Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
En plazo
Requisitos previos
No cal complir cap requisit previ.
Precio / Tasa
Sense cost.
Documentación a aportar
Amb caràcter general no cal aportar documentació.
Descripción

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Organismo competente / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Área tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Quién lo puede pedir
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canales de tramitación
Electrónico / Presencial / Correo postal
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.
Descargar la solicitud para tramitación presencial
Periodo del año en que se puede pedir
Durant tot l'any.
Plazo de solicitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Plazo de resolución
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silencio administrativo
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silencio administrativo
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vías de reclamación
Les ordinàries del procediment administratiu.
Información básica sobre protección de datos:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (info@ajuntamentdesaus.com), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Vila, s/n, 17465, Saus, Camallera i Llampaies, (Girona)

Para más información, consulte nuestra política de privacidad
Actualitzat el 19/10/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.