Órganos de contratación Disponible en: Plataforma de serveis contractació pública.

¿Qué entidad u órgano es responsable de la contratación? Aquí puedes consultar todos los datos del mismo, incluidos el teléfono y la dirección electrónica de la persona de contacto, y donde se tienen que presentar las ofertas.

Informació de l'entitat

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Pl. de la Vila 1

08460 Santa Maria de Palautrdera

Tel. 938479620

c/e. ajuntament@smpalautordera.cat

Òrgans de contractació (disposició addicional 2a del TRLCSP)

L'alcalde: Quan l'import de la contractacó i concessió no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas els 6 milions d'euros, incloses les de daràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.

El Ple de l'Ajuntament: En la resta de supòsits.

Junta de Govern Local: Per delegació del Ple de l'Ajuntament