de 25-07-2017.
 12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Ratificar la resolució de l'alcaldessa d'incoació del procediment de modificació de la forma de gestió dels Serveis de Salut Mental i Addiccions.
 2. Rectificar l'error en l'acord de l'Ajuntament Ple pel qual es va aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del Consorci de l'Auditori per la participació de les corals dels casals de persones grans de Badalona al concert "Cantagrans".
 3. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per Germans Casellas & Rosés,S.L. per l’estança de diverses famílies el 2016 i el 2017 a l'Hostal Solimar.
 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdits d’exercicis tancats (Alarmas Spitz,SA i CEDRO).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la modificació de l’article 1r dels Estatuts Socials de la Societat Municipal Engestur, SA.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans -Ciudadanos- C's per tal que les sancions per aparcament siguin el més justes possible mitjançant la millora de la senyalització viària i la informació als usuaris.
 2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més de condemna de la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat contra la ciutadania de Catalunya.
 3. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-Més, ICV-EUiA i Partit Demòcrata i Unió en defensa del col·lectiu docent de la ciutat de Badalona davant els atacs rebuts per part del regidor Xavier Garcia Albiol.
 4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, del Partit Socialista de Catalunya i de Ciutadans (Ciudadanos) a favor de la inversió en instal·lacions esportives.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport i recolzament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat com a garants de l’estat de dret.
 6. Moció que presenta dels grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en suport de l’estat de dret, la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Demòcrata i Unió de reprovació al regidor senyor Xavier Garcia Albiol.
 8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – EUiA per un Pacte pel dret a l’habitatge de Badalona.
 9. Moció que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en defensa de l'autogovern.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 10/2017

Data d'inici de la sessió 26-09-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària de 25 de juliol de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Aprovar la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), la participació en aquesta entitat de l'Ajuntament de Badalona com a membre nat de ple dret i aprovar els seus Estatuts.
 2. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2016.
 3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
 4. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust,  la despesa  i les factures per la prestació del servei de control de plagues presentades per l'empresa RADAN DESINFECCIONES TÉCNICAS, S.L.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per import total de 6.733,34 euros a Heloex,SL i Societat General d'Autors i Editors.
 3. Rectificar l'error material detectat a la proposta d'aprovació de despesa, a la factura i a la notificació, d’aprovació del pagament de la factura presentada per l'empresa ASCENSORS DEL VALLES, S.A.
 4. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de IGM ESCENARIOS, SL, per import de 19.562,87 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar inicialment la dissolució, liquidació i extinció de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran la proposta elaborada per la Comissió liquidadora constituïda a tal efecte.
 2. Resoldre les al·legacions presentades al dictamen d'aprovació de la modificació del Reglament Municipal de Serveis Funeraris.
 3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.
 4. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità al Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio de Badalona.
 5. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Centre Sant Jaume.
 6. Aprovar un reconeixement de crèdit pels serveis de participació de Badalona en el Festival d'Arquitectura de Barcelona 48 Open House Bcn.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar el Pla Director de Joventut de Badalona 2017-2021.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos - C's a l'Ajuntament de Badalona en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.
 2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1 d'octubre.
 3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir al govern municipal que deixi d'utilitzar l'Ajuntament de Badalona com a instrument al servei del procés independentista i que no posi a disposició del referèndum il·legal del 1-O cap recurs ni humà ni material.
 4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans per instar a l'Ajuntament que prengui mesures urgents i immediates per posar fi a les ocupacions il·legals d'habitatges que estan patint els veïns de Montigalà.
 5. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular i Socialista per instar a l'Ajuntament que paralitzi l'actual projecte d'edificació i busqui una alternativa per a la preservació del parc de Ca l'Arnús coma zona verda.
 6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC, ICV-EUiA i de Guanyem Badalona en Comú de reprovació del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza Martín, i del Fiscal en cap de la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-07-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar les actes número 7 corresponent a la sessió ordinària de 27 de juny de 2017 i número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 12 de juliol de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2 Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 21 de juny de 2017 en relació al canvi de nom del Grup municipal de CIU, el qual passarà a denominar-se "Grup municipal del Partit Demòcrata i Unió".

3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 15 de juny de 2017 en relació a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO i un altre del Consell rector del Museu de Badalona.

4. Donar compte de diverses resolucions relatives a la modificació de la dedicació de regidors i nomenaments/cessaments com a personal eventual de confiança o assessorament especial.

5. Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

6. Aprovar la creació de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Director de Joventut.

7. Aprovar la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), la participació en aquesta entitat de l'Ajuntament de Badalona com a membre nat de ple dret i aprovar els seus Estatuts.

8. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm.1 en relació a l'impost sobre béns immobles per a l'any 2018.

9. Aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'IBI destinada a diversos col·lectius de Badalona.

10. Aprovar diversos de reconeixements de crèdit.

11. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017 i del seu annex d'inversions.

12. Aprovar la incorporació al vigent pressupost de l'exercici 2017, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

13. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del Consorci de l'Auditori, per la participació de les corals dels casals de persones grans de Badalona al concert "Cantagrans" el 31/01/2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat municipal Reactivació Badalona, SA.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis tancats al pagament de la quota Asociación de Colectividades Textiles Europea, any 2016.

16. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.

17. Aprovar el text del conveni de col·laboració interadministrativa per l'elaboració del Pla director Urbanístic de delimitació i ordenació del Front Litoral tres Xemeneies, als Municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

18. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO, de la realització de l'actuació "Servei Local d'Ocupació-Bdna.2017" en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

19. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del IMPO per a les actuacions de impulsem l'economia en clau participativa 2017.

20. Aprovar l’encàrrec de gestió a l' IMPO i a REBASA de la realització de diverses accions objecte de l' actuació "Servei Local d' Empresa- Badalona 2017" en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017.

21. Aprovar l’encàrrec de gestió a l' IMPO i a REBASA de la realització de diverses accions objecte de l' actuació "Recull d' activitats de suport al teixit empresarial del Programa Politiques de Teixit Productiu 2017".

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Aprovar la proposta de les Festes locals de Badalona per a l'any 2018.

23. Aprovació del reconeixement de crèdit per al pagament del servei de manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió integral dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Badalona corresponent al primer semestre de 2017.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta els Grups Municipals Socialista i Partit Demòcrata i Unió, perquè Badalona faciliti la plena accessibilitat universal per a contribuir al be comú.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans- Ciudadanos- C's per reformar els estatuts de les entitats públiques locals de l'Ajuntament de Badalona: Organismes Autònoms, Societats, Patronats i Fundacions, amb l'objectiu de millorar la governança.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per tal d'homogeneïtzar els criteris de restricció de trànsit a la primera corona metropolitana durant episodis de contaminació.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyen Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA i Partit Demòcrata i Unió de suport al Correllengua a Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans- Ciudadanos- C's per exigir a la Generalitat que acceleri els projectes definitius dels centres educatius que es troben en barracons a Badalona: Montigalà, Badalona Port i Ca l'Arnús (Lola Anglada).

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir al Govern Municipal que compleixi amb els estàndars internacionals de transparència i torni a situar Badalona a nivells de l'any 2014, en que es va posicionar la ciutat com a un municipi.

7.  Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per reclamar l'inici d'expedient sancionador a la CUP per incomplir de forma reiterada l'Ordenança de Civisme.

8.  Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per protegir i preservar el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona i que esdevingui de titularitat pública.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 8/2017

Data d'inici de la sessió 12-07-2017

Hora d'inici de la sessió 10:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe sobre la situació de paràlisi de l’Àrea de Serveis Socials en la tramitació i concessió d’ajuts d’urgència social referent a l’any 2016 i el primer semestre d’aquest any 2017.

Segon. Informe de les gestions i accions que ha pres el Govern municipal per tal de solucionar l’estancament dels expedients pendents de revisió, que ha portat al Govern municipal a consumir només el 50 %, aproximadament, de la partida que estava prevista per ajuts socials a l’any 2016.

Tercer. Atesa la mala gestió de les partides proporcionades per entitats supramunicipals que ha portat al Govern municipal a destinar només 1.000 euros, aproximadament, d’una partida total de 766.990 euros de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per tant, demanem se’ns informi de forma exhaustiva sobre la tramitació i concessió de les ajudes per motius de pobresa energètica a càrrec de pressupost municipal o d’altres partides proporcionades per entitats supramunicipals.

Quart. Informe sobre l’estat de compliment dels acords de la moció presentada pel Grup Municipal del PPC i aprovada el mes de desembre de 2016 sobre l’apertura de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Gorg (SBAS 5) que donava cobertura d’assistència social als veïns del Districte 5 de la nostra ciutat.

