En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

Alcaldia:

Atribuïdes les funcions previstes a l'article 124 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim local

Ple:

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té les funcions d’aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l’ajuntament, regulades pels articles 122 i 123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Comissió Especial de Comptes:

La Comissió Especial de Comptes està integrada per la representació proporcional dels diferents grups polítics que integren la corporació.