Consulta los valores, principios y normas de conducta a los que deben atenerse los altos cargos del ente, así como, las obligaciones y normas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, de acuerdo a las que han de actuar todo el personal al servicio de ésta.

El Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern, és el document que defineix els valors ètics i principis de bon govern que han de guiar i fomentar les bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i directius, té com a objectiu fer de l'Ajuntament de Massanes una organització preocupada i preparada per donar resposta als dilemes ètics derivats de l'exercici del poder i el correcte compliment de les responsabilitats públiques.

 

Descarrega Certificat codi conducta alts càrrecs