Cinquè. Atès les queixes dels treballadors i la situació d’alt risc que es viu a les instal·lacions de Serveis Socials des barris de Sant Roc, La Salut i Llefià, exigim se’ns informi en aquest Ple sobre les accions concretes dirigides a millorar la seguretat dels professionals de l’Àrea de Serveis Socials i l’adequació de les instal·lacions distribuïdes per tot el territori de la ciutat.

Sisè. Informe sobre l’estat de la Comissió per a l’agilització dels tràmits administratius i l’actualització dels programes informàtics del Departament de Serveis Socials, aprovada pel Ple Municipal el passat 28 de març de 2017.

Setè. Reprovar la gestió del Govern municipal en relació a la tramitació i adjudicació dels ajuts socials a càrrec del pressupost municipal i d’altres entitats supramunicipals i pel no compliment de la moció aprovada per l’Ajuntament Ple per l’apertura de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Districte Cinquè.

Ple 7/2017

Data d'inici de la sessió 27-06-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària de 30 de maig de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 23 de maig de 2017 referent al canvi d'un membre del Consell d'administració de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació a sol·licitud del Grup Municipal Socialista.

3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

4. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'actuació "Integració socio laboral de persones amb malalties mentals" en el marc de la convocatòria Catàleg de serveis 2017 del Pla Xarxa Governs Locals 2016-2019.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

5. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Programes socials" a Cruz Roja Española.

6. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Centre Obert La Salut Alta Fundació Privada la Salut Alta.

7. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit,  la despesa  i  la factura del servei d'ambulància i prevenció per a la 2a Fira de Gent Gran, presentada per l'empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

8. Aprovar l'increment despesa de gestió de l'exercici 2015, de l'encomana de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària a BSA, aprovada per acord de Ple de 26/10/2004 i dels serveis incorporats a la mateixa per acord de Ple de data 24/3/15.

9. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA, per dur a terme el projecte " Programes d'activitats socials".

10. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Inserció laboral per a persones amb discapacitat" de Fundació Privada Badalona Treball pels Disminuïts.

11. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del servei d'intervenció d'emergència i allotjaments d'urgència durant el 2016, presentades per l'empresa PROGESS Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L.

12. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Suport al Centre Obert Ateneu Sant Roc" a la Fundació Privada Areneu Sant Roc.

13. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Projecte educatiu Centre Obert Sant Jaume" a la Fundació Carles Blanch.

14. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista programa " Projecte Menjador Social" de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per al lloguer de material d'il·luminació nadalenca a la Fira de Nadal de la Plana, des del 26 de novembre fins el 23 de desembre de 2016.

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit exercici 2015-16.

17. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d'edificació núm. 4 del Polígon 2.

18. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI del barri Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

19. Resoldre el contracte de concessió d'un dret de superfície sobre la finca municipal situada al Polígon "Les Guixeres" (parcel·la 6) a favor de "CLH,SA" adoptat pel Ple en sessió del 18 de desembre de 2001.

20. Aprovar l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l'Ajuntament de Badalona.

21. Aprovar definitivament la declaració de bé cultural d'interès local de la part de la Sala de Turbines Tres Xemeneies.

22. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'exercici 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017.

24. Aprovar l'acord d'Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa CAT VALLÈS, SL, corresponent a la reparació de la caldera del Poliesportiu de Llefià.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per denunciar l'estat de manteniment de la via pública i per una mobilitat cívica, sostenible i segura a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per millorar l'horari d'obertura de les biblioteques públiques i altres indrets d'estudi a Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA en motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, PSC, ERC-Avancem-Mes, ICV-EUiA i Partit Popular, a favor del perllongament de la L1 del Metro des de Fondo de Santa Coloma fins al Centre de Badalona.

5. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Convergència i Unió de suport a les queixes veïnals reclamant la neteja d'un solar situat al carrer de Sant Frederic, 9 de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a millorar el sistema sanitari i enfortir l'atenció primària.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'augment del pressupost destinat a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat als Pressupostos Generals de l'Estat.

8. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió a favor de la redacció del projecte constructiu de la línia 1 del metro entre Santa Coloma i Badalona.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en relació al rescat bancari i el deute municipal il·legítim.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 6/17

Data d'inici de la sessió 30-05-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 25 d’abril de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2016.

3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'abril de 2017 referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.

4. Aprovar la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 7 de juliol de 1977.

5. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 25 d'abril de 2017 referent a la designació dels regidors que havien de formar part del Consell General i de la Comissió Executiva del Consorci Besòs.

6. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.

7. Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva, corresponents al 2017, en matèria de Serveis Socials, Salut, Gent Gran, Joventut, Feminisme i Esports.

8. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

9. Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista de l'Associació Cultural Festa Medieval de Sant Jordi de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

10. Rectificar l'error material detectat en el dictamen aprovat en data 28 de març de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

11. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 9/05/17, d'acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, en que s'aprova la concessió del fons de prestació "Integració sociolaboral de persones amb malalties", a les Oficines Tècniques Laborals,

12. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 26/04/2017, per la qual s'accepta l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, corresponent al Programa complementari de foment de l'Ocupació local 2017-2018, línia de suport a l'ocupació local (línea 1).

13. Ratificar l'acord del consell d'administració de l'IMPO de 15/05/17, a la Proposta de pròrroga del complement productivitat i especial rendiment del personal  plantilla d'IMPO  2016, a l'exercici 2017 fins la definitiva integració de l'IMO a Ajuntament.

14. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del  Centre Sant Jaume de Badalona.

15. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera.

16. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.

17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39.

18. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ampliació dels tipus d'equipament al Palau Municipal d'Esports de Badalona.

19. Resoldre els recursos de reposició formulats contra l'acord del Ple de 31/01/17 corresponent a l'aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta a l'av. Marquès de Montroig, 196-198 i 192-194 al Barri de Sant Roc.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

1. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'organisme autònom IMPO per a la realització de les actuacions de la Línia 1 de suport a l'ocupació local del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social 2017-2018.

2. Donar compte de l'error detectat en la preacta del Ple de 25 d'abril de 2017 en relació al donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA instant a modificar el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig i combat dels comportament corruptes a les administracions públiques i la vida política.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar la creació del Museu del Còmic i la Il·lustració a l'edifici de la CACI

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió per reduir l'IVA dels serveis funeraris.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per a millorar i potenciar el transport públic a Badalona.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a exigir el compliment de l'acord de pau entre la insurgència de les FARC-EP amb el govern Colombià.

8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú,  ICV-EUiA i ERC-Avancem-MES, per a l'eliminació de la disposició addicional 27 del projecte de llei dels "pressupostos generals de l'Estat" per aquest any 2017.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del PP, per instar al Govern Municipal a iniciar els tràmits per traslladar el col·lector de Llevant amb la major celeritat possible.

10. Moció que presenta el  Grup Municipal del PP per prohibir a la ciutat la celebració de cap concert ni acte en espais públics de persones condemnades per terrorisme i mostrar tot el suport a les víctimes i famílies.

11. Moció que presenten pels grups municipals de PP i C's per recolzar els veïns que pateixen les conseqüències d'ocupacions il·legals de pisos a Montigalà i per instar l'Ajuntament a iniciar els tràmits per a la seva solució.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar a la Comissió del Nomenclàtor, el nom de Lola Anglada en una Plaça del barri de Canyadó.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ajuntament Ple 5

Data d'inici de la sessió 25-04-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.       Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.       Aprovar l'acord d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls del desenvolupament de la Plataforma Decidim.

3.       Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4.       Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 i  la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

5.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 5-04-2017 de subsanació d'una errada material a l'acord de Ple de 28-03-2017 de creació d'una comissió d'estudi per a la redacció d'una ordenança d'administració electrònica.

6.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 29 de març de 2017 referent a la modificació del Grup municipal de Convergència i Unió.

7.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 31 de març de 2017 referent al nomenament del regidor Pere Martinez com a membre de les comissions informatives de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8.       Donar compte al Ple de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

9.       Donar compte de diverses modificacions de dedicació de regidors o assessorament especial.

10.   Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

11.   Donar compte de l'informe de la Intervenció General de les resolucions i acords adoptats pel President i el Ple de la Corporació, contraris a les objeccions formulades per aquesta Intervenció, efectuades durant l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

12.   Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de 121,23 € per part de l'entitat CONFRARIA DE SANT ANASTASI i aprovació del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa concedida per participar amb la festivitat de S. Anastasi.

13.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer una exposició gràfica, didàctica, formativa i visual, durant l'any 2016.

15.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer a les accions de dinamització comercial durant l'any 2016.

16.   Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i la participació l'Ajuntament de Badalona, i aprovar els seus Estatuts.

