Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR ADMINISTRACIO (SERVEIS JURÍDICS), AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/293.

La Junta de Govern Local celebrada en data 22 de març de 2019 va aprovar les bases i la convocatòria que ha de regir la selecció mitjançant concurs-oposició, torn lliure, una plaça de Tècnic Superior Administració (Serveis Jurídics) vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament i inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2019.

A continuació s'adjunten les bases:

La Junta de Govern Local celebrada en data 8 de maig de 2019, va acordar revocar i deixar sense efecte la presnt convocatòria. A continuació es publiquen els edictes de revocació:

                                                                                                                                                       

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA – CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs-oposició, torn lliure.

 

A continuació s'insereixen les bases publicades al BOPT i el model d'instància:

 

​La presentació de sol·licitud finalitzarà el dia 26 d'abril de 2019