D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

La següent taula mostra les convocatòries de personal que estan en curs:

Convocatòria Expedient Termini presentació Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic auxiliar d'emissora municipal 2016/BT/LT-I/01 31/05/2016

12/05/2016

24/05/2016

18/08/2016

Bases específiques. Convocatòria.

Correcció d'errades. Anunci 12/05/2016.

Llista definitiva d'admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova

Borsa de treball de places de Professor d'escola de música d'arpa 2016/BT/LT-I/02 08/06/2016

12/05/2016

08/07/2016

22/07/2016

Bases específiques. Convocatòria.

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data prova

Borsa de treball de places de Monitor del Punt d'Informació Juvenil 2015/BT/LT-I/06 07/07/2015

18/06/2015

18/08/2015

05/08/2016

 

Bases específiques. Convocatòria.

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.