17.   Aprovar diversos expedients de reconeixement de crèdit  corresponents a l'exercici 2016.

18.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a despeses de l'exercici 2016.

19.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector sud de Can Colomer.

20.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector nord de Can Colomer.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

21.   Aprovar l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

22.   Autoritzar la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del contracte de finançament de les inversions que requereixin l’execució del projecte Badalona Capital Europea del Bàsquet, mitjançant constitució d’hipoteca.

23.   Aprovar la Incoació d'expedient administratiu per l'estudi de la proposta d'adquisició  de dos immobles destinats a equipaments situats a la urbanització Mas-Ram.

24.   Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors a Castellers de Badalona.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció presentada pel grup municipal del PSC per denunciar la proliferació de les anomenades empreses multiservei.

2.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC i ICV-EUiA perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

3.       Moció presentada pel grups municipals del PSC, Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió, per dotar de partida de material, de forma extraordinària i urgent, al cos de la Guàrdia Urbana.

4.       Moció presentada pel grup municipal de C's en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

5.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC, ERC-Avancem-Més i ICV-EUiA per demanar la modificació de la disposició que impedeix la reinversió del superàvit.

6.       Moció presentada pel grup municipal del PP per sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els fets ocorreguts el passat 9 de març a la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Badalona.

7.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport a la Guàrdia Urbana de Badalona.

8.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport als clubs de futbol de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

1.       Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.       Aprovar l'acord d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls del desenvolupament de la Plataforma Decidim.

3.       Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4.       Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 i  la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

5.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 5-04-2017 de subsanació d'una errada material a l'acord de Ple de 28-03-2017 de creació d'una comissió d'estudi per a la redacció d'una ordenança d'administració electrònica.

6.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 29 de març de 2017 referent a la modificació del Grup municipal de Convergència i Unió.

7.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 31 de març de 2017 referent al nomenament del regidor Pere Martinez com a membre de les comissions informatives de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8.       Donar compte al Ple de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

9.       Donar compte de diverses modificacions de dedicació de regidors o assessorament especial.

10.   Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

11.   Donar compte de l'informe de la Intervenció General de les resolucions i acords adoptats pel President i el Ple de la Corporació, contraris a les objeccions formulades per aquesta Intervenció, efectuades durant l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

12.   Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de 121,23 € per part de l'entitat CONFRARIA DE SANT ANASTASI i aprovació del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa concedida per participar amb la festivitat de S. Anastasi.

13.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer una exposició gràfica, didàctica, formativa i visual, durant l'any 2016.

15.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer a les accions de dinamització comercial durant l'any 2016.

16.   Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i la participació l'Ajuntament de Badalona, i aprovar els seus Estatuts.

17.   Aprovar diversos expedients de reconeixement de crèdit  corresponents a l'exercici 2016.

18.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a despeses de l'exercici 2016.

19.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector sud de Can Colomer.

20.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector nord de Can Colomer.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

21.   Aprovar l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

22.   Autoritzar la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del contracte de finançament de les inversions que requereixin l’execució del projecte Badalona Capital Europea del Bàsquet, mitjançant constitució d’hipoteca.

23.   Aprovar la Incoació d'expedient administratiu per l'estudi de la proposta d'adquisició  de dos immobles destinats a equipaments situats a la urbanització Mas-Ram.

24.   Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors a Castellers de Badalona.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció presentada pel grup municipal del PSC per denunciar la proliferació de les anomenades empreses multiservei.

2.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC i ICV-EUiA perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

3.       Moció presentada pel grups municipals del PSC, Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió, per dotar de partida de material, de forma extraordinària i urgent, al cos de la Guàrdia Urbana.

4.       Moció presentada pel grup municipal de C's en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

5.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC, ERC-Avancem-Més i ICV-EUiA per demanar la modificació de la disposició que impedeix la reinversió del superàvit.

6.       Moció presentada pel grup municipal del PP per sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els fets ocorreguts el passat 9 de març a la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Badalona.

7.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport a la Guàrdia Urbana de Badalona.

8.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport als clubs de futbol de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 4/2017

Data d'inici de la sessió 10-04-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

2. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del contracte de finançament de les inversions que requereixen l’execució del Projecte Badalona Capital Europea del Bàsquet mitjançant constitució d’hipoteca.

3. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

Ple de l'Ajuntament 3/2017

Data d'inici de la sessió 28-03-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Presa de possessió del senyor Pere Martínez Carreté, del càrrec de regidor.

1. Aprovar l’acta número 2 corresponent a la sessió ordinària de 28 de febrer de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 7 de març de 2017 en relació al canvi de portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió.
 2. Acordar l'exercici d'accions en l'expedient número 278/SAS O-16/16 en relació a les diligències prèvies 3195/12 B1 emeses pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Badalona.
 3. Aprovar la constitució de la Comissió redactora de l'avantprojecte d'ordenança d'administració electrònica.
 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
 5. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal de diverses activitats.
 6. Aprovar la resolució de recurs extraordinari de revisió (no admissió a tràmit), promogut per l'entitat Centre Comercial Montigalà.
 7. Aprovar la resolució de recurs de revisió (no admissió a tràmit), promogut per la Federació d'Empresaris de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per SAMEFA SL per la compra de joguines de la campanya cap infant sense joguina 2016.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d'Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal de Serveis Funeraris de Badalona.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'exercici 2016.
 3. Resoldre les al·legacions presentades i donar trasllat a la CTUAMB per tal que emeti informe previ a l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector Nord de Can Colomer.
 4. Resoldre les al·legacions presentades i donar trasllat a la CTUAMB per tal que emeti informe previ a l’aprovació definitiva del Pla parcial del Sector Sud de Can Colomer.
 5. Aprovar la correcció d'ofici de l'error material en la relació de béns i drets del Projecte de taxació conjunta a l'av. Marqués de Mont-roig, 196-198 i 192-194 aprovat definitivament pel Ple del 31 de 01 de 2017.
 6. Iniciar expedient de Declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la part de la Sala de Turbines (Tres Xemeneies) dins de l'àmbit del municipi de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i aprovar els seus Estatuts.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que proposa el Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la Funció Pública.
 2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos -C's per a la implantació d'un sistema augmentatiu i alternatiu en la comunicació (SAAC) a través de símbols a Badalona i la celebració del Dia Mundial per a la conscienciació sobre l'autisme.
 3. Moció que proposa el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES en commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana.
 4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir a l'Alcaldessa de Badalona que desautoritzi públicament el seu partit per difondre una campanya de desprestigi contra Marina Badalona.
 6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que elabori un procediment administratiu i actualitzi els programes informàtics de Serveis Socials.
 7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES pel 80è aniversari de l'inici dels bombardejos per part de l'aviació italiana a Badalona
 8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport als estudiants, Franz i Adrià, represaliats políticament pel desallotjament a Can Vies.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple de l'Ajuntament 2/2017

Data d'inici de la sessió 28-02-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 31 de gener de 2017.

2. Declaració institucional en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, "Superem les desigualtats".

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Resoldre les al·legacions presentades a la modificació inicial del Reglament Orgànic Municipal i aprovar-lo definitivament.

4. Convalidar i ratificar el Marc organitzatiu i de funcionament de la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) aprovat en la sessió de Constitució de la TIAB realitzada el 10 de novembre de 2016.

5. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva.

6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017, en pròrroga del de 2016.

7. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 19 de gener de 2017 en relació a la substitució d'un membre a la Comissió informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 23 de gener de 2017 referent a la substitució d'un vocal del Consell d'administració de l'IMPO.

9. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 03/02/2017 que aprova l'organització municipal i el Manual organitzatiu i de funcionament.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

10. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat 2017 per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma el Consell Comarcal.

11. Ratificar la resolució de l'alcaldessa d'aprovació de l'addenda al conveni de creació de la llar d'infants de titularitat municipal Ralet Ralet,  per a l'ampliació i remodelació del centre.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Club Futbol Sistrells.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13. Acceptar la renúncia de la concessió de la parada núm. 19  del Mercat Municipal La Salut i de la concessió de la parada núm. 22 del Mercat Municipal Sant Roc.

14. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39.

15. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.

16. Ratificar l'aprovació d'un encàrrec de gestió a favor de la societat de capital íntegrament municipal ENGESTUR, SA per a la implementació del Pla de manteniment de l' Estadi Municipal.

