D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Convocatòries

Convocatòria Expedient Termini presentació Data publicació Enllaç
Provisió plaça Tresorer/a amb caràcter funcionari interí 2017/BT/FI/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

08/08/2017

18/08/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Llista provisional admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos. Publicació al BOPT

Borsa de treball provisió plaça Agent Policia Local 2017/BT/FI/04 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Borsa de treball provisió plaça Agutzil 2017/BT/FI/05 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (piano) 2017/BT/LF/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

12/07/2017

03/08/2017

07/08/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Correcció d'errades

Llista provisional admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos. Publicació al BOPT

Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (llenguatge musical) 2017/BT/LT-I/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Borsa de treball provisió plaça Operari Serveis Varis - Peó 2017/BT/LT-I/03 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.