En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

Órgano de gobierno principal
Funciones:

El Ple de l'Ajuntament de Manlleu es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les 19.30h el penúltim dimarts de cada mes, excepte el mes d'agost que no hi ha sessió ordinària. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça Fra Bernadí núm. 6.

Com consultar l'ordre del dia? 

El divendres anterior al Ple es publica una noticia amb l'ordre del dia a la web ww.manlleu.cat i a les xarxes socials municipals Twitter i Facebook

Com seguir la sessió del Ple? 

Presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament, són oberts a tota la ciutadania. També es poden seguir en directe a:

Com saber el què s'ha decidit al Ple? 

 • Les notícies més rellevants de les aprovacions del Ple es poden trobar al portal ElTer.net
 • Podeu consultar tota la gravació en format àudio del Ple al portal IVOOX
 • Totes les actes aprovades i les mocions es publiquen a la Seu electrònica municipal 

Competències del Ple

El Ple és l'òrgan col.legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal. Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • Igualment, pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
Miembros del órgano de gobierno:
Foto Àlex Garrido i Serra

Àlex Garrido i Serra

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Enric Vilaregut i Sáez

Enric Vilaregut i Sáez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Maria Josep Palomar i González

Maria Josep Palomar i González

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Rafa Cuenca i Gámiz

Rafa Cuenca i Gámiz

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eva Font i Morató

Eva Font i Morató

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eduard Robles i Serradell

Eduard Robles i Serradell

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eudald Sellarès i València

Eudald Sellarès i València

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto M.Teresa Anglada i Mas

M.Teresa Anglada i Mas

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Pere Compte i Lopez

Pere Compte i Lopez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Arnau Rovira i Martinez

Arnau Rovira i Martinez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Lluïsa Bautista i Sanchez

Lluïsa Bautista i Sanchez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto David Bosch i Petit

David Bosch i Petit

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Núria Martínez i Molist

Núria Martínez i Molist

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Maira Costa i Casas

Maira Costa i Casas

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Albert Generó i Prat

Albert Generó i Prat

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Flory Martinez i Ruiz

Flory Martinez i Ruiz

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Marta Moreta i Rovira

Marta Moreta i Rovira

PSC - CP

Ver ficha
Foto Antoni Poyato i Rodriguez

Antoni Poyato i Rodriguez

PSC - CP

Ver ficha
Foto Estela Vazquez i Granados

Estela Vazquez i Granados

PSC - CP

Ver ficha
Foto Paco Zambrana i Tinoco

Paco Zambrana i Tinoco

No adscrits / independents

Ver ficha
Foto Aleix Estrada i Carrera

Aleix Estrada i Carrera

No adscrits / independents

Ver ficha
Funciones:

La Junta de Govern Local es composa per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior a set, nomenats i separats lliurement per l'alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal.

El règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per dimarts de cada setmana a les 19.00 hores. En cas que hi hagi ple municipal o comissions informatives, la Junta de Govern Local tindrà lloc a les 18.30 hores.En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, o en un període d’absència d’activitat administrativa, per coincidir amb períodes vocacionals o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència estimés oportú el canvi, es fixarà, mitjançant decret de l’Alcaldia, el dia de celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior.L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president quan les circumstàncies ho aconsellin.Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.

Delegacions del Ple a la Junta de Govern:

 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i sempre que no requereixin una majoria qualificada per a la seva adopció.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de la quantia.
 • Contractació: les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats, inclosos els de caràcter plurianual de durada superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats o valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros. No s’inclou en la delegació l’exercici de determinades competències que es concreten en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents: l’acord d’inici de l’expedient / la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació /  el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació / el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
 • La designació de nous membres corporatius a ens i òrgans que no hagin estat designats en la sessió del cartipàs, si s’escau, i sempre que estatutàriament resulti possible.
 • La realització dels sortejos dels membres de les meses electorals que s’hagin d’efectuar com a conseqüència dels diferents processos electorals que es convoquin.
 • L’adopció dels acords de cessió d’ús béns mobles i de béns immobles patrimonials, en el cas d’aquests darrers només quan la durada de la cessió no superi els dos anys i que s’efectuïn en interès públic o que aportin algun benefici a la ciutadania.

Delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern:

 • El reconeixement i liquidació d’obligacions, i, per tant, l’aprovació de factures.
 • Personal: aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió.
 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta facultat inclou l’aprovació de qualsevol instrument de planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi expressament al ple municipal o sigui atribuïda expressament a l’alcaldia.
 • Contractació: en els expedients de contractes no menors d’obres, de subministraments, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada, la competència, com a òrgan de contractació, per adoptar les resolucions següents: aprovació dels plecs de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractual. En els expedients de contractes menors d’obres, serveis, subministraments, contractes administratius especials i contractes privats, les fases d’autorització i disposició de la despesa quan les bases d’execució del pressupost exigeixen tres pressupostos o la formalització del corresponent contracte. En aquests contractes caldrà un acord explícit per cadascun d’ells, no podent-se aprovar les fases A i D o AD mitjançant la relació de factures.
 • Projectes d’obres i serveis: l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan se sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos al pressupost.
 • Béns: l’adjudicació de concessions sobre béns locals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • Atorgament de llicències: exclusivament les d’obres la realització de les quals precisi de projecte tècnic i que la normativa sectorial no atribueixi al ple. Així com també aquelles llicències, vinculades a la construccions, instal·lacions i obres que es declarin d’especial interès o utilitat municipal, requereixin de projecte tècnic o no. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
 • Declaració de lesivitat: la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de competència de l’alcaldia.
 • Convenis: L’aprovació de tots els convenis que incorporin drets i/o obligacions que siguin de la competència de l’alcalde.
 • Projectes de gestió i d’organització dels serveis: l’aprovació de tots aquells documents que es redactin pel millor funcionament dels serveis municipals.
 • L’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis i les condicions imposables en la utilització dels béns mobles i immobles municipals. L’aprovació de criteris reguladors d’ocupació de la via pública o de béns públics que siguin referides a un determinat nombre d’autoritzacions, tals com terrasses de bars, parades de Sant Jordi, parcel·les d’hort urbà, fira del porc i la cervesa i altres similars, per incorporar a les resolucions per decret de l’alcaldia.
 • Subvencions: la sol·licitud i acceptació de subvencions a altres administracions o entitats, sempre que la convocatòria no estableixi que és competència del ple, així com l’aprovació de les bases i l’atorgament de les subvencions incloses en el pressupost municipal.
 • Protecció de dades: l’aprovació i modificació del Registre d’activitats de tractament, de la política de protecció de dades personals.
 • En general, aquelles matèries de la competència de l’Alcaldia que pel seu contingut i transcendència la pròpia Alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les pròpies atribucions.
 • Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades lliurement per l’Alcaldia seguint les formalitats procedimentals corresponents. Així mateix podran ser també avocades de forma puntual per l’Alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental.

Com consultar les actes de junta de govern:

Acords adoptats per Junta de Govern Local (manlleu.cat)

Miembros del órgano de gobierno:
Foto Àlex Garrido i Serra

Àlex Garrido i Serra

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Enric Vilaregut i Sáez

Enric Vilaregut i Sáez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Maria Josep Palomar i González

Maria Josep Palomar i González

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Rafa Cuenca i Gámiz

Rafa Cuenca i Gámiz

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eva Font i Morató

Eva Font i Morató

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eduard Robles i Serradell

Eduard Robles i Serradell

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Arnau Rovira i Martinez

Arnau Rovira i Martinez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Lluïsa Bautista i Sanchez

Lluïsa Bautista i Sanchez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Funciones:

Competències de la Comissió Informativa

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a les àrees de govern definides a la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny:

Secretaria, serveis jurídics, arxiu municipal i gestió documental, patrimoni i inventari, contractació i compres excepte la contractació de l’àmbit de serveis territorials, protecció de dades personals, el Pla de Gestió de la Diversitat, Intervenció i Tresoreria, serveis d’atenció ciutadana, d’organització i persones, prevenció de riscos laborals, serveis informàtics, noves tecnologies, transparència, administració electrònica, coneixement, govern obert i dades obertes i Agenda Manlleu 2030, promoció i difusió cultural, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, educació, jovent, esports, indústria, mitjans de comunicació, barris i participació ciutadana i promoció econòmica, fires i mercats, seguretat ciutadana, protecció civil i civisme, benestar social, salut pública, consum, gent gran i igualtat i, en tot cas, formaran part de l’àmbit d’aquesta Comissió tots els assumptes que s’impulsin, gestionin o tramitin des de qualsevol de les àrees municipals que no restin inclosos en l’àmbit de la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.