17. Aprovar encàrrec de gestió a l'IMPO per realització acció formativa "Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració" any 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

18. Prendre coneixement de la renúncia del regidor Ferran Falcó i Isern.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per la redacció d'unes bases generals per a la igualtat d’oportunitats ens el processos de selecció de personal en l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en contra de les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar l'inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d'ocupació.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per retirar les competències delegades pel Ple de l'Ajuntament de Badalona a la Junta de Govern Local.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de reprovació contra l’alcaldessa de Badalona per la seva assistència a la concentració independentista de recolzament als encausats per desobeir el TC.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciutadanos-C's per a la revisió de l'ordenança fiscal número 4, reguladora del Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), o Plusvàlua Municipal.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú sobre la salinització al Llobregat provocada per ICL-Iberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al nostre territori.

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, ERC-A-Mes i Guanyem Badalona en Comú per demanar a la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el trasllat definitiu del col·lector-interceptor de llevant.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a l'Associació de Bàsquet Badalona (ABB).

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ajuntament Ple 1/2017

Data d'inici de la sessió 31-01-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 20  de desembre de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19-12-16 d'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'adquisició centralitzada de l'ACM i del CCDL.

2. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 14 de gener de 2016 de personació de l'Ajuntament com acusació particular en les DP 3195/12 B1 que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Badalona.

3. Acord de personació de l'Ajuntament en les diligències prèvies 1303/2015 que es segueixen al jutjat d'Instrucció 4 de Badalona.

4. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 29/07/16 de personació de l'Ajuntament com acusació particular a les diligències prèvies 567/2016 F que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm.2 de Badalona.

5. Modificar l'acord de Ple de data 29/11/2016 que aprova la introducció d'un segon tram en el criteri Especial Rendiment ER, del complement de productivitat aprovat per acord de Ple de data 22/12/2015

6. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'octubre de 2016 de modificació de la dedicació de diversos regidors.

7. Donar compte de les resolucions de contractació en matèria de personal.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

8. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 29.12.16 pel qual s'aprova la signatura d'un conveni amb la Fundació ASCA per a la implementació d'un programa de promoció activa de l'ocupació a Badalona.

9. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità d'àmbit discontinu als carrers d'Eduard Maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, Rector Rifé i Gas.

10. Aprovació provisional de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d'edificació núm. 4 del Polígon 2.

11. Ratificar l'acta de cessió anticipada  entre l'Ajuntament i l'Incasol relatiu a la cessió de les superfícies qualificades d'equipament i de vial que se segreguen de les finques propietat de l'Incasol incloses dins l'ARE de l'Estrella.

12. Aprovar definitivament el Projecte de taxació conjunta presentat per l'Incasol per l'expropiació blocs barri de Sant Roc.

13. AP-2017/3796 Ratificar l'acord del Consell General del Consorci de les Ares de l'Estrella i Sant Crist relatiu a la Modificació del seus estatuts per adaptar-los a la normativa vigent.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

14. Designar com a representant de l'Ajuntament en el Consell General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al regidor Miguel Jurado Tejada en substitució de la regidora Sònia Egea Pèrez.

15. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 23 de gener de 2017 referent a la modificació del Grup municipal del Partit Popular.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES de suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

2. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Ciutadans-Ciudadanos- C's per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport i recolzament a la Fundació Badalona Capaç i a què es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM a les parcel·les sitades a l'Av Carlemany, 558 i al Ptge del Camí Estret.

4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) de suport i recolzament als veïns als veïns del Bosc d'en Vilaró perquè s'arribi a un acord amb els propietaris afectats minimitzant al màxim els perjudicis.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport a tots els cossos policials i de seguretat de l'Estat davant els atacs reiterats que posen en dubte la seva professionalitat.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per a la millora de les clàusules del servei de plataforma per a l'administració electrònica.

7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la laïcitat de les institucions públiques, per la convivència, la pluralitat i la tolerància.

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per acceptar els acord del Consell Escolar Municipal sobre la matriculació pel curs 2017-2018.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per declarar Badalona Zona lliure de paradisos fiscals.

10. Moció que presenten els Grups Municipals Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per la gestió 100% pública i directe del servei de subministrament d'aigua.

11. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC en defensa de la memòria de Frederic Xifré Masferrer, alcalde de Badalona executat pels franquistes.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per la creació a Badalona d'una oficina d'assessorament sobre les clàusules sòl.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

Ajuntament Ple 17/2016

Data d'inici de la sessió 20-12-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Saló de Sessió

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar les actes números 15 i 16 corresponents a la sessió extraordinària de 24 de novembre de 2016 i a la sessió ordinària de 29 de novembre de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Aprovar la modificació de l'annex d'inversions municipals de 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 556,49 € per part de l'AV CENTRE i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la subvenció finalista per participar en la Festa del Badiu i Festa a Baix a Mar.
 2. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Associació de Diables de Badalona per participar amb el XXXIII Correfoc de les Festes de Maig.
 3. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 538,94 € per part de Badalona Bèsties de Foc i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa i finalista per participar amb el Cercabèstia 2016.
 4. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Associació de futbol Americà Badalona Drags.
 5. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Consell Esportiu Barcelonès Nord.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Ratificar l'acord del consell d'administració de l'IMPO de 6/10/16, pel qual s'aprova l'adhesió a l'acord relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites en el programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 2. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Fomento de Construcciones  y Contratas, SA, corresponent a la regularització de preus del període de gener a desembre de 2015.
 3. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'Acciona Facility Services, corresponent al servei de neteja dels lavabos públics a les platges de Badalona realitzat durant el mes de setembre de la temporada 2015.
 4. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l'avinguda de Biscaia 26.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2017.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans-Ciudadanos - C's, Partit Popular i Convergència i Unió per regular la ubicació i funcionament de les associacions de fumadors de cànnabis.
 2. Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans i Convergència i Unió per incentivar l'ús de vehicles elèctrics mitjançant la instal·lació de punts de recàrrega de bateries i modificacions en les ordenances municipals.
 3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a prendre mesures urgents amb els sense sostres que malviuen als carrers de Badalona.
 4. Moció que presenten els  grups municipals del Partit Popular, Partit dels Socialistes i Ciutadans-Ciudadanos per a la reobertura de l'oficina de Serveis Socials del Districte 5 ubicada als baixos del Palau Municipal d'Esports de Badalona.
 5. Moció que presenten els grups municipals Socialista i d'ICV-EUiA per donar suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics.
 6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a Badalona Bàsquet Base.
 7. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC_Avancem-MES i ICV-EUiA de reconeixement a les dones represaliades durant el franquisme i per l'anul·lació dels consells de guerra.
 8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la plataforma de víctimes del Alvia 04155.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ajuntament Ple 16/2016

Data d'inici de la sessió 29-11-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Saló de sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar les actes números 13 i 14 corresponents a la sessió extraordinària de 10 d’octubre de 2016 i a la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Badalona en relació a l'enregistrament en vídeo de les sessions plenàries.

2. Aprovar la sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal per exercir una segona activitat en el sector públic.

3. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis anteriors.

4. Aprovar la rectificació de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

5. Aprovar el compte justificatiu i pagament a la Fundació Roca i Pi, del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa per a la realització del projecte Atenció a les persones sense sostre, per a l'any 2015.

6. Aprovar  el compte justificatiu i pagament a ESABAR Saharaui Badalona Cooperación, del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa per a la realització del el projecte "Vacances en Pau" per a l'any 2015.

7. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Centro Aragonés de Badalona, per participar amb el Festival de Jotes, en el marc de les Festes de Maig.

8. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Associació del Lleure el Gripau Blau (Bufons del Foc) per participar en el Correfoc i en el Seguici, en les Festes de Maig.

9. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 1.531,91 euros per part de l'entitat Miquelets de Badalona Colla Trabucaire i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la subvenció finalista.

10. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Castellers de Badalona, per participar amb les actuacions castelleres, en el marc de les Festes de Maig.

11. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Colla de Geganters de Badalona, per participar amb les ballades de gegants 'Badagegants' i Faldilles Enlaire, en les Festes de Maig.

12. Aprovar el document de la Política de Col·lecció de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit  a favor de l'empresa Atlas Sport Consulting, SL.

14. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor l'empresa Telefònica de España, SAU.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 31/10/2016 declarant la urgència que justifica l'aprovació del conveni signat amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament i consolidació de la Reempresa a nivell local a través IMPO.

16. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa declarant la urgència que justifica l'aprovació d'acceptar la subvenció atorgada pel SOC, i ordena l'execució de la contractació de persones joves a l'IMPO.

17. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'IMPO actuació "Recull d'activitats de suport al teixit productiu 2016" Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, objecte de l' ajut aprovat per la DIBA en data 15/09/2016.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit per diverses factures d'exercicis anteriors.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit pel subministrament elèctric de l'any 2011-2012 del local de l'Associació de Dones del Mil·lenni.

20. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI de Sistrells a la Unitat d'Actuació número 5.

