Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Funcions dels òrgans municipals|Competències municipals|Serveis Municipals

 

FUNCIONS DELS ÒRGANS MUNICIPALS

Alcaldia|Plenari|JGL

El Govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors.

L'organització municipal respon a les següents regles:

a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple.

b) La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

c) En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple, existiran, òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguin en el Ple.

d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions existeix en els municipis que el Ple així ho acordi, pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, o així ho disposi el seu Reglament orgànic.

i) La Comissió Especial de Comptes.


Les lleis de les comunitats autònomes sobre el règim local podran establir una organització municipal complementària a la prevista en el nombre anterior.

Els propis municipis, en els reglaments orgànics, podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en les lleis de les comunitats autònomes a les quals es refereix el nombre anterior.
 

Alcaldia

L'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:


a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

i) Dictar bàndols.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) derogat

q) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), i), j), k), l) i m). No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).

Tinents d'alcalde i delegació de funcions
Modificació. Anunci BOPT 21/01/2016
Anunci BOPT 04/07/2015

 

(Torneu a dalt)

 

Plenari

El Ple està integrat per l’alcalde i els 21 regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions que s’esmenten en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Amposta es celebren l’últim dilluns de cada mes a les 20 hores. Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil. No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

Són sessions extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l’alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, amb un mínim de tres regidors o la quarta part de regidors de l’Ajuntament podran sol.licitar la celebració d’un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petició es farà constar el tema a tractar acompanyat de la documentació adient, i l’alcalde l’haurà de convocar, celebrant-se en un termini màxim de dos mesos. Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l’article 9 del ROM. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l’Ajuntament se celebraran al Saló de Sessions de la Casa Consistorial llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l’Alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

Membres del plenari (2015-2019)

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

Esquerra d’Amposta (EA-AM)

 • Adam Tomàs i Roiget.
 • Inés Teresa Martí i Herrero
 • Ramon Bel  i Serrat
 • Miquel Subirats i Garriga
 • Marc Fornós i Monllau
 • Tomàs Bertomeu i Balart
 • Susanna Sancho i Maigí
 • Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
 • Daniel Forcadell i Ferreres
 • Pau Cid i Espelta
 • Júlia Barberà i Manrique

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

 • Manuela Cid i Espuny
 • Francesc Paz i Belmonte
 • Rosa Pertegaz i Lafont
 • Josep Tomàs Reverté i Vidal
 • Isabel Ferré i Roca
 • Maria del Mar Panisello i Rodera
 • Albert Roig i Cervera

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM)

 • Francesc Josep Miró Melich
 • Anna Maria Tomás Talarn

Grup Mixt

 • German Ciscar Pastor

Atribucions:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) derogat

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) derogat

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior. Actualment, el Ple de l'Ajuntament d'Amposta no ha delegat cap atribució.

(Torneu a dalt)

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia.

Composició

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Adam Tomàs, i integrada pels següents membres

 • Miquel Subirats Garriga
 • Susanna Sancho Maigí
 • Tomàs Bertomeu Balart
 • Ramon Bel Serrat
 • Marc Fornós
 • Joanna Isabel Estévez González

A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.


Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertanyessin a aquella.

 

Anuncis BOPT Tinents d'Alcalde Anuncis BOPT Junta de Govern Local
 Modificació Tinents d'Alcalde 21/01/2016 Correcció errada membres JGL 21/07/2015
Tinents d'Alcalde 04/07/2015

Membres JGL 04/07/2015

 

Correspon a la Comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.


Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.


La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.

Actualment, a l'Ajuntament d'Amposta, és la Comissió Informativa d'Hisenda, règim intern i personal la que exerceix les funcions de Comissió Especial de Comptes.

(Torneu a dalt)

 

COMPETÈNCIES MUNICIPALS

El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos a la normativa.

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

d) Infrastructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

i) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementiris i activitats funeràries.

l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.


Les competències municipals en les matèries enunciades es determinaran per Llei havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

(Torna a dalt)

 

SERVEIS MÍNIMS AL MUNICIPI

Per tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants, l'Ajuntament d'Amposta ha de prestar, en tot cas, els serveis següents: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

(Torna a dalt)