¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 3/2020

Fecha de inicio de la sesión 06-07-2020

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Videoconferencia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

                                     

 1. Proposta d’aprovació arrendament del local ubicat al c/Josep Maria Pi i Sunyer, 8 de Sant Joan Despí per destinar-los a usos socials.

Ajuntament en Ple 5/2020

Fecha de inicio de la sesión 25-06-2020

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Videoconferencia

Tipos Ordinària

Orden del dia

Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a celebrar el dia 25 de juny a les 9:30 hores, amb mitjans electrònics (per videoconferència) i amb el següent ordre del dia:

 

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2020.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Autoritzar la celebració telemàtica, mitjançant videoconferència, de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Sant Joan Despí fins que es pugui garantir la seva celebració presencial amb totes les mesures de seguretat i de prevenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 2. Dictamen de declaració com d’interès especial de les obres d’instal·lació d’un ascensor a l’IES Jaume Salvador i Pedrol.
 3. Dictamen per donar compte de la liquidació del pressupost general de 2019.
 4. Proposta per donar compte del grau de compliment d’estabilitat pressupostària de la sostenibilitat financera i del compliment del període mitjà de pagament corresponents al primer trimestre de 2020.
 5. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de credit núm. 10/2020 de crèdit extraordinari per finançar el pla "Reiniciem Sant Joan Despí.
 6. Aprovació de les Bases reguladores específiques i convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva a comerços , micropimes i autònoms de Sant Joan Despí per fer front a l'impacte econòmic causat pel covid19 en l' any 2020. programa reiniciem.
 7. Aprovació de les Bases reguladores específiques i convocatòria de subvencions per a la contractació de persones en atura, en règim de concurrència no competitiva a comerços de Sant Joan Despí per dinamitzar i fer front a l'impacte econòmic causat pel Covid19,programa reiniciem

 

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

 1. Proposta d'integració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’agenda 2030.
 2. Proposta d'aprovació de la modificació del Reglament del servei d'aparcaments a zones d'estacionament sotmeses a control horari (zones blaves i zones verdes) de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 3. Proposta d’aprovació de l’Annex de modificació del conveni de cessió d'ús gratuïta a favor de la Universitat de Barcelona de l'edifici municipal "Torre de la Creu" per a la impartició de formació en idiomes i altres cursos i actuacions formatives.
 4. Proposa per la rectificació de l'Inventari de Béns de la Corporació a maig 2020.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Proposta per l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic municipal de centre de dia per a la gent gran de Sant Joan Despí sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament de servei adjunts.

 

PART DE CONTROL

 

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pels grups municipals Podemos, PSC i Sant Joan Despí En Comú sobre l’impacte de la Covid-19 a la Residència Sophos.
  2. Moció presentada pel grup municipal  Sant Joan Despí En Comú per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació i pal·liar l’emergència educativa generada per la Covid-19
  3. Moció presentada pel grup municipal Sant Joan Despí En Comú en defensa del sistema públic de salut, per un nou pacte nacional de salut de Catalunya i de rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel departament de salut de la Generalitat de Catalunya.
  4. Moció presentada pel grup municipal Sant Joan Despí En Comú per demanar una ampliació pressupostària dels ajuts ordinaris al lloguer 2020 i dels ajuts extraordinaris relacionats amb la Covid-19.
  5. Moció presentada pel grup municipal Sant Joan Despí En Comú per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya.
  6. Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
  7. Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana de rebuig a la sentència del tribunal suprem referent a la simbologia exterior dels edificis i espais públics.
 2. Precs i preguntes

 

Ajuntament en Ple 4/2020

Fecha de inicio de la sesión 28-05-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Telemàtic

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària del Ple de 27 de febrer de 2020 i de la sessió de Ple extraordinària i urgent de 27 de març de 2020.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.
 3. Donar compte al Ple de les Resolucions d'Alcaldia dictades d'acord amb l'article 21.1.m LBRL i 53.1.m TRLMRLC durant l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret  463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per COVID-19.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Dictamen d'aprovació de la modificació del contracte formalitzat entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat LLINARSPORT, SL per a la prestació de serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal3lacions esportives de titularitat municipal
 2. Dictamen de Declaració Institucional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 3. Dictamen de Declaració Institucional per a la visibilitat trans del 31 de  març de 2020
 4. Dictamen d’aprovació de l’adhesió al manifest “Cooperació contra el coronavirus” elaborat per la Confederació del Fons de Cooperació i Solidaritat.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT i HISENDA

 1. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la creació de sistema urbanístic viari a l’Avinguda de Barcelona 2A
 2. Proposta per a l’aprovació del conveni per a la constitució d’un dret de pas pel subsòl a la finca de l’avinguda de Barcelona 2A, per a la instal·lació i posterior servei d’una canonada del clavegueram municipal.
 3. Dictamen d’aprovació de rectificació de l’acta de delimitació de terme municipal entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.
 4. Proposta per tal d’incorporar a l’expedient la retaxació instada pels senyors Piñol el dictamen de valoració rectificat dels bens expropiats amb valor coincident amb el dictamen previ.
 5. Proposta d’aprovació formalització conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al finançament de  la memòria valorada d’arranjament del mobiliari i els accessos al pícnic de la riera Pahissa a Sant Joan Despí inclosa a l’actuació Millora del camí del riu Llobregat. 
 6. Proposta d’aprovació de la posposició de les condicions resolutòries a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí establertes en l’escriptura de formalització de la compravenda de la FINCA NÚMERO 5b3 del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona
 7. Proposta d’aprovació de la posposició de les clàusules resolutòries a favor de  l’Ajuntament de Sant Joan Despí establertes en  l’escriptura de formalització de la compravenda de la FINCA 5A del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona
 8. Proposta d’aprovació de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual
 9. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 13/2020 reguladora de la Taxa de recollida de Residus Sòlids Urbans i de  l’Annex 2 de l’Ordenança Fiscal 19/20  regulador de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i els seus respectius textos refosos.
 10. Dictamen de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número X2020001759 de data 3 d’abril de 2020 que aprova l’expedient de modificació de crèdits número 07/2020, crèdit extraordinari per finançar actuacions urgents amb motiu de la declaració d’alarma sanitària per la COVID-19.
 11. Declaració Institucional de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Nissan
 12. Proposta d’aprovació del Pla Reiniciem Sant Joan Despí, pla de reactivació social i econòmica davant la crisi de la COVID-19

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS

20.1. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Sant Joan Despí per potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la crisi socioeconòmica de la Covid-19

 1. Precs i preguntes

Documentos Ple telemàtic maig 2020

Ple extraordinari i urgent 3/2020

Fecha de inicio de la sesión 27-03-2020

Hora de inicio de la sesión 20.30 hores

Lugar Telemàtic

Tipos Extraordinària

Orden del dia

Sessió pública de la Junta de Govern Local 2/2020

Fecha de inicio de la sesión 02-03-2020

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta d’adjudicació del contracte que té per objecte el Subministrament, en règim d’arrendament financer amb opció de compra, de màquines de fitness per a la sala de fitness del Poliesportiu Salvador Gimeno.

Ajuntament en Ple 2/2020

Fecha de inicio de la sesión 27-02-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de les actes de la sessió de ple extraordinària i urgent de 28 de gener de 2020 i de la sessió ordinària de 31 de gener de 2020.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Dictamen de verificació del Text Refós del Pla de Millora Urbana del Passeig Canal de la Infanta 32 i Francesc Macià 1
 2. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità pel desplaçament del solar d’equipaments del Carrer 3, núm. 6 i 8 de Les Begudes
 3. Dictamen per donar compliment a la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa (secció Segona) del TSJC, de 5 de juliol de 2019, donant tramitació a la retaxació dels béns expropiats instada pels Srs. Piñol en data 10 de març de 2006, i aprovar el document de formalització de la determinació per mutu acord del preu de retaxació de la finca en els termes i condicions del document.
 4. Dictamen d’aprovació definitiva del canvi de numeració de determinats carrers del municipi de Sant Joan Despí que afecta als carrers Sant Martí de l’Erm i Jacint Verdaguer (zona polígon), actualment carrer de Marie Curie i Narcís Monturiol, respectivament, i Sant Martí de l’Erm i Jacint Verdaguer, actualment Sant Martí de l’Erm i Oriol Martorell, respectivament.
 5. Dictamen d’aprovació definitiva de l’expedient d’assignació dels noms de carrers de nova creació a la zona de Les Begudes i, també, a nous espais urbans i de la numeració dels nous vials al Sector de Les Begudes
 6. Dictamen d'aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de cicles i de vehicles de mobilitat personal (VMP) al terme municipal de Sant Joan Despí

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per la creació d’un espai dedicat a la mort gestacional i perinatal al cementeri de Sant Joan Despí
  2. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la modificació del ROM per limitar la presentació de mocions que no tractin d’assumptes de competència municipal
  3. Moció presentada pel grup municipal de Junts Per Sant Joan Despí per l’habilitació de jocs en parcs infantils per nens i nenes amb discapacitats
  4. Moció presentada pel grup municipal de En Comú Sant Joan Despí per a l’extensió del tramvia des de Sant Feliu de Llobregat al Polígon el Pla, Molins de Rei, fins l’intercanviador amb FGC a Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

      10. Precs i preguntes

Junta General Ordinària Empresa Municipal Aparcamientos Despí S.A. 1/2020

Fecha de inicio de la sesión 27-02-2020

Hora de inicio de la sesión 19.55 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Nomenament d'auditors de l'empresa municipal Aparcamientos Despí S.A. conforme l'acord de data 21.11.2019 del seu consell d'administració.

2. Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 1/2020

Fecha de inicio de la sesión 03-02-2020

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre aquest ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  per a l’any 2020, relatiu a l’Oficina d’Habitatge Local
 2. Proposta per aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

 

Ajuntament en Ple 1/2020

Fecha de inicio de la sesión 30-01-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

 

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió de ple ordinària de 19 de desembre de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM per a la creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer Torreblanca 7.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Dictamen d’aprovació de la relació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2020.
 2. Dictamen d’aprovació de la xifra de població a Sant Joan Despí de data 1 de gener de 2019.
 3. Dictamen d’aprovació increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Dictamen d’aprovació del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per al període 2020-2023.
 2. Dictamen nomenament de representant municipal al Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

 

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal Podemos per uns pressupostos participatius.
  2. Moció presentada pels grups municipals de Junts per Sant Joan Despí i d’Esquerra Republicana de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.
  3. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Joan Despí per la millora de comunicació amb els veïns i veïnes via APP SJD NET.
  4. Moció  presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per declarar Sant Joan Despí lliure de racisme.
  5. Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals de rebuig a la supressió de 5 jutjats de violència contra la dona.

