Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgans de govern i funcions:

 • Alcalde/ssa =
 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir la política, el govern i l'administració municipal.
 • Establir directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seva continuïtat.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple.
 • Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern Local.
 • Decidir els empats amb vot de qualitat en les sessions del Ple i en les de la Junta de Govern Local.
 • Nomenar i Cessar els Tinents d'Alcalde.
 • Ordenar la publicació i l'execució i compliment dels acords dels òrgans executius de l'Ajuntament.
 • Dictar Bans.
 • Dictar Decrets i Instruccions.
 • Adoptar les mesures necesàries i adients en casos d'extraordinària i urgent necessitat, donant compte immediat al Ple.
 • Exercir la superior direcció del personal al servei de l'Administració Municipal.
 • La direcció de la Policia Municipal.
 • Establir l'organització i estructura de l'Administració Municipal executiva, sense perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització Municipal.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència i, en cas d'urgència, en materies de la competència del Ple.
 • Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes.
 • L'autorització i disposició de les despeses en les matèries de la seva competència.
 • Altres que li atribueixin les lleis.
 • Aquelles que la legislació de l'Estat o de les CCAA assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

A Arenys de Mar l’alcaldessa és la Sra. Annabel Moreno

 

 • Ple = Està format per l’alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans  en el govern municipal. aquest

      Correspon al Ple :

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • La votació de la moció de censura a l’alcalde o Alcaldessa i la qüestió de confiança plantejada per aquest.
 • L’aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica.
 • L’aprovació i la modificació de les ordenances i reglaments municipals
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals
 • La determinació dels recursos pròpies de caràcter tributari
 • L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l’autorització de despeses en les matèries de la seva competència.
 • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramesa municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.
 • La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o comandes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament.
 • La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de municipalització.
 • Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.
 • Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari General, de l’alcalde, dels membres de la Junta de govern local i dels òrgans directius municipals.
 • El planejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • Acordar la iniciativa prevista per a que el municipi pugui ser inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest règim especial.
 • Els altres que expressament li confereixin les lleis.
 
 • Junta de Govern Local (Comissió de govern) = Està integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa, el/la qual ha de donar compte al ple. 

Correspon a la comissió de govern:

 • L'Assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis.
 • En el cas de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, l'alcaldessa mitjançant Decret número 443/2016 ha delegat a la Junta de govern local les següents competències:
  • En matèria de gestió econòmica financera, la Junta de Govern té potestat per a concertar operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost sempre que el seu import acumulat, dins de cada exercici económic no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previst en el pressupost; concertar operacions de curt termini quan el seu import acumulat de les operacions vives, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior; aprovar el calendari fiscal.
  • En matèria de responsabilitat patrimonial, la Junta té potestat per a la resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial que derivin d'actes no imputables al Ple.
  • En matèria de subvencions, la Junta de Govern Local, pot aprovar subvencions d'entitats públiques per obres i serveis municipals, semrpe i quan la normativa específica de la subvenció no determini que l'acceptació serà competència del Ple; atrogar subvencions preistes niminativament en el pressupost.
  • En matèria de patrimoni, la junta de govern local, té potestat per a adquirir béns i drets que el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni dels 3.000.000€, així com l'alienació dels declarats patrimoni històric o artístic que correspon al Ple.
  • En matèria d'urbanisme, la junta té potestat per aprovar els projectes d'urnabització, d'equidistribució; aprovar la totalitat d'instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la finalitat sigui urbanística; aprovacions dels intruments de planejament no atribuïdes al ple, aprovar la distribució de quotes urbanístiques, la reslució de les autoritzacions d'obres i usos provisionals.
  • En matèria de contractació, la Junta té potestat per aprovar els projectes d'obres i de serveis quan l'òrgan de cpntractació sigui la Junta de Govern Local; les contractacions d¡obres de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000€ inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys; aprovar convenis de col·laboració i aquells altres l'aprovació dels quals no siguin de competència plenària.
  • En matèria de personal, la Junta té potestat per a aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i/o interí i personal laboral fix i/o temporal; aprovar l'oferta pública d'ocupació.

La Junta de Govern Local a Arenys de Mar està integrada per:

 • El Sr. Ramón Vinyes Vilà
 • El Sr. Josep M.  Nogueras Iglesias
 • El Sra. Isabel Roig Casas
 • El Sr. Joaquim mas Ferré
 • El Sr. Jordi Muñiz Palmero