Servicios, trámites y gestiones

Transporte público
Mapa
Bolsa de trabajo
Policía

REGLAMENT REGULADOR DELS AGENTS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE GUISSONA

CAPÍTOL I.-OBJECTE

 

Article 1. Objecte.

 

El present reglament té per objecte establir la regulació dels  guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o similars, pel exerceixi de les funcions a què es refereix l'article 13 de la Llei 16/1991, de10 de juliol, el conjunt d'aquest personal rep en l'àmbit de de Catalunya la denominació genèrica de "vigilants", que tindran la consideració d’agents de la Guardia Municipal de Guissona pel que fa a la seva denominació, funcions, organització, formació, règim estatutari i les formes de col·laboració i cooperació amb altres cossos de seguretat.

 

Article 2. Denominació

 

El conjunt de personal de l’Ajuntament de Guissona objecte d’aquest reglament de l’Ajuntament de Guissona rebran la denominació d'Agents Municipals de Guissona, municipi que en l’actualitat no disposa de policia local.

 

Article 3. Personal afectat

 

El present reglament és d'aplicació a tot el personal funcionari i/o interí que integra la Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de Guissona.

 

Article 4. Àmbit d'actuació

 

Els guàrdies municipals de Guissona actuaran en tot el terme municipal. Podran ampliar la competència territorial fora del terme municipal quan siguin requerits per l'autoritat competent en situacions d'emergències i sempre amb l'autorització prèvia dels alcaldes corresponents, o mitjançant convenis de col·laboració entre municipis que estableixin les circumstàncies que poden permetre les actuacions del cos a un altre àmbit territorial. Es donarà compte d'aquestes actuacions al Departament de Justícia i Interior.

 

CAPITOL II.- DE LES FUNCIONS I L'ORGANITZACIÓ

 

Article 5. De les funcions dels agents

1).  D'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, als agents de la Guàrdia Municipal de Guissona els correspon l'exercici de les següents funcions:

 

   1.  Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

   2.  Donar compte a les forces i cossos de seguretat de les accions presumptament delictives que puguin presenciar.

   3.  Emetre informes i aixecar actes d'inspecció d'obres i activitats que es realitzin dins el terme municipal, a requeriment de l'alcalde i/o regidor delegat.

   4.  Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà d'acord amb les normes de circulació. Denunciar les infraccions de circulació segons el que estableixin les Ordenances Municipals de Circulació de Guissona i donar compte a les autoritats judicials d'aquelles conductes dins l'àmbit del trànsit que poguessin constituir presumptes delictes tipificats al codi penal.

   5. Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

   6.  Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

   7.  Vetllar pel compliment dels reglament, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i d'altres disposicions i normes municipals, i comunicar l'incompliment de les mateixes.

   8.  Informar de les incidències del servei a l'alcalde i/o al regidor delegat.

   9.  Col·laborar en les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau, quan siguin requerits per fer-ho.

   10.  Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i denunciar les infraccions tan administratives com penals que es poguessin detectar al municipi de Guissona.

   11.  Controlar les incidències als serveis del municipi, tenint cura de l'enllumenat públic, de les xarxes dels serveis de clavegueram, aigua, boques de reg, boques contra incendis. etc.

   12.  Donar cobertura a tots els actes i serveis que organitzi l'Ajuntament ja sigui de caràcter festiu o extraordinari i principalment a le activacions dels diferents plans d'emergència.

 

2).  En l'exercici de llurs funcions, els/les components de la Guàrdia Municipal de Guissona, gaudeixen a tots els efectes d'Agents de l'Autoritat.

 

Article 6.

 

1.- L'alcalde exerceix el comandament màxim de la Guàrdia Municipal, podent delegar en un regidor les funcions d'organització i funcionament.

 

2.- Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als agents, l'Ajuntament podrà crear una plaça en propietat de cap de servei o coordinador, al qual li correspondran les següents funcions:

 

  1.  Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del servei i, també les activitats administratives que se'n derivin, per tal d'assegurar-ne l'eficàcia, seguint les directrius de l'alcalde i/o regidor delegat.

