¿No sabes como se regula la participación ciudadana? Aquí encontrarás las normas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos en esta institución.

L'Ajuntament de Santa Eulàlia disposa de diferents canals per a la participació ciutadana:

Normes de participació - extret del Reglament Orgànic Municipal

Dels Òrgans de Participació Ciutadana

Article 72.-- D’acord amb el que ha estat enunciat a l’article 5, l’Ajuntament pot acordar la creació d’òrgans complementaris de participació. Sens perjudici d’altres òrgans que es puguin instituir per acord del Ple, en exercici de la potestat d’autoorganització, existiran els Consells sectorials i el Consell General de Participació Ciutadana.

Article73.- Els Consells sectorials són òrgans de participació i col·laboració ciutadana, que s’organitzaran a partir de les àrees o regidories municipals, coordinats pel Regidor/a Delegat/da o Comissió Informativa corresponent, amb la incorporació d’entitats o persones del poble que mostrin interès a intervenir en l’àmbit corresponent del Consell.

Article74.- El Consell General de Participació Ciutadana és l’òrgan central de canalització de la participació ciutadana en els afers municipals. No serà vinculat a cap regidoria o àrea específica de l’Ajuntament i s’integrarà a partir de les entitats i col·lectius existents al municipi. El seu àmbit territorial serà el de tot el terme municipal i les matèries de la seva Pàgina 23 de 31 competència seran de tipus general, i en particular s’ocuparà d’aquells assumptes que afectin més d’una àrea de gestió o que per la seva rellevància facin aconsellable un tractament generalista. En qualsevol cas la distribució competencial entre els Consells sectorials i el Consell General de Participació Ciutadana és indistinta, i la intervenció d’un no exclourà la dels altres. La seva relació amb l’Ajuntament s’estructurarà a través de la Junta de Portaveus.

Article75.- El Ple de l’Ajuntament haurà de ratificar en cada cas la constitució, modificació o extinció de cada Consell. Aquest, un cop constituït, acordarà la forma específica d’organització, funcionament, règim i periodicitat de sessions. Les funcions dels Consells, tant pel que fa Consell General de Participació Ciutadana com als Consells sectorials, són de tipus consultiu, i informaran, sense la consideració jurídica de dictamen, sobre les propostes de l’àrea a la que són adscrits i formularan iniciatives i propostes pròpies. De les entitats ciutadanes

Article 76.- Es crea a l'Ajuntament un Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, en el qual s'inscriuran les associacions veïnals, educatives, culturals, esportives, sindicals i similars, amb domicili en el municipi i/o àmbit d’actuació en el terme municipal. Per a la inscripció en aquest Registre caldrà que l'Associació aporti: a) Acta fundacional i Estatuts registrats, amb el número de registre. b) Domicili social c) Relació dels integrants dels òrgans de govern d) Número de socis e) Pressupost i programa d'activitats de l'exercici en curs. Les modificacions que afectin aquestes dades es comunicaran a l’Ajuntament en un termini d’un mes des de la variació, llevat les que fan referència al número de socis que s’actualitzarà anualment.

Article 77.- Les Associacions de Veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana d’acord amb les disposicions de la LLMC i aquesta consideració s’estendrà a totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

Article 78.- Les entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes gaudiran, en els termes establerts a la legislació vigent i d’acord amb aquest Reglament, dels drets següents: 1. A rebre els ajuts econòmics que s’escaiguin, d’acord amb les convocatòries anuals per a l’atorgament de subvencions i a utilitzar els Pàgina 24 de 31 locals i mitjans municipals i els que es destinin a les activitats que els són pròpies. 2. A rebre informació dels afers, activitats i iniciatives municipals del seu interès. 3. A participar en els Consells i altres òrgans que permetin la participació ciutadana, en els termes regulats en aquest Reglament. 4. A rebre les convocatòries de les sessions del Ple de l’Ajuntament i còpia de l’Acta de les mateixes. Del Voluntariat Local

Article79.- S’institueix a Santa Eulàlia de Ronçana el voluntariat local, integrat per col·laboradors/es i assessors/es voluntaris. Els voluntaris/àries locals, en tasques materials de col·laboració en els serveis als ciutadans o d’assessorament al govern municipal, seran nomenats/des per l’Alcaldia, a petició del voluntari/ària, que haurà manifestat les tasques en les quals vol col·laborar o els àmbits de gestió per als que ofereix el seu assessorament com a tècnic o coneixedor/a de la matèria. Els voluntaris/àries locals no podran exercir funcions d’autoritat ni rebre delegacions de competències, però podran fer ús de la seva condició per al compliment de tasques concretes i activitats materials com a encarregats/ades de gestió. En cap cas es podrà recórrer als voluntaris/àries locals per a desenvolupar tasques que per la seva habitualitat i característiques corresponguin a la provisió de llocs de treball a la plantilla municipal. El nomenament com a voluntari/ària local no dóna dret a retribució de cap mena i només en causes justificades, i previ encàrrec de l’Alcaldia o òrgan delegat, podrà rescabalar-se mitjançant indemnització de les despeses efectuades per a una gestió encomanada per l’Ajuntament. De la Intervenció dels ciutadans i ciutadanes en les sessions del Ple