21. Aprovar la certificació final i  factura de les obres de Reurbanització de la Plaça Espanya.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora M. Jesús Hervàs Mínguez a l'acta de regidora d'aquesta Corporació

23. Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa a Cruz Roja Española, per a la realització de "Programes socials que desenvolupa a la ciutat de Badalona" per a l'any 2015.

24. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'import 46.077,98 €, de la subvenció finalista presentada per el Club Esportiu Seagull BDN, per import de 23.000 euros.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per afavorir l'accés dels joves a vivendes de lloguer a preus assequibles a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans- Ciudadanos- C's contra la violència de gènere i la igualtat, amb motiu del dia 25 de novembre.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES a favor de la reforma horària.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a adaptar parcs infantils per a nens amb dificultats motores.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES sobre el dret de vot als 16 anys

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Aprovar les actes números 13 i 14 corresponents a la sessió extraordinària de 10 d’octubre de 2016 i a la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Badalona en relació a l'enregistrament en vídeo de les sessions plenàries.

2. Aprovar la sol·licitud de compatibilitat d'un funcionari municipal per exercir una segona activitat en el sector públic.

3. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis anteriors.

4. Aprovar la rectificació de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

5. Aprovar el compte justificatiu i pagament a la Fundació Roca i Pi, del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa per a la realització del projecte Atenció a les persones sense sostre, per a l'any 2015.

6. Aprovar  el compte justificatiu i pagament a ESABAR Saharaui Badalona Cooperación, del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa per a la realització del el projecte "Vacances en Pau" per a l'any 2015.

7. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Centro Aragonés de Badalona, per participar amb el Festival de Jotes, en el marc de les Festes de Maig.

8. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Associació del Lleure el Gripau Blau (Bufons del Foc) per participar en el Correfoc i en el Seguici, en les Festes de Maig.

9. Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de l'import de 1.531,91 euros per part de l'entitat Miquelets de Badalona Colla Trabucaire i aprovació del pagament del restant pendent de cobrar de la subvenció finalista.

10. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Castellers de Badalona, per participar amb les actuacions castelleres, en el marc de les Festes de Maig.

11. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Colla de Geganters de Badalona, per participar amb les ballades de gegants 'Badagegants' i Faldilles Enlaire, en les Festes de Maig.

12. Aprovar el document de la Política de Col·lecció de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit  a favor de l'empresa Atlas Sport Consulting, SL.

14. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor l'empresa Telefònica de España, SAU.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 31/10/2016 declarant la urgència que justifica l'aprovació del conveni signat amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament i consolidació de la Reempresa a nivell local a través IMPO.

16. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa declarant la urgència que justifica l'aprovació d'acceptar la subvenció atorgada pel SOC, i ordena l'execució de la contractació de persones joves a l'IMPO.

17. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'IMPO actuació "Recull d'activitats de suport al teixit productiu 2016" Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, objecte de l' ajut aprovat per la DIBA en data 15/09/2016.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit per diverses factures d'exercicis anteriors.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit pel subministrament elèctric de l'any 2011-2012 del local de l'Associació de Dones del Mil·lenni.

20. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI de Sistrells a la Unitat d'Actuació número 5.

21. Aprovar la certificació final i  factura de les obres de Reurbanització de la Plaça Espanya.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora M. Jesús Hervàs Mínguez a l'acta de regidora d'aquesta Corporació

23. Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció finalista i nominativa a Cruz Roja Española, per a la realització de "Programes socials que desenvolupa a la ciutat de Badalona" per a l'any 2015.

24. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'import 46.077,98 €, de la subvenció finalista presentada per el Club Esportiu Seagull BDN, per import de 23.000 euros.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per afavorir l'accés dels joves a vivendes de lloguer a preus assequibles a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans- Ciudadanos- C's contra la violència de gènere i la igualtat, amb motiu del dia 25 de novembre.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES a favor de la reforma horària.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a adaptar parcs infantils per a nens amb dificultats motores.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES sobre el dret de vot als 16 anys

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ajuntament Ple 15/2016

Data d'inici de la sessió 24-11-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe complert de l’estat de les negociacions entre el Govern i l’entitat Badalona Capaç en relació a la construcció del futur, i necessari, centre ocupacional.

Segon. Acordar que el Govern municipal tramiti l’expedient per a incloure en l’Ordre del dia del Ple municipal del mes de novembre l’Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a les parcel·les situades a l’Avinguda de Carlemany 558 i al Passatge del Camí Estret 580-581.

Tercer. Censurar la gestió del Govern municipal en relació a la construcció del nou centre ocupacional de Badalona Capaç, per l’engany que ha patit l’entitat durant tot aquest temps.

Primer. Informe complert de l’estat de les negociacions entre el Govern i l’entitat Badalona Capaç en relació a la construcció del futur, i necessari, centre ocupacional.

Segon. Acordar que el Govern municipal tramiti l’expedient per a incloure en l’Ordre del dia del Ple municipal del mes de novembre l’Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a les parcel·les situades a l’Avinguda de Carlemany 558 i al Passatge del Camí Estret 580-581.

Tercer. Censurar la gestió del Govern municipal en relació a la construcció del nou centre ocupacional de Badalona Capaç, per l’engany que ha patit l’entitat durant tot aquest temps.

Primer. Informe complert de l’estat de les negociacions entre el Govern i l’entitat Badalona Capaç en relació a la construcció del futur, i necessari, centre ocupacional.

Segon. Acordar que el Govern municipal tramiti l’expedient per a incloure en l’Ordre del dia del Ple municipal del mes de novembre l’Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a les parcel·les situades a l’Avinguda de Carlemany 558 i al Passatge del Camí Estret 580-581.

Tercer. Censurar la gestió del Govern municipal en relació a la construcció del nou centre ocupacional de Badalona Capaç, per l’engany que ha patit l’entitat durant tot aquest temps.

Ple de l'Ajuntament 14/2016

Data d'inici de la sessió 25-10-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 27 de setembre de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Aprovar el reconeixement del deute per acord de la Junta de Govern local de data 1 d'abril de 2008 per import de 579.827,31 euros a favor de ATM  com a conseqüència de la construcció de la subestació transformadora del tramvia Sant Martí-Besos.
 2. Aprovar la creació de la Comissió Informativa de caràcter especial per a la investigació dels processos de selecció de la Guàrdia Urbana.
 3. Aprovar la revisió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2016.
 4. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2016.
 5. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació 2016.
 6. Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits d'exercicis anteriors.
 7. Donar compte de diverses resolucions de nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament especial.
 8. Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.
 9. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 28/9/16 relativa a la formulació d'al·legacions davant de la Direcció General d'Energia i Mines i Seguretat Industrial del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 10. Donar compte de l'informe d'Intervenció de les resolucions i acords adoptats pel President i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions formulades per Intervenció i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, el 2015.
 11. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer i segon trimestre de 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar la constitució de la Taula d'Infància i Adolescència.
 2. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista per a l'entitat Fundació Privada Ateneu Sant Roc.
 3. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista per a l'entitat Càritas Diocesana de Barcelona.
 4. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista per a l'entitat Fundació Carles Blanch.
 5. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Associació de Puntaires Montserrat Niubó, per participar enla XXX Trobada de Puntaires, en el marc de les Festes de Maig.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar la licitació per a l'adjudicació de les parades 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 i el local exterior 7 del Mercat Municipal Pomar-Morera.
 2. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.
 3. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la creació del nou Consell Econòmic i Social i els seus Estatuts, aprovat inicialment per l'Ajuntament ple el 31 de maig de 2016.
 4. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del sector I de Les Guixeres.
 5. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a la UA 2a del Pla especial de les illes del carrer Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
 6. Aprovar un reconeixement de crèdit per les obres complementàries de la reurbanització carrers Andrés Segovia i Pi i Gibert.
 7. Aprovar un reconeixement de crèdit pels treballs de les obres a la sala d'exposicions Centre Cultural El Carme.
 8. Aprovar un reconeixement de crèdit pels treballs a la nova oficina de turisme del Centre Cultural El Carme.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Ratificar el decret de l’Alcaldia de constitució de la Comissió d’Estudi per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 2. Aprovar la pròrroga pel termini d'1 any del contracte de serveis de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes de Pomar, Pomar Ind, Guixeres i Rieres de Pomar i Montalgre de Badalona.
 3. Aprovar la certificació final de les obres de reubanització de la Riera Matamoros entre carrer Francesc Layret i el carrer Santa Madrona.
 4. Aprovar la certificació final de les obres d’insonorització de la Sala polivalent del Casal de la Gent Gran del Raval.
 5. Aprovar la certificació final de les obres de reforma de la plaça dels Països Catalans.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la laïcitat de les institucions públiques.
 2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre les titulacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de Titulacions
 3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans sol·licitant de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Badalona disculpes públiques i el cessament immediat del tinent d'alcaldia de la regidoria de Badalona Democràtica.
 4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's per garantir l'accés escolar als llibres de text i/o als materials escolars equivalents en els ensenyaments obligatoris.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos - C's per crear una aplicació de software "App" municipal per a la comunicació d'incidències i informació bàsica de serveis.
 6. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a l'ampliació de l'horari d'atenció presencial als ciutadans a l'Ajuntament de Badalona.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per la redacció d'un pla estratègic que doni solucions reals a les greus necessitats en el món de la diversitat funcional a Badalona.
 8. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, Socialista i Guanyem Badalona en comú a favor de l'aixecament del Bloqueig polític, comercial i financer per part dels Estats Units d'Amèrica a Cuba.
 9. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i Unió per a la redacció i tramitació d'un conveni marc pels clubs de futbol de Badalona

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ajuntament Ple 13/2016

Data d'inici de la sessió 10-10-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals i l’acord d'imposició de la taxa per la verificació d'ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent, per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

2. Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora del procediment de verificació d’habitatges permanentment desocupats a Badalona.

