Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 25-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 07-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 17-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-02-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 05-08-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 15-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 17-09-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 03-02-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 03-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 25-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per prestació del servei de l'escola municipal de música 25-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per prestació del servei de guarderia infantil 25-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i vol dels terrenys i vies d'ús públic local 17-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 00 Annex 2 Preu públic pels serveis de la festa major 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 00 reguladora dels Preus públics 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 01 reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 02 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 03 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 04 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 06 reguladora de la Taxa de clavegueram 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 07 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 09 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora del trànsit 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'obertura de valls i rases en terrenys d'ús públic local 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exlusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per prestació del servei d'assistència i estada en llars i residències de la tercera edat 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis similars 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per prestació del servei de bàscula municipal 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la utilització dels edificis d'ús públic local 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la utilització de la deixalleria municipal 08-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 08-01-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 29-09-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa pel servei de distribució d'aigua inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors 21-06-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 14-10-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 27-09-2005 Enllaç
Preu públic pel servei de microbús 09-06-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 11-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 20-04-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 per la gestió dels residus de la construcció 11-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat del veïnat 29-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 08 reguladora de la Taxa pel servei de l'escorxador 21-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o una part del veïnat 19-02-2002 Enllaç