¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.

Ajuntament Ple 12/2022

Fecha de inicio de la sesión 24-11-2022

Hora de inicio de la sesión 19:30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- Part resolutiva.-

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 11/2022, corresponent a la sessió de data 27 d’octubre de 2022.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia i resolucions dels regidors delegats des del 24 d’octubre al 18 de novembre de 2022 del núm. 17482022 al núm. 1917-2022 i dels acords de la sessió de data 20 d’octubre i 3 de novembre de 2022 de la Junta de Govern Local. (actes núms. 17/2022 i 18/2022).-

1.4.- Assabentar de la resolució de l’Alcaldia núm. 1813-2022, de data 4 de novembre de 2022, relativa al nomenament de funcionari interí per programa, com a  treballador social. Pla APROPAMB 2022.-

1.5.- Assabentar de la resolució de l’Alcaldia núm. 1849-2022, de data 9 de novembre de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina per acumulació de tasques, amb adscripció a serveis socials.-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.6.- Proposta al Ple per a desestimar el recurs de reposició presentat per Barcelona Lettings, SL,  contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Montgat de data 25 de març de 2021, pel que s’imposa una sanció pecuniària com a responsable de la comissió d’una infracció de caràcter molt greu. (exp. 2452-6985/2020).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.7.  Proposta al Ple d’aprovació del conveni intramunicipal de col·laboració entre els ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella, Masnou, per a la realització d’un Programa de formació i inserció PFI-PTT del Baix Maresme, adreçat a joves de 16 a 21 anys pels cursos 2022-2023 i 2023-2024. (exp. 1376-5208/2022).-

2.- Part de control.-

2.1.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 11/2022

Fecha de inicio de la sesión 27-10-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 9/2022 i 10/2022, corresponents a les sessions de dates 29 de setembre i 19 d’octubre de 2022, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 26 de setembre al 20 d’octubre de 2022 del núm. 1603-2022 al núm. 1747-2022 i dels acords de la sessió de data 15 de setembre i 6 d’octubre de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 15/2022 i 16/2022).-

1.4.-   Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte General de les entitats locals de l’any 2020.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, la plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat i les bases d’execució del pressupost 2023. (Exp. 1619-6918/2022).-

 Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.6.    Proposta al Ple d’aprovació de l’ampliació de la vigència del Pla Local de Joventut 2019-2022 per un any més a comptar des de l’1 de gener de 2023. (Exp.  2748-5495/2022).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni d’adhesió a la Xarxa d’espais de Memòria Democràtica de Catalunya. (Exp. 1376-6657/2022).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 10/2022

Fecha de inicio de la sesión 19-10-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’any 2023. (Exp. 1216-6870/2022).-

1.2.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 23/2022 del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-7116/2022).-

1.3.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’avanç de planejament i del programa de participació ciutadana de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de les Mallorquines. (Exp. 2248-3312/2022).-

Ajuntament Ple 9/2022

Fecha de inicio de la sesión 29-09-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 8/2022, corresponent a la sessió de data 28 de juliol de 2022.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 25 de juliol al 23 de setembre de 2022 del núm. 1330-2022 al núm. 1602-2022 i dels acords de la sessió de data 21 de juliol i 1 de setembre de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 13/2022 i 14/2022).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1306-2022 de data 18 de juliol de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina per programa, com a Treballadora Social, subvenció Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1435-2022 de data 30 d’agost de 2022, relativa al nomenament de funcionari interí per acumulació de tasques, com a Tècnic mitjà de gestió, amb adscripció a Serveis econòmics (Tresoreria).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat 

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació de la resolució parcial per mutu acord del contracte de subministrament de tecnologia per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic de Montgat. (Exp. 1403-6492/2022).-   

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya-Mes-Iniciativa-Compromís, en defensa de la participació, la transparència i la sostenibilitat en la transformació urbanística del Barri de Les Mallorquines.-  

2.2.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 8/2022

Fecha de inicio de la sesión 28-07-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 7/2022, corresponent a la sessió de data 30 de juny de 2022.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 27 de juny al 22 de juliol de 2022 del núm. 1153-2022 al núm. 1329-2022 i dels acords de la sessió  16 de juny  i 7 de juliol de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 11/2022 i 12/2022).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1186-2022 de data 30 de juny de 2022 relativa al nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic mitjà de Salut, Sanitat i Medi Ambient.-

1.5.-   Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2022, relatiu a aprovar el conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per a l’Associació de Comerços Montgat Centre.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1321-2022 de data 22 de juliol de 2022, relativa a l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2021.- 

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada per part d’un empleat Públic. (Exp. 1482-3808/2022).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada per part d’un empleat Públic. (Exp. 1482-4604/2022).-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de la base 38 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2022. (Exp. 1619-6543/2021).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació del contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets”. (Exp. 1403-2644/2020).-

 

Punt no dictaminat per la Comissió Informativa.-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 21/2022, del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-4992/2022).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció  presentada pel grup municipal d’ERC-AM per l’aprovació del manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 7/2022

Fecha de inicio de la sesión 30-06-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 6/2022, corresponent a la sessió de data 26 de maig de 2022.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de maig al 23 de juny de 2022 del núm. 0933-2022 al núm. 1152-2022 i dels acords de la sessió de data 19 de maig i 2 de juny de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 9/2022 i 10/2022).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0970-2022 de data  27 de maig de 2022, relativa a determinar els membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm.1096-2022 de data 15 de juny de 2022, relativa al nomenament com a funcionari interí, per màxima urgència, com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2022.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1100-2022 de data 15 de juny de 2022, relativa al nomenament com a funcionari interí, per màxima urgència, com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2022.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1102-2022 de data 16 de juny de 2022, relativa al nomenament de  funcionària interina com a Tècnica d’Administració General fins la cobertura definitiva de la plaça.-

1.8.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1123-2022 de data 17 de juny de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina per programa com a Treballador Social, subvenció de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, del Pla APROPAMB 2022.-

1.9.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1124-2022 de data 17 de juny de 2022, relativa al nomenament de funcionària de carrera com a Tècnica mitjà de Gestió Serveis Territorials.-

1.10.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1125-2022 de data 17 de juny de 2022, relativa al nomenament de funcionària de carrera com a Tècnica mitjà de Gestió Serveis Econòmics.-

1.11.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1128-2022 de data 20 de juny de 2022, relativa al nomenament de funcionari interí per acumulació de tasques per raons de màxima urgència com auxiliar d’informativa .-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació de les festes locals per a l’any 2023. (Exp. 1492-3424/2022).-

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Montgat per a l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal (2022-2026). (Exp. 1464-2738/2022).-

1.14.- Proposta al Ple d’aprovació de l’autoritzar de la transmissió de les participacions socials de l’empresa HAMELIN2. SL a favor de INTERNATIONAL COLLEGE SPAIN S.A.U. (1592-4475/2022).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.15.- Proposta al Ple de declaració de béns culturals d'interès local (BCIL) dels elements: Bateries de Costa, búnquer de la platja de Montsolís, Búnquer de la Riera d’en Font i Nius de metralladores. (Exp.  2773-1706/2022).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català.-

2.2.-   Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per assignar el nom de plaça 1 d’octubre a la plaça de nova creació ubicada a les Mallorquines, en els terrenys de l’antiga Farggi.-

2.3.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 6/2022

Fecha de inicio de la sesión 26-05-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núms. 4/2022 i 5/2022, corresponents a la sessions de data 28 d’abril i 4 de maig de 2022, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 22 d’abril al 20 de maig de 2022 del núm. 0743-2022 al núm. 0932-2022 i dels acords de la sessió de data 21 d’abril i 5 de maig de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 7/2022 i 8/2022).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0792-2022 de data 4 de maig de 2022, relativa al nomenament de Tinents d’Alcaldia.

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0793-2022 de data 4 de maig de 2022, relativa al nomenament de Regidors/Regidores delegats.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0794-2022 de data 4 de maig de 2022, relativa al nomenament de membres de la Junta de Govern Local.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. núm. 0796-2022 de data 5 de maig de 2022, relativa a delegar la condició de membre del Consell Metropolità.-

1.8.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0801-2022 de data 5 de maig de 2022, relativa ratificar el nomenament de personal eventual.-

1.9.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0821-2022 de data 6 de maig de 2022, relativa modificar la composició de la comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.10.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0826-2022 de data 9 de maig de 2022, relativa al nomenament Regidor delegat de Salut Pública.-

1.11.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0919-2022 de data 20 de maig de 2022, relativa a delegar l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.12.-Proposta al Ple de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a. (Exp. REC-2271/2022).-

1.13.-Proposta al Ple d’aprovació d’un nou establiment de les retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes. (Exp. 1025-3458/2022).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 5/2022

Fecha de inicio de la sesión 04-05-2022

Hora de inicio de la sesión 12 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

 1.  Elecció d’ Alcalde/essa.-

Ajuntament Ple 4/2022

Fecha de inicio de la sesión 28-04-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 3/2022, corresponent a la sessió de data 31 de març de 2022.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 28 de març al 21 d’abril de 2022 del núm. 0566-2022 al núm. 0742-2022 i dels acords de la sessió de data 24 març i 7 d’abril de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 5/2022 i 6/2022).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0582-2022 de data 29 de març de 2022, relativa al nomenament de membre del Consell de la Vila en representació de l’Aula d’extensió universitària.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0585-2022 de data 29 de març de 2022 relativa al nomenament de funcionari interí com a Caporal de la Policia Local, per ocupar la plaça vacant en la plantilla de personal per raons de màxima urgència.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0668-2022 de data 7 d’abril de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina com agent de la Policia Local.-  

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0684-2022 de data 8 d’abril de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina per programa com a Treballadora Social. Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l‘any 2022, nomenat " Finançament dels serveis socials bàsics”, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.8.-      Proposta al Ple d’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari  número 11/2022 del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-2279/2022).-

1.9.-      Proposta al Ple d’aprovació de la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici de l’acord de Ple de data 30 de gener de 2020, pel que es nomena el Sr. Luis Antonio Fariña Herrador com a representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. (Exp. 1021-2087/2022).-

1.10.-Proposta al Ple d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la instrucció per a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives dels contractes municipals, de les clàusules de transparència en la contractació aprovades per l’Àrea Metropolitana De Barcelona. (Exp. 1376-2699/2022).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra l’acord de Ple de data 25 de novembre de 2021 i declarar la nul·litat de ple dret del punt resolutiu quart del Decret d’Alcaldia 0519-2019, de 16 d’abril, pel que es resol “adjudicar l´autorització per a la instal·lació i explotació de guingueta al Lot 1 (Platja de les Roques). (Exp. 1599-4441/2021).-   

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Bases per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social. (Exp. 2868 - 1689-2286/2022).-

Punt no dictaminat per les Comissions Informatives.-

1.13.-   Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Montgat, presentada pel Sr. Andreu Absil Solà.-  

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 3/2022

Fecha de inicio de la sesión 31-03-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 2/2022, corresponent a la sessió de data 24 de febrer de 2022.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 21 de febrer al 25 de març de 2022 del núm. 0304-2022 al núm. 0565-2022 i dels acords de la sessió de data 17 de febrer i 3 març de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 3/2022 i 4/2022).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.4.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Montgat a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels projectes “Montgat per la millora de l’atenció a la ciutadania POSTCOVID 19”, Millora de la imatge pública municipal” i Millora del manteniment de la via pública”, en el marc de la política activa d’ocupació, TRFO2022, línies MG52, PRGC i PANP (Exp. 264601-1565/2022).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació parcial de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a persones físiques i jurídiques de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 2243-1359-1312/2022).- 

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació del Reglament de Teletreball per als empleats públics de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1560-0705/2022).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació provisional de la imposició de la Taxa per la utilització privativa del domini públic corresponent a l’aparcament subterrani municipal de la Plaça de la Vila i l’Ordenança fiscal reguladora núm. 49, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i modificació de l’Ordenança fiscal núm.  44, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis culturals. (Exp. 1216-8300/2021).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 9/2022. (Exp. 1627-1816/2022).-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit número 10/2022. (Exp. 1627-1924/2022).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació del Pla de verificació activitats comunicades de l’Ajuntament de Montgat 2022-2026. (Exp. 2578-0545/2022).-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment del servei d’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila. (Exp. 1274-1494/2022).-

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila. (exp. 1218-1904/2022).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.13.-  Proposta al Ple d’aprovació del Conveni del col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Vilassar de Mar i Tordera per a l’organització de la 18a. edició del Concurs de Música Jove 2022 “Maresmúsic”. (Exp. 1376-1243/2022).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, de suport a la Resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l’ONU.-

2.2.-     Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 2/2022

Fecha de inicio de la sesión 24-02-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 1/2022, corresponent a la sessió de data 27 de gener de 2022.

1.2.-   Despatx d’ofici.

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23de gener al 18 de febrer de 2022 del núm. 0117-2022 al núm. 0303-2022 i dels acords de la sessió de data 20 de gener i 3 de febrer de 2022 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 1/2022 i 2/2022).

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0204-2022 de data 3 de febrer de 2022, relativa al nomenament de funcionària interina com administrativa de Serveis Generals amb adscripció a Serveis Jurídics.

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0248-2022 de data 11 de febrer de 2022, relativa al  nomenament de funcionària interina com administrativa de Serveis Generals amb adscripció als Serveis Territorials.

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació d’ordenances fiscals i preus públics (IIVTNU, IBI, Ordenança general i Ordenança de preus públics de cultura).(Exp. 1216-0301/2022).

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de la liquidació del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus i neteja viària adjudicat a “Concesionaria Barcelonesa SA CLD”. (Exp. 1403-6446/2021).

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pla de verificació activitats comunicades de l’Ajuntament de Montgat 2022-2026. (Exp. 2578-0545/2022).

2.- PART DE CONTROL.

