Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.013 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.013 D F 2 45 Infraestructures 10815,69
2.013 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 10815,69
2.013 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.013 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.013 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.013 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.013 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.013 D F 2 24 Foment de l'ocupació 0,00
2.012 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 396726,65
2.012 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.012 D F 3 151 Urbanisme 396726,65
2.012 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.012 D F 3 153 Accés a l'habitatge 0,00
2.012 D F 3 154 Foment de l'edificació protegida 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 285257,66
2.015 D F 2 1 Deute públic 285257,66
2.015 D F 3 11 Deute públic 285257,66
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3554085,72
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 812511,66
2.015 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 29386,16
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 778094,32
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 5031,18
2.015 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.015 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.015 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1401451,87
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.015 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 412899,77
2.015 D F 3 152 Habitatge 108491,29
2.015 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.015 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 108491,29
2.015 D F 3 153 Vies públiques 880060,81
2.015 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.015 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 880060,81
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 1168563,05
2.015 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 126719,73
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 809617,05
2.015 D F 4 1.621 Recollida de residus 809617,05
2.015 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.015 D F 4 1.623 Tractament dels residus 0,00
2.015 D F 3 163 Neteja viària 51473,76
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 45973,95
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 134778,56
2.015 D F 2 17 Medi ambient 171559,14
2.015 D F 3 170 Administració general del medi ambient 0,00
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 103145,02
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 68414,12
2.015 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 68414,12
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 160322,95
2.015 D F 2 21 Pensions 0,00
2.015 D F 3 211 Pensions 0,00
2.015 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.015 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 160322,95
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 160322,95
2.015 D F 2 24 Foment de l'ocupació 0,00
2.015 D F 3 241 Foment de l'ocupació 0,00
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1400835,99
2.015 D F 2 31 Sanitat 7739,26
2.015 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 0,00
2.015 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 7739,26
2.015 D F 2 32 Educació 404379,03
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 238,21
2.015 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.015 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 169641,01
2.015 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 11155,32
2.015 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.015 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 223344,49
2.015 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.015 D F 2 33 Cultura 752523,05
2.015 D F 3 330 Administració general de cultura 0,00
2.015 D F 3 332 Biblioteques i arxius 156904,61
2.015 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 156904,61
2.015 D F 4 3.322 Arxius 0,00
2.015 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 6750,01
2.015 D F 3 334 Promoció cultural 111918,01
2.015 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 36970,78
2.015 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 33711,25
2.015 D F 3 338 Festes populars i festejos 406268,39
2.015 D F 2 34 Esport 236194,65
2.015 D F 3 340 Administració general d'esports 0,00
2.015 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 15265,68
2.015 D F 3 342 Instal·lacions esportives 220928,97
2.015 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 461737,19
2.015 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 46095,44
2.015 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 43376,73
2.015 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.015 D F 3 414 Desenvolupament rural 718,71
2.015 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.015 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 2000,00
2.015 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.015 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.015 D F 3 422 Indústria 0,00
2.015 D F 3 423 Mineria 0,00
2.015 D F 3 425 Energia 0,00
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 206145,84
2.015 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00
2.015 D F 3 431 Comerç 1254,96
2.015 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.015 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 1254,96
2.015 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.015 D F 3 432 Informació i promoció turística 193095,49
2.015 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 11795,39
2.015 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.015 D F 2 44 Transport públic 0,00
2.015 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.015 D F 3 441 Transport de viatgers 0,00
2.015 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.015 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.015 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.015 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.015 D F 2 45 Infraestructures 37222,54
2.015 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 37222,54
2.015 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.015 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.015 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.015 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.015 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.015 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.015 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.015 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 172273,37
2.015 D F 3 491 Societat de la informació 172273,37
2.015 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.015 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.015 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1674970,00
2.015 D F 2 91 Òrgans de govern 211392,23
2.015 D F 3 912 Òrgans de govern 211392,23
2.015 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1127333,97
2.015 D F 3 920 Administració general 1127333,97
2.015 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.015 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.015 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.015 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.015 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.015 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.015 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.015 D F 2 93 Administració financera i tributària 336243,80
2.015 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 167387,07
2.015 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 164210,32
2.015 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.015 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 4646,41
2.015 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 0,00
2.015 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.015 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.015 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 0,00
2.015 D