¿No sabes como puedes comunicarte con este ente? Aquí encontrarás los diferentes canales de atención ciudadana que tienes a tu alcance.

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Garcia són:

  • Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/web/garcia
  • Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament
  • C/Centre, 18
  • Horari: dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 977 400  638
  • Per correu electrònic a l'adreça: ajuntament@garcia.cat

Codis DIR3: L01430653

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament:

Nom: Subunitat de Protecció de dades i Transparència

Correu electrònic: sam.protecciodades@dipta.cat

Telèfon: 977.29.66.99

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona

 

Política de Protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament:

1.- Introducció

La protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals és un dret fonamental. L'article 8, apartat 1, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i l'article 16, apartat 1, del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) estableixen que qualsevol persona té dret a la protecció de les dades de caràcter personal que l’afecten.

Els principis i les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal han de respectar les llibertats i els drets fonamentals, especialment el dret a la protecció de les dades de caràcter personal

 

2.- Finalitat

De conformitat amb el que disposa el considerant núm. (78) del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), per tal de poder demostrar la conformitat amb aquest Reglament, i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el responsable del tractament ha d'adoptar polítiques internes i aplicar mesures que compleixin els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte.

 

3.- Àmbit d’aplicació

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Garcia busca el compliment de la normativa vigent en protecció de dades i estableix les obligacions i procediments a seguir per tot el personal així com els encarregats quan tractin dades personals per compte de l’Ajuntament. També és d’aplicació als càrrecs electes municipals.

Tota persona autoritzada per tractar dades personals se li exigeix, que llegeixi, comprengui, compleixi i faci complir aquesta Política de tractament de dades personals, per protegir les dades que formen part del tractament que li ha estat encomanat.

 

4.- Conceptes bàsics

Dades personals.- Qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat).

Tractament.- Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modificació, l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

Responsable del tractament.- L’Ajuntament és el responsable últim de tots els fitxers que continguin dades personals en les seves instal·lacions. Decideix la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal.

Encarregat.- La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte de l’Ajuntament.

Destinatari.- la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme al qual es comuniquen dades personals.

Categoria especial de dades.- Dades relatius a les opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, els que revelin l'origen racial o ètnic, i els relatius a la salut o a la vida o orientació sexual d'una persona, també les dades genètiques i les dades biomètriques.

 

5.- Principis

A l’àmbit d’aplicació d’aquesta política el tractament de dades de caràcter personal s’ha de fer respectant els següents principis:

Principi de licitud, lleialtat i transparència.- Les dades han de ser tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.

Legitimació.- Solament es tractaran dades personals quan el tractament estigui emparat en alguna de les causes de legitimació establerta als articles 6 i 9 del RGPD ( generalment per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats). En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa). La base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que porta a terme l'Ajuntament consta al registre d'activitats de tractament.

Principi de limitació de la finalitat.- les dades han de ser recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Principi de minimització de dades.- les dades han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

Principi d’exactitud.- les dades han de ser exactes i, si cal, s’han d’actualitzar; per tant cal adoptar les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes amb les finalitats per a les quals es tracten.

Principi de limitació del termini de conservació.- les dades han de ser conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals, a tal efecte s’aplicarà la normativa d’arxius i en concret les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les dades personals es poden conservar durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques

Principi d’integritat i confidencialitat.- les dades han de ser tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades.

Informació a l’interessat.- En el moment de recollir les dades , s’ha de facilitar a l’interessat la informació a que fa referència els articles 13 i 14 del RGPD, i d’acord amb el disposat a l’article 11 de la LOPDGDD, continguda en les clàusules informatives per a cada tractament.

 

6.- Mesures de seguretat

Correspon a l’Ajuntament, com a responsable del tractament determinar aquelles mesures que siguin necessàries per a garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades personals, en funció del resultat del procés d’avaluació del risc i la conseqüent assignació de mesures de seguretat.

D’acord amb la Disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament haurà d’aplicar als tractaments de dades personals les mesures de seguretat que corresponguin de les previstes en l’Esquema Nacional de Seguretat.

De forma transitòria i en tant que l’Ajuntament no li sigui possible la implantació de l’ENS, es continuarà aplicant les mesures de seguretat aplicades fins el moment. Aquestes mesures transitòries seran revisades atenent al resultat de l’anàlisi de riscos dels tractaments que es porten a terme. L’aplicació de les actuals mesures de seguretat i la seva adaptació fruït de l'anàlisi de riscos no comporta que no s’hagi d’implantar i aplicar l’ENS, al qual es destinaran tots els esforços possibles tenint en comptes els recursos dels que es disposen .

 

7. Vigència

Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT tantes vegades com es consideri necessari per a adaptar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Drets ARCO:

Drets personalíssims que pot exercir l'interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/