Si el ente tiene actualmente en marcha algún proceso participativo en que se permita la intervención de la ciudadanía, este es el lugar donde podrás conocer todos los detalles y de qué manera puedes opinar.

Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

Article 1r. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que estableixen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb les llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació:

 

a)    Concessió i expedició de llicències.

b)    Autorització per a la transmissió de llicències, quan escaigui el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.

c)    Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

d)    Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part.

e)    Diligenciament dels llibres registre de les empreses de serveis de transport de les classes C i D.

 

Article 3r. Subjecte passiu.

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària següents:

 

1.    La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.

2.    El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres - registres del qual es diligenciï.

 

Article 4t. Responsables. 

1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord  amb la tarifa següent:

 

Epígraf I. Concessió i expedició de llicències

 IMPORT

a) Llicències de la classe A

           55,00  

b) Llicències de la classe C

           55,00  

Epígraf II. Autorització per transmissió de llicències

 

a) Transmissió “inter-vivos”

           25,00  

b) Transmissions “mortis-causa”

           25,00  

 

 

 

Article 6è. Exempcions i bonificacions. 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

 

Article 7è. Acreditament.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen en les lletres a), b) i c) de l’article 2on, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.

 

2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament de llibres registre, la taxa s’acreditarà en el moment que s’iniciï aquella prestació i s’entendrà, a aquests efectes, que l’inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.

 

Article 8è. Declaració en ingrés.

1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.

 

2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s’hagin realitzat els serveis sol·licitats totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptació.

 

Article 9è. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicaran les disposicions de la Llei General Tributària i de la normativa que la desenvolupa.

 

Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia primer de gener de dos mil quinze. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Datos de contacto

 

Participa i digue's la teva