Article 80.- Quan alguna entitat o col·lectiu de veïns vulgui fer pública davant el Ple de l’Ajuntament la seva opinió sobre un assumpte inclòs en l’ordre del dia, ho farà saber a l’Alcaldia abans de començar la sessió. Al iniciar-se el debat del punt corresponent, l’Alcalde/essa ho farà saber als membres del Ple i aquests, per majoria simple podran autoritzar la intervenció del representant, o representants si hi ha posicions diverses, dels veïns/es. En aquest cas es concedirà l’ús de la paraula al/la representant o representants dels veïns/es, que disposaran d’un torn de 5 Pàgina 25 de 31 minuts si hi ha un portaveu únic, o un torn de tres minuts cadascun si en són dos. La intervenció o intervencions dels veïns/es es faran immediatament desprès de la lectura de la proposta i abans d’iniciar-se el debat i votació de la mateixa.

Article 81.- En les sessions ordinàries, acabada la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent, que podran intervenir sobre qualsevol matèria concreta d’interès municipal, amb temps que limitarà prudencialment l’Alcaldia en atenció a la quantitat d’intervencions demanades. Així mateix, l’Alcaldia, farà ús de les facultats d’ordenar i moderar els debats, per tal de garantir l’ordre i el respecte exigibles.

Article 82.- Els veïns/es de Santa Eulàlia de Ronçana podran presentar propostes de resolució en exercici de la iniciativa popular, mitjançant sol·licitud avalada per un mínim signatures igual o superior l’ú per cent del cens d’electors del municipi. Els promotors designaran un representant de la iniciativa. Si no ho fan, les notificacions i altres actuacions del procediment se seguiran amb el primer dels signants. Acreditada l’autenticitat de les signatures, la proposta serà sotmesa a la Comissió Informativa corresponent, als efectes que emeti el preceptiu dictamen, i s’inclourà en la primera sessió ordinària que celebri el Ple. De la Consulta Popular

Article 83.- Podran sol·licitar la convocatòria de referèndum consultiu, en matèries locals d’especial interès per al municipi, amb excepció dels assumptes relatius a finances locals, dos grups municipals que sumats els seus integrants representin la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, o un nombre de veïns/es major d’edat i censats al padró municipal d’habitants equivalent al 20% dels habitants, mitjançant petició motivada i signada pels sol·licitants, que haurà de fer constar la designació d’un/a representant amb el/la qual se seguiran les notificacions i totes les actuacions del procediment. Les signatures dels peticionaris hauran de ser autenticades per Notari o pel Secretari/ària de l’Ajuntament.

Article 84.- L’escrit de sol·licitud de convocatòria de referèndum haurà de contenir el text literal de la pregunta que serà objecte de la consulta popular, redactat de manera clara i que no indueixi a error, dubte o confusió. En el supòsit que el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta, consideri que el text de la pregunta objecte de consulta no reuneix els requisits de claredat esmentats o es refereixi a una matèria exclosa del dret de referèndum, notificarà aquests extrems al/la representant dels sol·licitants, per tal que procedeixin a la rectificació o subsanació d’errors, que els interessats/ades hauran de practicar en el termini d’un mes des de la Pàgina 26 de 31 notificació de les deficiències. La manca de subsanació determinarà que es consideri desistits els sol·licitants de la seva petició, sens perjudici del dret d’aquests a impugnar la resolució municipal mitjançant els recursos que s’escaiguin.

Article 85.- Complerts els requisits assenyalats en els articles anteriors, el Ple de l’Ajuntament acordarà, per majoria absoluta, la celebració de la consulta i trametrà a la Generalitat còpia d’aquest acord, per tal que sigui adreçada al Govern de l’Estat als efectes d’obtenir l’autorització preceptiva.

Article 86.- Formalitzada la convocatòria de la consulta, d’acord amb que assenyala l’article 160 del TR de la LLMC, el Ple de l’Ajuntament, si no ho ha resolt en el pròpi acord de celebració de la consulta regulat a l’article anterior, arbitrarà els mitjans i procediment de la campanya informativa, que en qualsevol cas respectarà els requisits següents: Es garantirà el dret a disposar dels mitjans públics de comunicació de titularitat municipal, amb una distribució del temps o espai disponible que serà d’un terç per als partidaris/àries del vot favorable a la consulta, un terç per als partidaris/àries del vot en contra i un terç per als partidaris/àries del vot en blanc o l’abstenció. Es facilitarà la utilització dels espais públics habituals reservats a propaganda electoral i els locals per a actes de campanya, en la mateixa proporció assenyalada en el paràgraf anterior. L’Ajuntament haurà de limitar-se a la campanya institucional informativa, sens perjudici del dret dels grups municipals a posicionar-se com a tals. La defensa del ciutadà

Article 87.- Per acord del Ple, adoptat per majoria qualificada de dos terços dels seus membres, es podran instituir òrgans o procediments especials adreçats a la defensa dels interessos individuals i col·lectius dels ciutadans i ciutadanes.