Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados
Denominación Número de plazas Fecha de inicio Fecha final Expediente Sistema de selección Tipos de personal Grupo de titulación Otros requisitos Materias Estado Fecha de las pruebas Lugar de las pruebas Datos de las publicaciones Más información Documentos
Socorrista Piscines 2 10-01-2023 PER-2022-03 - Procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs Concurs Laboral fix discontinu -durant la temporada d'estiu Certificat escolaritat, o un altre equivalent. Estar inscrit/a al registre Oficial de Professionals de l´Esport de Catalunya (ROPEC), segons les bases de la convocatòria. OBERT BOP de Lleida núm. 248 de data 29/12/2022; DOGC 8829 de data 10/01/2023 Anunci Convocatòria i Bases AP-Socorristes
BOP 248 de 29122022 AP-Socorristes
DOGC núm. 8829 de 10_01_2023 AP-Socorristes
Obrer Serveis 1 10-01-2023 PER-2022-02 - Procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs Concurs Laboral fix Certificat escolaritat OBERT BOP de Lleida núm. 248 de data 29/12/2022; DOGC 8829 de data 10/01/2023 Anunci Convocatòria i Bases AP-oficial 2a
BOP 248 de 29122022 AP-oficial 2a
DOGC núm. 8829 de 10_01_2023 AP-oficial 2a
Auxiliar administratiu/iva 1 10-01-2023 PER-2022-01-Procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs Concurs Laboral fix Graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO), o equivalent OBERT BOP de Lleida núm. 247 de data 28/12/2022; DOGC 8829 de data 10/01/2023 Anunci Convocatòria i Bases C2
BOP 247 de 28122022 C2
DOGC núm. 8829 de 10_01_2023 C2
Peó de la Brigada de manteniment 1 25-05-2021 30-07-2021 PER-2021-01 Concurs-oposició lliure Laboral fix Certificat d'escolaritat Consultar les bases aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de Peramola, de data 14 de maig de 2021, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 99, de 25 de maig de 2021. Termini tancat 21-07-2021 Magatzem municipal de l'Ajuntament de Peramola BOP de Lleida núm. 99 de data 25/05/2021

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 14 de juny de 2021 (inclòs).

24/06/2021: Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada provisionalment la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), es nomena els membres del Tribunal qualificador, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al tauler d’edictes de la Corporació del present decret, dins del qual els aspirants podran formular les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió (aquest termini finalitza el dia 8 de juliol, inclòs).

09/07/2021: Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada definitivament la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), i es convoquen les proves.

21/07/2021: Anunci resultat final del procés.

Sol_licitud_PER-2021-01
Anunc_Bases_convocatoria
ANNEX1_DECLARAC_RESP-PER-2021-01
BOP_99-25052021
DOGC núm. 8420 de data 28 de maig de 2021
Decret aprovació provisional admesos i exclosos
Decret 96-2021
Anunci resultat final del procés
Operari Serveis municipals múltiples amb caràcter interí. 1 03-05-2016 30-06-2016 Convocatòria de personal laboral interí Concurs lliure Laboral interí Certificat d’escolaritat Consultar les bases, aprovades per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola, de data 27 d’abril de 2016, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 83, de 2 de maig de 2016. Termini tancat 01-06-2016 Ajuntament de Peramola BOP de Lleida núm. 83, de 2 de maig de 2016 i DOGC núm.7114 de 5 de maig de 2016

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:

Fins el dia 17 de maig de 2016 (inclòs)

Publicat el Decret amb la relació d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal i fixació de la data i horaris de les entrevistes (el qual podeu trobar també penjat al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler).

Publicat edicte de correcció de dades.

Publicat anunci de resultat del concurs.

Model instància concurs
BOP núm. 83 de 2 de maig de 2016
DOGC núm. 7114 de 5 de maig de 2016
Edicte admesos exclosos_tribunal_entrevistes
Edicte de correcció d'errades
Anunci resultat concurs