¿Quieres saber cómo se ordena y cómo se clasifica el territorio del municipio? ¿Cuál es la regulación de su uso? Aquí puedes consultar el Plan general de ordenación urbana, que define la ordenación del territorio y establece las normas de su desarrollo y ejecución. También encontrarás el resto de documentación que articula el Plan general.

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 006 DEL POUM DE XERTA - Àmbit TV-3541 Ctra. de Paüls

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 007 - Àmbit tv-3541 · ctra. De paüls – Xerta

/documents/31346/6813208/M_POUM+006_TV-3541_AI_Document+unitari.pdf/326079b1-f667-4def-bcee-caeb846c74ca

/documents/31346/7698158/04+Certificat+acord+plenari+aprovaci%C3%B3+inicial+M_POUM+006_+TV-3541.pdf/490751a7-5b3a-4c39-aa61-81fbc1879467

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 007 - Àmbit Villa Retiro camí dels Molins 2

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 006 - Àmbit Villa Retiro camí dels Molins 2.

/documents/31346/7698158/M+%E2%80%93+POUM+-+007+-+Villa+Retiro/48928708-4711-4f97-ac8d-2d02699f539d

/documents/31346/7698158/Certificat+acord+del+ple+aprovant+inicialment+l%27acord+007+-+villa+retiro/9bf55d4e-a152-4ca2-9311-454e4c13f9da

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 005 - Àmbit Casa Baiot.

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 005 - Àmbit Casa Baiot.

/documents/31346/6813208/CERTIFICAT+ACORD+PLENARI/cbe25600-151d-4d96-968b-611f088e6007

/documents/31346/6813208/DOCUMENTACI%C3%93/f89cf054-ea15-4ede-8f8c-7d32172d1213

/documents/31346/6813208/PL%C3%80NOLS/f5a281a4-3fad-4407-b345-15519dfd90c4

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 004 - Àmbit Deixalleria_Camí de la Foradada s/núm.

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 004 - Àmbit Deixalleria_Camí de la Foradada s/núm.

/documents/31346/6813208/Certificat+acord+de+ple+aprovant+inicialment/2b6deb6c-a168-40dd-94a5-758af0dca9fb

/documents/31346/6813208/Avaluaci%C3%B3+ambiental+estrat%C3%A8gica/3f45e2d8-fdb8-46eb-ac47-ca6e44bc8d2f

/documents/31346/6813208/Modificacio_004_Ambit_Deixalleria/bbbe797e-985b-41ad-80bf-392311b28721

 

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 008 - Àmbit PAU7 Camí del Portal.

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 008 - Àmbit PAU 7 Camí del Portal

/documents/31346/9091941/01+Mem%C3%B2ria_Normativa+urban%C3%ADstica.pdf/cc87a808-9709-4b87-b80f-ff15d5a74de9

/documents/31346/9091941/02+Pl%C3%A0nols.pdf/91e68812-de21-4804-891b-9a5b7c28f7dc

/documents/31346/9091941/03+Suspensi%C3%B3+llic%C3%A8ncies.pdf/2a620b59-5a75-4c5d-b120-eeba365b7575

/documents/31346/9091941/04+Annexos+Cadastre.pdf/86b69cbb-dff0-434f-8e14-66d4000d0aff

/documents/31346/9091941/05+Certificat+acord+plenari.pdf/53ecbd1f-609b-4a23-9746-8d9be134825e

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 009 - Àmbit TV-3541 - CTRA. DE PAÜLS, PAU-5 I PMU-4

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de planejament 009 - Àmbit tv-3541 - Ctra. de Paüls, PAU-5 i PMU-4

Certificat acord plenari

Memòria

Memòria_annexos_2_3

Memòria_modificació_normativa

Plànol A-01_Sistema Espai Lliure i Equipament_1_1500

Plànol I-01_Situació Ortofotoplànol_1_2500

Plànol I-02_Situació Àmbit Topogràfic_1_1000

Plànol I-03_Planejament Vigent_1_2500

Plànol I-04_Àmbit POUM aprovat al 2006_1_1000

Plànol I-05_Àmbit POUM Vigent_1_1000

Plànol I-06_Afectacions dins de l'Àmbit_1_1000

Plànol I-07_Estructura de la Propietat amb cartogràfic_1_1000

Plànol I-08_Usos i Edicacions Existents Àmbit_1_1000

Plànol I-09_Xarxa Viària actual_1_1000

Plànol O-01_Àmbit amb Planejament Proposat_1_1000

Plànol O-02_Proposta dins de l Àmbit_1_1000

Plànol O-03_Zona Afectació Suspenció de Llicències_1_1000

 

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 011 POUM XERTA, Àmbit Molí de l'Assut

 

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual 011 POUM de Xerta, Àmbit Molí d'Assut

Certificat del ple  /documents/31346/13031581/Certificat+acord+del+ple/ab8d7779-0372-442f-8cb3-4666afeaf920

Memòria i annexs /documents/31346/13031581/Mem%C3%B2ria+i+annexos/d9cb90ae-bffa-4430-8ba9-948baf6b006f