2.1.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 1/2022

Fecha de inicio de la sesión 27-01-2022

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessiò Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 12/2021, corresponent a la sessió de data 21 de desembre de 2021.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 16 de desembre de 2021 al 21 de gener de 2022 del núm. 2297-2021 al núm. 0116-2022 i dels acords de la sessió de data 2 i 16 de desembre de 2021 de la Junta de Govern Local. (Actes núms. 20/2021 i 21/2021).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0003-2022 de data 3 de gener de 2022, relativa al nomenament per màxima urgència com a funcionària interina agent de la Policia Local.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0005-2022 de data 4 de gener de 2022, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local.-

1.6.-   Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0026-2022 de data 10 de gener de 2022, relativa al nomenament com a personal eventual al lloc de treball d’assessor.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0054-2022 de data 17 de gener de 2022, relativa al nomenament de membre vocal de la Junta de Govern Local.-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 12/2021

Fecha de inicio de la sesión 21-12-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 11/2021, corresponent a la sessió de data 25 de novembre de 2021.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de novembre al 15 de desembre de 2021 del núm. 2099-2021 al núm. 2296-2021 i dels acords de la sessió de data 18 de novembre de 2021 de la Junta de Govern Local. (Acta núm. 19/2021).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia 2232-2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa al nomenament de funcionària de carrera com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a Serveis Territorials.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia 2234-2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa al nomenament de funcionària de carrera com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia 2235-2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa al nomenament de funcionària de carrera com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a Recursos Humans.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del Ple per a l’any 2022. (Exp. 1014-9098/2021).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del la Junta de Govern Local per a l’any 2022. (Exp. 1014-9098/2021).-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021. (Exp 269 -1617-9112/2021).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació del nou model del “conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats” amb l’entitat Consell Comarcal del Maresme. (Exp. 1376-8376/2021).-

Punt no dictaminat per la Comissió Informativa (prèvia deliberació i votació).

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals. (Exp. 1403-3771/2020).

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya Més Iniciativa,  de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Montgat.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 11/2021

Fecha de inicio de la sesión 25-11-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 10/2021, corresponent a la sessió de data 28 d’octubre de 2021.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 d’octubre al 19 de novembre de 2021 del núm. 1908-2021 al núm. 2098-2021 i dels acords de la sessió de data 21 d’octubre i 4 de novembre de 2021 i de la Junta de Govern Local (Actes núm. 17/2021 i 18/2021).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1964-2021 de data 1 de novembre de 2021, relativa al nomenament de funcionari de carrera com agent de la Policia Local.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1965-2021 de data 1 de novembre de 2021, relativa al nomenament de funcionari de carrera com agent de la Policia Local.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2051-2021 de data 12 de novembre de 2021, relativa al nomenament de funcionaria interina com agent de la Policia Local.-

1.7.-   Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció Municipal 2021-2023.-

1.8.-   Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2100-2021 de data 20 de novembre de 2021, relativa a la successió per segregació universal de la contractista ELECNOR, SA en ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU.-

1.9.-   Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2104-2021 de data 20 de novembre de 2021, relativa a la modificació de les participacions en la UTE contractista del contracte administratiu mixt de concessió d’obra pública i de gestió de servei públic de mercat municipal i posterior explotació de l’equipament.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montgat per a l’exercici de 2022. (Exp. 1455-7599/2021).-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació per a l’any de 2022, la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat, les bases d’execució i el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023. (Exp. 16-19-6543/2021).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.12.- Proposta al Ple de desestimar les al·legacions presentades en la revisió d'ofici de l'adjudicació de l’autorització per a la instal·lació i explotació de la guingueta Lot 1 (Platja de les Roques). Exp. 1599-4441/2021).-

1.13.- Proposta al Ple de desestimar la sol·licitud de reequilibri econòmic sol·licitat per l’empresa URBACET, SLU en el contracte de serveis de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils al municipi de Montgat. (Exp. 1403-6311/2021).-

1.14.- Proposta al Ple de constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge. (Exp. 1565-7840/2021).-

1.15.- Proposta al Ple d’aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat.(Exp. 1403-3771/2020).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals Montgat en Comú Podem, ERC-AM i Montgat Guanya Més Iniciativa per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.-  

2.2.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya Més Iniciativa, de suport al 25 de novembre, dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista.-

2.3.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 10/2021

Fecha de inicio de la sesión 28-10-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 9/2021, corresponent a la sessió de data 30 de setembre de 2021.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 27  de setembre al 22 d’octubre de 2021 del núm. 1727-2021 al núm. 1907-2021  i dels acords de la sessió de data 16 de setembre i 7 d’octubre de 2021 i de la Junta de Govern Local (Actes núm. 15/2021 i 16/2021).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1802-2021 de data 6 d’octubre de 2021, relativa al nomenament de funcionari en pràctiques com agent de la Policia Local.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1852-2021 de data 14 d’octubre de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat, les bases d’execució, la plantilla pressupostaria per a l’exercici de 2022 i el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023. (Exp. 16-19-6543/2021).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montgat per a l’exercici de 2022. (Exp. 1455-7599/2021).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 30/2021. (Exp. 1627-7438/2021).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.-

2.2.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 9/2021

Fecha de inicio de la sesión 30-09-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 7/2021 i 8/2021, corresponents a les sessions de data 29 de juliol i 9 de setembre de 2021, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 25  de juliol al 24 de setembre de 2021 del núm. 1437-2021 al núm. 1726-2021  i dels acords de la sessió de data 15 de juliol i 2 de setembre de 2021 i de la Junta de Govern Local (Actes núm. 13/2021 i 14/2021).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.4.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics per a l’any 2022. (Exp. 1216-5720/2021).-

 

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit número 26/2021 del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-6806/2021).-

 

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

 

1.6.-   Proposta al Ple d’iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'adjudicació de l’autorització per a la instal·lació i explotació de la guingueta Lot 1 (Platja de les Roques). Exp. 1599-4441/2021).-

 

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni d’adhesió a les alertes meteorològiques del Consell Comarcal del Maresme. (Exp. 1376-2164/2021).-

 

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, pel manteniment i gestió de les Platges del terme municipal de Montgat. Exp.1376-1777/2021).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals de Montgat en Comú Podem i ERC-AM, per un sistema aeroportuari a Catalunya que superi la proposta d’allargament de la tercera pista a l’aeroport del Prat.-

2.2.-Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.-

 

2.3.-Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 8/2021

Fecha de inicio de la sesión 09-09-2021

Hora de inicio de la sesión 19 hores

Lugar Sessiò Telemàtica

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Proposta al Ple d’aprovar l’adjudicació del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat. (Exp. 1403-5469/2020). 

1.2.- Proposta al Ple d’aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de 2020. (Exp. 1640-4965/2021).

Ajuntament Ple 7/2021

Fecha de inicio de la sesión 29-07-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 6/2021 corresponent a la sessió de data 30 de juny de 2021.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de juny de 2021 al 23 de juliol del núm. 1194-2021 al núm. 1436-2021 i dels acords de la sessió de data 17 de juny i 1 de juliol de 2021 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 11/2021 i 12/2021).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1385-2021 de data 18 de juliol de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 2022. (Exp. 1492-5230/2021).-

 

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de la composició de la Mesa de Contractació permanent.  (Exp. 1014-5363/2021).-

 

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovar la declaració d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen les obres d’infraestructura per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Escola Norai. (Exp. 2413-2839/2021).-

 

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovar la declaració d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen les obres per la reforma de la instal·lació d’ aigua calenta sanitària a l’ IES Thalassa. (Exp. 2404-1546/2021).-

 

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1657-5507/2021).-

 

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa, número 18/2021 del pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-4831/2021).-

 

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdits mitjançant baixa, número 24/2021 del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-5599/2021).-

 

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

 

1.12.- Proposta al Ple d’aprovar la declaració d’especial interès i utilitat pública la implantació de dues electrolineres, per tal de donar compliment al Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB i el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses (PAES). (Exp. 2461-6037/2020).-

 

1.13.- Proposta al Ple d’acceptar la proposta de classificació de les empreses licitadores del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat. (exp. 1403-5469/2020).-

 

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

 

1.14.- Proposta al Ple d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria pel curs 2020-2021. (Exp. 1376-3576/2021).-

1.15.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament intern de l’Escola d’adults TIMO. (Exp. 1218-3681/2021).-

1.16.- Proposta al Ple de finalitzar i arxivar l’expedient incoat per a la imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte de serveis de l’escola bressol adjudicat a l’empresa Serveis per a la infància Créixer Junts, SL. (exp. 1403-4174/2021).-

2.- PART DE CONTROL.

            2.1.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 6/2021

Fecha de inicio de la sesión 30-06-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 5/2021 corresponent a la sessió de data 27 de maig de 2021.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 21 de maig de 2021 al 22 de juny del núm. 0892-2021 al núm. 1193-2021 i dels acords de la sessió de data 20 de maig i 3 de juny de 2021 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 9/2021 i 10/2021).-

1.4.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1040-2021 de data 7 de juny de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

1.5.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1043-2021 de data 7 de juny de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

1.6.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1157-2021 de data 17 de juny de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

1.7.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1186-2021 de data 22 de juny de 2021, relativa a aprovar la Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.-

1.8.- Donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre el mes de novembre de 2020 i el 9 de juny de 2021.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.9.-  Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances núm. 43 i 45 reguladores del preu públic per la prestació de serveis esportius i del servei d’escola bressol. (Exp. 1216-4384/2021).-

 

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació la relació de llocs de treball 2020 de l’Ajuntament de Montgat per l’exercici de 2021. (Exp. 1457-4635/2021).-

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Tiana a favor de l’Ajuntament de Montgat dels serveis de Promoció Econòmica. (Exp. 1376-3998/2021).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1218-3819/2021).-

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament intern de l’escola bressol Els Montgatets”. (Exp. 1218-1632/2021).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 5/2021

Fecha de inicio de la sesión 27-05-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-  Aprovació de l’acta núm. 4/2021 corresponent a la sessió de data 29 d’abril de 2021.-

1.2.-  Despatx d’ofici.-

1.3.-  Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 26 d’abril al 20 de maig de 2021 del núm. 0688-2021 al núm. 0891-2021 i dels acords de la sessió de data 15 d’abril i 6 de maig de 2021 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 7/2021 i 8/2021).-

1.4.-  Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0706-2021 de data 27 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

1.5.-  Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0710-2021 de data 27 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-  Proposta al Ple d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada per part d’un empleat públic. (Exp. 1482-2781/2021).-

Comissió informativa Territori i Sostenibilitat.-

1.7.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte d’arranjament de la Biblioteca Tirant lo Blanc. (Exp. 2385-1262/2021).-

1.8.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte de connexió de la xarxa d’aigües pluvials del carrer Buenos Aires. (Exp. 2385-1263/2021).-

1.9.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte d’escomeses de baixa tensió al Barri de Les  Costes. Fase 1B1. (Exp. 2385-1266/2021).-

1.10.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte del mur de contenció al pati de l’Escola Norai de Montgat. (Exp. 2385-1261/2021).-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte de reconducció del col·lector del Passatge Alt de Montgat. (Exp. 2385-1264/2021).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, de suport a l’alliberament de les patents.-

2.2.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, de suport a la iniciativa per una Llei que garanteixi el dret a l’habitatge.-

2.3.-Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 4/2021

Fecha de inicio de la sesión 29-04-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 3/2021 corresponent a la sessió de data 25 de març de 2021.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de març de 2021 al 23 d’abril de 2021 del núm. 0471-2021 al núm. 0687-2021 i dels acords de la sessió de data 18 de març de 2021 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 6/2021).-

1.4.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0549-2021 de data 7 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí con agent de la Policia Local.-

1.5.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0602-2021 de data 14 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina con agent de la Policia Local.-

1.6.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0604-2021 de data 14 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionari interí con agent de la Policia Local.-

1.7.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0606-2021 de data 14 d’abril de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina con agent de la Policia Local.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.8.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de l’article article 17 de l’acord comú de condicions de Treball dels empleats de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1563-1991/2021).-

1.9.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1657-2273/2021).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de pressupost núm. 7/2021 de transferència entre aplicacions del pressupost vigent. (Exp. 1627-2334/2021).-

 

Comissió informativa Territori i Sostenibilitat.-

 

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Montgat i Tiana per la Gestió de la Deixalleria. (Exp. 1376-1616/2021).-

1.12.- Proposta al Ple de desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte bàsic i d´execució per a les “obres d’ampliació al Mercat de Montgat ubicat entre els carrers Frederica Montseny, Lola Anglada i Plaça de la Mare”. (Exp. 2413-6335/2020).-

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Montgat i Tiana per a la conservació, manteniment i gestió del parc del tramvia. (exp. 1376-1617/2021).-

 

Comissió informativa Serveis a les Persones.-

 

1.14.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni del col·laboració entre els Ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana i Vilassar de Mar de l’organització de la 17a. edició del Concurs de Música Jove 2021 Maresmusic. (Exp. 1376-1878/2021).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció dels grups municipals de Montgat en Comú Podem i Esquerra Republicana de Catalunya, per reclamar a la banca un servei i atenció adequades, en especial en relació amb la gent gran, col·lectius vulnerables i entitats socials, per complir amb la funció social que han de regir als productes i serveis bancaris.-  

2.2.- Moció dels grups municipals de Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la segona República.-

2.3.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, en suport a les mobilitzacions del primer de maig, dia internacional dels treballadors i treballadores.-

2.4.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, per a l’impuls i recuperació de les polítiques de participació ciutadana a Montgat.-

2.5.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 3/2021

Fecha de inicio de la sesión 25-03-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 2/2021 corresponent a la sessió de data 25 de febrer de 2021.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de febrer de 2021 al 19 de març de 2021 del núm. 0251-2021 al núm. 0470-2021 i dels acords de la sessió de data 18 de febrer i 4 de març de 2021 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 4/2021 i 5/2021).-

1.4.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0341-2021 de data 3 de març de 2021, relativa al cessament del Regidor Sr. Luis Antonio Fariña Herrador i declarar-lo com a Regidor sense dedicació.-

1.5.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0399-2021 de data 11 de març de 2021, relativa al nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic d’Administració General (A1).-

1.6.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0469-2021 de data 19 de març de 2021, relativa al nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic d’Administració Especial Serveis econòmics (A1).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.7.-Proposta al Ple d’aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona  (Exp. 1376-1607/2021).-

 

Comissió informativa Territori i Sostenibilitat.-

1.8.- Proposta al Ple de declaració com àrea amb mercat d’habitatges tens la totalitat del terme municipal de Montgat. (Exp. 2438-1712/2021).-

1.9.- Proposta al Ple d’aprovació de la imposició d’una sanció per infracció urbanística molt greu. (Exp. 2452-6205/2020).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la imposició d’una sanció per infracció urbanística molt greu a la mercantil Pàdel Montgat Playa SL. (Exp. 2452-0995/2020).-  

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació de la imposició d’una sanció per infracció urbanística molt greu. (Exp. 2452-6500/2020).-

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació de la imposició d’una sanció per infracció urbanística molt greu. (2452-6985/2020).-

 

Comissió informativa Serveis a les Persones.-

 

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les bases per a l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social. (Exp. 1217-1659/2021).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció dels grups municipals de SOM, Montgat en comú Podem i Montgat Guanya- Mes-Iniciativa i Compromís, per el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).-

2.2.- Moció del grup municipal d’ERC-AM, per a la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.-

2.3.- Moció dels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem, per a la creació d’una taula de treball d’informació i debat per a formular les propostes del municipi de Montgat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM).

