Queréis conocer el Registro de Actividades de Tratamiento de datos personales (RAT) de vuestro ente?
Los entes, vía sus responsables y encargados/desde el tratamiento de datos personales, tienen la obligación de llevar un Registro de Actividades del Tratamiento de datos personales (RAT). El RAT es una medida organizativa que ayuda en la gestión de la información personal y a controlar y reducir el riesgo de los tratamientos. En este ítem encontraréis toda la información relativa al RAT de este ente.

L’Ajuntament de Vallgorguina ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb el RGPD, i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 del RGPD.

 

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcialment o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.