Informe ambiental estratègic  /documents/31346/13031581/Informe+ambiental+estrat%C3%A8gic/81b776f3-002a-4b54-ae7b-53f31cc7c139

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 012 POUM XERTA, ajustos sistema viari (Clau V)

 

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual 012 POUM de Xerta, ajustos del sistema viari (Clau V)

Certificat del ple   /documents/31346/12973368/Certificat+aprovaci%C3%B3+inicial/53f59e2c-1f31-4ed7-9542-b725c52bbd35

Memòria     /documents/31346/12973368/Mem%C3%B2ria+modificaci%C3%B3+012+POUM-+XErta/a6391780-4a71-4d64-9c3f-e4e24d4a21c4

Fitxa Reiget  /documents/31346/12973368/Fitxa+Reiget/d25d5af7-2ed3-43b2-bf3e-2c6d54641265

Fitxa Abeurador  /documents/31346/12973368/Fitxa+03-Abeurador/694f8a12-f550-477c-9db6-902c0b75fcbb

Fitxa Domenech  /documents/31346/12973368/Fitxa+02_Domenech/7e67678a-e433-4b86-9cdd-c8b06e6ef82a

Situació àmbit topogràfic  /documents/31346/12973368/Situaci%C3%B3+%C3%A0mbit+topogr%C3%A0fic/4e72168c-eca4-4e9f-ad55-6571a7ea15bf

Situació àmbit ortofoto  /documents/31346/12973368/Situaci%C3%B3+%C3%A0mbit+ortofoto/6dfdecd4-485e-47cd-b76c-d91baac328c8

Planejament vigent   /documents/31346/12973368/Planejament+vigent/d99eeadd-3e2a-4dfe-9715-20da1fe48dda

Normativa ubanística  /documents/31346/12973368/Normativa+urban%C3%ADstica/ab87b44a-4e59-499b-8a78-1396f23240ca

Planejament proposta   documents/31346/12973368/O_01_Planejament+proposta/8b5d10aa-d3eb-4469-a42d-ac2d34de96c5

Suspensió de llicències   /documents/31346/12973368/O_02_Suspensi%C3%B3+de+llic%C3%A8ncies/1f1181d4-bfde-41c4-802d-9a51f7ea86e0

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 013 POUM XERTA, àmbit zona de baixa densitat

Adjunts trobareu els documents relatius a la informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual 013 POUM de Xerta, àmbit zona baixa densitat

Cetificat del ple /documents/31346/12974267/06_Certificat_acord_del_ple.pdf/a68d730c-e7ec-4850-8bcb-381e98835a84

Memòria /documents/31346/12974267/MODIF+PUNTUAL+013_SIGNAT.pdf/10ef38fc-a210-423b-8428-f44bdf6bab0c

Consulta descriptiva i gràfica  /documents/31346/12974267/CONSULTA+DESCRIP+I+GRAFICA.pdf/4e2dc0c4-9bd8-4289-bef4-9d6327b48436

Fitxes Clau BD /documents/31346/12974267/fitxes+clau+BD+2.pdf/645a2cb5-01fb-48fd-a97a-1e9b97de6279

Plànol I-01    /documents/31346/12974267/I-01_SIGNAT.pdf/0e349054-16a9-42ad-a993-e341fe02b0ca

Plànol I-02   /documents/31346/12974267/I-02_SIGNAT.pdf/ed5bdd3e-a43c-437d-9c82-c540d41bb663

lànol I-03     /documents/31346/12974267/I-03_SIGNAT.pdf/c6eb636f-621a-4d03-b2a7-986f3679ffc2  

Plànol I-04  /documents/31346/12974267/I-04_SIGNAT.pdf/e8133aa1-6208-4a84-bb36-ead3be6e4037

Plànol -05   /documents/31346/12974267/I-05_SIGNAT.pdf/c77d715e-dd6d-4879-a1be-ffb3265cbf10

Plànol I-06  /documents/31346/12974267/I-06_SIGNAT.pdf/6f065036-6d68-4176-b1b4-3ed814a9ab74

Plànol I-07  /documents/31346/12974267/I-07_SIGNAT.pdf/9e6a6bec-d39a-4ce8-a110-d9fc91dfec85

Plànol I-08  /documents/31346/12974267/I-08_SIGNAT.pdf/25bf27c2-a206-44ff-ad7a-7a480646c4fc

Plànol O-01 /documents/31346/12974267/O-01_SIGNAT.pdf/45691973-198f-4234-8151-38dc3e89ffc9

Plànol O-02 /documents/31346/12974267/O-02_SIGNAT.pdf/f1c902d9-d738-4fe9-b6ec-833cfb9930a6

Plànol O-03 /documents/31346/12974267/O-03_SIGNAT.pdf/a3da5077-561d-4526-a61b-45f928abb3fb

 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 010 POUM XERTA, àmbit nucli històric (clau NU)

Plànol 010_A01 

Plànol 010_A02

Plànol 010_A03

Plànol 010_A04

Plànol 010_I01

Plànol 010_I02

Plànol 010_I03

Plànol 010_I04

Plànol 010_I05

Plànol 010_I06

Plànol 010_O01

Plànol 010_O02

Plànol 010_O03

Plànol 010_O04

Plànol 010_O05