2.4.- Moció d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem, per reclamar a la Banca un servei i atenció adequades, en especial en relació amb la gent gran, col·lectius vulnerables i entitats socials, per complir amb la funció social que han de regir als productes i serveis bancaris.

2.5.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 2/2021

Fecha de inicio de la sesión 25-02-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessiò Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-     Aprovació de l’acta núm. 1/2021 corresponent a la sessió de data 28 de gener de 2021.-

1.2.-    Despatx d’ofici.-

1.3.-    Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 24 de gener de 2021 al 19 de febrer de 2021 del núm. 0082-2021 al núm. 0250-2021 i dels acords de la sessió de data 20, 21 de gener i 4 de febrer de 2021 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 1/2021, 2/2021 i 3/2021).-

1.4.-    Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0110-2021 de data 28 de gener de 2021, relativa  al nomenament de funcionària interina per màxima urgència, per reforç del servei de Recursos Humans, fins la cobertura definitiva de la plaça d’administratiu/va Serveis Generals.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0133-2021 de data 2 de febrer de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina pel procediment de màxima urgència com agent de la Policia Local.-  

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0186-2021 de data 9 de febrer de 2021, relativa al nomenament de funcionària interina per màxima urgència, per reforç del servei dels Serveis Territorials, fins la cobertura definitiva de la plaça d’administratiu/va Serveis Generals.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.17.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa, número 1/2021 del pressupost municipal vigent (Exp. 1627-1001/2021).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-    Moció dels grups municipals d’ERC i Junts per Montgat, de suport a l’Amnistia.-  

2.2.-    Moció dels grups municipals d’ERC i Montgat en Comú Podem, en defensa de la llibertat d’expressió artística i en solidaritat amb Pablo Hasél.-

2.3.-    Moció dels grups municipals d’ERC i Montgat en Comú Podem, d’adhesió al pacte per l'estabilitat institucional (III addenda de l’acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les institucions democràtiques), per a rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció política.-

2.4.-    Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 1/2021

Fecha de inicio de la sesión 28-01-2021

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-  Aprovació de l’acta núm. 13/2020 corresponent a la sessió de data 17 de desembre de 2020.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-  Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 12 de desembre de 2020 al 22 de gener de 2021 del núm. 2020-2087 al núm. 2021-0081 i dels acords de la sessió de data 3 i 17 de desembre de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núm. 17/2020 i 18/2020).-

1.4.-   Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2138-2020 de data 16 de desembre de 2020, relativa  a aprovar el rescabalament de les despeses ocasionades per a la defensa jurídica i processal.-

Comissió informativa Territori i Sostenibilitat.-

1.5.-    Proposta al Ple d’autorització de l’obra i aprovació inicial del Projecte bàsic i d´execució per a les “obres d’ampliació al Mercat de Montgat ubicat entre els carrers Frederica Montseny, Lola Anglada i Plaça de la Mare”. (Exp. 2413-6335/2020).-

1.6.-     Proposta al Ple d’adjudicació del contracte del servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1403-3771/2020).-

1.7.-    Proposta al Ple d’aprovar la rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat. (exp. 1403-5469/2020).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-     Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.-

2.2.-     Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 13/2020

Fecha de inicio de la sesión 17-12-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

          1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 12/2020 corresponent a la sessió de data 26 de novembre de 2020.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de novembre de 2020 al 11 de desembre de 2020 del núm. 2020-1924 al núm. 2020-2086  i dels acords de la sessió de data 19 de novembre de 2020 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 16/2020).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1925-2020 de data 23 de novembre de 2020, relativa al nomenament de funcionari en pràctiques com agent de la Policia Local.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1927-2020 de data 23 de novembre de 2020, relativa al nomenament de funcionari en pràctiques com agent de la Policia Local.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1928-2020 de data 23 de novembre de 2020, relativa al nomenament funcionari en pràctiques com agent de la Policia Local.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2002-2020 de data 1 de desembre de 2020, relativa al nomenament funcionària interina com a Tècnica d’Administració General, fins a la resolució del procés selectiu per a la cobertura definitiva derivada de l’Oferta pública d’ocupació 2020.-

1.8.-   Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2036-2020 de data 3 de desembre de 2020, relativa a declarar l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU, i requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat.-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació del Compte General de la Corporació exercici 2019. (Exp. 1640-5257/2020).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

 

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2020. (Exp. 2694-1617-7835/2020).-

 

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del Ple per a l’any 2021.(Exp. 1014-7647/2020).-

 

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions de la Junta de Govern Local per a l’any 2021. (exp. 1014-7647/2020).-

 

1.13.- Proposta al Ple d’aprovar la modificació del percentatge de l’aportació anual que fa l’Ajuntament de Montgat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de Participació dels Tributs de l’Estat. (Exp. 1749-7831/2020).-

 

Comissió informativa Territori i Sostenibilitat.-

 

1.14.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la Seguretat viària de la Travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el Pont de la Riera de Sant Jordi, TM. Montgat”..(Exp. 1376-6053/2020).-

1.15.- Proposta al Ple d’aprovar l’autorització d’ús per espais de treball a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (Exp. 1599-7640/2020).-

1.16.- Proposta al Ple d’autorització de l’obra i aprovació inicial del Projecte bàsic i d´execució per a les “obres d’ampliació al Mercat de Montgat ubicat entre els carrers Frederica Montseny, Lola Anglada i Plaça de la Mare”. (Exp. 2413-6335/2020).-

 

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

 

1.17.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Fons Català de col·laboració al Desenvolupament i l’Ajuntament de Montgat, relatiu a l’aportació econòmica que fa aquest Ajuntament anualment en un dels projectes on participa l’entitat. (Exp. 1376-7195/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció del grup municipal Montgat en Comú Podem instant al Parlament de Catalunya a impulsar i aprovar el nou pacte nacional per la salut pública de Catalunya.-

2.2.-   Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i Montgat en Comú Podem, per prendre mesures per evitar l’addicció al joc.-

2.3.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 12/2020

Fecha de inicio de la sesión 26-11-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 11/2020 corresponent a la sessió de data 29 d’octubre de 2020.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des 24 d’octubre de 2020 al 20 de novembre de 2020 del núm. 2020-1671 al núm. 2020-1922 i dels acords de la sessió de data 15 d’octubre i 5 de novembre de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 14/2020 i 15/2020).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia relativa al nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic d’Administració General (A1).-

1.5.-   Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per a l’Associació de Comerços Montgat Centre. (1376-3346/2020).-

1.6.-   Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per a la Fundació Gresol Projecte Home. (exp. 1376-6797/2020).-

1.7.-   Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per l’Associació pel Benestar dels Animals de Montgat (ABAM). (Exp. 1376-7075/2020).-

1.8.-   Donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre el mes de gener a octubre de 2020.(Exp. 1754-7156/2020).-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació del Compte General de la Corporació exercici 2018. (Exp. 1640-3396/2020).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.10.-   Proposta al Ple d’aprovació de la quota anual en concepte del 0,056% de la base liquidable de l’IBI pel quadrienni 2020-2023. (Exp. 2240-6466/2020).-

 

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1657-6597/2020).-

 

1.12.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1657-7217/2020).-

 

1.13.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’amortització anticipada del crèdit formalitzat amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat al finançament de l’actuació d’Adquisició de material inventariable divers. (Exp. 1729-7240/2020).-

 

1.14.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’amortització anticipada del préstec formalitzat amb el Banc de Sabadell, dins del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, destinat al finançament d’actuacions diverses d’inversions municipals. (Exp. 1729-7241/2020).-

 

1.15.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’amortització anticipada de la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vinculada al Programa de suport als municipis per al finançament de l’expropiació de zones verdes i dotacions municipals, destinada al finançament del 50% de la finca del carrer de Sant Antoni Maria Claret núm. 130. (Exp. 1729-7242/2020).-

 

1.16.-   Proposta al Ple d’aprovació del desistiment i declarar conclús el procediment de transmissió del dret de superfície de Hamelin 2, SL a favor de NACE (Nuevo Agora Centro de Estudios). (Exp. 1592-4561/2020).-

 

1.17.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de contractació, dels Plecs de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars per a la licitació dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat. (Exp. 1403-5469/2020).-

 

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.18.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria pel curs 2020-2021. (Exp. 1376-3901/2020).-

1.19.-   Proposta al Ple d’aprovació dels tancaments econòmics del funcionament del Programa de Formació i Inserció - Programa de Transició al Treball (PFI-PTT) des del curs 2014-2015 fins al 2018/19, organitzat conjuntament pels Ajuntaments de Montgat, Alella I Tiana (PFI-PTT). (Exp. 1376-7292/2020).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, en relació amb l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental.-

2.2.-   Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones.-

2.3.-   Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, en defensa de la unitat de la llengua catalana.-

2.4.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 11/2020

Fecha de inicio de la sesión 29-10-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Aprovació de les actes núms. 9/2020 i 10/2020 corresponent a la sessió de data 24 de setembre i 13 d’octubre de 2020, respectivament.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des 20 de setembre al 23 d’octubre de 2020 del núm. 2020-1449 al núm. 2020-1670 i dels acords de la sessió de data 17 de setembre i 1 d’octubre de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 12/2020 i 13/2020).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.4.- Proposta al Ple d’aprovació de la revocació i deixar sense efectes el redactat de l’Annex I del vigent “Acord Comú de Condicions de Treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Montgat” regulador del complement de productivitat i aprovar el nou redactat de l’Annex I,  segons l’acord signat en data 14 d’octubre de 2020. (Exp. 1560-2978/2020).-

 

1.5.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, les Bases d’Execució, la Plantilla pressupostaria per a l’exercici de 2021 i el Pla estratègic de subvencions 2021- 2023. (Exp. 1619-6551/2020).-

 

1.6.- Proposta al Ple d’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici de 2021. (Exp.1455-6699/2020).-

 

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat

1.7.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Montgat i Tiana per la Gestió de la Deixalleria. (Exp. 1376-6252/2020).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

 

1.8.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alella, Montgat i Tiana (període 1/1/2020 al 31/8/2020), per a la realització del programa de formació i inserció organitzats en la modalitat Ple de Transició al Treball (PTT). (Exp. 1376-6229/2020).-

 

1.9.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. (Exp. 1376-6056/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció dels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, per a la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.-

2.2.- Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 10/2020

Fecha de inicio de la sesión 13-10-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Proposta al Ple d’aprovació de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2021. (Exp. 1216-5752/2020).-

1.2.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal municipal núm. 26, reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris. (Exp. 1216-5656/2020).-

1.3.-   Moció dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Junts per Montgat, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.-

Ajuntament Ple 9/2020

Fecha de inicio de la sesión 24-09-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núms. 7/2020 i 8/2020 corresponent a la sessió de data 30 de juliol i 2 de setembre de 2020, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des 26 de juliol al 18 de setembre de 2020 del núm. 2020-1287 al núm. 2020-1448 i dels acords de la sessió de data 16 de juliol i 3 de setembre de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 10/2020 i 11/2020).-

1.4.-   Assabentar la Resolució de l’Alcaldia núm.1362-2020, de data 3 de setembre de 2020, relativa al nomenament de funcionària interina com a Educadora Social, pel programa Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l‘any 2020 nomenat “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1363-2020, de data 3 de setembre de 2020, relativa al nomenament de funcionària interina com a Treballadora Social, pel programa Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l‘any 2020 nomenat “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-   Proposta al Ple d’autoritzar la transmissió del dret de superfície de Hamelin 2, SL a favor de NACE (Nuevo Agora Centro de Estudios). (Exp. 1592-4561/2020).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació corresponent al servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat. ( Exp. 1403-3771/2020).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Montgat a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del Projecte de Campanyes de Sensibilització Cívica i Ambiental” en el marc de la Política Activa d’Ocupació, Programa de Treball i Formació 2020 (línia extraordinària covid-19). (Exp. 1376-5283/2020).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social. (Exp. 1217-5198/2020).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 8/2020

Fecha de inicio de la sesión 02-09-2020

Hora de inicio de la sesión 10h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-  Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 1342-2020, de data 7 d’agost de 2020, relativa a declarar l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL i requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets”.-

1.2.- Proposta al Ple de desestimar les al·legacions presentades pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, i aprovar definitivament el Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2020, les seves Bases d’Execució i  la Plantilla del Personal  per a l’any 2020.  (Exp. 1619-3727/2020).-

1.3.-  Proposta al Ple d’adjudicar el contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets” del municipi de Montgat.( Exp. 1403-2644/2020).-

1.4.-  Proposta al Ple d’aprovar el Pla Econòmic Financer per garantir el compliment de la regla de la despesa en el període 2020-2021. (Exp. 1617-5090/2020).-

Ajuntament Ple 7/2020

Fecha de inicio de la sesión 30-07-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-  Aprovació de les actes núms. 5/2020 i 6/2020 corresponent a la sessió de data 25 de juny i 7 de juliol de 2020, respectivament.-

1.2.-  Despatx d’ofici.-

1.3.-  Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de juny al 24 de juliol de 2020 del núm. 2020-1035 al núm. 2020-1286 i dels acords de la sessió de data 18 de juny i 2 de juliol de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 8/2020 i 9/2020).-

1.4.-  Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 1193-2020 de data 10 de juliol de 2020, relativa a la rectificació d’errada material detectada al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació corresponent als serveis d’escola bressol “Els Montgatets”.-

1.5.- Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1200-2020 de data 13 de juliol de 2020, relativa a aixecar la suspensió de l’execució del contracte de serveis de l’escola bressol municipal “Els Montgatets”.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.- Proposta al Ple d’aprovació de les festes locals del municipi per a l’any 2021. (Exp. 1492-3942/2020).-

1.7.- Proposta al Ple d’aprovació de la designació i configuració de la Mesa de contractació permanent. (Exp. 4565/2020).-

1.8.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montgat per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT). (Exp. 1376-3571/2020).

