¿Qué entidad u órgano es el responsable de la contratación? Aquí puedes consultar todos los datos del mismo, incluidos el teléfono y dirección electrónica de la persona de contacto, y donde se tienen que presentar las ofertas.

PLE

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra