Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L'Ajuntament d'Alcanar ha aprovat la provisió d'una plaça de caràcter d'eventual, com a Cap de Gabinet d'Alcaldia i de serveis informatius, mitjançant acord del Ple, en sessió de data 14/04/2016, amb la següent retribució i funcions específiques:

PERSONAL EVENTUAL

Lloc de treball

Funcions

Condicions específiques exigides

Retribució mensual bruta

Cap de Gabinet de l'Alcaldia i serveis informatius (eventual)

Funcions establertes per acord del Ple, en sessió de data 14/04/2016

 

Condicions establertes per acord del Ple, en sessió de data 14/04/2016.

*Veure classificació

1.229,15 euros

 

 • Anunci BOPT núm. 81, de data 28 d'abril de 2016
 • Anunci DOGC núm. 7142, de data 15 de juny de 2016

PLE: 14/04/2016

*Classificació:

Denominació

del lloc

Nº places

CD

Jornada

CE

Grup I

Subgrup

Tipus

Provisió

Cap de gabinet de l’alcaldia i serveis informatius

1

23

2/3 de la jornada

3.878,04 €

Grup ¡

Subgrup A2

Eventual

Lliure

Funcions

a) En l’àmbit de la comunicació interna:

 • Donar suport en la comunicació interna de l'Ajuntament: avaluar els mecanismes actuals i instaurar-ne de nous si escau (organitzar formacions a l'equip si escau, butlletí intern mensual, intranet...).
 • Creació d'una àrea de comunicació dins l'ajuntament que agrupI comunicació digital, butlletí i ràdio, per tal de crear sinergies de treball.
 • Crear mecanismes per reforçar la transparència i la coherència interna i també els fluxos comunicatius cap al departament de comunicació.

b) En l’àmbit de la comunicació corporativa:

 • Elaboració del pla de comunicació de l'Ajuntament
 • Elaboració del manual d'estil de comunicació de l'Ajuntament
 • Garantir la imatge corporativa de l'Ajuntament i vetllar per la coherència d’estil en totes les actuacions (revisió de la imatge corporativa en els diferents formats i edició de textos).
 • Coordinar l’elaboració de productes de difusió i visibilitat (cartells, flyers, tríptics i qualsevol altre material informatiu que edite l'Ajuntament) en coordinació amb els diferents professionals (dissenyadors web, maquetadors, etc.) i departaments implicats.

c) En l’àmbit de les xarxes socials:

 • Coordinació del disseny, execució i implementació de la reforma o de la nova web institucional, seguint el decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública.
 • Redacció i edició de continguts web municipal de caire periodístic i de manera periòdica
 • Gestió dels perfils de l'ajuntament a les xarxes socials.

d) En matèria de participació ciutadana i transparencia

 • Millorar els mecanismes web de comunicació en relacionats amb la transparència de l'ajuntament i de les activitats de l'equip de govern
 • El manual d'estil de comunicació de l'Ajuntament
 • Estudiar la possibilitat d'instaurar mecanismes de participació directa via web

e) Així mateix i relacionades amb les funcions anteriors, li corresponen:

 • Assistència i assessorament a Alcaldia i equip de govern en matèria de mitjans de comunicació, protocol i relacions socials en actes públics.
 • Funcions administratives necessàries per al desenvolupament de les seves tasques, atenció telefònica i utilització d’ordinadors.

Totes les funcions anàlogues a les indicades o relacionades amb aquest lloc de confiança i assessorament especial.

Alcanar, juny de 2016