 

Ajuntament Ple 12/2016

Data d'inici de la sessió 27-09-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 en relació a la delegació de competències en matèria d'Espais Públics.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 5 de setembre de 2016 en relació a la designació d'un nou president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

3.       Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 referent al nomenament del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Junta de Govern Local.

4.       Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal corresponent a l'exercici 2015.

5.       Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercici anterior a Nidec, SL.

6.       Aprovar l'encàrrec de gestió a la societat municipal Badalona Comunicació SA per la realització de la 42 Edició del Filmets Badalona Film Festival, que tindrà lloc del 20 al 30 d'octubre de 2016.

7.       Aprovar la cessió de l'ús temporal a precari del local situat a la planta baixa del carrer Riu Ter, núm. 2-4, a Plataforma d'Afectats per l'Habitatge de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.       Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos, per un import de 1.361,78 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9.       Aprovar provisionalment la modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan núm. 103, Mercat de Lloreda.

10.   Aprovar la certificació final i factura com a reconeixement de crèdit, de les obres de reurbanització del carrer Alfons XII.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que proposa el Grup Municipal del Partit Popular per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 € pels treballadors contractats per l'Ajuntament.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la construcció d'una nova piscina municipal a Badalona.

3.       Moció que proposa el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's de rebuig a la Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comisió d'Estudis del Procés Constituent.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans -Ciudadanos - C's per a la concessió de beques a l'esfoç per als millors expedients acadèmics en les proves de selectivitat PAU ( o equivalent) de juny del 2017 dels instituts de batxillerat de Badalona.

5.       Moció que presenten els grups municipals de PSC, PP, CiU i C's de suport a la Fundació Badalona Capaç i a perquè es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM de les parcel·les situades a l'av de Carlemany, 558 i Ptge del Camí Estret, 558.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al veí de Badalona apallissat a la línia 4 del metro.

7.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a l'adopció de mesures per avançar en la construcció de la laïcitat com a model de convivència.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport de la proposta d'unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs.

9.       Moció que proposen els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en suport a l'acord de pau signat a la República de Colòmbia.

10.   Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES sobre garantir el dret ciutadà d'accés a les xarxes digitals i internet com a un dret d'accés a la informació.

11.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i PSC de suport a la treballadora acomiadada de l'empresa Giró.

                                          

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ajuntament Ple 11/2016

Data d'inici de la sessió 26-07-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 28 de juny de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 per la qual es designa el regidor senyor Francesc Duran com a representant de l'Ajuntament en el Consell de Mobilitat de l'AMB.

2.       Donar compte de la resolució de l'Alcaldessa de 4 de juliol de 2016 relatiu a la designació del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible.

3.       Donar compte de resolucions de contractació en matèria de personal.

4.       Nomenar representant de l'Ajuntament al Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer al regidor senyor Francesc Duran i Vilalta.

5.       Aprovar la sol·licitud d'autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició del 100% els efectius de la Policia Local.

6.       Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral dels organismes autònoms, societats mercantils municipals i de la resta d'entitats que integren el sector públic de l'Ajuntament per a l'exerci 2016.

7.       Aprovar el compte justificatiu i el pagament d'una subvenció finalista a l'Associació Voluntaris Badalona.

8.       Aprovació d'un reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors.

9.       Aprovar la participació de l'Ajuntament de Badalona en el PECT "Eix de coneixement Besós-Marina/Litoral".

10.   Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO de la realització de l'actuació "Impulsem l' economia en clau participativa", en el marc del Catàleg de Serveis 2016.

11.   Aprovar l'encàrrec de gestió a REBASA de la realització de l'actuació "Pla estratègic de Badalona 2016" en el marc del Catàleg de Serveis 2016.

12.   Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost de l’Ajuntament de 2016.

13.   Aprovar inicialment la modificació del pressupost de 2016 de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

14.   Aprovar l'expedient de despesa i  les factures de compra de joguines de la campanya "Cap nen sense joguina" 2015.

15.   Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat DIABLES KAPAOLTIS, per participar amb els actes de les Festes de Maig 2016.

16.   Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció nominativa i finalista concedida a la Fundació Privada Pere Closa.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

17.   Donar compte de la resolució de l'alcaldessa ordenant la incoació de l'expedient de dissolució, liquidació i extinció de l'IMPO.

18.   Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda. 

19.   Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca situada a l'av. Martí Pujol, núm. 339 de Badalona.

20.   Aprovar la certificació final d'obres de l'ampliació dels vestidors del camp de futbol de Lloreda i factura de Desmontes y Construcciones Romero SA.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's a favor d'una millora de la mobilitat i els accessos al barri de Nova Lloreda, en particular en l'entorn del Mercat de Lloreda i en la zona compresa entre Rambla Sant Joan i Av Lloreda.

2.       Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per erradicar el Mercat de la Misèria i el top manta a Badalona.

3.       Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 ¿ pels treballadors i treballadores contractats per l'Ajuntament.

4.       Moció que proposa el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per fer front a l'estigma i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VHI/Sida a la ciutat de Badalona.

5.       Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport a la Declaració d'entitats memorialistes sobre el 80è aniversari del cop d'Estat del 18 de juliol de 1936.

6.       Moció que proposa el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a les 27 persones imputades per la tancada al rectorat de l'UAB

7.       Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona.

8.       Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al President Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 28 de juny de 2016.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1.  Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 4 de juliol de 2016 per la qual es designa el regidor senyor Francesc Duran com a representant de l'Ajuntament en el Consell de Mobilitat de l'AMB.

2.  Donar compte de la resolució de l'Alcaldessa de 4 de juliol de 2016 relatiu a la designació del regidor senyor Francesc Duran com a membre de la Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible.

3.  Donar compte de resolucions de contractació en matèria de personal.

4.  Nomenar representant de l'Ajuntament al Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer al regidor senyor Francesc Duran i Vilalta.

5.  Aprovar la sol·licitud d'autorització al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició del 100% els efectius de la Policia Local.

6.  Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral dels organismes autònoms, societats mercantils municipals i de la resta d'entitats que integren el sector públic de l'Ajuntament per a l'exerci 2016.

7.  Aprovar el compte justificatiu i el pagament d'una subvenció finalista a l'Associació Voluntaris Badalona.

8.  Aprovació d'un reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors.

9.  Aprovar la participació de l'Ajuntament de Badalona en el PECT "Eix de coneixement Besós-Marina/Litoral".

10.Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO de la realització de l'actuació "Impulsem l' economia en clau participativa", en el marc del Catàleg de Serveis 2016.

11.  Aprovar l'encàrrec de gestió a REBASA de la realització de l'actuació "Pla estratègic de Badalona 2016" en el marc del Catàleg de Serveis 2016.

12. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost de l’Ajuntament de 2016.

13. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de 2016 de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

14. Aprovar l'expedient de despesa i  les factures de compra de joguines de la campanya "Cap nen sense joguina" 2015.

15. Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat DIABLES KAPAOLTIS, per participar amb els actes de les Festes de Maig 2016.

16.  Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció nominativa i finalista concedida a la Fundació Privada Pere Closa.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

17.  Donar compte de la resolució de l'alcaldessa ordenant la incoació de l'expedient de dissolució, liquidació i extinció de l'IMPO.

18.  Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda. 

19. Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de la finca situada a l'av. Martí Pujol, núm. 339 de Badalona.