      10. Precs i preguntes

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 12/2019

Fecha de inicio de la sesión 30-12-2019

Hora de inicio de la sesión 13.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig,9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de requeriment de subsanació de documentació en procediment alienació parcel·la 5A del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i suspensió termini
 2. Proposta d’aprovació de requeriment de subsanació de documentació en procediment alienació parcel·la 5B3 del projecte  de reparcel·lació de la modificació puntual del  PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i suspensió termini

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 11/2019

Fecha de inicio de la sesión 16-12-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de l'expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del subministrament, en règim d’arrendament financer amb opció de compra, de màquines fitness per a la sala de fitness del poliesportiu Salvador Gimeno, a Sant Joan Despí.
 2. Proposta d’aprovació provisional de l’adhesió als preus públics aprovats per l’AMB per aplicar a la xarxa de deixalleries metropolitanes.

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 10/2019

Fecha de inicio de la sesión 02-12-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de lloguer de la nau a ADSA a l’avinguda Generalitat, 20.
 2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de preus públics: Celebració de matrimonis civils.
 3. Proposta d’aprovació de modificació de l’ordenança fiscal de preus públics: Gestió de recaptació de rebuts.

Ajuntament en Ple 12/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-11-2019

Hora de inicio de la sesión 16.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

 

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió de ple ordinària de 31 d’octubre de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.
 3. Proposta de modificació de l’acord de Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Dictamen d’aprovació de la modificació de crèdits , crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost general de 2019.
 2. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’ajuntament de Sant Joan Despí per al disseny i la implantació de Zones de Baixes emissions al municipi.
 3. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària i període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Dictamen d’aprovació inicial de l’establiment del servei municipal de centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí  i del seu reglament regulador.
 2. Dictamen  d’aprovació de l’adhesió al manifest unitari amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 2019.
 3. Dictamen de declaració institucional del dia internacional de les ciutats educadores.

 

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la defensa i la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis a l’accés a la pensió de viduïtat.
  2. Moció presentada pel grup municipal de Podemos per a la realització d’un pla d’habitatge municipal i altres mesures en matèria d’habitatge a Sant Joan Despí.
  3. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per l’eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d’higiene femenina.

      10. Precs i preguntes

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 9/2019

Fecha de inicio de la sesión 04-11-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de la petició presentada per CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, d’ampliació del termini previst en el PCAP per a la formalització de la transmissió de la parcel·la 5A de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, expedient CO2018036PATR.
 2. Proposta d’aprovació de la petició presentada per CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, d’ampliació del termini previst en el PCAP per a la formalització de la transmissió de la parcel·la 5B3 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, expedient CO2018037PATR.

 

Ajuntament en Ple 11/2019

Fecha de inicio de la sesión 31-10-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 h.

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió de ple ordinària de 26 de setembre de 2019 i de la sessió de ple extraordinària de 14 d’octubre de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Dictamen de nomenament del representant municipal en l’Associació Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Proposta de modificació de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de Sant Joan Despí
 2. Proposta d’aprovació de la modificació del sistema d’elaboració de les actes del Ple municipal pel sistema de vídeo acta digital.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Dictamen d’aprovació de la pròrroga pel període d’una anualitat del contracte formalitzat amb l’empresa Multiserveis Ndavant S.L. per a la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 2. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte formalitzat entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la societat mercantil Multiserveis Ndavant S.L. per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 3. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del PGM relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic.
 4. Dictamen de ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
 5. Dictamen d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Sant Joan Despí.
 6. Proposta d’aprovació inicial d’assignació de nous noms i nombre de carrers i places del municipi de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Joan Despí de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
  2. Moció presentada pel grup municipal Podemos per la pau i el diàleg, de rebuig a la violència i de condemna de la brutalitat i la repressió.
  3. Moció que presenta el grup municipal de Sant Joan Despí en Comú en relació amb la sentència als representants polítics i socials de l’independentisme.
  4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de rebuig a la sentència del judici als i les representants polítics i socials de l’independentisme.
  5. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la implantació de màquines de reciclatge amb bonificacions.
  6. Moció que presenta el grup municipal de Sant Joan Despí en Comú sobre la llei de contractes de serveis a les persones “Llei Aragonés”.
  7. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM sobre la restricció de l’ús del plàstic a les activitats organitzades o gestionades per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

      13. Precs i preguntes

Sessió pública de la Junta de Govern Local 8/2019

Fecha de inicio de la sesión 21-10-2019

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Efectuar  sorteig públic per a la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que han de constituir les Meses Electorals per a les Eleccions Generals 2019, que tindran lloc el 10 de novembre de 2019

Ajuntament en Ple 10/2019

Fecha de inicio de la sesión 14-10-2019

Hora de inicio de la sesión 08.45 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 • Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020

Sessió pública de la Junta de Govern Local 7/2019

Fecha de inicio de la sesión 07-10-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes Annex 7 de l’ordenança fiscal 21/2019 Preus públics d’activitats a Can Negre.

Ajuntament en Ple 9/2019

Fecha de inicio de la sesión 26-09-2019

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

PART RESOLUTIVA

 

 1. Aprovació acta anterior de la sessió de 25 de juliol de 2019
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

 1. Dictamen d’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les ciutats defensores des drets humans 2019

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 1. Dictamen d’aprovació dels dos festius  addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí pel 2020.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 1.  Dictamen Aprovació del compte general de la corporació any 2018 de l’Ajuntament i de Aparcamientos Despí S.A.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 1. Dictamen de rectificació d’errades de l’acord de Ple de data 29.11.2018 d’aprovació inicial de canvi de numeració de determinats carrers al municipi
 2. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del Passeig Canal de la Infanta, 32, i Francesc Macià, 1
 3. Donar compte de l’estabilitat pressupostària corresponent al segon trimestre de 2019

Propostes a RATIFICAR la seva inclusió a l’ordre del dia (article 83.2ROF)

 1. Desistiment de l’expedient de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer de Torreblanca 7 de Sant Joan Despí.
 2. Aprovació inicial de l’expedient de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer de Torreblanca 7 de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció conjunta de tots els grups municipals en suport al dret a morir dignament
  2. Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, PODEMOS i JXSJD en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
  3. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AM en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
  4. Moció presentada pels grups municipalls Sant Joan Despí en Comú, PSC, PODEMOS i JxSJD per instar el reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en què ens trobem mitjançant l’adopció de la present moció i les mesures que de se’n derivin.
 2. Precs i preguntes

 

Ajuntament en Ple 8/2019

Fecha de inicio de la sesión 25-07-2019

Hora de inicio de la sesión 8.15 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació actes anteriors de les sessions extraordinàries de 15 de juny i 10 de juliol de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

 

 1. Dictamen per donar per verificat el Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 1 i el carrer de la Indústria 2b.
 2. Dictamen per donar per verificat el Text Refós de l Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares.
 3. Dictamen per donar per verificat el Text Refós del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares.
 4. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Sant Joan Despí, i l’actualització de la fitxa P.31 de la masia de Can Felip.
 5. Dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit. Suplement de crèdit en el Capítol 1 del pressupost general.

 

 

 1. Dictamen d’aprovació de modificació de crèdit. Suplement de crèdit per amortització de deute.
 2. Dictamen d’aprovació del Pla de control financer de 2019.

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

 1. Dictamen d’aprovació de les festes locals 2020 al municipi de Sant Joan Despí.
 2. Dictamen d’aprovació de l’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre la realització d’un pla de sonorització dels semàfors.
 2. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts per Sant Joan Despí, Podemos, C’s i ERC-AM sobre la participació dels representants municipals en la vida pública de Sant Joan Despí.
 3. Precs i preguntes.

Ajuntament en Ple 7/2019

Fecha de inicio de la sesión 10-07-2019

Hora de inicio de la sesión 12.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 

 1. Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
 2. Aprovació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local
 3. Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent
 4. Delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local
 5. Donar compte de la configuració dels grups polítics municipals
 6. Nomenament de representants en entitats i organismes
 7. Nomenament de representants en Consells participatiu
 8. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions al funcionament dels grups municipals.
 9. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
 10. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia:

- Resolució de 15 de juny de 2019, relativa a una delegació per celebrar bodes

- Resolució de 21 de juny de 2019 de configuració de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions de l’Alcalde-President en la Junta de Govern Local

- Resolució de 21 de juny de 2019 de nomenament de tinentes i tinents d’alcalde

- Resolució de 21 de juny de 2019 de delegacions en tinents/es d’alcalde i regidors/es

- Resolució de 28 de juny de 2019 d’aprovació de la composició de la Mesa permanent de contractació

 

 

Sessió constitutiva de la Corporació Municipal

Fecha de inicio de la sesión 15-06-2019

Hora de inicio de la sesión 12.00 hores

Lugar Foment Cultural i Artístic (C. Major, 54)

Orden del dia

PUNT ÚNIC. Constitució de la corporació i elecció de l'Alcalde, d'acord amb els següents apartats:

 

1. Constitució de la mesa d'edat.

2. Comprovació de credencials o acreditació de la personalitat dels regidors electes a aprtir de l'Acta de Proclamació remesa a l'Ajuntament per la Junta Electoral de Zona.

3. Constitució de la Corporació, previ jurament o promesa dels seus membres.

4. Elecció de l'Alcalde.

5. Presa de possessió, en el seu cas, del càrrec per l'Alcalde escollit.

 

 

Ajuntament en Ple 6/2019

Fecha de inicio de la sesión 12-06-2019

Hora de inicio de la sesión 13.10 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 ORDRE DEL DIA:

 Únic: Aprovacio de l'acta anterior de la sessió de 30 de maig de 2019.

Ajuntament en Ple 5/2019

Fecha de inicio de la sesión 30-05-2019

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària de 25 d’abril de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar en les piscines Fontsanta.
 2. Dictamen d’exclusió d’empreses participants en el procediment obert convocat per a l’adjudicació del subministrament de l’equipament esportiu de la sala de fitness i de la sala de bicicletes previstes en la clàusula 30 del plec de clàusules administratives.
 3. Dictamen per prendre coneixement del compliment de les condicions d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2019.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Precs i preguntes

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 6/2019

Fecha de inicio de la sesión 30-04-2019

Hora de inicio de la sesión 10.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. Efectuar sorteig públic per a la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que han de constituir les Meses Electorals per a les Eleccions Locals i al Parlament Europeu 2019, que tindran lloc el 26 de maig de 2019.

