Si te interesa saber si esta administración dispone o no de liberados sindicales, a qué sindicato pertenecen, cuántas horas le dedican y qué costes generan, éste es el lugar dónde puedes encontrar esta información.

JUNTA DE PERSONAL

La Junta de Personal és l'òrgan que representa els drets, deures i obligacions del personal funcionari de l'Ajuntament, que es constitueix en tots els ajuntaments que tinguin com a mínim 50 funcionaris.

Els seus membres s'escullen cada 4 anys, mitjançant la presentació de llistes i votacions per part de tot el personal funcionari de l'Ajuntament. Les últimes eleccions es van celebrar el març del 2019.

En l'Ajuntament de Manlleu, la Junta es troba integrada per 9 membres, amb la composició sindical que es detalla a continuació, que gaudeixen mensualment cadascun d'ells d'un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals d'un màxim de 20 h mensuals.

Actualment cap membre de la Junta gaudeix de cap alliberament sindical per poder-se dedicar a funcions de representació sindical.

Membres de la Junta de Personal 2019- 2023:

Presidencia: UGT

Secretaria: UGT

Vocalies:

 • 5 membres d'UGT
 • 1 membre de CCOO
 • 2 membre de SFP
 • 1 membre de SP

 

COMITÈ D'EMPRESA

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu del personal laboral de l'Ajuntament, amb la funció de defensa dels seus interessos i que es constitueix en empreses i administracions que tinguin un cens de 50 o més treballadors.

Els seus membres s'escullen cada 4 anys,  mitjançant presentació de llistes i votacions per part de tot el personal laboral de l'Ajuntament. Les últimes eleccions es van celebrar el març del 2019.

En l'Ajuntament de Manlleu, actualment pel nombre de personal laboral, el Comitè es troba integrat per 5 membres, amb la composició sindical que es detalla a continuació, que gaudeixen mensualment cadascun d'ells d'un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals d'un màxim de 20 h mensuals.

Membres del Comitè d'Empresa 2019- 2023:

Presidència: CCOO

Secretaria: CCOO

Vocalies:

 • 3 membres de CCOO tècnics i administratius
 • 2 membres de CCOO especialistes

 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

L'article 38 de la Llei 31/95 , de prevenció de prevenció de riscos laborals defineix el Comitè de Seguretat i Salut com a: "òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos".

El Comitè està format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

L'article 39 atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències per a:

• Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.

• Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

Membres del Comitè de Seguretat i Salut 2019- 2023:

Membres del Comitè d'Empresa: 2 membres de CCOO

Membres de la Junta de Personal:

 • 1 membre d'UGT
 • 1 membre de CCOO
 • 1 membre de SFP

Representants de l'Ajuntament:

 • 1 regidor
 • 2 tècnics

Secretaria: 1 administratiu