¿Quieres saber como se gestiona el patrimonio de este ente? En este espacio hallarás especificados todos sus bienes, clasificados y con sus operaciones detalladas (compra, venta, arrendamiento, etc.)

La gestió patrimonial de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles es duu a terme segons el Manual de normes i procediments de gestió patrimonial elaborat pel Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Intervenció General de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.

Aquest model de gestió patrimonial persegueix l’objectiu de garantir i assegurar:

  • El disseny d’un model de gestió patrimonial i de control de l’inventari de béns i drets que defineixi i enllaci les relacions comptables entre l’inventari i la comptabilitat, de manera que s’asseguri, en tot cas, la imatge fidel de la realitat patrimonial, com també d’una correlació amb el sistema d’informació comptable.

  • El coneixement dels béns que integren el patrimoni del municipi pel que fa a la tipologia i la localització.

  • El coneixement de les inversions fetes en adquisicions i millora dels béns municipals.

  • El coneixement detallat de la realitat jurídica, econòmica i patrimonial dels béns que formen el patrimoni, com també el dels ens instrumentals dependents.

En aquest moment s'està realitzant l'actuació de l'Inventari a 31/12/2018 amb l'assistència tècnica de la Diputació de Barcelona.