Queréis conocer quién es el Delegado/a de Protección de Datos de vuestro ente, o sus funciones ?
En este ítem podéis encontrar toda la información relativa en qué requisitos tiene que cumplir la persona designada como Delegado/a de Protección de Datos, sus datos y el conjunto de funciones que tiene que desarrollar dentro de la organización.

L'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, determina que el responsable del tractament de dades, és a dir l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, ha de designar un delegat de protecció de dades, entre altres casos, quan "el tractament l'efectua una autoritat o un organisme públic". 

En compliment doncs d'aquestes obligacions, l'ajuntament va designar el seu Delegat de Protecció de Dades mitjançant acord de Junta de Govern Local: