¿Cuál es la estructura de este ente y quiénes son sus responsables? Conoce cómo se organiza y cuál es la información más relevante sobre aquéllos que la dirigen.

VUITÈ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN FAVOR DELS REGIDORS/ES.

 

Es dóna compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 107/2015, de data 6 de juliol de 2015, de la distribució i delegació de competències en favors dels regidors/es, a l’empara d’allò que disposen els articles 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 43 i 44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

El Sr. Pena exposa quines competències té delegades cada regidor, que són les següents:

 

REGIDORIES DE: PROMOCIÓ ECONÒMICA (COMERÇ, TURISME I INDÚSTRIA) NOVES TECNOLOGIES, FIRES I FESTES.

Regidor Delegat: Sr. JOAN CARLES MERCADÉ PENA

 

REGIDORIES: HISENDA (Gestió de béns patrimonials), RECURSOS HUMANS, ENSENYAMENT, SERVEIS PÚBLICS I MOBILITAT URBANA, JOVENTUT I ESPORTS.

Regidor Delegat:  Sr. OSCAR PENA JOVE

 

REGIDORIES: CULTURA, SERVEIS SOCIALS I SANITAT

Regidora  Delegada: Sra. JOANA XANDRI SOLE

 

REGIDORIES: AGRICULTURA I MOBILITAT RURAL, RAMADERIA I MEDI AMBIENT.

Regidor Delegat: Sr. ALBERT CARDET LATORRE