Consulta los valores, principios y normas de conducta a los que deben atenerse los altos cargos del ente, así como, las obligaciones y normas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la administración, de acuerdo a las que han de actuar todo el personal al servicio de ésta.

CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE PREIXENS

Amb aquest codi es fixen una sèrie de principis i línies d’actuació que pretenen garantir la credibilitat i l’honestedat dels grups polítics de l’Ajuntament de Preixens i, alhora garantir una intervenció respectuosa, rigorosa i adequada pel que fa a les necessitats de la ciutadania.

 

 1. Principis del Codi de Bon Govern Local

Els electes locals actuarem en l’acompliment de les nostres funcions, d’acord amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon GovernLocal.

 

 • Regiran les nostres actuacions l’eficiència, la modernització de l’Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a laciutadania.

 

 • Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon Govern Local com a garantia d’igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l’ètica pública i la qualitat de la democràcia en l’àmbit de gestió més pròxima a laciutadania.

 

 • Els representants locals fomentarem la transparència i la democràciaparticipativa.

 

 • Treballarem acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.

 

 • Els representants electes ens abstindrem d’exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per a afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l’exercici d’autoritat en beneficipropi.

 

B) Drets i deures fonamentals

 

 1. La transparència, aplicada tant als aspectes patrimonials personals com al rendiment de comptes en l’exercici de la seva funció.

 2. L’austeritat, l’eficiència i el rigor en la gestió dels recursos públics.

 3. L’ètica en les relacions amb les administracions, les entitats, les empreses i la ciutadania.

 4. L’ètica del treball, basada en l’esforç personal i en el convenciment de que l’exercici d’un càrrec públic és un servei que cerca l’interès general.

Els càrrecs electes es comprometran a:

 • Un compromís institucional, amb una dedicacióprioritària.

 • Un compromís d’actitud activa depropostes.

   

  A més de tenir present que:

-La condició d’edat, sexe, estat civil, cultura, nacionalitat, religió, condició social, ideologia política, discapacitat intel·lectual o física i qualsevol altra diferència o característica personal no n’ha de condicionar l’actuació ni ha de perjudicar el compromís vers les altres persones

-Tothom serà responsable dels propis actes polítics i les seves conseqüències.

-Ningú pot utilitzar la seva responsabilitat a l’Ajuntament per a cap activitat enganyosa o impròpia. Incompatibilitats i declaracions d’activitats i béns

-Els representants locals, formularan, a l’inici i final del mandat, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

-Es faran públiques les declaracions de béns, d’activitats i causes de possible incompatibilitat, dels càrrecs públics electes.

-Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis patrimonials o d’activitats que tinguin lloc al llarg de la legislatura, en el termini de dos mesos des que es produeixin.

-Es publicaran les retribucions íntegres, així com les compensacions econòmiques que percebin per la representació ocupada amb motiu del seu càrrec, dels càrrecs públics electes, dels directius i personal de confiança de les institucions.

 

C ) Mesures de la democràcia participativa

 • Es garantirà la participació de la ciutadania en la presa de decisionsrellevants.