Aquí encontrarás los perfiles y trayectorias profesionales de los representantes políticos locales y de los titulares de los órganos directivos del ente, así como de los organismos vinculados. También hay sus datos de contacto y retribuciones. En el caso de los altos cargos, también las declaraciones de actividades, patrimoniales e intereses.

Josep Mª Vidal Vidal

Lugar de nacimiento Llambilles

Foto foto

Cargo Alcalde

Área Governació i Coordinació Municipal, Economia i Hisenda, Serveis Públics, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana

Partido político CIU

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas No

Correo electrónico alcaldia@llambilles.cat

Trayectoria profesional Enginyer tècnic industrial i empresari de professió

Tipos Càrrec electe

Actividades y bienes Declaració béns Josep Mª Vidal

Lluís De Manuel-Rimbau i Muñoz

Lugar de nacimiento Girona

Foto foto

Cargo Tinent d’Alcalde

Área Urbanisme i Obres Públiques, Sostenibilitat i Medi Ambient

Partido político CIU

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas No

Correo electrónico lluis@llambilles.cat

Trayectoria profesional Consultor d’arquitectura

Tipos Càrrec electe

Actividades y bienes Declaració béns Lluís de Manuel

Dolors Lloveras Sitjas

Lugar de nacimiento Girona

Foto foto

Cargo Regidora

Área Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Salut, Cultura i Activitats de Lleure

Partido político CIU

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas No

Correo electrónico dolors@llambilles.cat

Trayectoria profesional Assessora empresarial

Tipos Càrrec electe

Actividades y bienes Declaració béns Dolors Lloveras

Albert Serra Pagès

Lugar de nacimiento Quart

Foto foto

Cargo Regidor

Área Noves Tecnologies, Comunicació i Transparència, Educació, Joventut i Esport

Partido político CIU

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas No

Correo electrónico albert@llambilles.cat

Trayectoria profesional Enginyer de Telecomunicació

Tipos Càrrec electe

Actividades y bienes Declaració béns Albert Serra

L’Ajuntament de Llambilles no disposa de personal de confiança ni eventual.

Per sessió plenària de data 26 de juny de 2015 es va acordar que els regidors percebrien les retribucions següents:

Alcaldia Presidència amb dedicació parcial, fixant un import mensual de 2.142,00 euros bruts que es cobraran en 14 pagues a l’any, import del qual es descomptarà la quota de seguretat social i la retenció d’IRPF pertinent.

 

Indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats (assistència efetiva), llevat de la persona de l’Alcaldia Presidència:

-       Sessions Plenàries: 160 euros per sessió efectivament assistida.

-       Sessions de Junta de Govern: 320 euros per sessió efectivament assistida

-       Sessions de coordinació regidories municipals: 160 euros per sessió efectivament assistida

-       Comissió Especial de Comptes: 160 euros per sessió efectivament assistida