Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 20-06-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 27-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 17-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 09-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 30-09-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 25-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 09-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 09-07-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 11-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'ensenyament a l'Escola de Música municipal 11-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 32 reguladora del Preu públic per la prestació del servei d'escola bressol 31-07-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics 31-07-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 1 ensenyaments especials 31-07-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 5 estades a la residència municipal 31-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 09-07-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 2 instal·lacions esportives municipals 05-06-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 3 activitats d'estiu i d'hivern 05-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i activitats 09-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable 09-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per la utilització privativa de les dependències municipals 07-02-2008 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 4 ràdio municipal 26-12-2007 Enllaç
Ordenança general reguladora dels Preus públics. Tarifa 6 Cultura i altres preus 26-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de vigilància especial 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa de clavegueram 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel servei de mercats 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres anàlogues 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 18-09-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per enganxament de vehicles abandonats a les vies públiques, mal aparcats o per altres causes, i pel trasllat i permanència d'aquests al dipòsit municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment de les voreres en la via pública 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 10-11-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per serveis de via pública per a aparcament exclusiu o reserva d'espais, de cotxes de minusvalia i els adaptats per a la seva conducció per persones amb discapacitat física, a les vies públiques municipals 10-11-2006 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic pel servei municipal de teleassistència 10-11-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 08-09-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 14-07-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 21-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 05-06-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal 19-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm.14 reguladora de la Taxa per la concessió de llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 19-12-2003 Enllaç