SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

 

La sol·licitud de transferència bancària és el document que permet fer el pagament de qualsevol despesa tant en quan es refereix a factures de proveïdors, ajuts de qualsevol tipus, devolució de fiances, etcètera.

Sense aquest document no es possible fer cap pagament.

 

S’ha de tenir en compte que si es canvia de numero de compte, s’ha de tornar a notificar a l’Ajuntament, per tal de poder agilitzar el procés corresponent.

 

 

Tramitació presencial:

Qualsevol persona física pot presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, o enviar per correu postal el formulari específic degudament complimentat i signat per l’entitat bancària i la persona interessada.

 

Formulari

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica):

 

Tota persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica o professional col·legiat té l’obligació de fer la tramitació telemàtica.(Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Les persones físiques també poden optar per aquesta opció.

 

En aquest cas es necessita un certificat de titularitat bancari, que és el document que emet el banc a petició del client, que confirma que l’esmentat compte està enregistrat al seu nom.

 

Podeu fer la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament utilitzant el tràmit d’instància genèrica adjuntant l’esmentat certificat.

 

Instància genèrica