Registro de convenios de colaboración y cooperación

Sector público
05/02/2023

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya.

• Emetre informes en relació amb els protocols, convenis i acords que signa el Govern, l’Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya prèviament a la signatura

• Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l’Administració local a Catalunya.

Concretament al conjunt de dades es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Este conjunto de datos incluye información de todos los entes locales. 

Distribuciones

Información Adicional

Fuente
Departament de la Presidència – Generalitat de Catalunya
Responsable datos funcionales (RDF)
Consorci AOC
Correo de contacto (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipo Actor
-
Subtipo Actor
Conjunt de dades multiens
Fecha publicación
27/05/2022
Última actualización
05/02/2023
Frecuencia actualización
90 dias
Licencia
Creative Commons CCZero
Ámbito de transparencia

Contratos, convenios y subvenciones

City Anatomy
-