Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

Les competències i funcions dels ens locals venen regulats a la següent normativa:

- Estatut d'Autonomia de Catalunya

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

-Text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya,  aprovada per Decret Legislatiu 2/2003

 

​Així, les funcions del municipi s'estableixen a l'article 86. 1 i 2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya:

Article 86

 • El municipi i l’autonomia municipal

1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.

2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir per llei els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim de consell obert.(...)"

 

D'altra banda, les competències municipals venen determinades als articles 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, als articles 66 i 67 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i a la  Llei  7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local:

Article 84

 • Competències locals

1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.

2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

 1. L’ordenació i la gestió del territori, l’ urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

 2. La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

 3. L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

 4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

 5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

 6. La protecció civil i la prevenció d’incendis

 7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

 8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

 9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

 10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

 11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

 12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

 13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polí- tiques d’acolliment dels immigrants.

 14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.

4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals."

 

-Article 67

 • Serveis mínims

Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:

 1. En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.

 2. En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

 3. En els municipis amb una població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.

 4. En els municipis amb una població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

 5.  En els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants és la diputació provincial o entitat equivalent la que ha de coordinar la prestació dels serveis següents:​

 1. Recollida i tractament de residus.

 2. Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

 3. Neteja viària.

 4. Accés als nuclis de població.

 5. Pavimentació de vies urbanes.

 6. Enllumenat públic.

- Article 66

 • Competències municipals i locals

66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

66.2 Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.

66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:

 1. La seguretat en llocs públics.

 2. L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.

 3. La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.

 4. L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.

 5. El patrimoni historicoartístic.

 6. La protecció del medi.

 7. Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.

 8. La protecció de la salubritat pública.

 9. La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

 10. Els cementiris i els serveis funeraris.

 11. La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.

 12. El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.

 13. El transport públic de viatgers.

 14. Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.

 15. La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

66.4 En els àmbits materials a què es refereix l'apartat 2, les lleis han de determinar les competències dels municipis, segons:

 1. Els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans.

 2. La capacitat de gestió dels municipis, amb una consideració especial a llur demografia i als sotmesos a règim municipal especial.

 3. Les característiques pròpies de cada activitat pública.

 4. El principi d'igualtat del ciutadans en l'accés als serveis públics.

 

 • Per coordinar l’esmentada prestació de serveis la diputació ha de proposar, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis el Ministeri ha de decidir sobre la proposta formulada, que ha de tenir l’informe preceptiu de la comunitat autònoma si és l’Administració qui exerceix la tutela financera.                                  

 • Quan el municipi justifiqui davant la diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu inferior que el derivat de la forma de gestió proposada per la diputació provincial o entitat equivalent, el municipi pot assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la diputació ho considera acreditat.                                                   

 • Quan la diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d’aquests serveis ha de repercutir als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estan finançats per taxes i assumeix la seva prestació la diputació o entitat equivalent, ha de ser aquesta a qui vagi destinada la taxa per al finançament dels serveis.                 

 • L’assistència de les diputacions o entitats equivalents als municipis, que preveu l’article 36, s’ha de dirigir preferentment a l’establiment i la prestació adequada dels serveis mínims.                                                             

 • L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, poden delegar en els municipis l’exercici de les seves competències

 • La delegació ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser concorde amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.                                                    

 • La delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta, que no pot ser inferior a cinc anys, així com el control d’eficiència que es reservi l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigni sense que pugui suposar una despesa més gran de les administracions públiques.     

 • La delegació s’ha d’acompanyar d’una memòria econòmica on es justifiquin els principis a què es refereix el paràgraf segon d’aquest apartat i es valori l’impacte en la despesa de les administracions públiques afectades sense que, en cap cas, pugui comportar una despesa més gran d’aquestes.