   2.  Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.

   3.  Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l'alcalde i/o regidor delegat.

   4.  Informar a l'alcalde i/o regidor delegat, del funcionament del servei.

   5.  Assistir l'alcalde i/o regidor delegat en les funcions de planificació, organització, coordinació i control, com també proposar les mesures organitzatives i els projectes  per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes d'actuació que estimi convenients.

   6.   Presentar la memòria del servei a l'alcalde.

   7.   La relació amb el serveis similars d'altres municipis.

   8.   Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del servei.

 

CAPITOL III.- NORMES DE COMPORTAMENT I ACTUACIÓ

 

Article 7. Actuació

 

Els agents de la Guàrdia Municipal de Guissona han d'actuar amb estricta adequació a l'ordenament legal vigent i especialment:

 

1. Han d'exercir la seva funció respectant la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la resta d'ordenament Jurídic.

2. Han d'actuar amb imparcialitat sense cap tipus de discriminació per qüestions de raça, religió, sexe o ideologia.

3. Han d'actuar amb integritat i dignitat.

4. Han d'impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitraria o discriminatòria que comporti violència física o moral.

5. Han de dispensar un tracte correcte en les relacions amb els ciutadans, als quals procuraran auxiliar i protegir, sempre que les circumstàncies ho aconsellin o fossin requerits a fer-ho.

6.  Han d'actuar amb la necessària decisió i sense demora, quan de l'actuació en depengui evitar un dany greu, immediat i irreparable, i s'han de regir, en fer-ho, pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.

7.  Han de guardar rigorós secret professional respecte a les informacions que coneguin per raó o en ocasió del desenvolupament de les seves funcions. 

 

Article 8.

 

El/la guàrdia municipal de Guissona ha de tenir sempre present que del seu comportament i competència en depèn el prestigi i la imatge del cos i del propi Ajuntament. Per això posarà sempre de manifest les qualitats de professionalitat, educació, imparcialitat, integritat i dignitat.

 

Article 9.

 

Han de prestar els seus serveis puntualment i amb diligència, seguint amb eficàcia les ordres rebudes, observant les regles d'urbanitat i demostrant serenitat i fermesa en la pràctica dels serveis.

 

L'alcalde i/o regidor delegat podrà autoritzar la prestació de serveis sense uniforme en els termes que preveu la legislació vigent.

 

Article 10.

 

El tracte dels Guàrdies ha de ser correcte. Hauran de saludar duent la mà dreta estesa a la visera de la gorra a les persones que se'ls dirigeixin així com les autoritats municipals i les altres administracions, com acte de cortesia i respecte.

 

Article 11.

 

D'acord amb l'establert per l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i normativa que la desenvolupa, la llengua que empraran habitualment en relació amb el públic serà la llengua catalana, si bé podran usar-ne d'altres si així els hi ho demana l'interlocutor.

 

Article 12.

 

Durant el servei els Agents tenen prohibit el consum de begudes alcohòliques així com l'inici del servei amb un grau d'alcoholemia positiu per ingestió prèvia. Als Agents se'ls hi pot demanar la realització de la prova d'alcoholèmia o consum de substàncies no autoritzades a criteri del cap de servei, regidor delegat o la mateixa Alcaldia durant el desenvolupament del seu torn de treball.

 

Article 13.

 

Els Guàrdies Municipals saludaran correctament els membres de la corporació i autoritats en general quan s'identifiquin o actuïn com a tals.

 

Article 14.

 

L'Ajuntament garantirà la formació i actualització dels Agents durant l'exercici de la seva professió, mitjançant la participació en activitats organitzatives per la pròpia administració o per altres amb les quals es puguin establir col·laboracions, especialment la Generalitat de Catalunya.

 

La formació pot tenir caràcter obligatori si així ho considerés l'Ajuntament.