Junta General de l'empresa Municipal ADSA

Fecha de inicio de la sesión 25-04-2019

Hora de inicio de la sesión 10.30 hores

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Proposta aprovació dels comptes anuals i informe d’auditoria corresponents a l’any 2018, de la societat mercantil municipal “Aparcamientos Despí S.A. (ADSA).
 2. Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió.

 

Ajuntament en Ple 4/2019

Fecha de inicio de la sesión 25-04-2019

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària de 28 de març de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació provisional del text refós de la Modificació puntual del PGM creació del sistema d’habitatge dotacional al carrer de Torreblanca 7
 2. Dictamen per aprovar l’actualització dels models de declaració d'activitats i patrimoni dels membres electes i no electes.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Precs i preguntes

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 5/2019

Fecha de inicio de la sesión 17-04-2019

Hora de inicio de la sesión 12:30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. Proposta de declarar deserta la convocatòria per a l’adjudicació mitjançant procediment obert dels drets de concessió administrativa de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i Barri de Les Planes, a Sant Joan Despí.
 2. Proposta de reconeixement de crèdits de l’exercici 2018 núm. 01/2019.


 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 4/2019

Fecha de inicio de la sesión 01-04-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Efectuar sorteig públic per a la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que han de constituir les Meses Electorals per a les Eleccions Generals 2019, que tindran lloc el 28 d’abril de 2019.
 2. Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient per a l’extinció, per venciment del seu termini de vigència, de la concessió de l’ús privatiu del domini públic, que té con a finalitat l’explotació del bar restaurant del poliesportiu municipal Salvador Gimeno, així com de la incoació d’expedient per a la seva licitació.

 

Ajuntament en Ple 3/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-03-2019

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen de rectificació anual de l’inventari de bens municipal.
 2. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció, execució, coordinació i regulació de la mostra de pagès del Pac Agrari del Baix Llobregat al Parc de Torreblanca.
 3. Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost general de 2019.
 4. Dictamen per donar compte dels resultats de la liquidació del pressupost general de 2018.
 5. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera del deute i del compliment del període mitjà de pagament corresponents al quart trimestre de 2018.

 

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS LOCALS

 

 1. Dictamen d’aprovació del nou Pla municipal d’Equitat de Gènere de Sant Joan Despí 2019-2022
 2. Dictamen d’aprovació del Pla de Salut Sant Joan Despí
 3. Dictamen d’aprovació de suport al dictamen “Blindem el sistema públic de pensions, volem una Llei de Gent Gran de Catalunya” aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 4. Dictamen d’aprovació de suport al dictamen “L’abús de medicaments, un perill quotidià per a les persones grans”, aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 5. Dictamen per donar compte i aprovar l’adhesió al manifest 8 de març del dia internacional de les Dones.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Moció presentada pel grup municipal de Síqueespot/Sísepuede sobre la participació ciutadana i transparència municipal.
 2. Precs i preguntes

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 3/2019

Fecha de inicio de la sesión 18-03-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Donar compte del compliment adequat del requeriment realitzat per la Junta de Govern en sessió de 21.01.2019 a Club Residencial Metropolitan House SL, adjudicatària del procediment obert convocat per a l’adjudicació del proindivís de la parcel•la 8B de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel•lació de la modificació puntual del PGM en l'entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i proposta d’estimar la petició de l’adjudicatària d’optar per la fórmula de pagament al comptat deixant sense efecte la proposta de pagament ajornat manifestada en la seva proposició.
 2. Acord relatiu a la posposició de condicions resolutòries relatives a l’expedient CO2018001 PATR de transmissió del 79,47136 % sobre la finca 8b de projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en el entorno de la Ciutat Esportiva del FCB.
 3. Proposta d’acceptació de  la renúncia de l’empresa ZIPCAR CARSHARING SAU al contracte que té per objecte l’adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a serveis de cotxe de flota compartida.

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 2/2019

Fecha de inicio de la sesión 06-03-2019

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta de donar-se per assabentada del compliment dels requisits previstos a l’article 226 del TRLCSP i a la clàusula 42ª del plec de clàusules administratives particulars, en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 23.03.2018, d’autorització de la cessió de la titularitat de la concessió que té per objecte l’ús privatiu de l’espai destinat a l’activitat de cafeteria restaurant del Centre Cultural Mercè Rodoreda i de data efectiva del canvi de titularitat. 
 2. Proposta d’adjudicació directa dels drets de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment CO2018020PATR (LOT D: Magatzem núm. 8 Mercat Les Planes)
 3. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i de Les Planes.
 4. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar cafeteria del Centre Miquel Martí i Pol.
 5. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar en les piscines Fontsanta.

 

Ajuntament en Ple 2/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-02-2019

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària de 31 de gener de 2018 i de la sessió extraordinària de 12 de febrer de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares de Sant Joan Despí.
 2. Dictamen d’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares de Sant Joan Despí.
 3. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa  a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal de Sant Joan Despí.
 4. Dictamen  d’aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina local d’habitatge, any 2019.
 5. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, any 2019.

 

 

PART DE CONTROL

8.1 Moció presentada pels grups municipals de PSC-CP, Siqueespot/Sísepuede, ERC-MES-AM, Ciutadans, ICV-EUi-E i Convergència i Unió per sol·licitar col·laboració  d’ajuts mínims per a les empreses agràries del municipi.

8.2 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

 

8.3 Moció presentada pel grup municipal de ERC-MES-AM sobre la inclusió al catàleg del patrimoni local d’una escultura als terrenys de l’empresa Gallina Blanca.

 

9. Precs i preguntes

 

Ajuntament en Ple 2/2019

Fecha de inicio de la sesión 12-02-2019

Hora de inicio de la sesión 19.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

Ordre del dia:

1. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de les parcel.les UA 4.2 i UA 4.3 del Pla de millora urbana de la UA4 de la modificació del PGM al sector Avinguda de Barcelona, Avinguda del Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí.

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 1/2019

Fecha de inicio de la sesión 04-02-2019

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta  d’acceptació de la renúncia a l’adjudicació de la parada interior 5-6 del mercat Barri Centre.
 2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Annex 1 Preu Públic pels serveis d’Escoles Bressols Municipals, de l’Ordenança Fiscal 21/2019 Reguladora dels Preus Públics,
 3. Ratificació acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2019 de requeriment a a la societat Club Residencial Metropolitan House SL per tal d’esmenar documentació presentada  a l’expedient per a l’alienació del proindivís de la parcel·la 8B del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l'entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona

 

Ajuntament en Ple 1/2019

Fecha de inicio de la sesión 31-01-2019

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2018 i de la sessió urgent i extraordinària de 28 de desembre de 2018.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen declaració institucional del Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí contra el tancament de Gallina Blanca i a favor de l’ocupació i d’una indústria viable i de futur a Sant Joan Despí i al Baix Llobregat.
 2. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament.
 3. Dictamen d’aprovació de la xifra de població oficial de Sant Joan Despí a data 1.1.2018.
 4. Dictamen  d’aprovació d’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes.
 5. Dictamen d’aprovació del protocol d’adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat i nomenar el representant de l’Ajuntament.

 

 

PART DE CONTROL

 

 1. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
 2. Moció presentada pel grup municipal de PSC-PM de suport a les mesures del pacte d’estat contra la violència de gènere.
 3.  Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per establir policies de barri

 

 1. .Precs i preguntes.

Ajuntament en Ple 12 / 2018

Fecha de inicio de la sesión 28-12-2018

Hora de inicio de la sesión 13.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Urgent

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Proposta pronunciament de la declaració d'urgència de la sessió extraordinària.

2. Proposta de resolució de les al.legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any 2019.

 

Ajuntament en Ple 11/2018

Fecha de inicio de la sesión 20-12-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 29 de novembre de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació del pressupost general 2019
 2. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal general 2019
 3. Dictamen  d’aprovació de la relació de llocs de treball per a l’any 2019
 4. Dictamen d’aprovació de d’aplicació de les mesures previstes al II acord per la millora de l’Ocupació Pública i les condicions de treball i a la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018

 

 

PART DE CONTROL

 

 1. Moció presentada pel grup municipal de CIU de suport a la decisió dels presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Joaquim Forn d’iniciar una vaga de fam.

 

 1. .Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 13/2018

Fecha de inicio de la sesión 10-12-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta per aprovar la pròrroga de l’arrendament del local de Av. Generalitat núm. 20 de Sant Joan Despí.
 2. Proposta d’aprovació provisional l’adhesió als preus públics aprovats per l’AMB per aplicar a la xarxa de deixalleries metropolitanes, a la mancomunada de La Fontsanta.
 3. Proposta d’aprovació  provisional de la modificació de l’annex 1 preu públic pels serveis d’escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 21/2018.
 4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’annex 7 preu públic per activitats a Can Negre, de l’ordenança fiscal 21/2018.

