Aquí encontrarás los perfiles y trayectorias profesionales de los representantes políticos locales y de los titulares de los órganos directivos del ente, así como de los organismos vinculados. También hay sus datos de contacto y retribuciones. En el caso de los altos cargos, también las declaraciones de actividades, patrimoniales e intereses.

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT

L'alcalde de l’Ajuntament de Granyena de Segarra, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir una retribució mensual de 524,34 € amb 12 pagues, corresponent a una dedicació del 50%, i en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

La percepció d’aquestes retribucions, en règim de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

Per assistència a les sessions de Ple: 174,9 €

 

 

Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

 

Entre aquests, s’estableix el preu de quilometratge: 0,30 € per quilòmetre