Data de les sessions

La Comissió informativa de gestió administrativa i serveis personals celebrarà les seves sessions ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 20.00 hores del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades.

Miembros del órgano de gobierno:
Foto Maria Josep Palomar i González

Maria Josep Palomar i González

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eva Font i Morató

Eva Font i Morató

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eduard Robles i Serradell

Eduard Robles i Serradell

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eudald Sellarès i València

Eudald Sellarès i València

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Pere Compte i Lopez

Pere Compte i Lopez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Arnau Rovira i Martinez

Arnau Rovira i Martinez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Lluïsa Bautista i Sanchez

Lluïsa Bautista i Sanchez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto David Bosch i Petit

David Bosch i Petit

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Maira Costa i Casas

Maira Costa i Casas

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Flory Martinez i Ruiz

Flory Martinez i Ruiz

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Antoni Poyato i Rodriguez

Antoni Poyato i Rodriguez

PSC - CP

Ver ficha
Foto Estela Vazquez i Granados

Estela Vazquez i Granados

PSC - CP

Ver ficha
Foto Paco Zambrana i Tinoco

Paco Zambrana i Tinoco

No adscrits / independents

Ver ficha
Foto Aleix Estrada i Carrera

Aleix Estrada i Carrera

No adscrits / independents

Ver ficha
Funciones:

Competències de la Comissió Informativa

El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències delegades del Ple municipal en assumptes relatius a l’àrea de govern de Serveis Territorials definida a la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny:

Serveis territorials, planificació territorial, manteniment urbà, serveis d’obres i espai públic, urbanisme, infraestructures, pagesia i medi rural, habitatge i medi ambient. Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió Informativa, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquesta àrea i serveis, s’hagin de sotmetre als òrgans de govern municipals.

Data de les sessions

La Comissió informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient celebrarà les seves sessions ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anterior a la celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a les 19.00 hores del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades. 

Miembros del órgano de gobierno:
Foto Enric Vilaregut i Sáez

Enric Vilaregut i Sáez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Rafa Cuenca i Gámiz

Rafa Cuenca i Gámiz

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eduard Robles i Serradell

Eduard Robles i Serradell

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto M.Teresa Anglada i Mas

M.Teresa Anglada i Mas

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Núria Martínez i Molist

Núria Martínez i Molist

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Albert Generó i Prat

Albert Generó i Prat

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Marta Moreta i Rovira

Marta Moreta i Rovira

PSC - CP

Ver ficha
Foto Paco Zambrana i Tinoco

Paco Zambrana i Tinoco

No adscrits / independents

Ver ficha
Foto Aleix Estrada i Carrera

Aleix Estrada i Carrera

No adscrits / independents

Ver ficha
Funciones:

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

Miembros del órgano de gobierno:
Foto Maria Josep Palomar i González

Maria Josep Palomar i González

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eva Font i Morató

Eva Font i Morató

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eduard Robles i Serradell

Eduard Robles i Serradell

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Eudald Sellarès i València

Eudald Sellarès i València

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Pere Compte i Lopez

Pere Compte i Lopez

ERC - JFM - AM

Ver ficha
Foto Arnau Rovira i Martinez

Arnau Rovira i Martinez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Lluïsa Bautista i Sanchez

Lluïsa Bautista i Sanchez

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto David Bosch i Petit

David Bosch i Petit

JxCAT - JUNTS

Ver ficha
Foto Maira Costa i Casas

Maira Costa i Casas

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Flory Martinez i Ruiz

Flory Martinez i Ruiz

CUP - AMUNT

Ver ficha
Foto Antoni Poyato i Rodriguez

Antoni Poyato i Rodriguez

PSC - CP

Ver ficha
Foto Estela Vazquez i Granados

Estela Vazquez i Granados

PSC - CP

Ver ficha
Foto Paco Zambrana i Tinoco

Paco Zambrana i Tinoco

No adscrits / independents

Ver ficha
Foto Aleix Estrada i Carrera

Aleix Estrada i Carrera

No adscrits / independents

Ver ficha