Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

Ordenança fiscal Darrera actualització
1. Impost sobre béns immobles (IBI) 2015
2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 2016
3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 2015
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) 2013
5. Contribucions especials 1989
6. Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 2011
7. Taxa per l’expedició de documents 2013
8. Atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer 2012
9. Taxa per a la prestació de serveis i llicències urbanístiques 2017
10. Llicència d’obertura d’establiments i activitats 2010
11. Cementiris municipals 2019
13. Recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 2015
14. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 2012
15. Reglament de gestió del servei de subministrament d'aigua Derogat
16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 2019
17. Ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 2019
18. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic, i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 2019
19. Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 2003
20. Taxa per la concessió de guals 2013
21. Taxa per la prestació de serveis o realització d’activitats en dependències o en centres esportius i recreatius municipals, l’ús de maquinària i material municipal o prestació de serveis municipals amb caràcter privat 2018
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntuals, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2012
23. Ordenança reguladora de la taxa de transport escolar 2010
24. Ordenança reguladora de la taxa de transport adaptat 2012
25. Ordenança reguladora de la taxa de les llars d'infants municipals 2018
26. Ordenança reguladora de la taxa de l’escola de música 2018
27. Ordenança reguladora de la taxa d’escola d’adults 2018
28. Ordenança reguladora de la taxa per la contractació de publicitat a l’emissora municipal d’Altafulla 2018
29. Ordenança reguladora de la taxa per a la contractació de publicitat a la revista municipal d’Altafulla 2018
30. Ordenança reguladora del preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres 2016
31. Ordenança reguladora de la taxa pel servei d’alimentació a domicili 2015