1.9.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1657-1519/2020).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació crèdit extraordinari, finançat mitjançant romanent de crèdit per a despeses generals, número 20/2020. (Exp. 1627-4566/2020).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció dels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i compromís, de denúncia de l’espionatge polític.-

2.2.- Moció dels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i compromís, en defensa de la proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.-

2.3.- Moció dels grups municipals de SOM de Montgat i Junts per Montgat, per a la suficiència financera dels Ens locals.-

2.4.- Precs i Preguntes.-

 

 

Ajuntament Ple 6/2020

Fecha de inicio de la sesión 07-07-2020

Hora de inicio de la sesión 17 hores

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Extraordinària

Orden del dia  

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-1091, de data 26 de juny de 2020, relativa a aprovar la liquidació del Pressupost General de l’any 2019.-

 

1.2.- Proposta al Ple d’aprovació del Pressupost de la Corporació i de la Plantilla corresponent a l’exercici de 2020.

(Exp. 1619-3727/2020).-

 

1.3.- Proposta al Ple d’aprovació de la Relació de llocs de Treball per a l’any 2020. (Exp. 1455-3064/2020).-

Ajuntament Ple 5/2020

Fecha de inicio de la sesión 25-06-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Lugar Sessió Telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia           1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 4/2020 corresponent a la sessió de data 28 de maig de 2020.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de maig al 18 de juny de 2020 del núm. 2020-0840 al núm. 2020-1034 i dels acords de la sessió de data 21 de maig i 4 de juny de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 6/2020 i 7/2020).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0863 de data 27 de maig de 2020, relativa a l’aixecament de la suspensió total de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0905 de data 8 de juny de 2020, relativa al nomenament de funcionària interina com a Treballadora Social, pel Programa Complementari per a la garantia del benestar social 2020, de la Diputació de Barcelona.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0906 de data 8 de juny de 2020, relativa al nomenament de funcionària interina per màxima urgència com a Tècnica d’Administració General, fins a la resolució del procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0985 de data 14 de juny de 2020, relativa al nomenament de funcionari interí per màxima urgència com agent de la Policia Local.-

 

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

 

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret. (Exp. 1340-3572/2020).

 

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la d’incorporació d’una disposició transitòria de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (OF 11). (Exp. 1216-3735/2020).-

 

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

 

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació corresponent als serveis d’escola bressol “Els Montgatets” (Exp. 1403-2644/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-  Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-MES-Iniciativa-Compromís, de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.-

          2.2.-  Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 4/2020

Fecha de inicio de la sesión 28-05-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30 h

Lugar Sessió telemàtica

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Aprovació de les actes núm. 2/2020 i 3/2020 corresponent a les sessions de data 27 de febrer i 21 d’abril de 2020, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 22 de febrer al 22 de maig de 2020 del núm. 2020-0260 al núm. 2020- 0839 i dels acords de la sessió de data 20 de febrer i 5 de maig de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 4/2020 i 5/2020).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0410de data 13 de març de 2020,  relativa a la liquidació del Pressupost General de l’any 2018.-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0504 de data 23 de març de 2020, relativa al nomenament de funcionària interina com agent de la Policia Local per màxima urgència a la Sra. N.B.T.-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0507 de data 23 de març de 2020, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local per màxima urgència al Sr. A.P.R.-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0509 de data 23 de març de 2020, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local per màxima urgència al Sr. C.F.M.-

1.8.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0510 de 23 de març de 2020, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local per màxima urgència al Sr. A.M.C.-

1.9.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0524 de data 25 de març de 2020, relativa a la suspensió de l’execució del contracte de serveis de l’escola bressol municipal “Els  Montgatets”.-

1.10.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0564 de data 30 de març de 2020, relativa a la suspensió de l’execució del contracte de serveis monitoratge d’activitats dirigides d’esports.-

1.11.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0607 de data 2 d’abril de 2020, relativa a la suspensió de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.-

1.12.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0613 de data 3 d’abril de 2020, relativa a nomenament funcionària interina com a Treballadora Social per acumulació tasques-COVID-19 a la Sra. C.M.G.-

1.13.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0652 de data 16 d’abril de 2020, relativa a la modificació dels termes de la suspensió parcial de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.

1.14.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0653 de data 17 d’abril de 2020, relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat al DECÀLEG per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l'ACM i l'FMC.-

1.15.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0720 de data 30 d’abril de 2020, relativa a la modificació dels termes de la suspensió parcial de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.-

1.16.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0818 de data 14 de maig de 2020, relativa a la modificació dels termes de la suspensió parcial de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.17.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa número 9/2020. (Exp. 1627-2051/2020).-

1.18.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa número 10/2020. (Exp. 1627-3032/2020).-

1.19.- Proposta al Ple d’aprovació de les Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per persones físiques i entitats de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 2243-1359-1663/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís, per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la Monarquia Espanyola.-

2.2.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís,  per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.-

2.3.-   Moció dels grups municipals de la Corporació de suport als treballadors i treballadores de NISSAN.-

2.4.-     Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 3/2020

Fecha de inicio de la sesión 21-04-2020

Hora de inicio de la sesión 10 hores

Lugar Telemàtica

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Informar de les mesures adoptades per reduir l’impacte del COVID-19.-

1.2.-    Adhesió al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.-

Ajuntament Ple 2/2020

Fecha de inicio de la sesión 27-02-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-  Aprovació de l’acta núm. 1/2020 corresponent a la sessió de data 30 de gener de 2020.-

1.2.-  Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 27 de gener al 21 febrer de 2020 del núm. 2020-0089 al núm. 2020-0259 i dels acords de la sessió de data 23 de gener de 2020 i 6 de febrer de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 2/2020 i 3/2020).-

1.4.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0063 de data 20 de gener, relativa al nomenament com a funcionària interina com a Tècnica Administració General de la Sra. M.A.G. B. (Exp. 1464-0062/2020).-

1.5.-  Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0129 de data 30 de gener, relativa a delegar en la Sra. Mercè Marin Planas 1a. Tinenta d’Alcalde, de forma general i per temps indefinit, la condició de membre del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 1204-0527/2020).-

1.6.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0133 de data 3 de febrer, relativa a la determinació dels membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. (Exp. 1025-0258/2020).-

1.7.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0213 de data 13 de febrer, relativa a declarar l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència del temporal de pluja, vent i fort onatge del 19 al 23 de gener de 2020. (Exp. 2932-0421/2020).-

1.8.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0257 de data 21 de febrer, relativa al nomenament de funcionaria interina com agent de la Policia Local per màxima urgència a la Sra. M.R.L. (Exp. 1464-1047/2020).-

1.9.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0260 de data 24 de febrer, relativa al nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local per màxima urgència al Sr. W.A.C.M (Exp. 1464-0910/2020).-

1.10.- Donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre el mes d’agost i desembre de 2019. (Exp. 1754-0988/2020).-  

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació de l’actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. (Exp. 1376-0493/2020).-

 

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari i transferència de crèdits mitjançant baixa, número 4/2020 del Pressupost municipal vigent. (Exp. 1627-0907/2020).-

 

1.13.- Proposta al Ple d’autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la Comissió Central de Subministraments que gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis, per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i contractació de serveis a través de Generalitat de Catalunya. (Exp.1376-1084/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís, per a la commemoració del dia internacional de les dones i en suport al moviment feminista.-

2.2.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 1/2020

Fecha de inicio de la sesión 30-01-2020

Hora de inicio de la sesión 19'30h

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

          1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 15/2019 i 16/2019 corresponents a la sessió de data 18 de i 19 de desembre de 2019, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 14 de desembre de 2019 al 24 de gener de 2020 del núm. 2019-1680 al 2020-0088 i dels acords de la sessió de data 12 de desembre de 2019 i 16 de gener de 2020 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 20/2019 i 1/2020).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0006-2020 de data 2 de gener de 2020, relativa a l’aprovació definitiva del projecte de sanejament i regeneració del talús sud i est del Turó de Montgat i talús del carrer Catalunya. (Exp. 1452-4443/2019).-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0042-2020 de data 15 de gener de 2020, relativa a la nova composició de les comissions informatives. (Exp. 1014-6021/2019).-

         Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-   Proposta al Ple de nomenament dels representants al Consell Escolar Municipal. (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.7.-   Proposta al Ple de nomenament del representant als Consells Escolars dels Col·legis Públics (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.8.-   Proposta al Ple de nomenament del representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.9.-   Proposta al Ple de nomenament del representant a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.10.- Proposta al Ple de nomenament del representant al Consorci de Promoció Enoturística del Territori D.O. Alella. (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.11.- Proposta al Ple de nomenament del representant al Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” (Exp. 1014-6021/2019).-

 

1.12.- Proposta al Ple d’aprovació d’un nou establiment de les retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes. (Exp. 1025-0258/2020).-

 

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari i transferència de crèdits mitjançant baixa, número 3/2020 del pressupost municipal vigent. (exp. 1627-0396/2020).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Junts per Montgat, pel que fa al rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Joaquim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 16/2019

Fecha de inicio de la sesión 19-12-2019

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-     Aprovació de l’acta núm. 14/2019 corresponent a la sessió de data 28 de novembre de 2019.-

1.2.-     Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de novembre  al 13 de desembre de 2019 del núm. 2019-1555 al 2019-1679 i dels acords de la sessió de data 21 de novembre de 2019 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 19/2019).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.4.-     Proposta al Ple d’aprovació de la revisió del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2019.  (Exp.  1617-5492/2019).-

1.5.-    Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del Ple per a l’any 2020. (Exp. 1014-5804/2019).-

1.6.-    Proposta al Ple d’aprovació de l’establiment de la periodicitat de sessions de la Junta de Govern Local per a l’any 2020. (Exp. 1014-5804/2019).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-     Precs i Preguntes.-

 

 

Ajuntament Ple 15/2019

Fecha de inicio de la sesión 18-12-2019

Hora de inicio de la sesión 12 h

Tipos Extraordinària

Orden del dia  

ÚNIC. Debat i votació de la moció de censura a l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament.

 

Ajuntament Ple 14/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-11-2019

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 12/2019 i 13/2019 corresponents a les sessions de data 30 d’octubre i 6 de novembre de 2019, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 25 d’octubre al 22 de novembre de 2019 del núm. 2019 -1391 al 2019 - 1554  i dels acords de la sessió de data 3 i 22 d’octubre de 2019 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 17/2019 i 18/2019).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1383-2019 de data 24 d’octubre de 2019, relativa a la designació dels membres del Consell de la Vila en representació dels grups municipals. (Exp. 1043-4126/2019).-

1.5.-   Assabentar al Ple de l’abandonament del Sr. Luis Antonio Fariña Herrador, del grup municipal de Ciutadans, per passar a ser Regidor no adscrit. (Exp. 1014-5624/2019).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de crèdit extraordinari i transferència de crèdit  mitjançant baixa núm. 36/2019 (Exp. 1627-5503/2019).

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció del grup municipal de Montgat Guanya - Més - Iniciativa i Compromís de rebuig de la Llei de contractes de Serveis a les persones a la anomenada Llei Aragonés.

2.2.-   Moció dels grups municipals d’ERC-AM, PSC-CP, JUNTS PER MONTGAT, MONTGAT EN COMÚ PODEM I MONTGAT GUANYA-MES-INICIATIVA I COMPROMÍS en suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

2.3.-   Precs i Preguntes

 

Ajuntament Ple 13/2019

Fecha de inicio de la sesión 06-11-2019

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Tipos Urgent

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.- Declaració d’urgència de la sessió.-

1.2.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020. (Exp. 1216-4595/2019).-

Ajuntament Ple 12/2019

Fecha de inicio de la sesión 30-10-2019

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 9/2019, 10/2019 i 11/2019 corresponents a les sessions de data 26 de setembre, 10 i 17 d’octubre, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 21 de setembre de 2019 al 24 d’octubre de 2019 del núm. 2019-1229 al núm. 2019-1390 i dels acords de la sessió de data 19 de setembre de 2019 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 16/2019).-

1.4.-   Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1322-2019 de data 7 d’octubre de 2019, relativa a la designació dels membres del Consell de la Vila en representació dels grups municipals. (Exp. 1043-4126/2019).-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1324-2019 de data 7 d’octubre de 2019, relativa a la composició de les comissions informatives mandat 2019-2023. (Exp. 1014-3845/2019).-

1.6.-   Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1348-2019 de data 14 d’octubre de 2019, relativa a la determinació dels membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial. (Exp. 1025-3635/2019).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montgat i el Consell Comarcal del Maresme per a l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal.  (Exp. 1376-4714/2019).-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montgat i el Consell Comarcal del Maresme pel Programa de Suport Administratiu a l’Equip Bàsic d’Atenció Social, en el marc de la fitxa 1 de Serveis Socials bàsics, del contracte programa 2018-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (Exp. 1376-4671/2019).-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020. (Exp. 1216-4595/2019).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte de sanejament i regeneració del talús sud i est del Turó de Montgat i talús del carrer Catalunya. (Exp. 1452-4443/2019).

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montgat i Alella. (Exp. 1004-3138/2019).

2.- PART DE CONTROL. -

2.1.-Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 11/2019

Fecha de inicio de la sesión 17-10-2019

Hora de inicio de la sesión 14 h

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per les persones preses polítiques catalanes i en defensa del Dret d’autodeterminació.

