A través de este apartado podrás acceder a la información relativa a edictos, anuncios y otros procedimientos normativos que se hallan actualmente en trámite.

Fecha publicación efectiva Título Descripción Enlace edicto Palabras clave Fecha retirada efectiva Número expediente Externo Código ente origen Nombre ente origen
19-05-2021 EDICTE DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA

En data 21 d’abril de 2021, es va presentar per l’operador de mercat ADAMO TELECOM IBERIA S.A, amb NIF.- A65232357, el Pla de Desplegament de la fibra òptica en el Municipi de Montoliu de Lleida.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals paer a què es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició del es persones interessades a la seu electrònica d'aquest ajuntament.

No