Ajuntament en Ple 10/2018

Fecha de inicio de la sesión 29-11-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 25 d’octubre de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen  d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí.
 2. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació dels Serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal.
 3. Dictamen d’aprovació de la liquidació del volum d’hores de servei efectivament realitzades durant la quarta anualitat del contracte dels serveis esportius i altres de caràcter complementari, període de 01.10.2017 a 30.09.2018, i aprovació de la modificació contractual derivada de l’increment d’hores realitzades respecte de les inicialment previstes.
 4. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació dels Serveis necessaris per assegurar el normal funcionament del servei públic de les escoles Bressol de titularitat municipal de Sant Joan Despí.
 5. Dictamen d’aprovació inicial de la re-numeració de determinats carrers del municipi.
 6. Dictamen d’aprovació provisional de la incorporació a la relació de les vies públiques amb categoria fiscal  nova denominació.
 7. Dictamen autorització a ADSA per a la signatura d’un préstec amb l’Institut Català de Finances per a la construcció d’habitatges de promoció pública a l’Avinguda Generalitat.
 8. Dictamen  revisió Catalogació arbres interès local.
 9. Dictamen declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, “Sant Joan Despí Ciutat Feminista”.
 10. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària i del PMP del tercer trimestre de 2018.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 

 1. Dictamen d’aprovació nou Pla Local de Joventut Despíjove 2019-2022.
 2. Dictamen d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.
 2. Moció presentada pels grups municipals ERC-MES-AM, PP i C’S en suport als esportistes del CHL Jujol.
 3. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA en defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.
 4. Moció presentada pel grup municipal de Sisepuede/Síqueespot de rebuig a la sentència del TS del 6.11.2018 i en reivindicació d’una veritable tutela judicial efectiva.
 5. Moció que presenta el grup municipal de Sisepuede/Síqueespot per donar suport a l’atenció primària

 

 1. .Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 12/2018

Fecha de inicio de la sesión 26-11-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta per estimar la sol·licitud presentada per Metropolitan House S.L. i ampliar en dos mesos el termini per a la formalització de la transmissió de la propietat mitjançant escriptura pública.
 2. Proposta de pròrroga del contracte del “servei de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram del municipi de Sant Joan Despí i del dipòsit de regulació de pluvials i de l’estació de bombament de residuals de la urbanització exterior de la Ciutat Esportiva Joan Gamper”
 3. Proposta d’adjudicació directa dels drets de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment obert.
 4. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment d’un nou preu públic i de les  tarifes corresponents, preu públic servei arts escèniques centres culturals municipals.
 5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes contingudes a l’Annex 7 Preu Públic per Activitats a Can Negre de l’ordenança fiscal 21/2018 Reguladora dels Preus Públics.
 6. Proposta de reconeixement de crèdits de l'exercici 2017 núm. 02/2018.

Ajuntament en Ple 9/2018

Fecha de inicio de la sesión 25-10-2018

Hora de inicio de la sesión 20:00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 27 de setembre de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de la xarxa municipal d’escoles bressol de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a la demanda resultant del procés de matriculació per al curs 2018/2019.
 2. Dictamen d’aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic a l’avinguda de la Generalitat, s/n, de Torreblanca, d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 hp-g/j, sistema d’habitatge dotacional, al terme municipal de Sant Joan Despí.
 3. Dictamen d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019.
 4. Dictamen de designació dels 2 dies festius addicionals d’obertura comercial a Sant Joan Despí per a l’any 2019.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 

 1. Dictamen de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant un nou text estatutari.

 

 1. .Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 11/2018

Fecha de inicio de la sesión 15-10-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d'aprovació de l'expedient i la convocatòria pública per a l’adjudicació directa dels drets de concessió administrativa, de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment obert CO2018020PATR, convocat en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de data 12.03.2018

 

 1. Proposta per l'acceptació de la renúncia del Sr. F. M. R. a la concessió administrativa que té per objecte, l'ús privatiu del domini públic destinat a l'activitat de cafeteria restaurant del Centre Miquel Martí i Pol.

 

Ajuntament en Ple 8/2018

Fecha de inicio de la sesión 27-09-2018

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'actes Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 25 de juliol de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data de 17 de setembre de 2017 sobre la formalització de conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació i gestió de l’abonament e-Bicibox, del servei d’aparcament segurs de bicicletes complementaris als mitjans de transport públic metropolità/Servei Bicibox, al municipi.
 2. Dictamen d’aprovació d’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i dels seus càrrecs electes i modificació de la Relació de Llocs de Treball.
 3. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària i del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2018.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

 1. Dictamen d’aprovació del compte general de l’Ajuntament i la societat municipal Aparcamientos Despí S.A. corresponent a l’exercici de 2017.

 

 

PART DE CONTROL.

 1. Mocions

7.1 Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.

 

 1. .Precs i preguntes.

Ajuntament en Ple 7/2018

Fecha de inicio de la sesión 28-07-2018

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de 28 de Juny de 2018.

2. Donar compte i ratificar, si s'escau, les resolucions d'Alcaldia.

ÀREA D'URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

3. Dictamen de rectifictació de l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en data 27/07/2018 en relació a la concessió demanial a Aparcamientos Despí S.A. de la finca situada a l'Avinguda de la Generalitat s/n de Sant Joan Despí.

4. Dictamen d'aprovació del Text Refós del Pla de millora urbana d'ordenació d'activitats i usos a la parcel.la del carrer Les Planes 1A i el carrer Indústria 2 B a Sant Joan Despí.

5. Dictamen d'aprovació definitiva de canvi d'assignació de nous carrers i places del municipi.

6. Dictamen d'aprovació de la declaració d'interès especial, obres sustitució de la coberta de l'edifici principal de l'Escola Pau Casals.

7. Dictamen de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de teball any 2018.

8. Dictamen d'aprovació del préstec llarg termini per finançar inversions del pressupost general 2018, en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per un import de 5.960.000€

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

9. Dictamen de creació del Consell d'Adolescents de Sant Joan Despí i l'aprovació inicial del seu reglament.

10. Dictamen d'adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2018.

11. Dictamen d'aprovació del conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la cessió de l'ús de quatre habitatges de titularitat pública, per impulsar programes socials d'habitatges amb la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció.

PART DE CONTROL

12. Moció presentada pel grup municipal de Siqueespot/Sísepuede per a la dignificació i reconeixement dels servidors públic i de la ciutadania víctimes de la repressió franquista.

13. Precs i preguntes.

 

 

 

Ajuntament en Ple 6/2018

Fecha de inicio de la sesión 28-06-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 31 de maig de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen expedient per l’alineació mitjançant procediment obert del bé immoble patrimonial consistent en la parcel·la 5a corresponent a l’Ajuntament  de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Fútbol Club Barcelona.
 2. Dictamen expedient per l’alineació mitjançant procediment obert del bé immoble patrimonial  consistent en la parcel·la 5b.3 corresponent a l’ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la Ciutat Esportiva del Fútbol Club Barcelona.
 3. Dictamen d’aprovació de la concessió administrativa a favor de l’ajuntament de Sant Joan Despí per a l’ocupació del domini públic ferroviari, entre els punts kolimètrics 090/178 de la línea Tarragona a Barcelona i França, al terme municipal de Sant Joan Despí, propietat d’ADIF.
 4. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte la prestació dels serveis necessaris per assegurar el funcionament del servei públic d’escoles bressol de titularitat municipal, així com la continuïtat de l’actual contractista fins a la resolució del procediment en el ca que en la data de finalització del contracte vigent no s’hagi resolt la nova licitació.
 5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte la prestació dels serveis necessaris per assegurar el funcionament del servei públic que es presta en les instal·lacions esportives municipals, així com la continuïtat de l’actual contractista fins a la resolució del procediment en el cas que en la data de finalització del contracte vigent no s’hagi resolt la nova licitació.
 6. Designació del representant, titular i suplent, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat
 7. Proposta d’aprovació de la declaració institucional del dia 28 de juny, Dia Internacional del drets LGTBI

 

PART DE CONTROL

10. Mocions

10.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implementació de la cartera de Serveis Socials.

11.Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 10/2018

Fecha de inicio de la sesión 25-06-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta de declarar desert el procediment convocat per a l'adjudicació dels drets de concessió administrativa per a l'ús privatiu de diverses parades dels mercats municipals dels barris Centre i Les Planes, a Sant Joan Despí.
 2. Proposta per modificar el punt quart de l’acord d’adjudicació a favor de Club Residencial Metropolitan House, de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2018.

Ajuntament en Ple 5/2018

Fecha de inicio de la sesión 31-05-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 26 d’abril de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació de la Modificació Puntual del Pla general Metropolità per a la creació d’habitatge dotacional al carrer Torreblanca.
 2. Dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de Sant Joan Despí.
 3. Dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de Sant Joan Despí.
 4. Dictamen nomenament Jutge/ssa de Pau Titular al municipi de Sant Joan Despí, d’acord amb el que estableix el Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació a l’art. 101 de la LOPJDictamen.
 5. Dictamen de declaració d’obra d’interès especial a l’avinguda de la Generalitat S/N.
 6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’Ordenança dels mercats de venda no sedentària de Sant Joan Despí.
 7. Dictamen per donar compte de l’Estabilitat Pressupostària corresponent al primer trimestre exercici 2018.

 

 

PART DE CONTROL

7. Mocions

 1. Moció presentada pels grups municipals PSC-CP, Síqueespot/Sísepuede, ERC-MES-AM, C’S, ICV-EUiA i PP en rebuig pel tancament de línies de P-3
 2. Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM per a la instal·lació d’una placa Stolpersteine en record a José Roldán Oliach, Santjaonenc víctima del concentracionisme nazi i per l’adhesió de Sant Joan Despí a la xarxa “Mai més”.
 3. Moció presentada pel grup municipal Síqueespot/Sísepuede per instar al Govern municipal de l’ajuntament de Sant Joan Despí a què es dirigeixi al Govern espanyol i als grups parlamentaris europeus a la Comissió Europea perquè rebutgi la creació d’un projecte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea.
 1. Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 9/2018

Fecha de inicio de la sesión 28-05-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’adjudicació dels drets de concessió administrativa per a l’ús privatiu de diverses parades dels mercats municipals del barri Centre i barri de Les Planes, a Sant Joan Despí.
 2. Proposta d’adjudicació del contracte que té per objecte l’Alienació del proindivís de la parcel·la•la 8B de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l'entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona

Sessió pública de la Junta de Govern Local 8 / 2018

Fecha de inicio de la sesión 14-05-2018

Hora de inicio de la sesión 19.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de la modificació, per raons d’interès públic de caràcter  mediambiental, a l’empara del que preveu la clàusula 42ª del Plec de clàusules administratives particulars, de les característiques tècniques de diversos vehicles a adscriure pel contractista al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, amb la finalitat de  que puguin utilitzar com a combustible gas natural comprimit (GNC) en lloc de gasoil.
 2. Proposta d’aprovació de la modificació per raons tècniques i d’interès públic, a l’empara del que preveu la clàusula 20ª del Plec de clàusules administratives particulars, de les característiques del programa de contenidors de residus del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí.

 

Ajuntament en Ple 4/2018

Fecha de inicio de la sesión 26-04-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació actes anteriors de 23 i de 26 de març de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d'aprovació inicial modificació de crèdits en el pressupost general 2018
 2. Dictamen d’aprovació inicial del canvi i assignació de nous noms de carrers i places del municipi
 3. Dictamen d’aprovació de les festes locals per al 2019

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS.

