Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA PER SELECIONAR QUATRE PLACES DE GUÀRDIA MUNICIPAL/VIGILANT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2018/1124.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 23 de novembre de 2018 ha aprovat les bases i la convocatòria, per seleccionar quatre places de guàrdia municipal/vigilant municipal en règim de funcionari de carrera pel sistema de concurs-oposició.

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de l’Estat de l’extracte de la convocatòria. Atès que en data 10 de gener de 2019 ha sortit al BOE la darrera publicació de la convocatòria, el termini finalitzarà el dia 7 de febrer de 2019.