 

Article15.

 

L'Ajuntament vetllarà per dotar suficientment els recursos materials del servei per tal d’optimitzar la feina del cos. Els Agents hauran de fer un ús eficient i correcte del material així com del seu manteniment, sent responsables de les pèrdues, avaries o desperfectes causats de forma intencionada o negligent amb l'obligada restitució o reparació per part de l'Agent que l'hagi causat.

 

Article 16.

 

Per a control del servei, l'Ajuntament podrà instal·lar als diferents vehicles del cos, sistemes de localització GPS amb la finalitat de controlar el compliment de les rutes establertes pel cap de servei a cada torn, els excessos de velocitat, itineraris no autoritzats, etc. Aquests localitzadors es poden implantar també als terminals de telecomunicacions (walkys). En tots dos casos els/les agents, seran coneixedors d'aquestes mesures.

 

Article 17.

 

L'ús dels aparells de telefonia mòbil particulars seran utilitzats per motius necessaris, mai com elements d'oci o entreteniment ja sigui amb jocs, xarxes socials i d'altres.

 

CAPITOL IV.- DE LA COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ALTRES COSSOS DE SEGURETAT

 

Article 18. De la col·laboració

 

1. D'acord amb la previsió establerta en els articles 23 de la Llei 16/1991, de 10 de Juliol, de les policies locals, i 12.1 cinquè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, es podran subscriure convenis de col·laboració amb el Departament de Justícia i Interior per tal que la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra exerceixi, dins l'àmbit del terme Municipal, a més de les funcions que li són pròpies, les actuacions concretes i de cooperació corresponents a les Policies Locals.

 

2. Així mateix, es podrà sol·licitar al Departament de Justícia i Interior el suport de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra per als serveis temporals o concrets que, per raó del seu volum o de l'especialització, no puguin ésser assumits pel cos municipal.

 

CAPÍTOL V.- DEL RÈGIM ESTATUTARI

 

Article 19. Disposició General

 

Els Agents de la Guàrdia Municipal de Guissona, són funcionaris de carrera i/o interins de l'Ajuntament de Guissona, sotmesos quant al seu règim jurídic a l'estatut de la funció pública local de Catalunya.

 

Article 20. Armament, uniforme, i EPIS (equips de protecció individual)

 

1. Els Agents de la Guàrdia Municipal portaran com a eines de defensa personal i mitjà dissuasiu, la defensa reglamentaria, armilles antibales, esprai d'autodefensa i manilles.

 

2. Els Agents han de fer ús de l'uniforme en horari laboral així com en tots aquells actes fora del municipi que l'Alcaldia autoritzi. Han de vestir totes les peces que l'integren i dur-lo en bon estat. Queda prohibit usar peces de l'uniforme quan estan fora de servei sense l'expressa autorització de l'Alcaldia, així com l'obligatorietat d'utilitzar els "epis" subministrats per cada situació que els requereixin.

 

3. A la gorra i al costat esquerra del pit de la jaqueta o del jersei, portaran l'escut de Guissona amb la inscripció "Agent Municipal de Guissona", a la part dreta el numero TIP que li sigui assignat a cada Agent per l'Ajuntament.

 

Article 21.

 

L'Ajuntament ha d'atendre la uniformitat dels integrants de la Guàrdia Municipal i la reposició de les peces d'acord amb la durada fixada.

Els Agents són responsables de la custòdia i bona conservació de la pròpia indumentària.

 

En cas que l'equipament a reposar no fos necessari reposar-lo, l'Agent podrà triar en substitució d'aquest equipament, complements propis de les seves funcions o necessitats, sempre que no superi l'import de la roba.

