¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 27-12-2022

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 4-2022
 

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 147 al núm. 211 de 2022
 

Intervenció

3. Dació compte informe intervenció execució trimestral i PMP 3T2022
 

4. Dació de compte al ple del seguiment del pla d'acció
 

5. Proposta d'aprovació inicial 'Modificació de crèdit 2-2022'
 

6. Proposta d'aprovació inicial 'PRESSUPOST 2023'
 

Secretaria

7. Resolució 'Moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret'
 

8. Presa de raó de renúncia al càrrec de regidor
 

9. Precs i preguntes
 

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 27-09-2022

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 2-2022

2. Ple extraordinari núm. 3-2022

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 89 al núm. 146 de 2022

Intervenció

4. Dació compte informes intervenció execució i PMP 2T2022

5. Proposta aprovació Compte General 2021

6. Proposta aprovació 'Modificació de crèdit 1-2022'

Secretaria

7. Precs i preguntes

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 22-07-2022

Hora de inicio de la sesión 13.30

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1. Proposta aprovació 'Moció de suport als jutjats de pau'

 

2. Proposta aprovació 'Moció de suport al projecte de tren històric turístic "Lo Caspolino"'

 

3. Proposta aprovació 'Moció per crear fons de transició justa de les zones nuclears catalanes'

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 28-06-2022

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 1-2022

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 40 al núm. 88 de 2022

 

Interventora

3. Proposta dació compte dels decrets de la Presidència del núm. 69 al núm. 69 de 2022 (liquidació del pressupost 2021)

4. Proposta dació compte informe resum del control intern exercici 2021

5. Proposta dació compte informe de control de les despeses pendents d’ aplicar a pressupost (compte 413)

6. Proposta dació compte informes execució trimestral i PMP 1T2022

 

Ensenyament

7. Proposta aprovació moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç COVID escolar Política

8. Proposta ratificació decret adhesió àmbit territorial CiS

 

Secretaria

9. Proposta aprovació festius locals any 2023

10. Prposta aprovació actualització inventari de béns 2021

11. Precs i preguntes 

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 29-03-2022

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 8-2021

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 204 de 2021 al núm. 39 de 2022

Intervenció

3. Dació compte informe execució trimestral i PMP 4T 2021

4. Dació compte 'Pla anual de control financer'

5. Dació compte informe morositat anual

Política

6. Proposta aprovació Moció contra el tancament de les oficines d'atenció al client d'ENDESA

7. Proposta aprovació 'Moció 8M'

8. Proposta aprovació 'MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA'

Secretaria

9. Precs i preguntes

Ple 8

Fecha de inicio de la sesión 28-12-2021

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 5-2021

2. Ple extraordinari núm. 6-2021

3. Ple extraordinari i urgent número 7-2021

4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 162 al núm. 203 de 2021

Intervenció

5. Dació compte informe intervenció execució trimestral i PMP 3T2021

6. Dació compte Informe cost efectiu serveis 2020

7. Proposta aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal 4 - ICIO

8. Proposta aprovació inicial 'PRESSUPOST 2022'

Política

9. Proposta nomenaments de representants de la corporació local en òrgans col·legiats i altres organismes per canvi de regidories

10. Proposta resolució 'Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT '

11. Proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Promoció del Sòl industrial del Molló

Secretaria

12. Precs i preguntes

Ple 7

Fecha de inicio de la sesión 18-11-2021

Hora de inicio de la sesión 19.30

Lugar Sala de sessions

Tipos Urgent

Orden del dia

1.-  Ratificació de la declaració d’urgència de la convocatòria del Ple 

 

2.-  Propuesta presentación programa DUS 5000

 

Ple 6

Fecha de inicio de la sesión 25-10-2021

Hora de inicio de la sesión 13.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

Intervenció

 

1. Proposta dació de compte de l'auditoria del registre de factures

 

2. Proposta aprovació inicial modificació ordenança número 8

 

3. Proposta aprovació inicial OF reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local

 

Territori

 

