¿No estás al día de cuáles son los grupos políticos/municipales representantes dentro de esta institución? Consulta aquí la información más relevante en relación a ellos.

Atès que cada grup ha designat els seus respectius portaveus i s’ha conclòs el tràmit d’acreditació davant de la secretaria, a proposta de l’alcaldia es demana al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Seròs, d’acord amb les declaracions signades pel respectius regidors i regidores presentades a aquesta alcaldia, amb els drets i deures que els atorga la legislació vigent:

 

  • Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

  • Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya

 

SEGON.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors/es, la representació de cada grup municipal ha quedat conferida de la següent manera:

        

Com a portaveu del grup polític d’ERC actuarà el regidor Oscar Pena Jové i com a suplent Joan Carles Mercadé Pena.

 

Com a portaveu del grup polític de CDC actuarà el regidor Josep Antoni Romia Pujol i com a suplent Albert Mòdol Teixidó.

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitats dels presents (5 vots del grup d’ERC-AM i 3 vots del grup de CDC).