D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Secretari 18-07-2017 Enllaç
Agent de la Policia Local 14-07-2017 Enllaç
Interventor 08-02-2017 Enllaç
Educador per a la llar d'infants municipal 29-12-2009 Enllaç
Educador infantil 12-08-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a l'àrea de secretaria general 19-01-2006 Enllaç
Director del patrimoni històric, arqueològic i museístic 13-12-2005 Enllaç
Delineant 13-12-2005 Enllaç
Conserge centre cultural 13-12-2005 Enllaç
Cap brigada d'obres i serveis 13-12-2005 Enllaç
Agent de la policia local 13-12-2005 Enllaç