 

UNIFORMITAT ANUAL

 

Uniforme estiu                                                     Qüantitat

Pantaló                                                                          1

Jersei Màniga Curta                                                    1

Mitjons                                                                          5 parells

 

Uniforme d'hivern                                                  Qüantitat

Pantaló                                                                              1

Jersei Màniga Llarga                                                      1

Forro polar/samarretes tèrmiques hivern                 1

Mitjons                                                                             5 parells

 

UNIFORMITAT BIANUAL

 

Accessoris                                                                Qüantitat

Ulleres de sol                                                                   1

 

UNIFORMITAT TRIENAL

 

Accesoris                                                                Qüantitat

Cinturó i complements cinturó                                   1

Xiulet                                                                                 1

Corbata                                                                             1

Guants d'hivern                                                               1 parell

Passamuntanyes                                                             1

Camises Bonic màniga curta/llarga                            1/1

Pantaló pinces Hivern/Estiu                                          1/1

Guants Anti-Tall                                                              1

Botes estiu/hivern                                                          1/1

 

UNIFORMITAT QUINQUENAL

 

Altres                                                                       Qüantitat

Jaqueta 3/4 Bicolor                                                        1

Funda de Grilló                                                               1

Ta-halí                                                                               1

Vestit d'Aigua                                                                  1

Botes d'Aigua                                                                  1 parell

Gorres (Estiu/Hivern)                                                      1/1

Armilla o elements d'alta visibilitat                             1

Manilles/Funda Manilles                                                1

Esprai de defensa                                                             1

Funda Esprai de defensa                                                 1

Emissora                                                                             1

Funda d'Emissora                                                             1

Porta llibreta                                                                     1

Defensa/ASP                                                                     1

 

UNIFORMITAT CADA DEU ANYS

 

Altres   Complements                                                 Qüantitat

Armilla antibales i anti-tall                                             1

 

Article 22.

 

El canvi d'uniformitat a les diferents estacions s'ha de dur a terme en les dates que es fixin i seran simultànies per a tots els Guàrdies, malgrat que es podrà considerar diferents circumstàncies atenent a la climatologia de l'època de l'any, i que entre el torn de dia i el de nit són molt variables en aquestes èpoques, les peces de roba de més o menys abric poden ser diferents entre un torn i l'altre.

 

Article 23.

 

La utilització d'ulleres de sol serà restringida expressament pels serveis on els agents puguin ser enlluernats o els hi causi molèsties la intensitat del sol a determinades hores del dia, per tant no es podrà fer-ne ús en recintes tancats i en tot el període del dia on la llum ja no tingui una intensitat suficient com per ocasionar cap molèstia visual.

 

Article 24.

 

Per donar una imatge Corporativa uniforme, no es permetran els tatuatges visibles amb la uniformitat d'estiu, així com els complements personals que desvirtuïn aquesta imatge, pírcings, etc.

 

Article 25.

 

Queda absolutament prohibida la utilització de qualsevol material assignat al cos amb finalitats particulars, alienes al servei, inclosos els dispositius informàtics, de telefonia, etc.

 

Article 26.

 

Els/les Agents fumadors/es, hauran de dur aquesta pràctica a les zones habilitades i mai als vehicles patrulla ni a les dependències municipals així com les que contempli la legislació vigent.

 

Article 27.

 

Es podrà utilitzar el telèfon particular en hores de servei per casos estrictament necessaris, mai com oci, participació de les xarxes socials i d'altres funcions.

 

Article 28. Jornada Laboral i Horari

 

1. La jornada laboral dels Agents serà de 40 hores en còmput setmanal i en regim de prolongació de jornada i amb una màxima anual de 1800 hores.

 

2. Entre el final d'una jornada de treball i el començament de la següent ha d'haver un mínim de 12 hores de descans.

 

3. Els horaris seran els que figuren en el quadrant-base. El quadrant mensual es facilitarà abans del dia 15 del més anterior.

 

4. Els descansos ordinaris s'establiran segons el quadrant-base i les vacances, festes de Nadal, Reis etc., en torns rotatius.

 

5. A l'efecte de les compensacions que corresponguin, econòmiques o de descans, s’entén per dies festius, aquells que el treballador té marcats com a festius en el quadrant de serveis.

