En este apartado puedes consultar los informes de intervención en relación con el cumplimiento por parte del ente de los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca la ley.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registros cargados

L'article 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos es realitzaran en un marc d'estabilitat pressupostària entés com una situació d'equilibri o de superàvit estructural.

Podeu trobar els informes d'estabilitat elaborats per la intervenció municipal que acompanyen a l'expedient del pressupost inicial així com l'informe de la liquidació pressupostària on també es posen de manifest aquestes magnituds.

Podeu consultar l’endeutament financer de l’Ajuntament en el següent enllaç  https://www.seu-e.cat/ca/web/palau-solitaiplegamans/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/endeutament