4. Proposta d'acord de verificació del Text Refós de la modificació de NNSS

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 28-09-2021

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 4-2021

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 121 al núm. 161 de 2021

 

Intervenció

3. Proposta dació de compte informe intervenció execució trimestral i PMP 2T 2021

4. Proposta aprovació Compte General

5. Proposta aprovació modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits

6. Proposta aprovació modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit

 

Política

7. Proposta aprovació Moció contra l'increment del preu de la llum

8. Proposta aprovació Moció rebuig MAT

 

Secretaria

9. Precs i preguntes 

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 29-06-2021

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 2-2021

2. Ple extraordinari i urgent núm. 3-2021

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 49 al núm. 120 de 2021

 

Intervenció

4. Proposta dació de compte informe intervenció execució trimetral i PMP 1T 2021

5. Proposta dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost 2020

6. Proposta dació compte Informe – resum resultat del control intern de l’ exercici 2020

7. Proposta dació de compte del decret núm.104-2021 (Liquidació pressupost 2020)

8. Proposta aprovació actualització inventari béns 2020

 

Serveis a la persona

9. Proposta Moció finançament escolarització 1 a 3 anys

 

Secretaria

10.Proposta aprovació dates festes locals 2022

11. Precs i preguntes 

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 06-05-2021

Hora de inicio de la sesión 13:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Urgent

Orden del dia

1. Ratificació urgència

 

2. Moció tancament oficina SS Móra d'Ebre

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 30-03-2021

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 5-2020

2. Ple extraordinari i urgent número 1

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 240 de 2020 al núm. 48 de 2021

Intervenció

4. Dació compte informe intervenció execució trimestral i PMP 4T2020

5. Dació compte Pla anual de control financer

6. Dació compte informe de morositat anual exercici 2020

Territori

7. Proposta aprovació provisional modificació puntual NNSS

8. Proposta aprovació acta operacions delimitació terme Móra la Nova - Garcia

9. Proposta aprovació cessió gratuïta terreny

10. Proposta informar projecte actuacions puntuals carreteres Diputació

Secretaria

11. Proposta aprovació adhesió sol·licitud CERE

12. Proposta aprovació moció de suport a l'amnistia

13. Precs i preguntes 

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 20-01-2021

Hora de inicio de la sesión 18.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Urgent

Orden del dia Sorteig membres mesa electoral

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 29-12-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 3-2020

2. Ple extraordinari núm. 4-2020

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 180 al núm. 239 de 2020

4. Reconeixement barquer

Intervenció

5. Informes intervenció execució i PMP 3T2020

6. Proposta d'aprovació inicial Modificació de crèdit número 2/2020 (suplement)

7. Proposta aprovació modificació retribucions plaça C2 auxiliar administrativa

8. Proposta aprovació inicial Pressupost 2021

Territori

9. Proposta d'acord d'aprovació del conveni de col·laboració MAPPING

10. Proposta aprovació modificació puntual NNSS Planejament de Garcia

11. Proposta aprovació PTGMF

Secretaria

12. Proposta d'encàrrec de gestió PADRÓ (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA)

13. Precs i preguntes

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 29-10-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1. Presa possessió regidora

 

2. Ordenança taxa retirada vehicles

 

3. Ordenança promoció autoconsum energia fotovoltaica

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 29-09-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple ordinari núm. 1-2020

2. Ple extraordinari núm. 2-2020

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 105 al núm. 179 de 2020

 

Intervenció

4. Dació de compte dels informes d'intervenció d'execució trimestral i PMP 2T 2020

5. Dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost 2019 (compte 413)

6. Dació de compte de l’informe morositat exercici 2019

7. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer

8. Proposta distribució superàvit pressupost 2019

9. Proposta aprovació Compte General 2019

10. Proposta aprovació inicial modificació ordenança fiscal número 3 IVTM

 

Territori

11. Proposta acceptació cessió solar

12. Proposta aprovació conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit

13. Proposta aprovació acta operacions delimitació terme El Molar - Garcia

 

