Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 39.664,20
2.014 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 80.005,33
2.014 Cementerio Gestión directa por la entidad local 6.064,52
2.014 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local 185.610,34
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 11.572,37
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 33.278,27
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 50.313,86
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 40.251,87
2.014 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 19.957,98
2.014 Tratamiento de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Protección civil No se presta el servicio 0
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Prevención y extinción de incendios No se presta el servicio 0
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 74.533,85
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0
2.015 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 142.430,15
2.015 Cementerio Gestión directa por la entidad local 6.807,30
2.015 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 48.044,36
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local 170.382,39
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 18.859,61
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 29.250,74
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 44.151,25
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 67.502,58
2.015 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 23.164,36
2.015 Tratamiento de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Protección civil No se presta el servicio 0
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Prevención y extinción de incendios No se presta el servicio 0
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 68.011,01
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0