6. Dictamen de pròrroga del Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí

 

PART DE CONTROL

7. Mocions

 1. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran.
 2. Moció presentada conjuntament pels partits municipals PSC-CP, Siqueespot/Sísepuede, ERC-MES-AM, C’s, ICV-EUiA I CIU relativa al pressupost compromès pel Govern d’Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes en el pacte d’Estat contra la violència de gènere.
 3. Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC-MES-AM i CIU en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.
 4. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA sobre el desplegament de renta garantida de ciutadania.
 1. Precs i preguntes.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 7/2018

Fecha de inicio de la sesión 20-04-2018

Hora de inicio de la sesión 10.30

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta de formalització del lloguer del local situat al carrer Vall d'Aran 3, per a usos culturals
 2. Proposta de reconeixement de crèdits de l’exercici 2017 núm. 1/2018.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 6/2018

Fecha de inicio de la sesión 09-04-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta aprovació provisional de la modificació de l’Annex 1 preu públic pels serveis d’escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 21/2018

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 5/2018

Fecha de inicio de la sesión 23-03-2018

Hora de inicio de la sesión 19.30

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Assumptes delegats pel Ple Municipal a la Junta de Govern Local (Sessió Pública)

 

1. Proposta formalització lloguer del local situat al carrer Previsió núm. 10 per a usos culturals.

2. Proposta de sol.licitud d'autorització de la cessió de la concessió administrativa que té per objecte l'ús privatiu de l'espai destinat a l'activitat de cafeteria restaurant del Centre Cultural Mercè Rodoreda.

 

Ajuntament en Ple 3/2018

Fecha de inicio de la sesión 23-03-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 22 de febrer de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen per verificar el text refós del pla especial de regulació d’usos comercials als principals eixos comercials de Sant Joan Despí, redactat pels serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament
 2. Dictamen d'aprovació definitiva dels convenis per a la cessió anticipada a l'Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic (5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), del terme municipal de Sant Joan Despí.
 3. Dictamen d’aprovació del Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’any 2018
 4. Dictamen per donar compte de la liquidació del pressupost general de 2017
 5. Dictamen per donar compte de la posició d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al quart trimestre  de 2017

 

 

PART DE CONTROL

 1. Mocions
  1. Moció presentada pel grup municipal Siqueespot/Sísepuede per la ratificació del conveni 189 de l’organització internacional del treball.OIT.
  2. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre les polítiques d’habitatge al municipi.
  3. Moció presentada pel grup municipal CIU per sol·licitar l’apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras.
  4. Moció presentada pel grup municipal CIU perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.
  5. Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM per a retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
  6. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES-AM sobre el trasllat dels presos polítics catalans.
  7. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat.
 2. Precs i preguntes

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 4/2018

Fecha de inicio de la sesión 12-03-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a l’adjudicació dels Drets de concessió administrativa de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i barri de Les Planes a Sant Joan Despí.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 3/2018

Fecha de inicio de la sesión 26-02-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'actes. Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues, per l’adjudicació a favor de Solidança Treball EI, S.L. del servei públic de da deixalleria mancomunada de la Fotnsanta.

 

Ajuntament en Ple 2/2018

Fecha de inicio de la sesión 22-02-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 25 de gener de 2018
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació rectificació del inventari de béns de l’Ajuntament a data 31.01.18
 2. Dictamen per presentar requeriment previ a la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  pel pagament de les quantitats derivades de l’obligació legal de cofinançament dels centres municipals d’educació infantil de primer cicle pels curs 2015-2016-2017 i 2017-2018.
 3. Dictamen d’aprovació del procediment per la selecció de Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Sant Joan Despí.
 4. Proposta d’adhesió al conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats.
 5. Proposta de declaració institucional amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones.

 

PART DE CONTROL

 1. Mocions
  1. Moció presentada pel grup municipal PSC per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.
  2. Moció  presentada pels grups municipals PP, C’S i ERC-MES-AM per la millora urbanística i comercial del carrer Bon Viatge i carrers colindants.
 2. Precs i preguntes

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 2/2018

Fecha de inicio de la sesión 29-01-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

SESSIÓ PÚBLICA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

 1. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i la convocatòria per al subministrament mitjançant renting sense opció de compra d’un sistema de tallafocs perimetral per a la xarxa de comunicacions.
 2. Proposta d’aprovació de l’adjudicació dels Serveis i Sistemes de comunicacions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

 

Ajuntament en Ple 1/2018

Fecha de inicio de la sesión 25-01-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 22 de desembre de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d'aprovació de l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí
 2. Dictamen aprovació modificació de l’annex 9 de l’ordenança fiscal 19 de “Taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local
 3. Dictamen aprovació de la xifra oficial de població de data 01.01.2017.

 

PART DE CONTROL

 1. Mocions
  1. Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per recolzar i defensar la presó  permanent revisable.
  2. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes i l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
 2. Precs i preguntes

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 1/2018

Fecha de inicio de la sesión 15-01-2018

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

SESSIÓ PÚBLICA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 1. Proposta d’aprovació, per motius d’interès públic, de la continuïtat del contracte de gestió del servei públic de la deixalleria mancomunada dels Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat, fins al inici de la vigència del nou contracte licitat per l’Ajuntament d’Esplugues, prevista per l’01.02.2018.
 2. Proposta d'aprovació de l'expedient d'alienació del proindivís de la parcel·la 8b de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la Modificació puntual del P.G.M. en l'entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona

Ajuntament en >Ple 11/2017

Fecha de inicio de la sesión 22-12-2017

Hora de inicio de la sesión 10.00

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 23 de novembre de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen aprovació Pressupost General 2018.
 2. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal municipal exercici 2018.
 3. Dictamen d’aprovació de relació de llocs de treball exercici 2018.
 4. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d’escoles bressols de Sant Joan Despí, consistent en incrementar en una aula l’oferta del servei.
 5. Dictamen de desistiment del procediment obert convocat per l’alineació del proindivís de la parcel·la 8b de l’ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del P.G.M. en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i delegació en la Junta de Govern Local de les competències relatives a l’aprovació i tramitació de l’expedient per a la nova licitació i adjudicació del contracte.
 6. Dictamen d’aprovació de l’esborrany del conveni per a la cessió anticipada a l’Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic (5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), del terme municipal de Sant Joan Despí.
 7. Dictamen d’aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 relatiu a l’Oficina d’Habitatge.
 8. Dictamen d’aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 relatiu al programa de mediació per al lloguer social.
 9. Dictamen d’aprovació de la modificació de l’ordenança de transparència i administració electrònica de Sant Joan Despí.

 

PART DE CONTROL

 

 1. Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 14/2017

Fecha de inicio de la sesión 12-12-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Sessió publica de la Junta de Govern Local:

1. Proposta per aprovar provisionalment l'adhesió als preus públics aprovats per l'AMB per aplicar a la xarxa de deixalleries metropolitanes.

Ajuntament en Ple 10/2017

Fecha de inicio de la sesión 23-11-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 26 d’octubre de 2017.
 2. Sorteig dels membres presidents i vocals, titulars i suplents que formaran les meses electorals, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que es celebraran el dia 21 de desembre de 2017.
 3. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen de redistribució de la despesa autoritzada en cadascun dels exercicis pressupostaris afectats per l’execució de la segona i última pròrroga del contracte formalitzat amb la societat LLINASPORT S.L. per a la prestació dels serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives titularitat municipal a Sant Joan Despí.
 2. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió a les dependències municipals i l’enllumenat públic.
 3. Dictamen d'aprovació de l'adhesió de l'ajuntament de Sant Joan Despí al manifest a favor de la creació d'un centre de dia a Sant Joan Despí.
 4. Dictamen per donar compte del compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera corresponent al tercer trimestre de 2017.

 

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 1. Dictamen d’adhesió al manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la creació del Consell Local de Seguretat Ciutadana.
  2. Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM de suport a l’escola catalana.

10.Precs i preguntes

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 13/2017

Fecha de inicio de la sesión 13-11-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

1. Proposta de modificació d'una errada material en l'acord de la Junta de Govern Local, de data 28/09/2017 relatiu a la durada de la concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places d'estacionament del municipi.

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 12/2017

Fecha de inicio de la sesión 30-10-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta  de pròrroga del lloguer del local Av. Generalitat 20, de Sant Joan Despí

Ajuntament en Ple 9/2017

Fecha de inicio de la sesión 26-10-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 28 de setembre de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 1. Dictamen per l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018
 2. Dictamen d’adjudicació del contracte de serveis subjecte a la regulació harmonitzada que té per objecte la prestació del servei dei recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi.
 3. Dictamen per l’aprovació de la continuïtat per raons d’interès públic, fins a la data de formalització del contracte resultant del procediment d’adjudicació en curs, de la societat mercantil URBASER S.A com a concessionària del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi.
 4. Dictamen d’aprovació de la suspensió, per un any, de tots els actes relacionats amb el règim de comunicació prèvia així com l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, destinades a les noves implantacions d’habitatges i/o apartaments d’ús turístic.
 5. Dictamen d’aprovació de la pròrroga de l’encàrrec de gestió que té per objecte la gestió del servei públic de regulació i control de l’estacionament a la via pública, realitzat a la societat mercantil municipal Aparcamientos Despí S.A (ADSA).

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 1. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del Comitè Municipal de Salut de Sant Joan Despí

PART DE CONTROL

 1. MOCIONS

9.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional.

 1. Precs i preguntes

Ajuntament en Ple 8/2017

Fecha de inicio de la sesión 28-09-2017

Hora de inicio de la sesión 9.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 27 de juliol de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 1. Dictamen d’aprovació provisional del Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 1A, i el carrer de la Industria 2B a Sant Joan Despí
 2. Dictamen d’aprovació addenda al conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament del “projecte de soterrament de la línea aèria 110kv entre les subestacions de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat”.
 3. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del Servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari (zones blaves i zones verdes)
 4. Dictamen aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019
 5. Dictamen d’aprovació de la formalització d’un préstec amb el Banc de Sabadell per un import de 4.300.000 euros per finançar inversions del pressupost de 2017 amb acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona.
 6. Dictamen d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm.19 Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local (tarifa annex 9)
 7. Dictamen d’aprovació designació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí, per a l’any 2018.
 8. Donar compte del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al segon trimestre de 2017.

 

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 1. Dictamen aprovació addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2018, relatius a la cessió de quatre habitatges públics.
 2. Dictamen d’adhesió de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional deles Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017.