Secretaria

14. Elecció Jutge/essa de pau titular i substitut

15. Presa de raó de renúncia al càrrec de regidor

16. Precs i preguntes

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 12-08-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 

1. Sol·licitud cofinançament zona autocaravanes

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 30-06-2020

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Ple ordinari número 13

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 256 de 2019 al núm. 104 de 2020
 

3. Informe Secretaria-Intervenció Execució Trimestral i PMP 4t trimestre 2019
 

4. Informe Secretaria-Intervenció Execució Trimestral i PMP 1r trimestre 2020
 

5. Dació de compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2019
 

6. Actualització inventari de béns any 2019
 

7. Revisió padró habitants
 

8. Proposta calendari festes locals 2021
 

9. Precs i preguntes

Ple 13

Fecha de inicio de la sesión 17-12-2019

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Ple ordinari núm. 10

2. Ple extraordinari i urgent número 11

3. Ple Extraordinari núm. 12

4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 200 al núm. 255 de 2019

5. Donar compte de l'informe corresponent a l'execució i PMP del 3T2019

6. Proposta aprovació inicial pressupost 2020

7. Proposta aprovació nom carrer

8. Proposta aprovació acta operacions delimitació terme Masroig - Garcia

9. Proposta aprovació Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima [PAESC]

10. Precs i preguntes

Ple 12

Fecha de inicio de la sesión 22-10-2019

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Sorteig membres Mesa eleccions generals 10 Nov '19
 

Política

2. Proposta canvi data ple ordinari 4rt trimestre 2019
 

Territori

3. Proposta adhesió ADF

Ple 11

Fecha de inicio de la sesión 14-10-2019

Hora de inicio de la sesión 21:30

Lugar Sala de ssions

Tipos Urgent

Orden del dia


Secretaria

1. Ratificació de la declaració d’urgència de la convocatòria de la sessió
 

Política

2. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

Ple 10

Fecha de inicio de la sesión 24-09-2019

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

Secretaria

1. Ple núm. 8 - Constitució corporació 2019

2. Ple núm. 9 - Organització Corporació 2019

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 81 al núm. 199 de 2019

Intervenció

4. Donar compte de l'informe corresponent a l'execució i PMP del 2T2019

5. Proposta aprovació Compte General

6. Baixa drets reconeguts

7. Proposta rectificació/actualització inventari

Política

8. Festes locals 2020

9. Actualització PAMEN

Territori

10. Proposta aprovació definitiva Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Garcia

Secretaria

11. Precs i preguntes

Ple Organització 9

Fecha de inicio de la sesión 25-06-2019

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

ALCALDIA

1. Periodicitat de les sessions plenàries

2. Creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent

3. Nomenaments de representants de la corporació local en òrgans col·legiats i altres organismes

4. Constitució de la Junta de Govern Local

5. Delegació d’atribucions del ple en la junta de govern local i/o en l’alcaldia.

6. Retribucions i règim de dedicació de càrrecs electes

SECRETARIA

7. Donar compte Decret nomenament Tinents alcalde

8. Dona compte Decret delegació de competències

9. Donar compte Decret Nomenament dels membres i delegació de competències a la JGL

Ple Constitució 8

Fecha de inicio de la sesión 15-06-2019

Hora de inicio de la sesión 12:00

Lugar Sala de sessions

Orden del dia

Secretaria

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

3. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 1

4. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 2

5. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 3

6. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 4

7. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 5

8. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 6

9. PROPOSTA PRESA POSSESSIÓ ELECTE 7

10. PROPOSTA DONAR COMPTE ACTA ARQUEIG

11. DONAR COMPTE DE LA COMPROVACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL

12. PROPOSTA ELECCIÓ ALCALDESSA

Intervencions

13. INTERVENCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

Ple Finalització 7

Fecha de inicio de la sesión 12-06-2019

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 

 

1. Acta Ple ordinari número 3-2019

2. Acta Ple extraordinari núm. 4

3. Acta Ple extraordinari núm. 5

4. Acta Ple Extraordinari núm. 6

Ple 6

Fecha de inicio de la sesión 16-05-2019

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1. Pla econòmic financer

2. Sol·licitud confinançament

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 30-04-2019

Hora de inicio de la sesión 09:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia Sorteig membres mesa eleccions municipals i europees

