Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

 

Com puc participar?

L'Ajuntament d'Arenys de Mar, disposa d'un portal de participació ciutadana que s'anomena "Participa!".

En aquest espai trobaràs tots els procediments de participació i una explicació de com participar-hi.

 

Puc participar al Ple Municipal?

El Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Arenys de Mar disposa que les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, o qualsevol persona o col·lectiu que presenti 100 signatures acreditades per ciutadans/es majors de 16 anys d'Arenys de Mar, podran sol·licitar la incorporació d'una proposició en l'ordre del dia del Ple. 

El Reglament, també estableix que les entitats o associacions que estiguin incloses en el Registre Municipal d'Entitats, així com les persones que a títol individual vulguin intervenir en algun punt de l'ordre del dia, hauran de sol·licitar-ho per escrit al president o presidenta de la corporació, almenys 24 hores abans del Ple. 

 

Que ès es Registre d'Entitats Ciutadanes?

És un registre creat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, per a que a les Entitats i Associacions sense ànim de lucre se'ls hi reconeguin i garanteixin els drets reconeguts en el Reglament de Participació Ciutadana.

 

Com ens podem inscriure al Registre d'Entitats Ciutadanes?

Les inscripcions es fan, gratuïtament, a petició de les entitats interessades mitjançant una instància emplenada i presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquesta instància ha d'anar acompanyada de:

 

 1. Els Estatuts que regeixen l'entitat.
 2. El número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o similar.
 3. El nom i adreça de les persones que ocupen càrrecs directius en la mateixa.
 4. El lloc on hi ha la seu social.
 5. El pressupost anyal.
 6. La certificació del número de socis de l'Entitat.
 7. El NIF.

 

Quins són el Òrgans de Participació ciutadana d'Arenys de Mar?

 • Els consells Sectorials: Tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència.
 • Els consells Territorials: Tenen la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i de la ciutadania en torn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu barri o territori.
 • El consell de Ciutat: És l'òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afectes la globalitat de la ciutat.

 

Com puc presentar queixes, reclamacions i suggeriments de millora dels serveis municipals?

Qualsevol ciutadà sigui o no veí d'Arenys de Mar, pot presentar una queixa, una reclamació o fer un suggeriment.

La queixa o proposta s'ha de presentar mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Riera Bisbe Pol núm. 8 d'Arenys de Mar) o telemàticament en aquest enllaç.

Per a fer-ho telemàticament caldrà disposar d'un certificat digital com són:

 1. eDni
 2. FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)
 3. CATCert (Agència Catalana de Certificació)
 4. ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana)
 5. IZENPE

També cal adjuntar, a la instància tota la documentació que es consideri pertinent per a demostrar, fonamentar o aclarir el que s'exposa o es sol·licita.