Ajuntament Ple 10/2019

Fecha de inicio de la sesión 10-10-2019

Hora de inicio de la sesión 13'30 hores

Tipos Urgent

Orden del dia

1.- PART RESOLUTIVA.-

1.1.- Declaració d’urgència de la sessió.-

1.2.- Proposta al Ple d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2017.-

1.3.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Montgat a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del projecte de millora de l’accessibilitat de la via púbica i transformació en l’oficina d’assistència en matèria de registre (OAC) en el marc de la Política activa d’ocupació, programa de Treball i Formació (2019-2021).-

Ajuntament Ple 9/2019

Fecha de inicio de la sesión 26-09-2019

Hora de inicio de la sesión 19'30 hores

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núm. 7/2019 i 8/2019 corresponents a les sessions de data 15 de juny i 11 de juliol de 2019, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 20 de maig de 2019 al 20 de setembre de 2019 del núm. 2019-0680 al núm. 2019-1228 i dels acords de les sessions de data 27 de juny i 5 de setembre de 2019 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 14/2019 i 15/2019).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1096-2019 de data 24 de juliol de 2019, relativa a la composició de les Comissions Informatives 2019-2023. (Exp. 1014-3875/2019).-

1.5.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1215-2019 de data 18 de setembre de 2019, relativa a la determinació dels membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. (Exp. 1025-3635/2019).-

1.6.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1216-2019 de data 18 de setembre de 2019, relativa al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. (Exp. 1014-3327/2019).-

1.7.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1217-2019 de data 18 de setembre de 2019, relativa al nomenament de Tinents i Tinentes d’Alcalde. (Exp. 1014-3327/2019).-

1.8.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1218-2019 de data 18 de setembre de 2019, relativa al nomenament de Regidors Coordinadors d’Àrea i Regidors Delegats. (Exp. 1014-3327/2019).-

1.9.-  Donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre desembre 2018 i juliol 2019. (Exp. 1754-4417/2019).-

         Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.10.- Proposta al Ple de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0972/2019 relativa a l’aprovació de les festes locals per a l’any 2020. (Exp. 1492-3076/2019).-

1.11.-  Proposta al Ple de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1107/2019 relativa a l’aprovació de la pròrroga de la contractació de serveis de telecomunicacions a través del Consell Comarcal del Maresme. (Exp. 1403-3211/2019).-

1.12.- Proposta al Ple de nomenament dels vocals representants al Consell Escolar Municipal. (Exp. 1014-3877/2019).-

1.13.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament sobre el nomenclator de carrers i espais públics de Montgat. (Exp. 1218-4040/2019).-

1.14.- Proposta al Ple d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 29/2019 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2019, en la modalitat de crèdit extraordinari. (Exp. 1627-4305/2019).-

1.15.- Proposta al Ple d’aprovació inicial de la modificació de crèdit extraordinari i transferència de crèdit mitjançant baixa núm. 32/2019 del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2019. (Exp. 1627-4341/2019).-

1.16.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 1629-1098/2019).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

        1.17.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat per a la instal·lació i gestió de les marquesines a les parades d’autobús del municipi. (Exp. 1376-4307/2019).-

         Assumptes no dictaminats.-

         1.18.-   Proposta la Ple d’aprovació de la modificació de l’establiment de les retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes. (Exp. 1025-3635/2019).-

         2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció del grup municipal Montgat Guanya - Més - Iniciativa i Compromís per al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica.

2.2.-  Moció dels grups municipals Esquerra Republicana, Montgat en Comú Podem i Junts per Montgat per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms.-

2.2.-  Moció dels grups municipals Esquerra Republicana, Montgat en Comú Podem i Junts per Montgat en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part D’ENDESA i altres companyies.-

2.3.- Moció dels grups municipals Esquerra Republicana, Montgat en Comú Podem i Junts per Montgat per a la declaració d'emergència climàtica.-

2.4.-  Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 8/2019

Fecha de inicio de la sesión 11-07-2019

Hora de inicio de la sesión 20 hores

Tipos Extraordinària

Orden del dia  

1.- Establiment de la periodicitat de sessions ordinàries del Ple (Exp. 1014-3177/2019).-

2.- Establiment de la periodicitat de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (Exp. 1014- 3177/2019).-

3.- Presa de coneixement de la constitució dels grups Municipals i de la Junta de Portaveus (Exp. 1166-3326/2019).-

4.-  Creació i composició de les comissions informatives (Exp. 1014-3327/2019).-

5.- Establiment de les retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes. (Exp. 1025-3635/2019).-

6.- Nomenament del representant als Consells Escolars dels Col·legis Públics (Exp. 1014-3327/2019).-

7.-  Nomenament del representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Exp. 1014-3327/2019).-

8.-  Nomenament del representant a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum (Exp. 1014-3327/2019).-

9.- Nomenament del representant al Consorci de Promoció Enoturística del Territori D.O. Alella (Exp. 1014-3327/2019).-

10.- Nomenament del representant al Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” (Exp. 1014-3327/2019).-

11.- Nomenament dels representants al Consell Escolar Municipal (Exp. 1014-3327/2019).-

12.- Donar compte al Ple de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 0906/2019 i núm. 0913/2019, relatives a la constitució i nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local (Exp. 1014-3327/2019).-

13.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0910/2019, relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde (Exp. 1014-3327/2019).-

14.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0926/2019, relativa al nomenament de Regidors Coordinadors d’Àrea i Regidors Delegats (Exp. 1014-3327/2019).-

15.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0965/2019, relativa a la designació i configuració de la Mesa de contractació permanent (Exp. 1014-3327/2019).-

Ajuntament Ple 7/2019

Fecha de inicio de la sesión 15-06-2019

Hora de inicio de la sesión 12 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.- CONSTITUCIO DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

  1.1.- Constitució de la Mesa d’Edat.-

  1.2.- Presa de possessió dels nous Regidors municipals previ jurament o promesa  del  càrrec.-

2.- ELECCIO DE L’ALCALDE-PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ.-

   2.1.- Elecció d’Alcalde.-

   2.2.- Presa de possessió de l’Alcalde.-

3.- TORN DE PARAULES DELS CAPS DE LLISTA.-

Ajuntament Ple 6/2019

Fecha de inicio de la sesión 12-06-2019

Hora de inicio de la sesión 18´45 hores

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 5/2019 corresponent a la sessió de data 23 de maig.-

Ajuntament Ple 5/2019

Fecha de inicio de la sesión 23-05-2019

Hora de inicio de la sesión 20 hores

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-     Aprovació de l’acta núm. 4/2019 corresponent a la sessió de data 30 d’abril.-

1.2.-     Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 24 d’abril de 2019 al 17 de maig de 2019 del núm. 2019-0556 al núm. 2019-0679 i dels acords de les sessions de dates 2, 4, 25 i 30 d’abril i 2 de maig de 2019 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019 i 11/2019).-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.4.-     Proposta al Ple d’aprovació dels Consells Sectorials. (Exp. 2552/2019).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació de l'Inventari General de Bens i Drets de la Corporació Municipal i constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge. (Exp. 1861/2019).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.6.-    Proposta al Ple d’aprovació de la correcció d'error material a l'acord d'adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit el 29 de gener de 2019, que té com a objecte la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa entre ambdues institucions, per tal de poder garantir i dotar els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i les emergències socials. (Exp. 2643/2019).-

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Tiana i Montgat per a la gestió de la Deixalleria. (Exp. 1970/2019).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-     Precs i Preguntes.- 

Ajuntament Ple 4/2019

Fecha de inicio de la sesión 30-04-2019

Hora de inicio de la sesión 20 h

Tipos Ordinària

Orden del dia  

1.-  PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-     Aprovació de l’acta núm. 3/2019 corresponent a la sessió de data 28 de març.-

1.2.-     Despatx d’ofici.-

1.3.-     Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de març al 24 d’abril de 2019 del núm. 2019-0398 al núm. 2019-0555  i dels acords de la sessió de data 21 de març de 2019 de la Junta de Govern Local (Acta núm. 6/2019).-

1.4.-     Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0497-2019, de data 15 d’abril, relativa a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 2017. (Exp. 1879/2019).-

1.5.-     Donar compte de d’estat d’execució de les millores adjuntes al contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Montgat. (Exp. 2044/2019).-  

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-     Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 10/2019. (Exp. 1871/2019).-

1.7.-     Proposta al Ple d’aprovació inicial de la carta de serveis de l’Oficina d’atenció al Ciutadà. (Exp. 1282/2019).-

Comissió informativa de Serveis a les Persones.-

1.8.-     Proposta al Ple d’aprovació de l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona subscrit el 29 de gener de 2019, per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa entre ambdues entitats per a garantir i dotar als Municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit d’urgències i emergències socials. (Exp. 1670/2019).-

 

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.9.-     Proposta al Ple d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montgat i El Masnou. (Exp. 536/2019).-

1.10.-   Proposta al Ple d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat al conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus, la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la recollida selectiva de Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya. (Exp. 2126/2019).-

1.11.-   Proposta al Ple d’aprovació de la inversió del romanent de la inversió prevista segons l’acord del Ple de data 30 d’octubre de 2014, en la substitució de punts de llum que encara no són de tecnologia LED. (Exp. 1967/2019).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-     Precs i Preguntes.-  

Ajuntament Ple 3/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-03-2019

Hora de inicio de la sesión 20 H

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 2/2019 corresponent a la sessió de data 28 de febrer.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des de 23 de febrer al 22 de març de 2019 del núm. 2019-0199 al núm. 2019-0397, i dels acords de la sessió de data 20 de febrer i 7 de març de 2019 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 4/2019 i 5/2019).-

1.4.-   Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0241-2019, relativa a l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització vorera Avinguda del Parc, accessibilitat i drenatge.-

1.5.-   Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0243-2019, relativa a l’aprovacio definitiva del Projecte d’asfaltat al Turó del Mar.-

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació de la delegació d’atribucions plenàries en la Junta de Govern Local, per efectuar sorteig d’eleccions. (Exp. 1315/2019).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de nous models de declaració d’interessos i incompatibilitats dels membres de la Corporació. (Exp.1338/2019).-

1.8.- Proposta al Ple d’aprovació de l’Acord comú de condicions per als empleats públics de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1153/2019).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra-AM i MES per a la consecució de la República Catalana.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 2/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-02-2019

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA:

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 1/2019 corresponent a la sessió de data 31 de gener.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des de 26 de gener al 22 de febrer de 2019 del núm. 2019-0068 al núm. 2019-0198, i dels acords de la sessió de data 10 i 24 de gener i 7 de febrer de 2019 de la Junta de Govern Local (Actes núms. 1/2019, 2/2019 i 3/2019).-

1.4.-   Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0081-2019, relativa al requerir a l’adjudicatari URBACET, SLU per formalitzar el contracte de servei de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils del terme municipal de Montgat.-

1.5.-   Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0083-2019, relativa a aprovar definitivament el projecte local d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu de Renovació del clavegueram carrer Tiana.”-

1.6.-   Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0146-2019, relativa a la designació de membres del Consell de la Vila en representació del grup municipal del PDeCAT/UNIÓ.-

1.7.-   Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0165-2019, relativa a designació dels membres del Consell de la Vila en representació, com a suplents, dels grups municipals de Ciutadans i MES.-

1.8.-   Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0192-2019, pel que fa al representants del grup municipal de Ciutadans (C’s) a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.-

 

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.-

1.9.-   Proposta al Ple d’aprovació de la liquidació del contracte de gestió de l’escola bressol Els Montgatets adjudicat a la mercantil CLECE, SA i retornar la garantia definitiva. (Exp. 1253/2018).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació de rectificació dels errors materials en el Text Refós de les  Ordenances Fiscals per a l’any 2019. (Exp. 778/2019).-

 

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Montgat. (Exp. 756/2019)

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s) de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 1/2019

Fecha de inicio de la sesión 31-01-2019

Hora de inicio de la sesión 20 hores

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia  

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 10/2018 corresponent a la sessió de data 20 de desembre.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 14 al 31 de desembre de 2018 del núm. 2018-1505 al núm. 2018-1567 i de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des de l’1 al 25 de gener de 2019 del núm. 2019-0001 al 2019-0067, i dels acords de la sessió de data 13 de desembre de 2018 i 10 de gener de 2019 de Junta de Govern Local (Actes núm. 17/2018 i 1/2019).-

Comissió informativa de desenvolupament local, recursos econòmics i serveis interns.-

1.4.- Proposta al Ple de nomenar vocal representant al Consell Escolar Municipal. (Exp. 223/2019).-

1.5.- Proposta al Ple de declarar desert el procediment de licitació del contracte de serveis de neteja de diverses dependència municipal. (Exp. 1350/2018).-

1.6.-Proposta al Ple d’estimació parcial a les al·legacions presentades a l’ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat i aprovació definitiva. (Exp. 173/2019).-

1.7.- Proposta al Ple d’aprovació del complement fins el 100% del procés d’incapacitat temporal del personal de l’Ajuntament. (Exp. 152/2019).-

1.8.- Proposta al Ple d’aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris. (Exp. 304/2019).-

1.9.- Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2019-0055, relativa a designar els membres del Consell de la Vila (Exp. 166/2018).- 

Comissió Informativa de Serveis a les Persones.-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2019-2022. (Exp. 101/2019).-

1.11.- Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d’Infants i  Adolescents de Montgat. (Exp. 274/2019).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.- Moció presentada pels grups municipals de la Corporació per a l’elaboració d’un catàleg Local d’arbres i promoure l’elaboració i redacció d’una ordenança Municipal que, d’acord amb el catàleg Local d’arbres, en garanteixi la seva protecció i la seva conservació.

