Si el ente ha sido parte procesal de alguna resolución administrativa y/o judicial de relevancia pública, o alguna de éstas ha afectado personas que ejercen funciones públicas en él (como el alcalde/alcaldesa y/o los regidores), éste es el lugar donde puedes encontrar esta información.

Any 2021

Sentència urbanísitica Plans d'en Jaume

Any 2020

Que durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament Sant Salvador de Guardiola dins l’any 2020.