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 02-04-2019

Hora de inicio de la sesión 09:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia Sorteig de membres de la Mesa electoral (eleccions generals)

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 26-03-2019

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

Secretaria

1. Ple ordinari número 4

2. Ple extraordinari núm. 1

3. Ple extraordinari núm. 2

4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 180 de 2018 al núm. 80 de 2019

Intervenció

5. Informes intervenció execució i PMP 4T2018

6. PROPOSTA APROVACIÓ DE BAIXA D'OBLIGACIONS RECONEGEDES ANYS ANTERIORS

Territori

7. Proposta aprovació inicial Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Garcia

Secretaria

8. Precs i preguntes

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 26-02-2019

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia

1. Proposta aprovació Pla intern d'igualtat Intervenció

 

2. Proposta sol·licitud a Diputació de Tarragona assistència per a la implantació del model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 15-01-2019

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de sessions

Tipos Extraordinària

Orden del dia 1. Proposta Moció rebuig Macro abocador Riba-roja

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 18-12-2018

Hora de inicio de la sesión 19:30

Lugar Sala de sessions de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

ORDRE DEL DIA

alcaldia

1. Ple Ordinari número 3

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 125 al núm. 179

de 2018

àrea intervenció

3. Donar compte del informes intervenció execució i PMP 3T2018

4. Proposta aprovació pressupost

àrea política

5. Proposta Moció sobre els plans exteriors d'emergència de les Centrals

Nuclears

6. Proposta de Moció sobre el futur de la gestió i les inversions a l'Hospital

Comarcal de Móra d'Ebre

7. Proposta Moció per denunciar el bloqueig jurídic del TC i de suport als

presos polítics que fan vaga de fam

8. Proposta Moció a favor de l'absolució dels presos polítics

9. Precs i preguntes

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 27-09-2018

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de sessions de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Acta Ple Ordinari número 2

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 85 al núm. 124 de 2018

intervenció

3. MOCIÓ SOBRE MESURES PER A L'APLICACIÓ DE LA REGLA DE LA

DESPESA A LES ENTITATS LOCALS

4. Informes intervenció execució i PMP 2T2018

5. Expedient d'aprovació del Compte General

6. Aprovació de la massa salarial

secretaria

7. APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA SOBRE EL PREU PÚBLIC

PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BIBLIOTECA I TELECENTRE DE

GARCIA

8. RECTIFICACIÓ CADASTRE

9. Precs i preguntes

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 26-06-2018

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

1. Ple Ordinari número 1

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 19 al núm. 84 de 2018

3. MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

4. Moció de denúncia a la criminalització dels CDR

5. Donar compte Informes Intervenció execució trimestral i PMP 1r trimestre 2018

6. Modificació de crèdits de suplement de crèdit

7. Proposta acord adopció model de règim simplificat de fiscalització i intervenció limitada prèvia Seguretat i protecció ciutadana

8. Actualització PAMEN

9. Rectificació inventari de béns

10. Xifres de població a 1 de gener de 2018

11. Precs i preguntes 

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 22-03-2018

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de sessions de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia 1. Acta número 8 Ple ordinari 28 desembre 2017
2. Donar compte Decrets aprovats
3. Donar compte acord JGL ordinària 20 (conveni CCRE Joventut)
4. Ratificar acord JGL ordinària 1 (pla autoprotecció pavelló)
5. Ratificar acord JGL ordinària 3 (conveni caixers automàtics)
6. Proposta nom plaça
7. Donar compte informes intervenció execució i PMP 4T2017
8. Proposta delegació recaptació multes i sancions de l'ordenança de
civisme
9. Proposta modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’
ocupació del subsòl, sòl i vol públic de Garcia
10. Proposta festes locals 2019
11. Proposta modificació estatuts Consorci El Molló
12. Proposta aprovació Ordenança municipal reguladora de les activitats
econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
Serveis a la Seguretat i Mobilitat
13. Proposta aprovació DUPROCIM
14.Precs i preguntes