2.2.- Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 10/2018

Fecha de inicio de la sesión 20-12-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 9/2018 corresponent a la sessió de data 29 de novembre.-

1.2.-     Despatx d’ofici.-

1.3.-     Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 23 de novembre fins el 14 de desembre de 2018 del núm. 2018-1395 al 2018-1504 i dels acords de la sessió de data 22 de novembre de 2018 de Junta de Govern Local (Acta núm. 16/2018).-

1.4.-   Donar compte al Ple dels expedients de reparament, aixecar suspensió, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament, inclosos en relacions comptables, aprovats per Resolució de l’Alcaldia. (Exp. 413/2018).-

1.5.-    Proposta al Ple d’adjudicació del contracte de serveis de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils al municipi de montgat. (Exp. 2771/2017).-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el l’Ajuntament de Montgat i el Consorci de Promoció Turística del Maresme en relació a al servei de manteniment de xarxa de senders del maresme. (Exp. 2816/2018).-

1.7.-    Proposta al Ple d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 895/2018).-

1.8.-  Proposta al Ple d’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2018. (Exp. 1374/2018).-

1.9.-    Proposta al Ple d’aprovació del calendari de sessions per a l’any 2019. (codi 1014-0010/2018).-

1.10.- Proposta al Ple d’aprovació del conveni de col·laboració relatiu a la liquidació de deutes de l’Ajuntament de Montgat a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 3072/2018).-

1.11.-  Proposta al Ple d’aprovació de l’Adhesió de l’Ajuntament de Montgat a l’Aliança Educació 360. (Exp.2929 /2018).-

1.12.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte executiu de l’asfaltat al Turó del Mar. (Exp. 3076/2018).-

1.13.-  Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte executiu d’Urbanització de la vorera de l’Avinguda del Parc. (Exp. 3077/2018).- 

1.14.-  Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de la Sra. Amparo Navarro Álvarez. (Exp. 3132/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 9/2018

Fecha de inicio de la sesión 29-11-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia  

1.-  PART RESOLUTIVA.-

 

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 8/2018 corresponent a la sessió de data 25 d’octubre.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 19 d’octubre al 23 de novembre de 2018 del núm. 2018-1228 al 2018-1394 i dels acords de les sessions de data 18 d’octubre i 8 de novembre de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 14/2018 i 15/2018).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018-1398 relativa a restar assabentats de l’abandonament del Sr. Raül Abad i Navarrete, d’abandonar el grup municipal del Partit dels Socialistes, per passar a ser Regidor no adscrit.

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte executiu de renovació de la clavegueram del carrer Tiana. (Exp. 2726/2018).-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de habitatges d’ús turístic de Montgat. (Exp. 2109/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 8/2018

Fecha de inicio de la sesión 25-10-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.- Aprovació de l’acta núm. 7/2018 corresponent a la sessió de data 26 de juliol.-

1.2.- Despatx d’ofici.-

1.3.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 20 de juliol de 2018 del núm. 2018-0882 al 2018-1227 i dels acords de la sessió de data 19 de juliol de Junta de Govern Local (Acta núm. 13/2018).-

1.4.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018-1040, relativa al nomenament com a personal eventual de la Sra. Sandra Domínguez Heras. (Exp. 2257/2018).-

1.5.- Proposta al Ple d’aprovació inicial de l’Ordenança de Reclamacions, Queixes, Propostes I Suggeriments. (Exp. 2055/2018).-

1.6.- Proposta al Ple d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels guals per entrades i sortides de vehicles al terme municipal de Montgat. (Exp.1959/2018).-

1.7.- Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de contractació, plecs i de la convocatòria de la licitació corresponent al contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals. (Exp. 1350/2018).

1.8.- Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 26/2018. (Exp. 17/2018).-

1.9.- Proposta al Ple d’aprovació del crèdit extraordinari i transferència de crèdit mitjançant baixa número 28/2018. (exp. 17/2018).-

1.10.-   Proposta al Ple d’aprovació de la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2019. (exp. 2441/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

 

 

Ajuntament Ple 7/2018

Fecha de inicio de la sesión 26-07-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 6/2018 corresponent a la sessió de data 28 de juny.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 22 de juny al 20 de juliol de 2018 del núm. 2018-0776 al 2018-0881 i dels acords de la sessió de 21 de juny de 2018 i 9 de juliol de Junta de Govern Local (Actes núm. 11/2018 i 12/2018).-

1.4.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial de les bases reguladores de les prestacions econòmiques de caràcter social. (Exp. 1258/2018).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació del Pla d’Igualtat de gènere del municipi de Montgat 2018-2021. (Exp. 1823/2018).-

1.6.-   Assabentar de la renúncia de la dedicació parcial i de la retribució com a Alcaldessa de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1951/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

 

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 6/2018

Fecha de inicio de la sesión 28-06-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 5/2018 corresponent a la sessió de data 31 de maig.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 28 de maig al 22 de juny de 2018 del núm. 2018-0653 al 2018-0775 i dels acords de la sessió de 17 de maig i 7 de juny de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 9/2018 i 10/2018).-

1.4.-   Proposta al Ple d’aprovació del Compte General de la Corporació Municipal de l’exercici de 2016. (Exp. 2822/2017).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada per part d’un empleat públic. (Exp. 1579/2018).-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 3185/2017).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 283/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-     Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 5/2018

Fecha de inicio de la sesión 31-05-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 4/2018 corresponent a la sessió de data 26 d’abril.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 20 d’abril al 25 de maig de 2018 del núm. 2018-0513 al 2018-0652 i dels acords de la sessió de 19 d’abril i 3 de maig de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 7/2018 i 8/2018).-

1.4.-   Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018-0645 de data 23 de maig, relativa a la validació del resultat del procés del pressupost participatiu 2018. (Exp. 2060/2017).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovar el nomenament de Jutge/essa de Pau titular i suplent. (Exp. 683/2018).-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovar la pròrroga de la contractació de serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del Maresme. (Exp. 1158/2018).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovar inicialment la Plantilla del Personal de la Corporació i de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2018.-

1.8.-   Proposta al Ple d’aprovar el Pla d’Acció Educativa 2018-2020. (Exp. 1203/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció dels grups Municipals d’ICV, ERC-AM, PRE-AR, MES, PDeCAT/UNIÓ, PSC-CP i C’s, sobre la sentència del cas de “La Manada”.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 4/2018

Fecha de inicio de la sesión 26-04-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 3/2018 corresponent a la sessió de data 22 de març.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 17 de març al 19 d’abril de 2018 del núm. 2018-0355 al 2018-0512 i dels acords de la sessió de 15 de març i 5 d’abril de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 5/2018 i 6/2018).-

1.4.-   Proposta al Ple d’aprovació de les dates de les festes locals del Municipi de Montgat per a l’any 2019. (Exp.862/2018).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovar la pròrroga forçosa del contacte de concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària. (Exp. 875/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Precs i Preguntes.-

Ajuntament Ple 3/2018

Fecha de inicio de la sesión 22-03-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA:

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 2/2018 corresponent a la sessió de data 22 de febrer.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 19 de febrer de 2018  al 16 de març del núm. 2018-0229 al 2018-0354 i dels acords de la sessió de 15 de febrer i 1 de març de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 3/2018 i 4/2018).-

1.4.-   Proposta al Ple de declarar deserta la licitació corresponent al contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals. (Exp. 3191/2017).-

1.5.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Montgat i del Sistema de Gestió Documental. (Exp. 610/2018).-

1.6.-   Proposta al Ple d’assabentar de les Resolucions per les que es resolen reparaments d’Intervenció i s’aixeca la suspensió prevista en l’article 216.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. (Exp. 682/2017).-

1.7.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 6/2018, mitjançant crèdit extraordinari finançat amb préstec, del Pressupost municipal vigent. (Exp. 17/2018).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció del grup municipal de Ciutadans, ERC-AM, ICV, PRE-AR, MES i PSC-CP, sobre transparència i estat d’execució de les Mocions aprovades pel Ple.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 2/2018

Fecha de inicio de la sesión 22-02-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA:

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de l’acta núm. 1/2018 corresponent a la sessió de data 25 de gener.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 19 de gener de 2018 al 16 de febrer de 2018 del núm. 2018-0098 al 2018-0228 i dels acords de la sessió de 18 de gener i 1 de febrer de 2018 de Junta de Govern Local (Actes núm. 1/2018 i 2/2018).-

1.4.-   Donar compte al Ple de la Sentència núm. 179/2017 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona. (Exp. 274/2018).-

1.5.-   Proposta al Ple de modificació dels membres de la Mesa de contractació de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 3445/2017).-

1.6.-   Proposta al Ple en relació amb el concurs del Servei de Manteniment general d’espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils de Montgat. (Exp. 2771/2017).-

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció dels Grups Municipals d’ERC-AM, ICV, PRE-AR i MES per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics.-

2.2.-   Moció dels Grups Municipals del PSC-CP, ERC-AM per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.-

2.3.-  Moció del Grup Municipal del PSC-CP per a reclamar la connexió directa amb autobús de Montgat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.-

2.4.-  Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 1/2018

Fecha de inicio de la sesión 25-01-2018

Hora de inicio de la sesión 20h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

1.-  PART RESOLUTIVA.-

1.1.-   Aprovació de les actes núms. 12/2017 i 13/2017, corresponents a les sessions de dates 30 de novembre i 19 de desembre, respectivament.-

1.2.-   Despatx d’ofici.-

1.3.-   Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 14 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018 del núm. 2017-1535 al 2018-0097 i dels acords de la sessió de 14 de desembre de 2017 de Junta de Govern Local (Acta núm. 20/2017).-

1.4.-   Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal de l’exercici de 2015. (Exp. 3099/2017).-

1.5.-   Proposta al Ple de continuïtat del servei de neteja de dependències municipals (Exp. 3907/2017).-

1.6.-   Proposta al Ple d’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Administració Electrònica (Exp.3183/2017).-

 

2.- PART DE CONTROL.-

2.1.-   Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans de “RECHAZO POR LAS SUBIDAS DE LAS TARIFAS DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS”.-

2.2.-   Precs i Preguntes.-

 

Ajuntament Ple 13/2017

Fecha de inicio de la sesión 19-12-2017

Hora de inicio de la sesión 20'30 h

Lugar Sala Pau Casals

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

 1. Despatx d’ofici.
 2. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 25 de novembre al 13 de desembre de 2017 del núm. 2017-1445 al 2017-1534 i dels acords de la sessió de 16 de novembre de 2017 de Junta de Govern Local (Acta núm. 19/2017).
 3. Proposta al Ple d’aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants de l’any 2017. (Exp. 912/2017).
 4. Proposta al Ple d’aprovació del calendari de sessions per a l’any 2018. (Exp. 3307/2017).
 5. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de cementiri (Exp. 3789/2016).
 6. Proposta al Ple d’aprovació dels plecs administratius particulars, prescripcions tècniques i convocatòria del servei de neteja de dependències municipals (Exp. 3191/2017).
 7. Proposta al Ple d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja de dependències municipals ( Exp. 3907/2016).
 8. Proposta al Ple d’aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 2696/2017).
 9. Proposta al Ple de la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança de Cànnabis. (Exp. 1289/2017).
 10. Proposta al Ple d’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità unitat del projecte 18j sector Les Bateries-Turó del Sastre (Exp. 1972/2017).
 11. Proposta de renúncia parcial a la cessió d’ús temporal del Passeig Marítim (1989/2017).

II.- PART DE CONTROL

 1. Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 12/2017

Fecha de inicio de la sesión 30-11-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

 1. Aprovació de les actes núms. 10/2017 i 11/2017, corresponent a la sessió de data 19 i 26 d’octubre, respectivament.
 2. Despatx d’ofici.
 3. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 20 d’octubre al 24 de novembre de 2017 del núm. 2017-1208 al 2017-2017-1445, i dels acords de la sessió de 19 d’octubre de 2017 i 2 de novembre de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 17/2017 i 18/2017).
 4. Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-1393, relativa a la constitució de la Comissió informativa de caràcter especial pel projecte Wavegarden. (Exp. 2055/2017).
 5. Proposta al Ple d’aprovació de la modificació de la data de celebració de la sessió ordinària del Ple del mes de desembre. (Exp. 3799/2016).
 6. Proposta al Ple d’aprovació de la sol·licitud del Sr. T.G.A, de la compatibilitat de l’activitat privada de docent. (Exp.1797/2017).
 7. Proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs i de la convocatòria de la licitació corresponent al contracte del servei de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils del terme municipal de Montgat. (Exp. 2771/2017).
 8. Proposta al Ple d’aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal del règim d’ús dels horts familiars (annex dels horts destinats a ús social) (Exp. 3043/2017).

II.- PART DE CONTROL

 1. Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 11/2017

Fecha de inicio de la sesión 26-10-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de les actes núms. 8/2017 i 9/2017, corresponent a la sessió de data 14 i 28 de setembre, respectivament.
 2. Despatx d’ofici.
 3. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 23 de setembre fins el 20 d’octubre de 2017 núm. 2017-1021 al 2017-1207, i dels acords de la sessió 21 de setembre i 5 d’octubre de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 15/2017 i 16/2017).
 4. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-1149, relativa a disposar els representants del Grup Municipal del PSC-CP, a les comissions informatives. (Exp. 2793/2017).
 5. Assabentar al Ple de la modificació de la designació del Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP. (2793/2017).
 6. Proposta al Ple d’aprovar la designació dels representants del Grup Municipal del PSC-CP al Consell Escolar Municipal. (2793/2017).
 7. Proposta al Ple d’aprovació de la constitució del Registre de Personal i aprovació  inicial del projecte de Reglament regulador del Registre de Personal de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 866/2017).
 8. Proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila. (Exp. 2811/2017).
 9. Proposta al Ple d’aprovació de l’adjudicació del contracte d’arrendament d’un local per a destinar-ho a oficines municipals. (Exp. 1105/2017).
 10. Proposta al Ple d’aprovació de l’oferta de condicions per atorgar la concessió d’ocupació de domini públic maritimoterrestre del Front Marítim de Montgat, àmbit de la Llotja. (Exp. 3607/2015).

II.- PART DE CONTROL

 1. Moció presentada pels Grups Municipals d’Esquerra-AM, ICV, PRE-AR i MES de condemna de les darreres accions del Govern de l’Estat Espanyol respecte a Catalunya.
 2. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra-AM per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
 3. Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 10/2017

Fecha de inicio de la sesión 19-10-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. Proposta al Ple d’aprovació de  les modificacions de les Ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2018. (Exp. 2719/2017)

 

Ajuntament Ple 9/2017

Fecha de inicio de la sesión 28-09-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA 

I.- Aprovació de l’acta núm. 7/2017, corresponent a la sessió de data 27 de juliol.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 24 de juliol de 2017 fins el 22 de setembre núm. 2017-0837 al 2017-1020, i dels acords de la sessió 19 de juliol de 2017 i 7 de setembre de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 13/2017 i 14/2017).

