Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern Disponible a: www.angles.cat

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern de l'Ajuntament d'Anglès

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de maig de 2017, va aprovar per unanimitat el Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern.

Òrgan d'aprovació Ple

En la sessió ordinària del Ple de 30 de maig de 2017 es va acordar per unanimitat:

1. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament d'Anglès, el text íntegre del qual es troba adjunt.

2. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d'Anglès, en la forma, les funcions i la composició establertes en el Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment que s’annexa a la present resolució (ANNEX II).

3. Demanar als grups polítics municipals que designin el seus representants en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d'Anglès en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció d’aquest Acord.

4. Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta i els reglaments annexos en el Portal de la transparència de l’Ajuntament d'Anglès i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.