Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.014 D F 2 92 Serveis de caràcter general 922262,97
2.014 D F 3 920 Administració general 922262,97
2.014 D F 2 93 Administració financera i tributària 306427,58
2.014 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 143914,61
2.014 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 160946,62
2.014 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 1566,35
2.013 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 41346,34
2.013 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 35945,48
2.013 D F 3 414 Desenvolupament rural 3400,86
2.013 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 2000,00
2.013 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.013 D F 3 422 Indústria 0,00
2.013 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 240240,32
2.013 D F 3 431 Comerç 2794,36
2.012 D F 3 323 Promoció educativa 67819,80
2.012 D F 3 324 Serveis complementaris d'educació 3720,03
2.011 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 16125,19
2.011 D F 3 179 Altres actuacions relacionades amb medi ambient 5537,18
2.011 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 288008,73
2.011 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 288008,73
2.011 D F 3 231 Acció social 180271,48
2.010 D F 1 0 Deute públic 566444,97
2.010 D F 2 1 Deute públic 566444,97
2.010 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2380221,47
2.010 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 924448,40
2.010 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 571307,55
2.010 D F 2 16 Benestar comunitari 864619,74
2.010 D F 2 17 Medi ambient 19845,78
2.010 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 1182410,82
2.010 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 1182410,82
2.016 D F 1 0 Deute públic 295587,98
2.016 D F 2 1 Deute públic 295587,98
2.016 D F 3 11 Deute públic 295587,98
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4177671,85
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 753376,22
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 26554,12
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 721813,32
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 5008,78
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 2085547,95
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 434057,81
2.016 D F 3 152 Habitatge 1651490,14
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 855272,80
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 796217,34
2.016 D F 3 153 Vies públiques 0,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 0,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 1179829,03
2.016 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 19076,95
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 828238,93
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 514911,26
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 313327,67
2.016 D F 3 163 Neteja viària 50812,23
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 46467,95
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 235232,97
2.016 D F 2 17 Medi ambient 158918,65
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 0,00
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 106219,17
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 52699,48
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 52699,48
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 196329,60
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 149329,69
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 149329,69
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 46999,91
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 46999,91
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1487619,27
2.016 D F 2 31 Sanitat 30502,57
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 21160,40
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 9342,17
2.016 D F 2 32 Educació 553562,74
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 14,70
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 348050,56
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 205497,48
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 678206,30
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 0,00
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 167367,25
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 167367,25
2.016 D F 4 3.322 Arxius 0,00
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 6419,26
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 111604,31
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 38542,10
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 17996,39
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 336276,99
2.016 D F 2 34 Esport 225347,66
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 2900,53
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 36960,94
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 185486,19
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 646011,62
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 54860,82
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 51000,56
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 1860,26
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 2000,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 431283,43
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00
2.016 D F 3 431 Comerç 220202,86
2.016 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 220202,86
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 194463,99
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 16616,58
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 0,00
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 30238,24
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 23343,05
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 5996,76
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 898,43
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 129629,13
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 129629,13
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1584914,43
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 184185,26
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 184185,26
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1041771,50
2.016 D F 3 920 Administració general 1037376,30
2.016 D F 3 922