20. Aprovar la certificació final d'obres de l'ampliació dels vestidors del camp de futbol de Lloreda i factura de Desmontes y Construcciones Romero SA.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.   Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's a favor d'una millora de la mobilitat i els accessos al barri de Nova Lloreda, en particular en l'entorn del Mercat de Lloreda i en la zona compresa entre Rambla Sant Joan i Av Lloreda.

2.   Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per erradicar el Mercat de la Misèria i el top manta a Badalona.

3.   Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000 ¿ pels treballadors i treballadores contractats per l'Ajuntament.

4.   Moció que proposa el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per fer front a l'estigma i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VHI/Sida a la ciutat de Badalona.

5.   Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport a la Declaració d'entitats memorialistes sobre el 80è aniversari del cop d'Estat del 18 de juliol de 1936.

6.   Moció que proposa el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a les 27 persones imputades per la tancada al rectorat de l'UAB

7.   Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona.

8.   Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport al President Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ajuntament Ple 10/2016

Data d'inici de la sessió 28-06-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Presa de possessió del senyor Francesc Duran i Vilalta del càrrec de regidor.

Aprovar les actes números 8 i 9 corresponents a la sessió ordinària de 31 de maig de 2016 i la sessió extraordinària i urgent de 13 de juny de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 18 de maig de 2016 relativa a la delegació de les presidències de les comissions informatives de caràcter permanent.

2. Donar compte de l'execució de la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 21, en relació amb diversos funcionaris de la Guàrdia Urbana de Badalona.

3. Aprovar la minuta del conveni interadministratiu de col·laboració entre els ajuntaments de Barcelona, L'Hospitalet del Llobregat i Badalona, relatiu a la gestió del Canal Múltiple 26 de la TDT local.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

5. Proposta de modificació del pressupost de l'Ajuntament de 2016 i del seu annex d'inversions.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

6. Aprovar un reconeixement de crèdit per pagar la factura de la reparació de l'avaria de la instal·lació elèctrica de la biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté.

7. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat BADALONA SARDANISTA, per participar en les ballades de sardanes de Sant Anastasi i de la Fira de l'Arrop durant les Festes de Maig.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

8. Aprovar un reconeixement de crèdit per dietes d'arbitratges de 6 audiències dels Tribunals Arbitrals Col·legiats de la Junta Arbitral de Consum de Badalona.

9. Aprovar l'adjudicació de parades del Mercat Municipal Pomar-Morera. 

10. Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi de Badalona pels anys 2013 - 2018.

11. Aprovar inicialment la Modificació del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda.

12. Aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament de la Mesa de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials en l'àmbit de l'habitatge a Badalona, i els seus annexos.

13. Aprovar l'Adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i aprovació inicial dels seus estatuts modificats.

14. Iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Badalona i nomenar els membres de la Comissió Municipal de Delimitació.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per les obres d’instal·lació i subministrament de jocs a la plaça Lloreda.

16. Reconeixement de crèdit a favor de l'empresa ENGESTUR SA per factures de les actuacions de les obres d’instal·lació de les dependències de la GU a la Pl. Camaron de la Isla.

17. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de millora urbana del solar damunt del passatge dels encants.

18. Aprovar l’encàrrec de gestió a REBASA per a la realització de l’actuació pla d'intervenció dels PAE's de Badalona. 1

9. Aprovar un reconeixement de crèdit per factures d'exercicis tancats pels treballs de l'escola Nero Nas.

20. Aprovació de l'encàrrec de gestió a l'IMPO per a l'actuació integració sociolaboral de persones amb malalties mentals.

21. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO i REBASA per a l'actuació Servei Local d'empreses de Badalona 2016.

22. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO per a la realització de l'actuació del servei Local d'Ocupació - Badalona 2016.

Proposicions urgents 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA, Guanyem Badalona en Comú, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, en suport del dia de l'Orgull Lèsbic, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI).

2. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's a favor de la baixada d'un 5% a la quota a pagar de l'Impost de Bens Immobles.

3. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Avancem-MES per fer front a l'estigma i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VIH/Sida a la ciutat de Badalona.

4. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió reiterant la cessió avançada del tram del carrer Eduard Maristany al terme municipal de Badalona afectat pel projecte de desenvolupament urbanístic de l'antiga central tèrmica de Badalona i Sant Adrià.

5. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú a favor de la presència i visualització de les dones en la vida política local.

6. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Socialista, en defensa de l’acollida de les persones refugiades. 

7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per sumar l’associació de veïns del Raval a la Comissió especial sobre l’ARE de l’Estrella.

8. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, per garantir la igualtat d’oportunitats i la transparència en els plans d’ocupació gestionats per l’IMPO.  

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ajuntament Ple 9/2016

Data d'inici de la sessió 13-06-2016

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Casa Consistorial

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Aprovar la urgència de la convocatòria.

2. Aprovar la declaració de rebuig i condemna a l’assassinat d’una veïna de Badalona a causa d’un acte de violència masclista.

Ajuntament Ple 8/2016

Data d'inici de la sessió 31-05-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

Aprovar les actes números 6 i 7 corresponents la sessió extraordinària de 13 d’abril de 2016 i la sessió ordinària de 26 d’abril de 2016.

Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2015.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

2. Aprovar provisionalment les bases específiques reguladores de les subvencions per concurrència competitiva.

3. Convalidar la resolució l'alcaldessa d'aprovació de la continuïtat de la prestació dels serveis de manteniment i neteja del Parc de Montigalà i adjacents per part de l' actual prestatari.

4. Acceptar la cessió del bé immoble al carrer Escorial, 21 2n 3a en nom del senyor Manuel Diaz Domingo.

5. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de designació del representant d'aquest Ajuntament al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Donar compte del canvi d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a sol.licitud del Grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

7. Donar compte de la resolució d'Alcaldia referent a la revocació del nomenament i la delegació especial efectuada a favor del regidor senyor Javier López Cegarra.

8. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2015.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

9. Aprovar la remuneració per préstec públic bibliotecari corresponent als anys 2010 a 2014 a favor de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos.

10. Aprovar el compte justificatiu i pagament del restant 50% de la subvenció nominativa i finalista concedida a l'entitat Coordinadora d'Entitats de Cultura Tradicional i Popular Catalana, per col·laborar en les activitats de la Festa Major d'Agost 2015.

11. Efectuar el cessament de la senyora Maria Soledad García Durán en la representació municipal al consell escolar municipal, i designar en el seu lloc al Sr. Juan Miguel López gonzález, en representació del grup Municipal de Ciutadans-Ciutadanos, del CEM

12. Aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de beques individuals de menjador dels curs 2016-2017, per a l'alumnat de les escoles bressol municipals, així com l'annex normalitzat de sol·licitud.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat CF Bufalà.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'una subvenció a favor de l'Associació de Marxants de Badalona.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Trifusió Projectes Culturals, SL.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Comerciants de Badalona.

17. Aprovar la creació del nou Consell Econòmic i Social i els seus Estatuts.

18. Aprovar reconeixements de crèdit de l'exercici 2015 a favor de Servicios Generales de Decoración SL, Sece SA i Ferreteria Prim SL.

19. Aprovar la declaració basca d'un nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per a la creació de municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva, en conferència celebrada a Bilbao del 27 al 29 d'abril de 2016.

20. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de canvi d'ús al soterrani del carrer de Catalònia, núm. 1-5.

21. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità de transformació d'ús a la parcel·la de la rambla de Sant Joan, 103 -Mercat de Lloreda-.

22. Donar per verificat el nou Text refós del Pla de millora urbana del sector únic de la

Modificació puntual del PGM a l'àmbit del Gorg

23. Aprovar la factura a favor d'Engestur, SA corresponent a actuacions paviment del carrer del Mar i de la Plaça de la Vila.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup municipal Socialista de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris.

2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en comú, ERCAvancem-ES, ICV-EUiA i CiU en defensa de les lleis del Parlament de Catalunya recorregudes davant el Tribunal Constitucional per part del Govern de l'Estat.

3. Moció que presenta el grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per a infants i adults.

4. Moció que presenta el Grup municipal d'ICV-EUiA sobre la proposta d'etiquetatge de

vehicles de la DGT.

5. Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans-Ciudadanos en suport al Badalona Dracs.

6. Moció que presenta el Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's en defensa de la cooficialitat del català i el castellà a Badalona.

7. Moció que presenta el Grup municipal del Partit Popular per a la declaració d'Arnaldo Otegi com a persona non grata de la ciutat de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ajuntament Ple 7/2016

Data d'inici de la sessió 26-04-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar les actes números 4 i 5 corresponents a la sessió ordinària de 29 de març de 2016 i la sessió extraordinària de 6 d’abril de 2016.