IV.- Presa de possessió al càrrec de Regidor del Sr. Andreu Absil Sola.

V.- Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de Montgat al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. (Exp. 128/2016)

VI.- Aprovació de la designació del representant de l’Ajuntament de Montgat a l’Assemblea general de la Xarxa Local de Consum. (Exp. 2376/2017)

VII.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-0894, relativa a l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2016. (Exp. 2196/2017).

VIII.- Aprovació de la renúncia parcial a la cessió d’ús temporal del Passeig Marítim. (Exp. 1989/2017).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

 

 

Ajuntament Ple 8/2017

Fecha de inicio de la sesión 14-09-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Extraordinària

Orden del dia

I.- Aprovació de l’ampliació del contracte de neteja dels equipaments municipals per incorporar l'escola nova. (Exp. 2335/2017).

II.- Aprovació de l’oferta de condicions per atorgar la concessió d’ocupació de domini públic maritimoterrestre del Front Marítim de Montgat, àmbit de la Llotja. (Exp. 3607/2015).

III.- Aprovació del Text Refós corresponent a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’illa residencial FARGGI compresa entre l’Autopista A-31, Passatge Pare Claret, carrer Joaquim Costa, carrer Arno Jager i la Carretera BV-5008. (Exp. 3200/2016).

IV.- Aprovació inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la unitat de projecte 18J del Sector Les Bateries -Turó del Sastre. (Exp. 1972/2017).

Ajuntament Ple 7/2017

Fecha de inicio de la sesión 27-07-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA   

I.- Aprovació de l’acta núm. 6/2017, corresponent a la sessió de data 29 de juny.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 23 de juny al 20 de juliol de 2017 núm. 2017-0644 al 2017-0836, i dels acords de la sessió 15 de juny de 2017 i 6 de juliol de Junta de Govern Local (Actes núms. 11/2017 i 12/2017).

IV.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Dimas Ramírez Juan.

V.- Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-0730, relativa a la rectificació d’error material del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte d’arrendament d’un local destinat a oficines municipals (Exp. 1105/2017).

VI.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2018. (Exp. 1942/2017).

VII.- Aprovació de la denominació del nou centre educatiu públic amb el nom de “Escola Norai”. (Exp. 2028/2017).

VIII.- Aprovació del Pla Local d’Habitatge 2017-2023. (Exp. 1714/2016).

IX.- Aprovar el Compte General de la Corporació Municipal dels exercicis de 2013 i 2014. (Exp. 1209/2017).

X.- Donar compte de les Resolucions per les que es resolen reparaments i s’aixeca la suspensió prevista en l’article 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Exp. 682/2017).

XI.- Aprovació de la creació de la Comissió Informativa de caràcter especial pel projecte WAVEGARDEN. (Exp. 2055/2017).

XII.- Aprovació de la cessió d’un solar a la Generalitat de Catalunya per a la ubicació temporal de “mòduls prefabricats i pel seu ús com a pati”. (Exp. 751/2017).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 6/2017

Fecha de inicio de la sesión 29-06-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovació de l’acta núm. 5/2017, corresponent a la sessió de data 25 de maig.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 19 de maig fins el 23 de juny de 2017 núm. 2017-0842 al 2017-0643, i dels acords de la sessió de data 18 de maig i 1 de juny de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 9/2017 i 10/2017).

IV.- Proposta d’assabentar de la modificació de la denominació del grup municipal de CIU per grup municipal de Partit Demòcrata PDeCAT/Unió. (Exp.1574/2017).

V. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs i de la convocatòria de la licitació corresponent al Contracte d’arrendament d’un local destinat a oficines municipals. (Exp. 1105/2017).

VI.- Proposta d’aprovació del Pla Local d’Educació 2017-2024. (Exp. 1534/2017).

VII.- Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montgat i Tiana. (Exp. 447/2016).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 5/2017

Fecha de inicio de la sesión 25-05-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA   

I.- Aprovació de l’acta núm. 4/2017, corresponent a la sessió de data 27 d’abril.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 21 d’abril de 2017 fins el 19 de maig de 2017 núm. 2017-0367 al 2017-0481, i dels acords de la sessions de data 20 d’abril i 4 de maig de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 7/2017 i 8/2017).

IV.- Proposta d’aprovació de la modificació del contracte administratiu de serveis de neteja de diverses dependències municipals, amb la mercantil Servicios Industriales Reunidos, SAU (SIRSA). (Exp. 964/2017).

V.- Proposta d’aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1204/2017).

VI.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’ús recreatiu per Clubs socials privats de consum de Cànnabis. (Exp. 1289/2017).

VII.- Proposta d’aprovació de la modificació de les retribucions dels regidors i regidores amb dedicació parcial i dels imports per assistència a les sessions de Ple i de les Comissions Informatives. (Exp. 625/2017).

VIII.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Bases d’Execució del Pressupost municipal de 2017. (Exp. 3226/2016).

II.- PART DE CONTROL

I.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, ICV, PRE-AR i MES instant a modificar el projecte de Reial  Decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d’energia elèctrica, el Bo social i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior.

II.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, ICV, PRE-AR i MES recollida per Plataforma d’afectats per la hipoteca. 

III.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 4/2017

Fecha de inicio de la sesión 27-04-2017

Hora de inicio de la sesión 20 h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA   

I.- Aprovació de l’acta núm. 3/2017,  corresponent a la sessió de data 30 de març.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 25 de març de 2017 fins el 21 d’abril núm. 2017-0266 al 2017-0366 i dels acords de les sessions de data 16 de març i 6 d’abril de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 5/2017 i 6/2017).

IV.- Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-0315  de data 6 d’abril, relativa a la transferència de crèdit mitjançant baixa núm. 5/2017. (Exp. 3226/2016).

V.- Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària per un període d’un any, comptat des de l’1 de juny de 2017 fins el 31 de maig de 2018. (Exp. 639/2016).

VI.- Designar al Regidor de Promoció de la Vila, com a representant de l’Ajuntament de Montgat en el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella. (Exp. 328/2016).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 3/2017

Fecha de inicio de la sesión 30-03-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovació de l’acta núm. 2/2017,  corresponent a la sessió de data 23 de febrer.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des del 18 de febrer al 24 de març de 2017 núm. 2017-0137 al 2017-0265 i dels acords de les sessions de data 2, 23 de febrer i 2 de març de 2017 de Junta de Govern Local (Actes núms. 002/2017, 3/2017 i 4/2017).

 1. Assabentar al Ple de les Resolucions de l’Alcaldia de modificació del cartipàs municipal.

IV.- Reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 541/2016)

V.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017 (Exp. 3226/2016).

VI.- Nomenament de representant de l’Ajuntament de Montgat al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 625/2017).

VII.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en el nucli antic de Montgat. (Exp. 1011/2015).

VIII.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'illa residencial FARGGI, compresa entre l’Autopista C-31, Passatge Pare Claret, carrer Joaquim Costa, carrer Arno Jager i la carretera BV-5008 de Montgat a Tiana. (Exp. 3200/2016).

IX.- Aprovar la cessió d’un solar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per ubicar temporalment mòduls prefabricats per atendre les necessitats d’escolarització primària. (Exp. 751/2017).

II.- PART DE CONTROL

I.- Moció del grup municipal de Convergència i Unió relativa a la plaga produïda per l’insecte  “Tomicus”  i a favor d’una explotació sostenible dels boscos del Maresme.

II.- Moció del grup municipal de Ciutadans sobre la necessitat de recuperar la línia directa del tren entre Mataró i l’aeroport de Barcelona.

III.- Moció  dels grups municipals d’ERC, ICV, PRE-AR, PSC, MES i Ciutadans, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

IV.- Moció dels grups municipals d’ERC, ICV, PRE-AR i MES en condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat Espanyol.

V.- Moció dels grups municipals de Ciutadans, ERC, ICV, PRE-AR i MES sol·licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols en el municipi de Montgat i la celebració del dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme.

VI.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 2/2017

Fecha de inicio de la sesión 23-02-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.- PART RESOLUTIVA   

I.- Aprovació de l’acta núm. 1/2017,  corresponent a la sessió de data 26 de gener.

II.- Despatx d’ofici.

III.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia des de l’1 de gener fins el 17 de febrer de 2017 (núm. 2017-0001 al 2017-0136), i dels acords de la sessió de data 19 de gener de 2017 de Junta de Govern Local (Acta núm. 001/2017).

 1. Assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-0100 de data 10 de febrer de l’aprovació definitiva del Projecte complementari de l’equipament pel nou Mercat municipal “Xarxa sanejament Escola Marina i nova xarxa de pluvials al Passeig Frederica Montseny”.

IV.- Aprovar la modificació de l’acord de creació i composició de les Comissions Informatives. (Exp. 1746/2015).

V.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercat de marxants en el municipi de Montgat. (Exp. 364/2017).

VI.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019. (Exp. 223/2017).

VII.- Modificació de l’acord de Ple de data 3 de març de 2016, d’iniciació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Montgat i designació del membres de la Comissió Municipal de delimitació. (Exp. 447/2016).

II.- PART DE CONTROL

I.- Moció del grup municipal de Ciutadans sobre revocar l’adhesió com a membre de Ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència.

II.- Moció del grup municipal d’Esquerra-AM, ICV i MES, d’adhesió al Manifest “Casa nostra, casa vostra”.

III.- Moció dels grups municipals d’Esquerra-AM, ICV, PRE-AR i MES, d’adhesió al pacte nacional pel Referèndum.

IV.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 1/2017

Fecha de inicio de la sesión 26-01-2017

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovació de l’acta núm. 12/2016,  corresponent a la sessió de data 22 de desembre.

II.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2016-1119 de data 27 de desembre, relativa a la contractació temporal de la Sra. M.D.B.R., com a treballadora Social (subvenció Programa complementari de Serveis Social de la Diputació de Barcelona). (Exp. 3825/2016).

III.- Donar compte de les Resolucions per les que es resolen reparaments d’Intervenció i s’aixeca la suspensió prevista en l’article 216.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. (Exp. 549/2016).

IV.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció Municipal 2016-2019. (Exp. 3161/2016).

V.- Aprovar el model d’addenda al Conveni de Cooperació entre els Ajuntaments i el Consell comarcal del Maresme per l’adhesió al Servei de l’observatori de desenvolupament Local del Maresme”. (Exp. 3837/2016).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 12/2016

Fecha de inicio de la sesión 22-12-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovació de les actes núm. 10/2016 i 11/2016,  corresponent a les sessions de data 24 de novembre i 13 de desembre, respectivament.

II.- Aprovar el calendari de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local per a l’any 2017. (Exp. 3799/2016).

III.- Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2016. (Exp. 1153/2016)

IV.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016, relativa a la contractació pel procediment de màxima urgència de la Sra. S.L.R com a Educadora Social. (Exp. 3675/2016).

V.- Acceptació dels contractes en vigor dels quals és titular la Societat Municipal Platges de Montgat, SL. (Exp. 3903/2016)

VI.- Subrogació del personal laboral contractat per la Societat Municipal Platges de Montgat, SL. (Exp. 3903/2016)

VII.- Aprovació de la dissolució i liquidació simultània de la Societat Municipal Platges de Montgat, SL. (Exp. 3903/2016)

VIII.- Designació de representant per a la formalització de documents públics i privats en execució de la liquidació de la Societat Municipal Platges de Montgat SL, així com l’acceptació de l’haver social resultant. (Exp. 3903/2016).

IX.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals per un període d’un any. (Exp. 3917/2016).

X.- Aprovar la denominació del Poliesportiu Municipal amb el nom de “Silvia Dominguez”. (Exp. 3882/2016).

XI.- Aprovació de l’acta de comprovació de l’obra pública i recepció de les obres d’urbanització del nou Mercat Municipal de Montgat. Exp. 2284/2015).

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 11/2016

Fecha de inicio de la sesión 13-12-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Extraordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA   

I.- Aprovació del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2017, de la Plantilla del personal i de la relació de llocs de treball per a l’any 2017. (Exp. 3226/2016).

II.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la Taxa del Cementiri. (Exp. 3789/2016).

Ajuntament Ple 10/2016

Fecha de inicio de la sesión 24-11-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovar l’acta núm. 9/2016 corresponent a la sessió de data 27 d’octubre.

II.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 3416/2016).

III.-Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Associació de Comerç i Serveis de Montgat i l’Ajuntament de Montgat per a la posada en marxa del teixit comercial urbà i per la gestió de dinamització comercial de Montgat. (Exp. 2076/2016).

IV.-Nomenament de representant als Consells Escolars dels Col·legis Públics del Municipi. (Exp. 3554/2016).

V.-Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, relativa al cessament i nomenament de personal eventual de confiança. (Exp. 3517/2016).

VI.-Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, relativa a aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2015. (Exp. 2836/2016).

VII.-Aprovar l’expedient de modificació de crèdit extraordinari núm. 12/2016 finançat mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals en el Pressupost Municipal per a 2016. (Exp. 3505/2016).

VIII.-Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa residencial Farggi compresa entre l’autopista C-31, Passatge Pare Claret, carrer Joaquim Costa, carrer Arno Jager i carretera BV5008 de Montgat a Tiana, i el conveni addenda que l’acompanya que modifica el conveni urbanístic signat el 27 de novembre de 2008. (Exp. 3200/2016).

IX.-Aprovar inicialment el “Projecte complementari de l’equipament pel nou Mercat Municipal de Montgat: Desviament xarxa sanejament Escola Marina i nova xarxa pluvials al Passeig Frederica Montseny”. (Exp. 1940/2015).