PART DE CONTROL

MOCIONS

11.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans en defensa dels funcionaris i treballadores públics municipals.

11.2 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional.

12.  Precs i preguntes

A continuació per part de la Junta General de l’empresa municipal  ADSA es tractarà el següent assumpte:

     - Aprovació acta de la Junta General Adsa de data 24 de juliol de 2017

Sessió pública de la Junta de Govern Local 11/2017

Fecha de inicio de la sesión 28-09-2017

Hora de inicio de la sesión 10.30 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

Assumptes delegats pel ple municipal a la Junta de Govern Local (Sessió Pública)

1. Proposta d'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a serveis de cotxe de la flota compartida (carsharing).

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 10/2017

Fecha de inicio de la sesión 18-09-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 1. Proposta aprovació provisional modificació tarifes annex 19 of 21/17 preus públics activitats i serveis xarxa biblioteques Sant Joan Despí

Ajuntament en Ple 7/2017

Fecha de inicio de la sesión 27-07-2017

Hora de inicio de la sesión 9:30 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 29 de juny de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen  d’aprovació provisional del Pla especial de regulació d’usos comercials als principals eixos comercials de Sant Joan Despí
 2. Dictamen d’aprovació d’un expedient per la concessió demanial a favor d’ADSA d’una finca ubicada Avinguda Generalitat s/n condicionada a la inscripció al Registre de la Propietat de la finca de referència.
 3. Dictamen d’aprovació de l’expedient d’alineació del proindivís de la parcel·la 8b de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la Modificació puntual del P.G.M. en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona.
 4. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d’escoles bressols de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a la demanda prevista per al curs 2017/2018, un cop finalitzat el període de matriculació.
 5. Dictamen d’aprovació de la segona i última pròrroga del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal.
 6. Dictamen d’aprovació d’un expedient de l’increment de l’1 % de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2017.
 7. Dictamen per aprovar les Festes locals  de Sant Joan Despí per a l'any 2018

 

PART DE CONTROL

 

10. MOCIONS

 

 

10.1 Moció que presenta el grup municipal PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.

10.2 Moció que presenta el grup municipal PSC en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco.

10.3 Moció que presenta el grup municipal Siqueespot sobre l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del servei català de la salut.

10.4. Moció que presenta el grup municipal C’S sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA).

10.5 Moció que presenta el grup municipal Siqueespot per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica

 

11.  Precs i preguntes

Sessió pública de la Junta de Govern Local 9/2017

Fecha de inicio de la sesión 24-07-2017

Hora de inicio de la sesión 18:00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Assumptes delegats pel ple municipal a la Junta de Govern Local (Sessió Pública)

1. Proposta d'adjudicació de la concessió de domini públic per l'exhibició de publicitat mitjançant suports instal.lats a la via pública del municipi de Sant Joan Despí.

2. Proposta de reconeixement d'obligacions per despeses notarials i registrals de l'exercici 2016.

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 8/2017

Fecha de inicio de la sesión 10-07-2017

Hora de inicio de la sesión 18:00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Assumptes delegats pel Ple municipal a la Junta de Govern Local (sessió pública)

1. Proposta d'adjudicació dels drets de concessió administrativa per l'ús privatiu de diverses parades dels mercats municipals del barri Centre i barri Les Planes, a Sant Joan Despí.

 

Ajuntament en Ple 6/2017

Fecha de inicio de la sesión 29-06-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

CONVOCATÒRIA AJUNTAMENT PLE

En conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se us convoca a la sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple, que tindrà lloc el proper 29/juny/2017 a les 20 hores, a la Sala d’Actes d’aquesta Casa Consistorial, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia.

Sant Joan Despí, 26/juny/ 2017

L’Alcalde,

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 25 de maig de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del Servei d’Aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari (zones blaves i zones verdes)
 2. Dictamen d’aprovació conveni de col·laboració entre l’AMB  i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la millora de l’aparcament d’intercanvi a l’estació de ferrocarril de Sant Joan Despí
 3. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte formalitzat el 29.09.2014 amb la societat LLINARSPORT, SL per a  la prestació dels serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí, consistent en incorporar a l’àmbit del seu objecte les instal·lacions municipals d’ús públic ubicades  al carrer Sant Martí de l’Erm, 30.
 4. Avocació competència i  aprovació provisional establiment Preus Públics instal·lacions esportives tennis Sant Joan i Tarifes
 5. Dictamen d’aprovació d’autorització per a l’explotació temporal de l’espai destinat a l’activitat de cafeteria restaurant de les instal·lacions esportives ubicades al carrer Sant Martí de l’Erm 30 fins a la seva licitació
 6. Dictamen d’aprovació de la pròrroga per un període de 12 mesos, de 01.09.2017 a 31.08.2018, del contracte formalitzat amb FUNDACIÓ CATALA DE L’ESPLAI per a la prestació dels Serveis d'atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d'Escoles Bressol de Sant Joan Despí.
 7. Dictamen d'aprovació de l'expedient i la convocatòria per a l'adjudicació mitjançant procediment obert del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió a les dependències municipals i a l’enllumenat públic del municipi de Sant Joan Despí.
 8. Declaració institucional "Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGBTI ".

PART DE CONTROL

9. MOCIONS

9.1 Moció que presenten conjuntament els grups municipals a favor de l’educació inclusiva

9.2 Moció que presenten conjuntament els grups municipals PSC-CP, SIQUEESPOT/SISEPUEDE, ERC-MES-AM, CIUTADANS, ICV-EUiA i CIU, impulsada pel moviment feminista contra les violències masclistes i per reclamar més recursos als pressupostos de l’Estat del 2017 pel pacte d’estat contra les violències masclistes i la igualtat entre homes i dones.

9.3 Moció que presenten ERC-MES-AM sobre la fossa comuna de combatents republicans a Sant Joan Despí

 

10. Precs i preguntes

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 7/2017

Fecha de inicio de la sesión 26-06-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00

Lugar Sala d'Actes Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

1. Proposta d'aprovació, per motius d'interès públic, de la continuitat del contracte de gestió del servei públic de la deixalleria mancomunada dels Ajuntments de Sant Joan Despí i d'Esplugues de Llobregat, fins a la normalització del contracte que resulti de la licitació a realitzar per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 6/2017

Fecha de inicio de la sesión 12-06-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 h.

Lugar Sala d'actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

SESSIÓ PÚBLICA

1. Aprovació de l'expedient i la convocatòria per a l'adjudicació del contracte que té per objecte la prestació de serveis i sistemes de comunicacions a l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Ajuntament en Ple 5/2017

Fecha de inicio de la sesión 25-05-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala d'actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 27 d’abril de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.
 3. Proposta d’aprovació inicial del Reglament del servei de la deixalleria de la Fontsanta
 4. Proposta d’aprovació del conveni del col·laboració entre els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de Sant Joan Despí per a la gestió de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.
 5. Proposta resolució mutu acord document cessió temporal a la RFET de les instal·lacions esportives situades al carrer Sant Marti de l'Erm 30 i aprovació del document regulador
 6. Donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de compliment del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2017.

 

 

PART DE CONTROL

 

 1.  MOCIONS

7.1 Moció que presenta el grup municipal de PSC sobre les indicacions dels senyals de trànsit en català

7.2 Moció que presenta el grup municipal de PSC per assolir la igualtat salarial de tots els treballadors i treballadores que executin els contractes públics.

7.3 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA de proposta d’adhesió al manifest “Millorar el sistema sanitari: enfortir l’atenció primària”.

7.4 Moció que presenta el grup municipal Siqueespot/Sísepuede de rebuig a l’esborrany de pressupostos i en defensa dels processo de (Re)municipalització.

7.5 Moció que presenta el grup municipal ICV-EUiA instant a modificar el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consumidor d’energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior.

 

8. Precs i preguntes

 

 

 

Ajuntament en Ple 4/2017

Fecha de inicio de la sesión 27-04-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 30 de març de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal de solars sense edificar de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 2. Dictamen per donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Comarcal Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

 

PART DE CONTROL

 

 1.  MOCIONS

5.1 Moció que presenta el grup municipal de Ciudadans en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

5.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM per una festa major participativa.

 

6. Precs i preguntes

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 5/2017

Fecha de inicio de la sesión 24-04-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació dels Drets de concessió administrativa de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i Barri de Les Planes, a Sant Joan Despí

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 4/2017

Fecha de inicio de la sesión 03-04-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

SESSIÓ PÚBLICA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 1. Proposta d’aprovació de l’expedient, el PCAP i el PCT reguladors dels contracte que té per objecte la concessió de l’ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places d’estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a serveis de cotxe de flota compartida (carsharing)

Ajuntament en Ple 3/2017

Fecha de inicio de la sesión 30-03-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

CONVOCATÒRIA AJUNTAMENT PLE

En conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se us convoca a la sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple, que tindrà lloc el proper 30/març/2017 a les 20 hores, a la Sala d’Actes d’aquesta Casa Consistorial, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia.

Sant Joan Despí, 27/març/ 2017

L’Alcalde,

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 23 de febrer de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació provisional del text refós de la modificació puntual del PGM, ordenació de la masia catalogada Can Codina a Sant Joan Despí, presentat per Sánchez Sánchez C.B.
 2. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de la fitxa P-32 (Masia catalogada de Can Codina) del Catàleg i Pla Especial de protecció y rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Sant Joan Despí
 3. Dictamen d’aprovació inicial del Pla especial de Regulació dels usos als eixos comercials de Sant Joan Despí
 4. Dictamen d’aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2017, relativa a l’oficina local d’habitatge.
 5. Dictamen d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2017, relativa al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
 6. Dictamen d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns municipals a data 28.02.17
 7. Dictamen d’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí i aprovació dels estudis annexos Millora de la mobilitat  dels models no motoritzats al c/ Bon Viatge i l’Estudi de pacificació del trànsit de l’Avinguda Barcelona i del carrer Fontsanta.
 8. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal a Sant Joan Despí, derivada de l’increment del volum d’hores de serveis a prestar durant el curs 2016-2017, i prevista a la clàusula 39 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
 9. Dictamen d’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball aprovades per l’any 2017.
 10. Dictamen d’aprovació del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 11. Dictamen d’aprovació, creació, actualització i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
 12. Dictamen d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost general de 2017.
 13. Dictamen per donar compte al ple dels resultats de la liquidació del pressupost de 2016.
 14. Declaració institucional sobre els 40 anys del congrés de Cultura Catalana

 

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 

 1.  Dictamen d’aprovació del protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Històrica del Baix Llobregat
 2. Dictamen d’aprovació l’adhesió al manifest 8 de març del Dia Internacional de les Dones.