I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Autoritzar al senyor Ricard Brotat Jubert per exercir la compatibilitat d’una segona activitat en el sector públic.
2. Aprovar els reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
3. Aprovar els reconeixements de crèdit.
4. Declarar d'especial interès o utilitat municipal obres i activitats a efectes de les pertinents bonificacions.
5. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals vigents.
6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016.
7. Donar compte de la designació de l'alcaldessa com a membre del Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.
8. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP a
sol.licitud del Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos.
9. Donar compte del nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament especial.


Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
10. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat AE DOSA
11. Aprovar els reconeixements de crèdit.
12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Associació Esportiva Badalonès.
13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat CF Sistrells.
14. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Club Bàsquet Sant Josep.


Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
15. Aprovar la creació del Consell Econòmic i Social de Badalona, i els seus Estatuts.
16. Aprovar la rendició del compte justificatiu i pagament del 50% de la subvenció de la Federació de l'Associació de Venedors del Mercat, per la promoció cavalcada de reis a Badalona any 2015.
17. Aprovar els reconeixements de crèdits de l'exercici 2015 a favor de Sugebe, SL i Grupos Electrógenos Agresa, SL.
18. Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent al consum elèctric en el 2014 a favor de l'empresa Endesa Energia XXI SL.
19. Ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (Consorci Besòs-Tordera).
20. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità a la Unitat d'Actuació 2a del Pla especial a les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
21. Aprovar la rectificació de l'error material detectat a la memòria de l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
22. Aprovar provisionalment el Pla especial de superposició d'activitats per a les parcel·les A, B i C del Polígon industrial Bonavista nord.
23. Desestimar el recurs de reposició interposat per Vexin 2000, SA contra l'acord del Ple del 22 de desembre de 2015 relatiu als interessos de demora meritats en l'expedient d'expropiació finca carretera de Mataró, núm. 2-20.
24. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia de 12 d'abril de 2016 per la qual es crea la Comissió de treball per la remodelació i millora de la Platja dels Pescadors.

Proposicions urgents


II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en memòria de Guillem Agulló i de compromís contra els delictes d’odi,el racisme i la xenofòbia.
2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per declarar Badalona Ciutat Republicana.
3. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Ciutadans (Ciudadanos) – C’s sobre el seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional del Parlament de Catalunya.

4. Moció que presenta el grup municipal Socialista per a la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.
5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – C’s per a la millora dels serveis de les Escoles Bressol.
6. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de suport a la millora de la mobilitat i el transport públic al barri del Front Marítim.
7. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Ciutadans (Ciudadanos)–C’s perquè el pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Badalona inclogui la partida necessària per a portar a terme les expropiacions per a desencallar el segon tram de la construcció dels laterals de Sant Crist.
8. Moció que presenta el grup municipal Socialista per a eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul.
9. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.

Torn obert de paraules
Precs i preguntes

Ajuntament Ple 6/2016

Data d'inici de la sessió 13-04-2016

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de 2014.

2. Resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2016 i la plantilla al servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms.

Ajuntament Ple 5/2016

Data d'inici de la sessió 06-04-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe de la regidora delegada d’Esports, Maria Gallardo Borrega, sobre el compliment del conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona el proppassat 20 de juny de 2014 en relació a la construcció de l’Estadi Municipal de Badalona i de la reurbanització del seu entorn.

Segon. Reprovació del govern municipal per la seva gestió en relació a l’execució de les obres del nou Estadi Municipal de Badalona. I reprovar expressament la regidora delegada d’Esports pel menyspreu expressat públicament i la falta d’atenció a una entitat esportiva de la ciutat com el Club de Futbol Badalona

Ajuntament Ple 4/2016

Data d'inici de la sessió 29-03-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Aprovar les actes números 2 i 3 corresponents a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2016 i la sessió extraordinària d’1 de març de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Actualitzar la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

2. Ratificar la modificació inicial dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4. Aprovar l'encàrrec de gestió a l’Institut Municipal de Promoció de l' Ocupació i a Reactivació Badalona SA per a la realització de les actuacions objecte del Projecte "Xarxa Nord 2015" .

5. Aprovar el procediment per a la determinació de la massa salarial del personal laboral del sector públic de l'Ajuntament de Badalona.

6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de 2014.

7. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a sol·licitud del Grup municipal del Partit Popular.

8. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO a sol·licitud del Grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos.

9. Donar compte del nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament especial.

10. Donar compte de resolucions de contractació en matèria de personal.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

11. Aprovar la Valoració dels Llocs de direcció resultants de l'aplicació del nou organigrama de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit a favor de diferents empreses per al pagament de factures de subministraments i serveis tramitats amb caràcter urgent l'any 2015.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas.

14. Resoldre el recurs de reposició presentat per Vértice Ensanche SL, contra l'acord del Ple de 26 de gener de 2016.

15. Rescatar per motius d'interès general la concessió administrativa atorgada a Parking Batllòria 123 SA.

16. Donar compte de l'adhesió de Badalona al Programa Municipal Cooperatiu.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de reivindicació de la labor municipalista de la Diputació de Barcelona.

2. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) de rebuig al tuit de la CUP en el que es fa una proclama a ETA i de reprovació a tots els membres del Govern per no condemnar aquesta piulada.

3. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's de control del pla d'acció del govern municipal.

4. Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista en motiu del 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones.

5. Moció presentada pels grups municipals Socialista i de Ciutadans - C's per reclamar a la Generalitat de Catalunya el Reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de Badalona.

6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú a proposta de l'Àgora Ciutadana de Badalona per a eradicar les situacions d'irregularitat a Badalona.

7. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA de suport a la connexió del trambaix amb el trambesòs per l'av. Diagonal.

8. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Avancem-MES sobre el servei de rodalies de Catalunya.

9. Moció que presenta el grup municipal Socialista de rebuig a l’ús irresponsable de les xarxes socials.

10. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa en relació a la situació del Jutjat de Família que dóna cobertura als municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Montgat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ajuntament Ple 3/2016

Data d'inici de la sessió 01-03-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de Badalona Democràtica 
1.  Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de 2014.
2.  Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2016 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organisme Autònoms.
3. Aprovar la rendició del compte justificatiu, de diverses subvencions finalistes atorgades a entitats esportives de Badalona.

Ajuntament Ple 2/2016

Data d'inici de la sessió 23-02-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió de 26 de gener de 2016.
 
I.- PART RESOLUTIVA 
Comissió Informativa de Badalona Democràtica 
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
2. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració dels organismes autònoms "Institut Municipal de Serveis Personals" i "Patronat de la Música de Badalona".
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva 
3. Declarar la distinció d’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní, senyor Miguel Ángel Poveda León.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible 
4. Aprovar la rectificació d'error material comès en l'acord  del Ple de data 26 de gener de 2016, relatiu a l'aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques en l'àmbit entorn a la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
5. Donar per verificat el text refós del Pla especial d'ordenació de volums a les illes 1 a 14 del polígon A del Port de Badalona.
Proposicions urgents   
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
Mocions dels Grups Polítics Municipals 
1. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, per tal de declarar Badalona Vila Groga.

Ajuntament Ple 1/2016

Data d'inici de la sessió 26-01-2016

Hora d'inici de la sessió 18:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió de 22 de desembre de 2015.  
I.- PART RESOLUTIVA 
Comissió Informativa de Badalona Democràtica 
1. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'acció formativa "Programa de Formació i Inserció-Pla de transició al Treball: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració" durant l' any 2016.
2. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
4. Donar compte de la creació de la Comissió d'estudi per a la gestió directa dels serveis públics. 
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva 
5. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet a realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible 
6. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità per l'ajust de qualificacions als carrers d'Eduard Maristany 103, Gran Bretanya 3, carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas de Badalona.  
Proposicions urgents   
Mocions dels Grups Polítics Municipals 
1. Moció que presenten tots els grups municipals de suport a la Plataforma ciutadana per a la conservació de les tres xemeneies.  
2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Partit Popular  i Ciutadans (Ciudadanos), per a l’eliminació de les barreres comunicatives de la ciutat i per la igualtat d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.
3. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, de suport a la Policia Municipal de Terrassa i de rebuig a les declaracions de la regidora de la CUP del municipi, posant en dubte la bona praxis del cos policial i l’ordenament jurídic.
4. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), sobre la transparència en convenis, contractes i subvencions de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms, societats mercantils, consorcis, patronats i fundacions.
5. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, a proposta de la Llar de Persones Sordes de Badalona, per a l’eliminació de les barreres comunicatives de la ciutat i per a la igualtat d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.  
6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a favor de l’ús responsable a les xarxes socials dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Badalona.
7. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a les mobilitzacions i accions contra del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
Torn obert de paraules   
Precs i preguntes