Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.015 D F 1 0 Deute públic 285257,66
2.015 D F 2 1 Deute públic 285257,66
2.015 D F 3 11 Deute públic 285257,66
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3554085,72
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 812511,66
2.015 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 29386,16
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 778094,32
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 5031,18
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1401451,87
2.015 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 412899,77
2.015 D F 3 152 Habitatge 108491,29
2.015 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 108491,29
2.015 D F 3 153 Vies públiques 880060,81
2.015 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 880060,81
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 1168563,05
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 126719,73
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 809617,05
2.015 D F 4 1.621 Recollida de residus 809617,05
2.015 D F 3 163 Neteja viària 51473,76
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 45973,95
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 134778,56
2.015 D F 2 17 Medi ambient 171559,14
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 103145,02
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 68414,12
2.015 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 68414,12
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 160322,95
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 160322,95
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 160322,95
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1400835,99
2.015 D F 2 31 Sanitat 7739,26
2.015 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 7739,26
2.015 D F 2 32 Educació 404379,03
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 238,21
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 169641,01
2.015 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 11155,32
2.015 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 223344,49
2.015 D F 2 33 Cultura 752523,05
2.015 D F 3 332 Biblioteques i arxius 156904,61
2.015 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 156904,61
2.015 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 6750,01
2.015 D F 3 334 Promoció cultural 111918,01
2.015 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 36970,78
2.015 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 33711,25
2.015 D F 3 338 Festes populars i festejos 406268,39
2.015 D F 2 34 Esport 236194,65
2.015 D F 3 340 Administració general d'esports 0,00
2.015 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 15265,68
2.015 D F 3 342 Instal·lacions esportives 220928,97
2.015 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 461737,19
2.015 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 46095,44
2.015 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 43376,73
2.015 D F 3 414 Desenvolupament rural 718,71
2.015 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 2000,00
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 206145,84
2.015 D F 3 431 Comerç 1254,96
2.015 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 1254,96
2.015 D F 3 432 Informació i promoció turística 193095,49
2.015 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 11795,39
2.015 D F 2 45 Infraestructures 37222,54
2.015 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 37222,54
2.015 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 172273,37
2.015 D F 3 491 Societat de la informació 172273,37
2.015 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1674970,00
2.015 D F 2 91 Òrgans de govern 211392,23
2.015 D F 3 912 Òrgans de govern 211392,23
2.015 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1127333,97
2.015 D F 3 920 Administració general 1127333,97
2.015 D F 2 93 Administració financera i tributària 336243,80
2.015 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 167387,07
2.015 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 164210,32
2.015 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 4646,41
2.014 D F 1 0 Deute públic 1662161,89
2.014 D F 2 1 Deute públic 1662161,89
2.014 D F 3 11 Deute públic 1662161,89
2.014 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3471921,48
2.014 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 850105,16
2.014 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 31224,45
2.014 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 807765,65
2.014 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 11115,06
2.014 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1067719,92
2.014 D F 3 151 Urbanisme 273631,02
2.014 D F 3 155 Vies públiques 794088,90
2.014 D F 2 16 Benestar comunitari 1335538,79
2.014 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 40280,51
2.014 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 702017,60
2.014 D F 3 163 Neteja viària 39963,64
2.014 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 211381,50
2.014 D F 3 165 Enllumenat públic 219673,65
2.014 D F 3 169 Altres serveis de benestar comunitari 122221,89
2.014 D F 2 17 Medi ambient 218557,61
2.014 D F 3 171 Parcs i jardins 122322,76
2.014 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 10548,07
2.014 D F 3 179 Altres actuacions relacionades amb medi ambient 85686,78
2.014 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 152365,08
2.014 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1400,00
2.014 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1400,00
2.014 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 150965,08
2.014 D F 3 231 Acció social 150965,08
2.014 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1547196,22
2.014 D F 2 31 Sanitat 6576,80
2.014 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 6576,80
2.014 D F 2 32 Educació 195653,76
2.014 D F 3 320 Administració general d'educació 234,06
2.014 D F 3 321 Educació preescolar i primària 107185,72
2.014 D F 3 323 Promoció educativa 77315,47
2.014 D F 3 324 Serveis complementaris d'educació 10918,51
2.014 D F 2 33 Cultura 1167963,10
2.014 D F 3 332 Biblioteques i arxius 159700,53
2.014 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 11975,16
2.014 D F 3 334 Promoció cultural 51715,30
2.014 D F 3 335 Arts escèniques 246475,51
2.014 D F 3 336 Arqueologia i protecció patrim. historicoartístic 76894,15
2.014 D F 3 337 Lleure i temps lliure 65566,14
2.014 D F 3 338 Festes populars i festejos 555636,31
2.014 D F 2 34 Esport 177002,56
2.014 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 35137,01
2.014 D F 3 342 Instal·lacions esportives 141865,55
2.014 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 482629,74
2.014 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 56551,88
2.014 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 52268,12
2.014 D F 3 414 Desenvolupament rural 2283,76
2.014 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 2000,00
2.014 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.014 D F 3 422 Indústria 0,00
2.014 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 253842,96
2.014 D F 3 431 Comerç 17311,89
2.014 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 203105,38
2.014 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 33425,69
2.014 D F 2 45 Infraestructures 29924,61
2.014 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 26645,38
2.014 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.014 D F 3 454 Camins veïnals 3279,23
2.014 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 142310,29
2.014 D F 3 491 Societat de la informació 142310,29
2.014 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1461869,82
2.014 D F 2 91 Òrgans de govern 233179,27
2.014 D F 3 912 Òrgans de govern 233179,27
2.014 D F 2 92 Serveis de caràcter general 922262,97
2.014 D F 3 920 Administració general 922262,97
2.014 D F 2 93 Administració financera i tributària 306427,58
2.014 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 143914,61
2.014 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 160946,62
2.014 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 1566,35
2.013 D F 1 0 Deute públic 493605,33
2.013 D F 2 1 Deute públic 493605,33
2.013 D F 3 11 Deute públic 493605,33
2.013 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3426635,23
2.013 D F 2 13