Ple 8

Fecha de inicio de la sesión 28-12-2017

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ I PMP DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017
 4. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ SUPORT ESCOLA CATALANA
 5. PROPOSTA APROVACIÓ CONSULTA PÚBLICA PER L'APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULI LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE
 6. PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST 2018
 7. PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA TAXA 1,5%
 8. PRECS I PREGUNTES

 

 

Ple 7

Fecha de inicio de la sesión 23-11-2017

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de Plens de l'ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
 2. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2017 (CONVENI COL·LABORACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA FRACCIÓ ORGÀNICA)
 3. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER A LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017
 4. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES
 5. PROPOSTA APROVACIÓ SORTIDA AMAC
 6. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS
 7. PROPOSTA APROVACIÓ DECLARACIÓ SERVEIS ESSENCIALS
 8. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1/17 TC
 9. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
 10. PRECS I PREGUNTES

Ple 6

Fecha de inicio de la sesión 24-10-2017

Hora de inicio de la sesión 20.00

Lugar Sala de Plens de l'ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 

 1. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 05-10-2017

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ I PMP DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017
 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL PAMEN
 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
 6. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE ENDERROC “CA BORRAS”
 7. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE CONSTRUCCIÓ “CA BORRAS”
 8. PROPOSTA APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CORREFOC DE GARCIA
 9. PROPOSTA APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ PAVELLÓ COBERT DE GARCIA
 10. PRECS I PREGUNTES

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 22-06-2017

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTES SESSIÓNS ANTERIORS
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ I PMP DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017
 4. PROPOSTA APROVACIÓ CODI CONDUCTA ALTS CÀRRECS AJUNTAMENT DE GARCIA
 5. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA
 6. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE ENDERROC “CA BORRAS”
 7. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ “CA BORRAS”
 8. PROPOSTA APROVACIÓ AUTORITZACIÓ DESPESA PLURIANUAL
 9. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2/17 TC (PEN I CASPOLINO)
 10. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 3/17 CE (PEXI)
 11. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 4/17 CE (PAM)
 12. PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI BÉNS
 13. PROPOSTA APROVACIÓ FIXACIÓ DUES FESTES LOCALS ANY 2018
 14. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC CAMPING DEVEA DE TELÓS
 15. PRECS I PREGUNTES

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 02-05-2017

Hora de inicio de la sesión 09:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS PLANEJAMENT DE GARCIA

   

 2. PROPOSTA APROVACIÓ REVISIÓ PADRÓ MUNICIPAL

   

 3. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 29-03-2017

Hora de inicio de la sesión 18:30

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 

 1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 33 (LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016)
 4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 34 (PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI)
 5. PROPOSTA APROVACIÓ NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES OGANISMES EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT
 6. PROPOSTA APROVACIÓ COMPROMÍS DE FINANÇAR EL PROJECTE D'OBRES “ENDERROC CA BORRAS” AMB LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2017
 7. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 PREU PÚBLIC PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
 8. PRECS I PREGUNTES

Ple 1

Fecha de inicio de la sesión 22-02-2017

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ I PMP DEL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2016
 4. RATIFICAR ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 1/2017 (MODIFICACIÓ ESTATUTS CIS)
 5. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS PLANEJAMENT DE GARCIA
 6. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Ple 8

Fecha de inicio de la sesión 22-12-2016

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

Ordre del dia:

 1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
 2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. LAURA VILA
 3. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 4. RATIFICAR DECRET NÚM. 172 (PROJECTE GR-99 any 2017)
 5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2016
 6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL PMP DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2016
 7. PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST 2017
 8. PROPOSTA APROVACIÓ DECLARACIÓ SERVEIS ESSENCIALS
 9. PROPOSTA ADHESIÓ ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS (2015-2017)
 10. PROPOSTA APROVACIÓ OF. NÚM. 20 PREU PÚBLIC PER LA CESSIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL
 11. PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE GARCIA
 12. PROPOSTA MODIFICACIÓ OF. REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA ZONA D’ACAMPADA CONTROLADA
 13. PROPOSTA MODIFICACIÓ OF. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
 14. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER L’EXECUCIÓ D’UN PLA PILOT DE TRANSFERÈNCIA CONTROLADA DE SEDIMENTS DES DE L’EMBASSAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE FINS A LA DESEMBOCADURA DEL DELTA DE L’EBRE
 15. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I ERRADICAR LA PROBRESA ENERGÈTICA
 16. PRECS I PREGUNTES

Ple 7

Fecha de inicio de la sesión 20-09-2016

Hora de inicio de la sesión 20:30

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. RATIFICAR ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 16/2016 (PLA LOCAL DE JOVENTUT)
 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ RELATIVA A LES ACCIONS I GESTIONS A REALITZAR EN RELACIÓ AMB EL FONS DE RESERVA DE GECOHSA I LA SEVA DESTINACIÓ ÚLTIMA
 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI FERROVIARI A TERRES DE L’EBRE CATALUNYA
 6. PROPOSTA APROVACIÓ OF. NÚM. 19 PREU PÚBLIC SERVEI ESCOLAR PRIMER CICLE INFANTIL
 7. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL SR. MIQUEL MANERO ARTAL PRESENTANT LA SEVA RENÚNCIA COM A REGIDOR
 8. PRECS I PREGUNTES

Ple 6

Fecha de inicio de la sesión 26-07-2016

Hora de inicio de la sesión 19.30

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2016 I DEL PMP
 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2015
 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ FIXACIÓ FESTES LOCALS ANY 2017
 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ ALLIBERAMENT PEATGES
 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ COMPROMÍS DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE CREACIÓ DEL “TREN TURÍSTIC DE L’EBRE: EL CASPOLINO”

 

Ple 5

Fecha de inicio de la sesión 21-06-2016

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Ordinària

Orden del dia

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2016
 4. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA UGT DE L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE REFERENT AL PLA D’INVERSIONS
 5. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI BISBAT CESSIÓ ESGLÉSIA VELLA
 6. PROPOSTA APROVACIÓ AVANTPROJECTE PAS DE BARCA
 7. PROPOSTA CONTRACTE CESSIÓ ARXIU COMARCAL RIBERA D’EBRE
 8. PRECS I PREGUNTES

Ple 4

Fecha de inicio de la sesión 31-05-2016

Hora de inicio de la sesión 09:30

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER A LES ELECCIONS DEL 26 DE JUNY DE 2016

Ple 3

Fecha de inicio de la sesión 26-04-2016

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1/2016
 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER
 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Ple 2

Fecha de inicio de la sesión 11-04-2016

Hora de inicio de la sesión 18:00

Lugar Sala de Plens de l'Ajuntament de Garcia

Tipos Extraordinària

Orden del dia

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
 2. DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS
 3. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 26 (PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI)
 4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 38 (LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015)
 5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DEL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2015
 6. RATIFICAR EL DECRET NÚM. 23 (PROJECTE GR-99)
 7. RATIFICAR ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 21/2015 (PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ-RMI)
 8. RATIFICAR ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 1/2016 (ADHESIÓ CONTRACTACIÓ AGREGADA LOCALRET)
 9. RATIFICAR ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 5/2016 (PLA EXPERIMENTAL PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL)
 10. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ OF NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI
 11. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ OF. NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA DE LA PISCINA
 12. PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ SUPORT MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE
 13. PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI BÉNS
 14. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA TAXA  DE 1,5% A BASE
 15. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ OF. REGULADORA DE LA TAXA 1,5%
 16. MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT I AL POBLE DE FLIX PEL TANCAMENT D’ERCROSS
 17. PRECS I PREGUNTES.

PLE 1

Fecha de inicio de la sesión 27-01-2016

Hora de inicio de la sesión 09:30

Tipos Extraordinària

Orden del dia Sorteig membres mesa eleccions agràries