 

PART DE CONTROL

 

 1.  MOCIONS

19.1 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Sant Joan Despí-Adhesió a la declaració “Kids Save Lives”

19.2 Moció que presenta el grup municipal Siqueespot/Sísepuede per al foment del canvi de model energètic: subministrament elèctric procedent 100% d’energies renovables.

19.3 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per la modificació de ressalts i bandes reductores de velocitat

19.4 Moció que presenta el grup municipal PSC per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya.

19.5 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per la modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

19.6  Moció conjunta que presenten els grups municipals de CIU, ICV-EUiA, ERC-MES-AM d’adhesió al manifest del pacte nacional pel referèndum

19.7  Moció que presenta el grup municipal ERC-MES-AM per la feminització del nomenclàtor municipal i la visibilització de les dones i la lluita feminista a la història.

19.8 Moció que presenta el grup municipal PP per promoure la modificació de l’impost de plusvàlues  per evitar gravar minusvalidesa en vendes d’immobles.

 1. Precs i preguntes

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 3/2017

Fecha de inicio de la sesión 20-03-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta d'aprovació de l'expedient, PCAP i PCT reguladors del procediment d'adjudicació dels drets de concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic per a l'exhibició de publicitat mitjançant suports instal·lats en la via pública del municipi de Sant Joan Despí

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 2/2017

Fecha de inicio de la sesión 06-03-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta d'adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de l'ús privatiu del domini públic destinat a l'explotació de l'activitat de bar-restaurant en el camp de Futbol del barri Centre, a Sant Joan Despí
 2. Proposta  d’aprovació provisional de la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança Fiscal 21/2017 Preus públics Escoles Bressols Municipal

Ajuntament en Ple 2/2017

Fecha de inicio de la sesión 23-02-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 26 de gener de 2017.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d'aprovació del desistiment, per raons d'interès públic, del procediment obert convocat mitjançant acord de Ple, de data 21.07.2016, per a l'adjudicació del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte els serveis de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí, expedient CO2016070VPM.
 2. Dictamen d'aprovació de l'expedient i la convocatòria per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte subjecte a regulació harmonitzada que té per objecte els serveis de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí, expedient CO2017085VPM, i aprovació, per raons d'interès públic, de la continuïtat de l'empresa URBASER, SA amb la finalitat de garantir la prestació del servei mentre es resol la licitació quina convocatòria s'aprova en aquest mateix acord.
 3. Dictamen  d’aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de la Corporació per al 2017.
 4. Dictamen d’aprovació de l’inici del procés de participació en el procediment d’elaboració del Reglament Municipal de solars sense edificar de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 5. Dictamen d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
 6. Dictamen d’aprovació del Pla d’ Actuació Municipal 2016-2019
 7. Dictamen per donar compte al ple del grau d’acompliment de l’estabilitat pressupostària del compliment de  l'estabilitat pressupostaria, la sostenibilitat financera  i el període mitjà de pagament amb referència al 4r. trimestre de 2016

 

 

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 

 1.  Dictamen d’aprovació del Pla Director de cooperació al desenvolupament de              Sant Joan Despí 2017-2020.

 

PART DE CONTROL

 

 1.  MOCIONS

11.1 Moció presentada pel grup municipal CIU  de denúncia als atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es jutgen.

11.2 Moció presentada pel grup municipal  de Ciutadans en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

11.3Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió.

11.4 Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de petició de destitució dels president de la Federació de Municipis de Catalunya

 

 1. Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

Ajuntament en Ple 1/2017

Fecha de inicio de la sesión 26-01-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 22 de desembre  2016
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer de Les Planes, 1A, carrer Gran Capità i carrer de la Indústria, núm. 2B.
 2. Dictamen d’aprovació de la xifra oficial de població de Sant Joan Despí a 1 de gener de 2016.

 

 

PART DE CONTROL

 

5. MOCIONS

5.1 Moció que presenta el grup municipal Siqueespot/Sisepuede de suport a les persones afectades per les clàusules sòl.

5.2 Moció que presenta el grup municipal PSC i ICV-EUiA sobre la saturació de les urgències hospitalàries.

5.3 Moció que  presenta el grup municipal C’S per la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries  per incentivar l’ús de vehicles purament elèctrics i híbrids.

5.4 Moció que presenta el grup municipal ERC-MES-AM per la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

5.5 Moció que presenta el grup municipal PP en defensa del desenvolupament socialment sostenible, comercial i de desenvolupament urbà del Barri de Les Planes.

 

6.  Precs i preguntes

 

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 1/2017

Fecha de inicio de la sesión 23-01-2017

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

 

 1. Proposta d'aprovació, Adjudicació dels drets de concessió administrativa per a l'ús privatiu de la parada interior 3-4 del mercat del barri centre, a Sant Joan Despí (LOT K)

 

Ajuntament en Ple 11/2016

Fecha de inicio de la sesión 22-12-2016

Hora de inicio de la sesión 19.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Extraordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 24 de  novembre  2016
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació del pressupost general per a l’any 2017 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i Aparcamientos Despí, S.A.
 2. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2017
 3. Dictamen d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a l’any 2017

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

           

 1. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació (per rectificació del redactat) de l’article 11 apartat D) del Reglament de Participació Ciutadana.

 

PART DE CONTROL

 

7.  Precs i preguntes

Sessió pública de la Junta de Govern Local 5/2016

Fecha de inicio de la sesión 19-12-2016

Hora de inicio de la sesión 18:00 hores

Lugar Sala d'actes Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Proposta d'aprovació per motius d'interès públic, de la continuitat del contracte de gestió del servei públic de la deixalleria mancomunada dels Ajuntaments de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.

2. Proposta d'aprovació provisional d'adhesió als preus públics deixalleries AMB 2017.

3. Proposta d'aprovació provisional derogació preu públic activitats Sala Foment Cultural i Artístic.

Ajuntament en ple 10/2016

Fecha de inicio de la sesión 24-11-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'Actes. Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 27 d’octubre  2016
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació del Catàleg i Pla Especial de protecció i rehabilitació del patrimoni  històric-artístic i ambiental de Sant Joan Despí i actualització de la fitxa A-11 de la casa Cal Bonic.

 

 1. Dictamen d’aprovació de l’acta de desacord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat de data 5 d’octubre de 2016.

 

 1. Dictamen d’aprovació de la continuïtat de la societat mercantil  Urbaser S.A. com a prestadora servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Sant Joan Despí durant el període 1.11.16-28.02.2017.

 

 1. Dictamen d’aprovació de l’adhesió al nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al Clima i l’Energia.

 

 1. Dictamen per donar compte del grau d’acompliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del tercer trimestre de 2016.

 

 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

           

 1. Dictamen d’aprovació del Manifest Jujol per la recollida de signatures per la difusió de l’obra de l’arquitecte modernista Josep M Jujol.
 2. Dictamen d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Manifest Institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
 3. Dictamen d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de la Ciutat Educadora.

 

PART DE CONTROL

 

11. MOCIONS

11.1. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA relativa a la sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el bo social.

11.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM sobre els carrils bici.

11.3 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM per la creació d’un procediment de recollida de càpsules de cafè.

11.4 Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES-AM sobre la modificació del reglament de participació ciutadana.

11.5 Moció que presenta el grup municipal de Síqueespot/Sísepuede en nom de la plataforma d’afectats per les hipoteques per a eliminar de les hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul.

11.6 Moció que presenta el grup municipal de Síqueespot/Sísepuede per a la derogació de la “Llei Montoro” i de suport a la proposició de Llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de Régim Local.

11.7 Moció que presenta el grup municipal de Síqueespot/Sísepuede per a l’aplicació de mesures locals en matèria de drets humans i igualtat de gènere.

11.8 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans sol·licitant la implementació del sistema de detecció d’excrements de gossos mitjançant l’ADN.

11.9 Moció que presenten els grups municipals de PP, C’S, ERC-MES-AM, Síqueespot sobre la participació dels representants municipals en la vida pública de Sant Joan Despí.

11.10 Moció que presenta el grup municipal PP en defensa de la dignitat dels animals en Sant Joan Despí.

 

12. Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 4/2016

Fecha de inicio de la sesión 21-11-2016

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Assumptes delegats pel Ple municipal a la Junta de Govern Local (Sessió pública)

1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació dels Drets de concessió administrativa de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i Barri de Les Planes, a Sant Joan Despí.

2. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació que te per objecte l'adjudicació de la concessió d'ús privatiu del domini públic destinat a l'explotació de l'activitat de bar en el camp de futbol del Barri Centre, a Sant Joan Despí.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 3/2016

Fecha de inicio de la sesión 07-11-2016

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Sessió pública:

1. Proposta d'aprovació provisional modificació of 21/2016 reguladora dels preus públics.

 

 

Ajuntament en Ple 9/2016

Fecha de inicio de la sesión 27-10-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala d'actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 29 de setembre 2016
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació de l’acta d’acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat  

 

 1. Dictamen d'aprovació de l'acta de d'acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat de data 05 d'octubre de 2016.

 

 1. Dictamen d’aprovació de l’acta de desacord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat de data 05 d’octubre de 2016.

 

 1. Dictamen d’aprovació del nomenament Jutge/ssa de Pau Titular i substitut/a al municipi de Sant Joan Despí d’acord amb el que estableix el Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació a l’art. 101 de la LOP.

 

 1. Dictamen d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

 

 1. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2017.

 

 1. Dictamen Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal Circulació

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

           

 1. Proposta d’adhesió de Sant Joan Despí a la declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2016
 2. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

PART DE CONTROL

 

12. MOCIONS

12.1. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.

12.2 Moció que presenta el grup municipal de C’S, per garantir l’accés universal dels llibres de text.

 

13. Precs i preguntes

 

 

 

 

 

Sessió pública de la Junta de Govern Local 2/2016

Fecha de inicio de la sesión 17-10-2016

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala d'Actes Ajuntament - Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

1. Proposta de prorroga de lloguer local Avinguda de la Generalitat, 2 de Sant Joan Despí.

Sessió pública de la Junta de Govern Local 1/2016

Fecha de inicio de la sesión 03-10-2016

Hora de inicio de la sesión 18.00 hores

Lugar Sala d'Actes Ajuntament - Camí del Mig, 9

Tipos Ordinària

Orden del dia

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

(SESSIÓ PÚBLICA)

1. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les tarifes de preu públic Escola Municipal d’Art 2016/2017.