 

 II.- PART DE CONTROL

I.-Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 9/2016

Fecha de inicio de la sesión 27-10-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

 1. Aprovar l’acta núm. 8/2016 corresponent a la sessió de data 29 de setembre.
 2. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de setembre de 2016, relativa a modificació de crèdits número 11/2016 del Pressupost de l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses generals del Pressupost per a l’exercici 2016. (Exp.550/2016).
 3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2016, relativa a aprovar la contractació, per màxima urgència, de la Sra. L.P.M per ocupar el lloc de treball de Tècnica Auxiliar de Biblioteca, en règim de substitució i amb una jornada de 33’33% de la ordinària, fins a la incorporació de la titular de la mateixa. (Exp. 2384/2016).
 4. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2016, relativa a aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya destinada al finançament del programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn convocatòria any 2016, Linia A, així com el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montgat, Argentona i El Masnou. (exp. 3151/2016).
 5. Aprovar la modificació de les Ordenances reguladores de tributs municipals i preus públics per a l’any 2017. (Exp. 3098/2016).
 6. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2016, relativa al cessament i nomenament de personal eventual de confiança. (Exp. 3517/2015).
 7. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2016, relativa a disposar el representant del grup municipals de C’s a les comissions informatives. (Exp. 3221/2016)
 8. Designar vocal representant de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal.(Exp. 3221/2016)
 9. Aprovació d’una moratòria destinada a la regulació d’habitatges d’ús turístic al municipi de Montgat i suspensió de la tramitació de les llicències i comunicats corresponents. (Exp. 1179/2015).

   II.- PART DE CONTROL

I.- Moció del grup municipal de C’s per a garantir l’accés universal dels llibres de text a Catalunya.

II.- Moció dels grups municipals de CiU, C’s i MES, relativa a sol·licitar a la Diputació de Barcelona un programa de suport per a determinar l’adaptació del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat a les necessitats socials i administratives actuals.

III.- Moció del grup municipal d’ICV en rebuig de la Tauromàquia i dels espectacles amb maltractament d’animals.

IV. Moció dels grups municipals d’ICV, Esquerra-AM i PRE-AR en defensa d’un referèndum per a Catalunya.

V.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 8/2016

Fecha de inicio de la sesión 29-09-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

 1. Aprovar l’acta núm. 7/2016 corresponent a la sessió de data 28 de juliol.
 2. Pressa de possessió del càrrec de Regidora de la Sra. Amparo Navarro Álvarez.
 3. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2016, relativa a acceptar la subvenció atorgada per la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, per a l’actuació consistent en la redacció de plans, projectes i informes en el per import de 1.500€. (Exp. 273/2016).
 4. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2016, relativa a acceptar la subvenció atorgada per la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica per import de 40.889,57€. (Exp. 273/2016).
 5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 25 de juliol de 2016, relativa a aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2016, mitjançant generació de crèdit per nous ingressos. (Exp. 2228/2016).
 6. Esmenar l’acord del Ple de data 30 de juny de 2016, relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball per a la regularització del lloc de treball de Tresoreria Municipal, en el termes del requeriment de la Direcció General d’Administració Local. (Exp. 1909/2016).
 7. Aprovar la modificació del Reglament del servei de la Biblioteca Pública Tirant-lo Blanc. (Exp.1607/2016).
 8. Aprovar el conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament de Montgat, l’Associació “Casal de Gent Gran Joan Maragall”, i la Fundació Bancària “La Caixa” per al desenvolupament dels projectes del programa de Gent Gran. (Exp. 2877/2016).

 II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 7/2016

Fecha de inicio de la sesión 28-07-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

 1. Aprovar l’acta núm. 6/2016 corresponent a la sessió de data 30 de juny.
 2. Determinació de les festes locals de Montgat per a l’any 2017(Exp.2261/2016).
 3. Aprovar la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal. (Exp.1624/2016).
 4. Aprovació d’una moratòria en la concessió de llicències als clubs socials de cànnabis (Exp. 2084/2016).
 5. Desestimació de les al·legacions i de la sol·licitud presentades per HAMELIN 2, SL sobre la devolució i substitució de la garantia definitiva, alternativament, la seva reducció relativa al contracte de constitució d’un dret real de superfície sobre una parcel·la destinada a la construcció i explotació d’un centre educatiu, així com modificació de les dates de renovació de la garantia definitiva. (Exp. 2366/2015).
 6. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2016, relatiu a aprovar la cessió d’us del local situat a la parcel·la E01 del Pla de Montgat, propietat de l’Ajuntament de Montgat, per a centre de transformació a favor d’Endesa distribució Elèctrica, SLU (exp. 2284/2016).
 7. Pressa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Gabriel Martín Barragan.

 II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 6/2016

Fecha de inicio de la sesión 30-06-2016

Hora de inicio de la sesión 20 h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA

I.- Aprovar l’acta núm. 5/2016 corresponent a la sessió de data 26 de maig.

II.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 26 de maig de 2016, relativa a la contractació amb caràcter temporal pel procediment de màxima urgència a la Sra. A.F.R. com a Treballadora Social. (Exp. 1665/2016).

III.-Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 31 de maig de 2016, relativa a nomenar per raons de màxima urgència, al Sr. C.G.M. funcionari interí en la categoria d’agent de la Policia Local. (Exp. 1752/2016).

IV.-Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 31 de maig de 2016, relativa a l’acceptació de recursos econòmics, tècnics i materials en el marc del Catàleg de serveis per a l’any 2016 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. (Exp.273/2016).

V.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2016, relativa a aprovar el calendari i horari de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 1674/2016).

VI.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2016, relativa a la contractació amb caràcter temporal del Sr. J.L.A.C. com a Director de Serveis. (Exp. 1988/2016).

VII.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 5/2016 per crèdit extraordinari d’aplicacions del Capítol 1 pel retorn de 89 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012 del personal al servei de la Corporació. (3306/2015)

VIII.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball per a la regularització del lloc de treball de Tresoreria Municipal. (Exp. 1909/2016).

IX.- Donar compte al Ple de l’Informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, exercici 2013.

X.- Reconeixement extrajudicial de crèdit. (Exp. 541/2016).

XI.- Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora del preu públic pel servei d’Escola Bressol. (Exp. 1978/2016).

XII.- Aprovar el conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Montgat, per a la prestació del Servei d’acollida Itinerant. (Exp. 1972/2016).

XIII.- Aprovar l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per import de 5.000€ amb destinació al projecte 2937. Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol a l’Equador: Fase de reconstrucció. (Exp. 1985/2016).

XIV.- Aprovar el conveni d’adhesió amb la Fundació Molí d’en Puigvert, INCORPORA de la Caixa i l’Ajuntament de Montgat. (Exp. 2013/2016).

XV.- Adhesió als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (Exp. 2020/2016)

 II.- PART DE CONTROL

I.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió per reclamar al govern espanyol i Adif un servei de rodalies de qualitat.

II.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió en defensa de l’acollida de les persones refugiades.

III.- Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana, ICV i PRE-AR, per un nou País lliure de corrupció d’Estat.

IV.- Precs i Preguntes.

Ajuntament Ple 5/2016

Fecha de inicio de la sesión 26-05-2016

Hora de inicio de la sesión 20 h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovar l’acta núm. 4/2016 corresponent a la sessió de data 28 d’abril.

II.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 31 de març de 2016, relativa a aprovar el Manual Organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament de Montgat.(Exp. 1075/2016)

III.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2016, relativa a aprovar l’expedient de modificació pressupostaria, de transferència de crèdits mitjançant baixa núm. 2/2016. (Exp. 1995/2015)

IV.- Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de maig de 2016, relativa a aprovar l’expedient de modificació pressupostaria, de transferència de crèdits mitjançant baixa núm. 4/2016. (Exp. 647/2016)

V.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Montgat al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 1580/2016)

VI.- Aprovar provisionalment les bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses de nova creació assessorades pel servei de Promoció Econòmica de Montgat. (Exp. 1517/2016)

VII.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat per a la instal·lació i gestió de les Marquesines a les parades d’autobús del Municipi.(Exp. 1244/2016)

II.- PART DE CONTROL

I.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 4/2016

Fecha de inicio de la sesión 28-04-2016

Hora de inicio de la sesión 20h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA  

I.- Aprovar l’acta núm. 3/2016 corresponent a la sessió de data 31 de març.

II.- Aprovar les actuacions de millores previstes en el Plec de Condicions Administratives del contracte de prestació dels serveis de subministrament de tecnologia per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic. (Exp.1199/2016).

III.- Concedir a l’empresa adjudicatària CLD, Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, una pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei de recollida de residus municipals i neteja viària per un període d’un any, comptat des de l’1 de juny de 2016 fins el 31 de maig de 2017. (Exp. 639/2016).

IV.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat com a membre del Consorci de Promoció Enoturística del Territori D.O. Alella. (Exp. 328/2016).

V.- Aprovació de les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament de Montgat (Exp. 227/2016).

VI.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. (Exp. 1274/2016).

VII.- Fixar el percentatge del règim de dedicació de l’Alcaldessa i regularitzar les cotitzacions corresponents a la Seguretat Social.  

 II.- PART DE CONTROL

I.- Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i Ciutadans, relativa a la proposta d'acollir a Montgat una seu de l'escola d'idiomes moderns de la Universitat de Barcelona i en defensa de la millora del sistema educatiu en llengües estrangeres.

II.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC-CP, ICV i PRE-AR, de rebuig a l'acord comercial "tractat transatlàntic de comerç i inversió" entre l'Unió Europea i els Estats Units.

III.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la creació d’ajudes a les persones celíaques.

IV.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 3/2016

Fecha de inicio de la sesión 31-03-2016

Hora de inicio de la sesión 20 h

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.-  PART RESOLUTIVA

I.- Aprovar l’acta núm. 2/2016 corresponent a la sessió de data 3 de març.

II.- Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 17 de març de 2016 relativa a aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona per un import de 33.875,01€

III.- Aprovació de la creació de la Mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Montgat.

IV.- Modificar el percentatge de l’aportació anual que fa l’Ajuntament de Montgat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de Participació dels Tributs de l’Estat.

II.- PART DE CONTROL

I.- Moció del Grup Municipal de Ciutadans, per a sol·licitar la creació d’una Brigada de Manteniment exprés.

II.- Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors.

III.- Moció dels Grups Municipals d’ICV, PSC-CP, ERC i PRE-AR, en defensa d'un nou Jutjat en matèria de família i incapacitats a Badalona.

IV.- Moció dels Grups Municipals d’ERC, ICV, PRE i MES amb el suport d’ANC Montgat, Montgat Decideix i Òmnium Cultural per declarar “non grata” la monarquia a Montgat.

V.- Moció conjunta de tots els Grups Municipals, de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisis dels refugiats.

VI.- Precs i Preguntes.

 

Ajuntament Ple 2/2016

Fecha de inicio de la sesión 02-03-2016

Hora de inicio de la sesión 20:00

Tipos Extraordinària

Orden del dia

I. Aprovar l’acta núm. 1/2016 corresponent a la sessió de data 28 de gener.

II. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 2016, relativa a nomenament de personal eventual de confiança.

III. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2015, relativa a aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2015.

IV. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2016, relativa a aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2014.

V. Donar compte de les Resolucions per les que es resolen reparaments d’Intervenció i s’aixeca la suspensió prevista en l’article 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

VI. Aprovació inicial de l’Ordenança General de Subvencions.

VII. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

VIII. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2016, relativa a la modificació de crèdits del Pressupost de l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdit per a despeses generals i per a despeses amb finançament afectat del Pressupost per a l’exercici 2016.

IX. Aprovació de la modificació del Reglament de règim d’ús dels horts familiars en el municipi.

X. Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Montgat i designació dels membres de la Comissió Municipal de delimitació.

Ajuntament Ple 2/2016 (suspesa)

Fecha de inicio de la sesión 24-02-2016

Hora de inicio de la sesión 20:00

Tipos Ordinària

Orden del dia

I.- PART RESOLUTIVA

I. Aprovar l’acta núm. 1/2016 corresponent a la sessió de data 28 de gener.

II. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 2016, relativa a nomenament de personal eventual de confiança.

III. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2015, relativa a aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2015.

IV. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2016, relativa a aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2014.

V. Donar compte de les Resolucions per les que es resolen reparaments d’Intervenció i s’aixeca la suspensió prevista en l’article 216.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

VI. Aprovació inicial de l’Ordenança General de Subvencions.

VII. Reconeixement extrajudicial de crèdit.

VIII. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2016, relativa a la modificació de crèdits del Pressupost de l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdit per a despeses generals i per a despeses amb finançament afectat del Pressupost per a l’exercici 2016.

IX. Aprovació de la modificació del Reglament de règim d’ús dels horts familiars en el municipi.

X. Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Montgat i designació dels membres de la Comissió Municipal de delimitació.

II.- PART DE CONTROL

I.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, per a sol·licitar la creació d’una brigada de manteniment exprés.

II.- Precs i Preguntes. 

Ajuntament Ple 1/2016

Fecha de inicio de la sesión 27-01-2016

Hora de inicio de la sesión 20:00

Tipos Ordinària

Orden del dia

I. Aprovar l’acta núm. 13/2015 corresponent a la sessió de data 17 de desembre.

II. Acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de setembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), com la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

III. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 26 de la Taxa per prestació de serveis de Cementiri.

IV. Aprovació del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2016, de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball per a l’any 2016.

V. Modificació de les retribucions dels regidors amb dedicació i dels imports per assistència a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives.

VI. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2016, relativa a procedir a la modificació de crèdits núm. 15/2015 del Pressupost de l’actual exercici, per incorporació de romanents de crèdits per a despeses generals i per a despeses amb finançament afectat del Pressupost per a l’exercici 2015.

VII. Aprovar els acords de data 5 de novembre de 2015, negociats amb els legals representants del personal funcionari i laboral, en els termes establerts en l’acta de negociació i entendre modificats l’acord de condicions de treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral incorporant les millores aprovades.

VIII. Assabentar de la Resolució de l’Alcaldia de data 23 de desembre de 2105, relativa a aprovar la concessió d’una subvenció per import d’onze mil euros a l’Entitat Esabar Saharaui Badalona Cooperació.

IX. Aprovar l’anul·lació de l’adhesió del Municipi de Montgat al programa THAO-Salut infantil, per a la prevenció de l’obesitat infantil i malalties derivades, amb la Fundació THAO

X. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat per a la instal·lació i gestió de les Marquesines a les parades d’autobús del Municipi. 

PART DE CONTROL

I.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, per un protocol educatiu contra la “Transfobia” i l’assetjament escolar per identitat de gènere.

II.- Precs i Preguntes.