¿Hay prevista alguna convocatoria de subvenciones y/o ayudas públicas? Aquí puedes encontrar la relación actualizada y las condiciones para ser beneficiario.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registros cargados

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registros cargados

 

L'Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat un Pla Estratègic de Subvencions que, essent de caràcter planificatiu, permet conèixer les línies d'actuació que seguirà els propers anys.

     - Pla estratègic de subvencions 2016-2018

     - Annex (línies d'actuació )

     - Document d'aprovació

 

Les subvencions i ajuts que l'Ajuntament atorga venen regulats per la base 30ª d'execució del Pressupost Municipal vigent ( veure publicació

 

A més a més, totes les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a partir de l'any 2016, es publiquen a la Base Nacional de Subvenciones

 

Es pot consultar tota la documentació de les convocatòries amb aquest enllaç.