      2. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les tarifes de preus públics    dels bucs musicals i Casal El Bulevard.

Ajuntament en Ple 8/2016

Fecha de inicio de la sesión 26-09-2016

Hora de inicio de la sesión 9:30

Lugar Sala d'Actes Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta anterior de 21 de juliol de 2016

2. Donar compte i ratificar, si s'escau, les resolucions d'Alcaldia

ÀREA D'URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

3. Dictamen de modificació del planejament per ordenació de la masia catalogada 'Can Codina' a Sant Joan Despí.

    3.1) Proposta d'assumir iniciativa pública i aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General Metropolità per ordenació de la masia catalogada 'Can Codina' a Sant Joan Despí.

    3.2.) Proposta de modificació del Pla Especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic a la fitxa P-32 (masia catalogada 'Can Codina')

4. Dictamen d'aprovació de l'acta d'acord de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Santa Coloma de Cervelló, de data 28 de juliol de 2016.

5. Dictamen d'aprovació de la pròrroga del contracte dels Serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal.lacions esportives de titularitat municipal i del Programa d'Activitats pel curs 2016-2017.

6. Dictamen d'aprovació de designació dels dos festius addicionals d'obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per a l'any 2017.

7. Dictamen per donar compte del compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat del segon trimestre de 2016.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

8. Aprovació del compte general de la corporació any 2015

PART DE CONTROL

9. MOCIONS

9.1. Moció que presenta el grup municipal Siqueespot de suport a 'Som 27 i més' encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la Universitat pública.

9.2. Moció que presenta el grup municipal Siqueespot contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució per la retirada de les avaluacions finals a l'ESO i el batxillerat.

9.3. Moció que presenta el grup municipal de CIU del món local en suport als 25 anys de 'La Marató de TV3'

9.4. Moció que presenta el grup municipal de CIU de denúncia de les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del Govern Espanyol.

9.5. Moció que presenta el grup municipal de CIU per reclamar al Govern Espanyol el traspàs de les beques.

10. Precs i preguntes

 

 

 

Ajuntament en Ple 7/2016

Fecha de inicio de la sesión 21-07-2016

Hora de inicio de la sesión 09:30

Lugar Sala de Plens (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 30 de juny 2016
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació de l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte harmonitzat dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí
 2. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM als àmbits discontinus de l’Eixample Sud-Oest i del Parc Pont Reixat a Sant Joan Despí, redactat pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament.
 3. Dictamen d’aprovació declaració de l’obra d’instal·lació dels mòduls prefabricats a l’IES Salvador i Pedrol com a d’interès especial.
 4. Dictamen d’aprovació definitiva de l’Ordenança de transparència i administració electrònica de Sant Joan Despí

 

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

 

 1. Dictamen d’aprovació addenda de pròrroga i reajustament de preus al conveni subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Joan Despí relatiu a la cessió de l’ús de quatre habitatges de titularitat pública.

 

PART DE CONTROL

 

8. MOCIONS

8.1. Moció  presentada pel grup municipal PSC per exigir un salari de referència al Baix Llobregat

8.2 Moció presentada pel grup municipal PSC per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi

 

 1. Precs i preguntes

 

A continuació per part de la Junta General de l’empresa municipal ADSA, es tractarà el següent assumpte:

Proposta aprovació comptes anuals any 2015 i informe auditoria de l’empresa Municipal Aparcamientos Despí S.A.

 

Ajuntament en Ple 6/2016

Fecha de inicio de la sesión 30-06-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Sala de Plens (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 26 de maig de 2016.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2016-2019).
 2. Proposta relativa a l’inici dels tràmits per al nomenament de Jutge de Pau Titular i Substitut del Jutjat de Pau de Sant Joan Despí
 3. Proposta d’aprovació de la declaració pel respecte als drets de les persones LGBTI i amb tolerància zero a la discriminació

 

PART DE CONTROL

 

6. Precs i preguntes.

 

 

 

Ajuntament en Ple 5/2016

Fecha de inicio de la sesión 26-05-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Camí del Mig, 9 (Sala de Plens)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de 28 d'abril de 2016

2. Donar compte i ratificar, si s'escau, de les Resolucions d'Alcaldia.

ÀREA D'URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

3. Proposta d'aprovació de la verificació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità, parcel.la 4 i accessibilitat parcel.les 3 i 4 del PA-3, avinguda Barcelona 97.

4. Proposta d'aprovació de la verificació del Text refós de la modificació del Pla Especial d'Adequació de normativa del Polígon Industrial Fontsanta del municipi de Sant Joan Despí (articles 15.3 i 17.2).

5. Proposta d'aprovació de la delegació en la Junta de Govern Local de la competència per efectuar el sorteig públic per a la designació dels membres de les Meses Electorals.

6. Donar compte del grau d'acompliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del primer trimestre de 2016.

PART DE CONTROL

7. Precs i preguntes.

Ajuntament en Ple 4/2016

Fecha de inicio de la sesión 28-04-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00 hores

Lugar Camí del Mig, 9 (Sala de Plens)

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Aprovació de l'acta anterior

2. Donar compte i ratificar, si s'escau, les Resolucions d'Alcaldia

ÀREA D'URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I SERVEIS GENERALS

3. Dictàmen d'aprovació de l'expedient de contractació i la convocatòria per prestació de serveis educatius i altres de caràcter complementari de la Xarxa Municipal d'escoles bressol de Sant Joan Despí.

4. Dictàmen d'aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria per la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

5. Dictàmen d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM als àmbits discontinus de l'Eixample Sud-oest i del Parc Pont Reixat a Sant Joan Despí.

6. Dictàmen d'aprovació dels models per donar publicitat al Portal de transparència o la Seu electrònica de les declaracions de possibles causes d'incompatibilitat i activitats i de bens patrimonials dels regidors i regidores i als càrrecs de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

8. Dictàmen d'aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l'any 2016.

9. Dictàmen d'aprovació de l'adhesió a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat 'Renovem el compromís local pel Desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030" adoptada a Sant Sadurní d'Anoia.

PART DE CONTROL

10. Mocions

10.1. Moció presentada pels grups municipals de PCS-CP, SI QUE ES POT/SI SE PUEDE / ERC-MES-AM / CIUTADANS / ICV-EUIA / PP / CONVERGÈNCIA DE SANT JOAN DESPÍ a petició de l'Associació Esplet per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de la jardineria municipal pel compliment de la normativa sobre biodices.

10.2. Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM de declaració política sobre el servei de rodalies de Catalunya.

10.3. Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM relativa a la cultura i el patrimoni d'aquest municipi.

10.4. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA per un estat laic.

11. Precs i preguntes

 

Ajuntament en Ple 3/2016

Fecha de inicio de la sesión 31-03-2016

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació acta anterior de 26 de febrer de 2016.

 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia

 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.

 

 1. Dictamen d’aprovació de la suspensió de la modificació del PGM a Can Codina.

 2. Dictamen d’aprovació del text refós de la Modificació del Pla Especial de canvi de qualificació i reforma interior del sector Pla del Vent a Sant Joan Despí.

 3. Dictamen d’aprovació de rectificació de l'inventari de béns municipal a data 29/02/2016.

 4. Dictamen d’aprovació de la ratificació de la resolució de l'alcaldia que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016 en el pressupost general de 2016.

 5. Dictamen per donar compte de la liquidació del pressupost general de 2015.

 6. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del quart trimestre de 2015.

 7. Dictamen d’aprovació de l’autorització i l’atorgament de l' aval de l' Ajuntament a una operació de préstec a llarg termini a formalitzar per la Societat Municipal Mercantil ADSA”.

 8. Dictamen d’aprovació del Manifest de 8 de març de 2016

PART DE CONTROL

11. MOCIONS

            11.1. Moció presentada pel grup municipal C’S d’adhesió a la iniciativa meta 2017.                                                                                  

     11.2 Moció presenten els grups municipals PSC, SIQUEESPOT/SISEPUEDE,  ERC-MES-AM, ICV-EUiA, sobre el preacord de la Unió Europea i Turquia sobre els refugiats.

12.  Precs i preguntes

 

 

 

Ajuntament en Ple 2/2016

Fecha de inicio de la sesión 24-02-2016

Hora de inicio de la sesión 20 hores

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament (Camí del Mig, 9)

Tipos Ordinària

Orden del dia

Part resolutiva:

1. Aprovació de l'acta anterior de 28 de gener de 2016

2. Donar compte i ratificar, si s'escau, de les Resolucions d'Alcaldia

Àrea d'urbanisme, espai públic, sostenibilitat, seguretat, convivència i serveis generals:

3. Dictamen d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la PA-3, de l'Avinguda de Barcelona 97 de Sant Joan Despí

4. Dictamen d'incoació de l'expedient de delimitació del terme municipal de Sant Joan Despí i nomenament de la Comissió Municipal de delimitació

5. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

6. Dictamen d'aprovació del codi de bon govern de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

7. Dictamen d'aprovació de la suspensió pel termini d'un any, de la tramitació d'expedients sotmesos al règim de declaració responsable de l'annex I. epígraf 471, de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa, en locals de planta baixa amb la finalitat d'elaborar l'estudi de reordenació d'usos

Part de control

8. Mocions

8.1. Moció presentada pel grup municipal SI QUE ES POT/SI SE PUEDE de condemna de la decisió del tribunal suprem d'anul.lar la sentència exculpatòria de l'audiència pels fets de 15 de juliol de 2011

8.2. Moció presentada pel grup municipal SI QUE ES POT/SI SE PUEDE per sumar-se a la Llei 25 presentada al congrés dels diputats

8.3. Moció presentada pel grup municipal d'ERC-MES-AM pel pagament de les taxes municipals

9. Precs i preguntes

En aquest apartat podreu consultar regularment les convocatòries de sessions del Ple tan aviat es produeixin. També podeu seguir les convocatòries a través de l'agenda del web municipal 

Les sessions plenaries es poden seguir en directe, cada darrer dijous de mes a www.despi.tv

Si voleu veure les sessions del Ple Municipal, podreu fer-ho a través del canal de Youtube de Despi TV https://www.youtube.com/user/despitelevisio/videos