6. Dins del primer trimestre de cada any, l'Ajuntament fixarà el calendari laboral anual, el qual assenyalarà el nombre d'hores anuals de treball, els torns de vacances i els horaris i torns de treball que corresponguin per dies feiners i dies festius.

 

7. En cas que en virtut de l'organització dels torns de treball aprovats per l'Ajuntament, resulti, en còmput anual, una jornada laboral superior a la legalment fixada per a la resta de funcionaris, l'Ajuntament aprovarà la forma de compensació als efectius del cos per l’excés de la jornada.

 

8. Els Guàrdies Municipals podran sol·licitar efectuar entre ells, per canviar el torn de treball o de festes que tinguin planificat, sempre i quan s'informi amb la suficient antelació al responsable o cap de servei.

 

9. Tot el personal vinculat a la Guàrdia Municipal, haurà de fitxar a l'inici i al final de la seva jornada laboral al control de presència ubicat a les instal·lacions.

 

Article 29. Torn de Guàrdies per urgències

 

En cas d'activacions de plans d’emergència, l'Alcaldia, regidor delegat o el mateix cap de seguretat, podran establir els retens necessaris per cobrir aquesta situació excepcional.

 

CAPÍTOL VI.- RÈGIM DISCIPLINARI

 

Article 30. Disposició general

 

El règim disciplinari dels efectius de la Guàrdia Municipal s'ha d'ajustar al previst en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals i altres normes del règim disciplinari comú dels funcionaris d'administració local, sense perjudici de les responsabilitats civils o criminals en que puguin incórrer.

 

Article 31. Tipificació de faltes

 

Les faltes comeses pels efectius del servei en l'exercici de llurs funcions poden ser molt greus, greus i lleus. a tipificació de cada una de les faltes ve establerta pels articles 48,49 i 50 de la llei 16/1991.

 

Article 32. Sancions

 

Les sancions imposades per les faltes tipificades en els articles 26 i 27 seran les que fixa l'article 52 de la Llei 16/1991. Igualment i amb caràcter supletori, serà d'aplicació el règim disciplinari dels convenis del personal de l'Ajuntament de Guissona.

 

Article 33. Graduació de les sancions

 

Per a graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, cal tenir en compte, d'acord amb el principi de proporcionalitat:

 

a) La intencionalitat.

b) La pertorbació del servei.

c) Els danys i els perjudicis produïts a l'Administració o als administrats.

d) La reincidència en la comissió o l'omissió.

e) El grau de participació en la comissió o l'omissió.

f) La transcendència per a la seguretat pública.

 

Article 34. Procediment Disciplinari

 

Per a l'aplicació de règim disciplinari se seguirà el procediment previst als articles 54,55,56 i 57 de la Llei 16/1991.

 

Article 35 Extinció i prescripció

 

1) La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, per mort, per indult, per amnistia i per la prescripció de la falta o de la sanció.

 

2) Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap d'un mes, a comptar de la data de comissió de falta.

 

3) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un mes, a comptar de la data de notificació de les sancions.

 

Disposicions addicionals: Primera

 

Aquest reglament serà d'aplicació al personal funcionari que desenvolupi les tasques a la Guàrdia Municipal de Guissona.

 

Disposicions finals Primera

En allò no previst en aquest reglament i en la Llei de les Policies Locals, serà d'aplicació la legislació de la Generalitat de règim local i de la funció publica de Catalunya, els reglaments específics i altres normes dictades per l'Ajuntament.

 

Segona

 

S'autoritza l'Alcalde de Guissona perquè dicti les disposicions necessàries per al compliment d'aquest reglament.

 

Guissona, 8  de juny de 2017.

 

L’alcalde, Xavier Casoliva i Pla.

 

Asociaciones y entidades
Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el Gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil de contratante, contratos menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.
Participación Participación
Buscamos que la ciudadanía se implique en los procesos y las actuaciones de nuestro municipio.