En este apartado podrás consultar aquellas decisiones que ha tomado el órgano competente en relación a los expedientes sobre declaraciones de actividades, patrimoniales y de intereses de altos cargos y a la inscripción a los registros correspondientes.

L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (1) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Granyena de Segarra. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia de la secretàri interventor, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.

Per consultar les dades d'aquest registre, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 530899

(1) D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.