Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Sebastiàl López González

Càrrec Regidor

Àrea Hicenda, Finances, Benestar Social, Gent Gran i Residència, Sanitat, Urbanisme

Partit polític IxA A-M

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Jose Miguel Benseny Brito

Càrrec Regidor

Àrea juventut, Cultura, Esports, Urbanisme, Noves Tecnologies

Partit polític IxA A-M

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Josep Mercè Castells

Càrrec 1r Tinent d'Alcalde

Àrea Turisme, Educació, Benestar Social, Gent Gran i Residència, Pedanies Urbanisme, Obres i Serveis

Partit polític IxA A-M

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Lluís Ardiaca Montardit

Càrrec Alcalde

Àrea Governació, Agricultura i Ramaderia, Urbanisme, Obres i Serveis

Partit polític IxA A-M

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic alcalde@ager.cat

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT

L'alcalde de l’Ajuntament d'Àger exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir una retribució mensual de 1.413,71€ amb 12 pagues, corresponent a una dedicació del 75%, i en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

La percepció d’aquestes retribucions, en règim de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

Per assistència a les sessions de Ple: 20,00 €

 

 

Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

 

Entre aquests, s’estableix el preu de quilometratge: 0,32 € per quilòmetre